Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowej chodników na terenie gminy Zwoleń

09-08-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Zwoleń
Plac Kochanowskiego 1,26-700 Zwoleń
tel. 486 762 210
fax. 486 762 418
e-mail: przetargi@zwolen.pl
http:// www.zwolen.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 584592-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

Gmina Zwoleń: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej chodników na terenie gminy Zwoleń"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwoleń, krajowy numer identyfikacyjny 67022343900000, ul. Plac Kochanowskiego  1 , 26-700  Zwoleń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 762 210, e-mail przetargi@zwolen.pl, faks 486 762 418.
Adres strony internetowej (URL): www.zwolen.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zwolen.pl, link: http://bip.zwolen.pl/index.php?id=512

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miejski w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej chodników na terenie gminy Zwoleń"
Numer referencyjny: UDiZM-ZP-271.8.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej chodników terenie gminy Zwoleń" tj.Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze krajowej nr 12 na odcinku od miejscowości Sycyna do miejscowości Jasieniec Kolonia gm. Zwoleń (od km 113+900 do km 116+220) Zakres opracowania obejmuje :Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze krajowej nr 79 na odcinku o długości ok. 2320 mb, szer. 2,5 m od m. Sycyna do m. Jasieniec Kolonia gm. Zwoleń (od km 113+900 do km 116+220) - strona prawa w zakresie obejmującym między innymi zaprojektowanie i skosztorysowanie:a) budowy chodników i zjazdów z kostki brukowej kolorowej bezfazowej oraz innych robót budowlanych (np. wymianę, uzupełnienie, przełożenie), które należy wykonać w celu dopasowania istniejącej infrastruktury drogowej do planowanej budowy chodnika,b) odprowadzenia powierzchniowo wód opadowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury,c) wykonania ocynkowanych wygrodzeń w obrębie urządzeń melioracyjnych występujących w ciągu chodnika, d) wykonania oznakowania pionowego i poziomego (wraz z projektami stałej i czasowej organizacji ruchu).Ponadto dokumentację projektową należy podzielić na część zlokalizowanąw działkach prywatnych - w celu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu i część zlokalizowaną w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 - w celu dokonanie przez Zamawiającego zgłoszenia robót budowlanych w Urzędzie Wojewódzkim. WAŻNE: Uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od właścicieli działek należy do zadań Zamawiającego. Uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od zarządców dróg na których będzie zlokalizowany chodnik tj. GDDKiA w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, oraz właścicieli sieci wodociągowych oraz innych zlokalizowanych w ciągu chodnika oraz innych opinii i uzgodnień wynikających z przepisów należy do Wykonawcy projektu. Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 79 na odcinku od miejscowości Annów do miejscowości Helenówka (od km 102+350 do km 103+400) Zakres opracowania obejmuje :Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze krajowej nr 79 na odcinku o długości ok. 1050mb, szer. 2,5 m odcinku od miejscowości Helenówka do miejscowości Annów (od km 102+350 do km 103+400) - strona prawa w zakresie obejmującym między innymi zaprojektowanie i skosztorysowanie:a) budowy chodników i zjazdów z kostki brukowej kolorowej bezfazowej oraz innych robót budowlanych (np. wymianę, uzupełnienie, przełożenie), które należy wykonać w celu dopasowania istniejącej infrastruktury drogowej do planowanej budowy chodnika,b) odprowadzenia powierzchniowo wód opadowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury,c) wykonania ocynkowanych wygrodzeń w obrębie urządzeń melioracyjnych występujących w ciągu chodnika, d) wykonania oznakowania pionowego i poziomego (wraz z projektami stałej i czasowej organizacji ruchu).Ponadto dokumentację projektową należy podzielić na część zlokalizowanąw działkach prywatnych - w celu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu i część zlokalizowaną w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 - w celu dokonanie przez Zamawiającego zgłoszenia robót budowlanych w Urzędzie Wojewódzkim. WAŻNE: Uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od właścicieli działek należy do zadań Zamawiającego. Uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od zarządców dróg na których będzie zlokalizowany chodnik tj. GDDKiA w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, oraz właścicieli sieci wodociągowych oraz innych zlokalizowanych w ciągu chodnika oraz innych opinii i uzgodnień wynikających z przepisów należy do Wykonawcy projektu.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71242000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
120

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego projektu budowlanego przebudowy lub budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) drogi lub ulicy, o wartości brutto nie mniejszej niż: Zad. 1 - 40 000,00 zł brutto a na Zad. 2 - 20 000,00 zł brutto. W przypadku wykonawców, którzy składają ofertę łącznie na zadanie 1 i 2, w celu potwierdzenia spełnienia warunku, dopuszcza się wykazanie wykonania tylko jednego projektu budowlanego przebudowy lub budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) drogi lub ulicy, o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto - bez konieczności wykazywania projektu o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto.2. Dysponowanie osobą głównego projektanta, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej uprawniającej do realizacji przedmiotu zamówienia, która będzie pełniła funkcję głównego projektanta na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała minimum 1 projekt przebudowy lub budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) drogi lub ulicy o wartości brutto nie mniejszej niż : Zad. 1 - 40 000,00 zł brutto a na Zad. 2 - 20 000,00 zł brutto, W przypadku wykonawców, którzy składają ofertę łącznie na zadanie 1 i 2, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, dopuszcza się dysponowanie osobą projektanta, który opracował minimum jedne projekt budowlany przebudowy lub budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) drogi lub ulicy,o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto - bez konieczności wykazywania projektu o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie personelu kluczowego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Ogólne warunki umowy określa załącznik do niniejszej Specyfikacji.2. Zamawiający, przewiduje możliwości dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ustawy Pzp.3. Zamawiający, przewiduje możliwości dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminu przewidzianego na zakończenie usługi spowodowanego przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, uzyskiwania uzgodnień lub opinii niezbędnych do opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, na które Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, nie miał wpływu. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej zmianę okresu przewidzianego na ukończenie przedmiotu zamówienia, może on ulec przedłużeniu, o czas niezbędny na wykonanie zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-21, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze krajowej nr 12 na odcinku od miejscowości Sycyna do miejscowości Jasieniec Kolonia gm. Zwoleń (od km 113+900 do km 116+220)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres opracowania obejmuje :Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze krajowej nr 79 na odcinku o długości ok. 2320 mb, szer. 2,5 m od m. Sycyna do m. Jasieniec Kolonia gm. Zwoleń (od km 113+900 do km 116+220) - strona prawa w zakresie obejmującym między innymi zaprojektowanie i skosztorysowanie:a) budowy chodników i zjazdów z kostki brukowej kolorowej bezfazowej oraz innych robót budowlanych (np. wymianę, uzupełnienie, przełożenie), które należy wykonać w celu dopasowania istniejącej infrastruktury drogowej do planowanej budowy chodnika,b) odprowadzenia powierzchniowo wód opadowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury,c) wykonania ocynkowanych wygrodzeń w obrębie urządzeń melioracyjnych występujących w ciągu chodnika, d) wykonania oznakowania pionowego i poziomego (wraz z projektami stałej i czasowej organizacji ruchu).Ponadto dokumentację projektową należy podzielić na część zlokalizowanąw działkach prywatnych - w celu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu i część zlokalizowaną w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 - w celu dokonanie przez Zamawiającego zgłoszenia robót budowlanych w Urzędzie Wojewódzkim. WAŻNE: Uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od właścicieli działek należy do zadań Zamawiającego. Uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od zarządców dróg na których będzie zlokalizowany chodnik tj. GDDKiA w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, oraz właścicieli sieci wodociągowych oraz innych zlokalizowanych w ciągu chodnika oraz innych opinii i uzgodnień wynikających z przepisów należy do Wykonawcy projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie personelu kluczowego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 79 na odcinku od miejscowości Annów do miejscowości Helenówka (od km 102+350 do km 103+400)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres opracowania obejmuje :Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze krajowej nr 79 na odcinku o długości ok. 1050mb, szer. 2,5 m odcinku od miejscowości Helenówka do miejscowości Annów (od km 102+350 do km 103+400) - strona prawa w zakresie obejmującym między innymi zaprojektowanie i skosztorysowanie:a) budowy chodników i zjazdów z kostki brukowej kolorowej bezfazowej oraz innych robót budowlanych (np. wymianę, uzupełnienie, przełożenie), które należy wykonać w celu dopasowania istniejącej infrastruktury drogowej do planowanej budowy chodnika,b) odprowadzenia powierzchniowo wód opadowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury,c) wykonania ocynkowanych wygrodzeń w obrębie urządzeń melioracyjnych występujących w ciągu chodnika, d) wykonania oznakowania pionowego i poziomego (wraz z projektami stałej i czasowej organizacji ruchu).Ponadto dokumentację projektową należy podzielić na część zlokalizowanąw działkach prywatnych - w celu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu i część zlokalizowaną w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 - w celu dokonanie przez Zamawiającego zgłoszenia robót budowlanych w Urzędzie Wojewódzkim. WAŻNE: Uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od właścicieli działek należy do zadań Zamawiającego. Uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od zarządców dróg na których będzie zlokalizowany chodnik tj. GDDKiA w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, oraz właścicieli sieci wodociągowych oraz innych zlokalizowanych w ciągu chodnika oraz innych opinii i uzgodnień wynikających z przepisów należy do Wykonawcy projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie personelu kluczowego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: