Przetarg

Wykonanie (w formie zaprojektuj i wybuduj) instalacji dźwigu osobowego w budynku Prokuratury przy ul. G. Narutowicza 32, 32b w Lublinie oraz zagospodarowania terenu przylegającego do ww. budynku.

05-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Prokuratura Okręgowa w Lublinie
Okopowa 2A,20-950 Lublin
tel. 081 5288181,
fax. 081 534 97 06
e-mail: jtomczyk@prokuratura.lublin.pl, bbrus@prokuratura.lublin.pl
http:// www.prokuratura.lublin.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 593777-N-2019 z dnia 2019-09-05 r.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie: Wykonanie (w formie zaprojektuj i wybuduj) instalacji dźwigu osobowego w budynku Prokuratury przy ul. G. Narutowicza 32, 32b w Lublinie oraz zagospodarowania terenu przylegającego do ww. budynku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 00000035900000, ul. Okopowa  2A , 20-950  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 5288181, , e-mail jtomczyk@prokuratura.lublin.pl, bbrus@prokuratura.lublin.pl, faks 081 534 97 06.
Adres strony internetowej (URL): www.prokuratura.lublin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Prokuratura Okręgowa w Lublinie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.prokuratura.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.prokuratura.lublin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
operator pocztowy, osobiście
Adres:
Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin, pok. 108

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie (w formie zaprojektuj i wybuduj) instalacji dźwigu osobowego w budynku Prokuratury przy ul. G. Narutowicza 32, 32b w Lublinie oraz zagospodarowania terenu przylegającego do ww. budynku.
Numer referencyjny: PO VII WB 261.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:1) Zadanie nr 1:Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja na podstawie wykonanego projektu:I. szachtu windowego, dostawa i instalacja nowego dźwigu osobowego (przystosowanego dla osób niepełnosprawnych), wraz z wykonaniem niezbędnej przebudowy elementów konstrukcyjnych w remontowanym budynku Prokuratury przy ul. G. Narutowicza 32, 32 b w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1 - Program funkcjonalno - użytkowy.II. bramy wjazdowej na teren nieruchomości od strony ul. G. Narutowicza 32, 32b w Lublinie,wykonanie niezbędnej przebudowy elementów konstrukcyjnych budynku. Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.2 - Program funkcjonalno -użytkowy.2) Zadanie nr 2:Wykonanie remontu istniejącego ogrodzenia od strony dziedzińca terenu nieruchomości położonej przy ul. G. Narutowicza 32, 32b w Lublinie, zgodnie z lokalizacją na planie zagospodarowania terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik:Załącznik nr 1.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;Załącznik nr 1.4 Przedmiary robót, o charakterze pomocniczym.

II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45313100-5
45310000-3
45421140-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa w następujący sposób:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:- minimum dwóch należycie wykonanych robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej, polegających na przygotowaniu dokumentacji projektowej, a następnie wykonaniu na podstawie przygotowanej dokumentacji szachtu windowego i instalacji co najmniej 1 szt. windy (dźwig osobowy) - dla każdej roboty budowlanej, obsługującej co najmniej 2 kondygnacje, o wartości min. 500 tys. zł brutto* - dla każdej roboty budowlanej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. - minimum dwóch należycie wykonanych robót budowlanych polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej, a następnie instalacji co najmniej 1 szt. bramy wjazdowej - dla każdej roboty budowlanej, o wartości min. 40 tys. zł brutto* - dla każdej roboty budowlanej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejscawykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. *UWAGA: W przypadku gdy wartość wskazanych na spełnienie warunku robót będzie określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli kursów NBP na dzień opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe*, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zakresu przedmiotu zamówienia tj.:o Projektant branży architektonicznej - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,o Projektant branży konstrukcyjno - budowlanej - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń,o Projektant branży elektrycznej - uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,o Kierownik budowy / kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnią praktyką na stanowisku kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych, o Kierownika robót elektrycznych - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z co najmniej 5 letnią praktyką na stanowisku kierownika robót elektrycznych.*UWAGA: Wszystkie osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń do projektowania obiektów budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert [na dowód okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy]; - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [na dowód okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy]; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [na dowód okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy];- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, [na dowód okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy]- oświadczenia Wykonawcy o:o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności [na dowód okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) oraz art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy];o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne [na dowód okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 22) ustawy];o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) [na dowód okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8)];zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za realizację danych usług/robót budowlanych wraz z informacją o posiadanych przez nie uprawnieniach niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami jako potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2) lit C. b - dla każdego Zadania (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9.1, 9.2 do SIWZ);- wykazu wykonanych robót budowlanych, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane [na dowód okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2) lit C. a - dla każdego Zadania (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8.1, 8.2 do SIWZ),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- dowodów potwierdzających, że roboty wykazane w wykazie, o którym mowa w ust. 7 zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy [na dowód okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 lit C. I. a) przy czym w przypadku ubiegania się o zamówienie przez Wykonawcę, który wykazie się doświadczeniem, jako członek konsorcjum, z referencji, lub innego stosownego dokumentu powinno wynikać należyte wykonanie przez tego członka warunków stawianych przez Zamawiającego.] - dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:a) Zadanie nr 1 - 16 300,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta złotych 00/100)b) Zadanie nr 2 - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) 2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla zadania, w którym Wykonawca przystępuje do postępowania3. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20.09.2019 roku do godz. 11:00. Niewniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.4. Wadium musi obejmować cały okres związania oferta i może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.6. Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie nr konta: 78 1130 1206 0028 9139 2490 0001 z adnotacją ,,Wadium - PO VII WB 261.8.2019 ,,Wadium zadanie nr ... - Wykonanie (w formie zaprojektuj i wybuduj) instalacji dźwigu osobowego w budynku Prokuratury przy ul. G. Narutowicza 32, 32b w Lublinie oraz zagospodarowania terenu przylegającego do ww. budynku"7. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.8. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją ,,Wadium zadanie nr ... - Wykonanie (w formie zaprojektuj i wybuduj) instalacji dźwigu osobowego w budynku Prokuratury przy ul. G. Narutowicza 32, 32b w Lublinie oraz zagospodarowania terenu przylegającego do ww. budynku"9. Dokument wadialny musi zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Prokuratury Okręgowej w Lublinie, w przetargu nieograniczonym Zadanie nr ... Wykonanie (w formie zaprojektuj i wybuduj) montażu dźwigu osobowego w budynku Prokuratury przy ul. G. Narutowicza 32, 32b w Lublinie oraz zagospodarowania terenu przylegającego do ww. budynku, postępowanie nr PO VII WB 261.8.201910. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin realizacji robót40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Do SIWZ dołączony został wzór umowy stanowiący Załącznik: nr 10.1 (Zadanie nr 1) nr 10.2 (Zadanie nr 2) do SIWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty na warunkach określonych w postanowieniach załączonego do SIWZ wzoru umowy stanowiącego Załącznik: nr 10.1 (Zadanie nr 1) nr 10.2 (Zadanie nr 2) do SIWZ .3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca jest zobowiązany traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące zastosowanych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia rozwiązań, a pozyskanych informacji nie może użyć do celów innych niż związane z realizacją umowy oraz nie może ujawniać ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Informacje te mogą być ujawnione tylko pracownikom Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jężyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie (w formie zaprojektuj i wybuduj) instalacji dźwigu osobowego w budynku Prokuratury przy ul. G. Narutowicza 32, 32b w Lublinie oraz zagospodarowania terenu przylegającego do ww. budynku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja na podstawie wykonanego projektu:I. szachtu windowego, dostawa i instalacja nowego dźwigu osobowego (przystosowanego dla osób niepełnosprawnych), wraz z wykonaniem niezbędnej przebudowy elementów konstrukcyjnych w remontowanym budynku Prokuratury przy ul. G. Narutowicza 32, 32 b w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1 - Program funkcjonalno - użytkowy.II. bramy wjazdowej na teren nieruchomości od strony ul. G. Narutowicza 32, 32b w Lublinie,wykonanie niezbędnej przebudowy elementów konstrukcyjnych budynku. Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.2 - Program funkcjonalno -użytkowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71222100-0, 45453000-7, 45313100-5, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji robót40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie (w formie zaprojektuj i wybuduj) instalacji dźwigu osobowego w budynku Prokuratury przy ul. G. Narutowicza 32, 32b w Lublinie oraz zagospodarowania terenu przylegającego do ww. budynku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Zadanie nr 2:Wykonanie remontu istniejącego ogrodzenia od strony dziedzińca terenu nieruchomości położonej przy ul. G. Narutowicza 32, 32b w Lublinie, zgodnie z lokalizacją na planie zagospodarowania terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik:Załącznik nr 1.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;Załącznik nr 1.4 Przedmiary robót, o charakterze pomocniczym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421140-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
termin realizacji robót40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: