Przetarg

Opracowanie wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych

11-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Chełm
Lubelska 65,22-100 Chełm
tel. 82 5652070, 5652223, 5652232
fax. 825 652 254
e-mail: monika.hurko@umchelm.pl
http:// https://www.chelm.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 634846-N-2019 z dnia 2019-12-11 r.

Miasto Chełm: Opracowanie wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chełm, krajowy numer identyfikacyjny 11019823800000, ul. Lubelska  65 , 22-100  Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 5652070, 5652223, 5652232, e-mail monika.hurko@umchelm.pl, faks 825 652 254.
Adres strony internetowej (URL): https://www.chelm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka samorządu terytorialnego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Oferty należy składać, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych
Numer referencyjny: DIR-ZP.271.11.65.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 3
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych.Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części:1) Część Nr 1 pn.: „Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chełmie”;2) Część Nr 2 pn.: „Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie”;3) Część Nr 3 pn.: „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie”;4) Część Nr 4 pn.: „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”;5) Część Nr 5 pn.: „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie”;6) Część Nr 6 pn.: „Przebudowa ulic Piwnej-Złotej w Chełmie”;7) Część Nr 7 pn.: „Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej”;8) Część Nr 8 pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie- III etap”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ dotyczący części nr 1 - części nr 8 do SIWZ.Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji dla poszczególnych części zamówienia wymienionych w pkt. III.2 SIWZ określają Istotne postanowienia umowy, które stanowią Załącznik nr 6 do SIWZ (odpowiednio dla części nr 1 - części nr 8).

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71242000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: Data zakończenia: 1) dla Części Nr 1, dla Części Nr 2, dla Części Nr 3, dla Części Nr 4, dla Części Nr 5, dla Części Nr 6, dla Części Nr 7 : nie później niż do dnia 31 marca 2020 r., 2) dla Części Nr 8: nie później niż do dnia 14 lutego 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Dla Części Nr 1, Części Nr 2, dla Części Nr 3, dla Części Nr 4, dla Części Nr 5, dla Części Nr 6, dla Części Nr 8:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż na etapie realizacji zamówienia, będzie dysponował co najmniej 1 osobą: Projektant w specjalności drogowej, posiadającym uprawnienia do projektowaniaw specjalności drogowej bez ograniczeń i doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej w branży drogowej o wartości opracowania branżowego min. 15 tys. PLN łącznie z VAT lub pełnieniu samodzielnej funkcji Projektanta przy opracowaniu projektu wielobranżowego o wartości min. 30 tys. PLN łącznie z VAT.b) Dla Części Nr 7:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż na etapie realizacji zamówienia, będzie dysponował co najmniej 1 osobą: Projektantem w specjalności mostowej posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń i doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej w branży mostowej o wartości opracowania branżowego min. 15 tys. PLN łącznie z VAT lub pełnieniu samodzielnej funkcji Projektanta przy opracowaniu projektu wielobranżowego o wartości min. 30 tys. PLN łącznie z VAT.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2F ustawy wzywa do złożenia wraz z ofertą wykazu osób stanowiącego Załącznik nr 5a do SIWZ, o którym mowa w pkt. X A) 6.3) SIWZ potwierdzającego spełnianie warunków udziałuw postępowaniu i wykazu doświadczenia stanowiącego Załącznik nr 5b do SIWZ, o którym mowa w pkt. X A) 6. 4) SIWZ pozwalającego zweryfikować kryterium oceny ofert „Doświadczenie Projektanta”, którego weryfikacja wymaga oceny obu wykazów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W przypadku części nr 1 - części nr 8 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Wzór druku oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ (odpowiednio dla części nr 1 -części nr 8).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W przypadku części nr 1 - części nr 8 w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór druku wykazu osób stanowi Załącznik nr 5a do SIWZ (odpowiednio dla części nr 1 -części nr 6 i części nr 8 oraz dla części nr 7).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.5-7 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokumenty, o których mowa w pkt VI.9b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. VI.9a SIWZ, powinie być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.Oferta częściowa musi zawierać:1) formularz oferty o treści zgodnej z wzorem formularza ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio dla części nr 1- części nr 8),2) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, zgodne z wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ (odpowiednio dla części nr 1 -części nr 8). Oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5a do SIWZ ,4) wykaz osób do oceny w kryterium „Doświadczenie Projektanta” sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5b do SIWZ. 5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, 6) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy,7) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. VI.10 SIWZ stosuje się odpowiednio. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.W przypadku części nr 1 - części nr 8, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. XI.11 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór druku oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ (odpowiednio dla części nr 1 - części nr 8). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie Projektanta20,00
Wysokość kary umownej20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W przypadku części nr 1 - części nr 8 Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty częściowej na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i są one zawarte w Istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ odpowiednio dla części nr 1 - części nr 8) stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. XVI.2 SIWZ, jest złożenie pisemnego wniosku dotyczącego proponowanych zmian umowy, zawierającego co najmniej:1) dokładny opis proponowanych zmian,2) uzasadnienie dla dokonania zmian. Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy, w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), zwanym dalej „RODO”, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami.Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił w/w obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zaleca się złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia publicznego, oświadczenie wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO znajduje się w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ odpowiednio dla części nr 1 -części nr 8). Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ odpowiednio dla części nr 1-części nr 8.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chełmie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej „Przebudowa ulic Metalowa-Nadtorowa w Chełmie” – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, a w szczególności: 1) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 2) Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień własnym kosztem i staraniem Wykonawcy, działając z upoważnienia Zamawiającego. Dane wyjściowe do kosztorysowania uzgodnione w formie pisemnej z Urzędem Miasta Chełm, Departamentem Inwestycji i Rozwoju, Wydziałem Inwestycji i Dróg (m.in. jedn. obmiarów, miejsca składowania gruzu, wywóz urobku); 3) Pozyskanie wszelkich danych wyjściowych do projektowania w tym m.in. mapy do celów projektowych w skali 1:500, a także wykonanie niezbędnych polowych pomiarów dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjno-wysokościowego. Mapa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133) i posiadać klauzulę Miejskiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Chełmie, 4) Sporządzenie inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwestycją, opracowanie projektu ewentualnej wycinki i nasadzeń kompensacyjnych; 5) Wykonanie badań podłoża gruntowego niezbędnych do projektowania (w tym ustalenia warunków posadowienia oraz obliczenia konstrukcji nawierzchni). Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o prognozę ruchu oraz na podstawie opracowania geotechnicznego określającego istniejące warunki gruntowo-wodne podłoża oraz konstrukcję istniejącej nawierzchni na całym projektowanym odcinku. 6) Uzyskanie od instytucji i organów administracji państwowej ostatecznej decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia - jeżeli wymagane, uzgodnienia budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej leżących w obszarze planowanej inwestycji – jeżeli wymagane.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie Projektanta20,00
Wysokość kary umownej20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej „Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego-Bazylany w Chełmie” – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, z uwzględnieniem dokumentacji projektowej będącej w dyspozycji Zamawiającego, a w szczególności: 1) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie pozwolenie na budowę; 2) Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień własnym kosztem i staraniem Wykonawcy, działając z upoważnienia Zamawiającego. Dane wyjściowe do kosztorysowania uzgodnione w formie pisemnej z Urzędem Miasta Chełm, Departamentem Inwestycji i Rozwoju, Wydziałem Inwestycji i Dróg (m.in. jedn. obmiarów, miejsca składowania gruzu, wywóz urobku); 3) Pozyskanie wszelkich danych wyjściowych do projektowania w tym m.in. mapy do celów projektowych w skali 1:500, a także wykonanie niezbędnych polowych pomiarów dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjno-wysokościowego. Mapa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133) i posiadać klauzulę Miejskiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Chełmie, 4) Sporządzenie inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwestycją, opracowanie projektu ewentualnej wycinki i nasadzeń kompensacyjnych; 5) Wykonanie badań podłoża gruntowego niezbędnych do projektowania (w tym ustalenia warunków posadowienia oraz obliczenia konstrukcji nawierzchni). Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o prognozę ruchu oraz na podstawie opracowania geotechnicznego określającego istniejące warunki gruntowo-wodne podłoża oraz konstrukcję istniejącej nawierzchni na całym projektowanym odcinku. 6) Uzyskanie od instytucji i organów administracji państwowej ostatecznej decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia - jeżeli wymagane, uzgodnienia budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej leżących w obszarze planowanej inwestycji – jeżeli wymagane.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie Projektanta20,00
Wysokość kary umownej20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie” – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, z uwzględnieniem dokumentacji projektowej będącej w dyspozycji Zamawiającego, a w szczególności: 1) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie pozwolenie na budowę; 2) Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień własnym kosztem i staraniem Wykonawcy, działając z upoważnienia Zamawiającego. Dane wyjściowe do kosztorysowania uzgodnione w formie pisemnej z Urzędem Miasta Chełm, Departamentem Inwestycji i Rozwoju, Wydziałem Inwestycji i Dróg (m.in. jedn. obmiarów, miejsca składowania gruzu, wywóz urobku); 3) Pozyskanie wszelkich danych wyjściowych do projektowania w tym m.in. mapy do celów projektowych w skali 1:500, a także wykonanie niezbędnych polowych pomiarów dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjno-wysokościowego. Mapa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133) i posiadać klauzulę Miejskiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Chełmie, 4) Sporządzenie inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwestycją, opracowanie projektu ewentualnej wycinki i nasadzeń kompensacyjnych; 5) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem ZP-40 (Plac Niepodległości), zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie al. Piłsudskiego. 6) Wykonanie badań podłoża gruntowego niezbędnych do projektowania i ustalenia warunków posadowienia oraz obliczenia konstrukcji nawierzchni. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o prognozę ruchu oraz na podstawie opracowania geotechnicznego określającego istniejące warunki gruntowo-wodne podłoża oraz konstrukcję istniejącej nawierzchni na całym projektowanym odcinku. 7) Uzyskanie od instytucji i organów administracji państwowej ostatecznej decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia - jeżeli wymagane, uzgodnienia budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej leżących w obszarze planowanej inwestycji – jeżeli wymagane, 8) Uzyskanie decyzji Konserwatora Zabytków zezwalającej na prowadzenie robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie Projektanta20,00
Wysokość kary umownej20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie ” – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, z uwzględnieniem dokumentacji projektowej będącej w dyspozycji Zamawiającego, a w szczególności: 1) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie pozwolenie na budowę; 2) Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień własnym kosztem i staraniem Wykonawcy, działając z upoważnienia Zamawiającego. Dane wyjściowe do kosztorysowania uzgodnione w formie pisemnej z Urzędem Miasta Chełm, Departamentem Inwestycji i Rozwoju, Wydziałem Inwestycji i Dróg (m.in. jedn. obmiarów, miejsca składowania gruzu, wywóz urobku); 3) Pozyskanie wszelkich danych wyjściowych do projektowania w tym m.in. mapy do celów projektowych w skali 1:500, a także wykonanie niezbędnych polowych pomiarów dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjno-wysokościowego. Mapa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133) i posiadać klauzulę Miejskiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Chełmie, 4) Sporządzenie inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwestycją, opracowanie projektu ewentualnej wycinki i nasadzeń kompensacyjnych; 5) Wykonanie badań podłoża gruntowego niezbędnych do projektowania i ustalenia warunków posadowienia oraz obliczenia konstrukcji nawierzchni. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o prognozę ruchu oraz na podstawie opracowania geotechnicznego określającego istniejące warunki gruntowo-wodne podłoża oraz konstrukcję istniejącej nawierzchni na całym projektowanym odcinku. 6) Uzyskanie od instytucji i organów administracji państwowej ostatecznej decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia - jeżeli wymagane, uzgodnienia budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej leżących w obszarze planowanej inwestycji – jeżeli wymagane
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie Projektanta20,00
Wysokość kary umownej20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie” – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, z uwzględnieniem dokumentacji projektowej będącej w dyspozycji Zamawiającego, a w szczególności: 1) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie pozwolenie na budowę; 2) Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień własnym kosztem i staraniem Wykonawcy, działając z upoważnienia Zamawiającego. Dane wyjściowe do kosztorysowania uzgodnione w formie pisemnej z Urzędem Miasta Chełm, Departamentem Inwestycji i Rozwoju, Wydziałem Inwestycji i Dróg (m.in. jedn. obmiarów, miejsca składowania gruzu, wywóz urobku); 3) Pozyskanie wszelkich danych wyjściowych do projektowania w tym m.in. mapy do celów projektowych w skali 1:500, a także wykonanie niezbędnych polowych pomiarów dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjno-wysokościowego. Mapa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133) i posiadać klauzulę Miejskiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Chełmie, 4) Sporządzenie inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwestycją, opracowanie projektu ewentualnej wycinki i nasadzeń kompensacyjnych; 5) Wykonanie badań podłoża gruntowego niezbędnych do projektowania i ustalenia warunków posadowienia oraz obliczenia konstrukcji nawierzchni. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o prognozę ruchu oraz na podstawie opracowania geotechnicznego określającego istniejące warunki gruntowo-wodne podłoża oraz konstrukcję istniejącej nawierzchni na całym projektowanym odcinku. 6) Uzyskanie od instytucji i organów administracji państwowej ostatecznej decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia - jeżeli wymagane, uzgodnienia budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej leżących w obszarze planowanej inwestycji – jeżeli wymagane
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie Projektanta20,00
Wysokość kary umownej20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Przebudowa ulic Piwnej-Złotej w Chełmie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej „Przebudowa ulic Piwnej-Złotej w Chełmie” – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, z uwzględnieniem dokumentacji projektowej będącej w dyspozycji Zamawiającego, a w szczególności: 1) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie pozwolenie na budowę; 2) Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień własnym kosztem i staraniem Wykonawcy, działając z upoważnienia Zamawiającego. Dane wyjściowe do kosztorysowania uzgodnione w formie pisemnej z Urzędem Miasta Chełm, Departamentem Inwestycji i Rozwoju, Wydziałem Inwestycji i Dróg (m.in. jedn. obmiarów, miejsca składowania gruzu, wywóz urobku); 3) Pozyskanie wszelkich danych wyjściowych do projektowania w tym m.in. mapy do celów projektowych w skali 1:500, a także wykonanie niezbędnych polowych pomiarów dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjno-wysokościowego. Mapa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133) i posiadać klauzulę Miejskiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Chełmie, 4) Sporządzenie inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwestycją, opracowanie projektu ewentualnej wycinki i nasadzeń kompensacyjnych; 5) Wykonanie badań podłoża gruntowego niezbędnych do projektowania i ustalenia warunków posadowienia oraz obliczenia konstrukcji nawierzchni. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o prognozę ruchu oraz na podstawie opracowania geotechnicznego określającego istniejące warunki gruntowo-wodne podłoża oraz konstrukcję istniejącej nawierzchni na całym projektowanym odcinku. 6) Uzyskanie od instytucji i organów administracji państwowej ostatecznej decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia - jeżeli wymagane, uzgodnienia budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej leżących w obszarze planowanej inwestycji – jeżeli wymagane
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie Projektanta20,00
Wysokość kary umownej20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę stanu technicznego wiaduktu na al. Armii Krajowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 w Chełmie. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem wniosku na pozwolenie na budowę – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, a w szczególności: 1) Pozyskanie wszystkich niezbędnych do projektowania danych wyjściowych i materiałów, z taką ze wykonanie badań, prób i sprawdzeń niezbędnych do prawidłowego opracowania przedmiotu zamówienia – kosztem i staraniem Wykonawcy; 2) dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z PKP PLK S.A. jeśli wymagane na własny koszt i własnym staraniem; 3) pozyskanie danych wyjściowych do kosztorysowania w uzgodnieniu w formie pisemnej z Urzędem Miasta Chełm, Departamentem Inwestycji i Rozwoju, Wydziałem Inwestycji i Dróg (dotyczy m.in. jedn. obmiarów, miejsca składowania gruzu, wywóz urobku); 4) przygotowanie kompletnych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania: „Opracowanie dokumentacji technicznej na poprawę stanu technicznego wiaduktu na al. Armii Krajowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 w Chełmie”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie Projektanta20,00
Wysokość kary umownej20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie- III etap
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej: „Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie- III etap” na odcinku od skrzyżowania ulic: 15 Sierpnia – al. 3-go Maja – Lwowska do granic administracyjnych miasta Chełm – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, z uwzględnieniem dokumentacji projektowej będącej w dyspozycji Zamawiającego, a w szczególności: 1) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie pozwolenie na budowę; 2) Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień własnym kosztem i staraniem Wykonawcy, działając z upoważnienia Zamawiającego. Dane wyjściowe do kosztorysowania uzgodnione w formie pisemnej z Urzędem Miasta Chełm, Departamentem Inwestycji i Rozwoju, Wydziałem Inwestycji i Dróg (m.in. jedn. obmiarów, miejsca składowania gruzu, wywóz urobku); 3) Pozyskanie wszelkich danych wyjściowych do projektowania, a także wykonanie niezbędnych polowych pomiarów dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjno-wysokościowego. 4) Sporządzenie inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwestycją, opracowanie projektu ewentualnej wycinki i nasadzeń kompensacyjnych; 5) Wykonanie badań podłoża gruntowego niezbędnych do projektowania i ustalenia warunków posadowienia oraz obliczenia konstrukcji nawierzchni. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o prognozę ruchu oraz na podstawie opracowania geotechnicznego określającego istniejące warunki gruntowo-wodne podłoża oraz konstrukcję istniejącej nawierzchni na całym projektowanym odcinku. 6) Uzyskanie od instytucji i organów administracji państwowej ostatecznej decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia - jeżeli wymagane, uzgodnienia budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej leżących w obszarze planowanej inwestycji – jeżeli wymagane
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie Projektanta20,00
Wysokość kary umownej20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: