Przetarg

Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap II”

11-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5,14-100 Ostróda
tel. 896 429 800
fax. 896 429 817
e-mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl
http:// http://bip.powiat.ostroda.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 635200-N-2019 z dnia 2019-12-11 r.

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie: Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Jana III Sobieskiego  5 , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 429 800, e-mail sekretariat@powiat.ostroda.pl, faks 896 429 817.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiat.ostroda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.powiat..ostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.powiat.ostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej.
Adres:
Powiat Ostródzki, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap II”
Numer referencyjny: ZP-TI.272.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap II”, jn.:1) Część 1 - Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie, ul. Pieniężnego 8, zgodnie z opisem uzupełniającym przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do siwz), szkicem sytuacyjnym (zał. nr 5a do siwz), projektem umowy (zał. nr 3 do siwz);2) Część 2 - Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Morągu, ul. Kujawska 1, zgodnie z opisem uzupełniającym przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do siwz), szkicem sytuacyjnym (zał. nr 5b do siwz), projektem umowy (zał. nr 3 do siwz);3) Część 3 - Termomodernizacja budynku głównego szkoły Zespołu Szkół Licealnych w Morągu, ul. 11 Listopada 7, zgodnie z opisem uzupełniającym przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do siwz), szkicem sytuacyjnym (zał. nr 5c do siwz), projektem umowy (zał. nr 3 do siwz);4) Część 4 - Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 52, zgodnie z opisem uzupełniającym przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do siwz), szkicem sytuacyjnym (zał. nr 5d do siwz), projektem umowy (zał. nr 3 do siwz);Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną wybraną część, kilka wybranych części lub na wszystkie części objęte przedmiotem zamówienia.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Dodatkowe przedmioty: -3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje (dotyczy części 1, 2, 3 i 4):1) uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych (dotyczy tylko części 3);2) opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego obiektu w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej;3) opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – dalej STWiOR) wszystkich branż objętych przedmiotem zamówienia w zakresie danej części, zgodnie z opisem uzupełniającym przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do siwz) - zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy) oraz uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich opinii i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy) oraz do realizacji na podstawie opracowanego projektu wszystkich robót budowlanych, w tym m. in. w zakresie zgodności z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi oraz ochrony pożarowej; 4) dokonywanie uzupełnień, wyjaśnień, przeróbek dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie określonym w pkt 3, na każde żądanie Zamawiającego, w tym:a) dla celów związanych z ubieganiem się Zamawiającego o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej;b) w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji;c) na żądanie podmiotu realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;5) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w zakresie:a) sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie Inwestora (Zamawiającego), upoważnionego przez Zamawiającego podmiotu lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych Inwestorowi (Zamawiającemu) lub upoważnionemu przez Zamawiającego podmiotowi przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 8) Wynagrodzenie za nadzór autorski będzie podlegało negocjacjom - z zastrzeżeniem, że cena netto za udzielenie jednej konsultacji obejmującej zakres, o którym mowa w pkt 5 oraz koszt ewentualnego dojazdu do miejsca realizacji robót budowlanych objętych niniejszym nadzorem, noclegu, wyżywienia, itp. - nie przekroczy 0,5 % ceny ofertowej netto wynikającej z oferty Wykonawcy złożonej na opracowanie dokumentacji projektowej odpowiednio dla danej części, której nadzór dotyczy. Do ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący na dzień wystawienia faktury.9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie korzystania z usługi sprawowania nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.3.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej (dotyczy części 1, 2, 3 i 4): 1) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie rysunki muszą być w pełni zwymiarowane. Dokumentacja projektowa musi zawierać:a) projekt budowlano - wykonawczy, w tym branżowe projekty wykonawcze o szczegółowości dostosowanej do charakteru i specyfiki danego obiektu (zgodnie z opisem uzupełniającym przedmiotu zamówienia - odpowiednio zał. 4 do siwz), uzgodnione z właściwymi służbami, posiadające wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia oraz wszelkie niezbędne pozwolenia wymagane obowiązującymi przepisami.Projekt budowlano - wykonawczy musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) oraz musi spełniać wymogi określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) - dalej: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. - 6 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. *.doc, *.pdf, *.jpg; dodatkowo rysunki, szkice, rzuty itp. w formacie ogólnodostępnych plików, np. *.pdf i *.dwg;b) kosztorys inwestorki (wg wskazań Zamawiającego - odrębne dla poszczególnych rodzajów robót, tj. roboty ogólnobudowlane, instalacje poszczególnych branż) opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików *.xls lub *.ath;c) przedmiary robót (wg wskazań Zamawiającego - odrębne dla poszczególnych rodzajów robót, tj. roboty ogólnobudowlane, instalacje poszczególnych branż) - w zakresie o którym mowa w § 6-10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików *.xls lub *.ods;d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych poszczególnych grup robót budowlanych, zgodnie z rozdziałem 3 rozporządzenia - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików *.doc.2) Zaprojektowany obiekt musi być dostępny dla wszystkich jego użytkowników, w tym musi spełniać wszelkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.3) Wykonawca zobowiązany jest przy opracowywaniu dokumentacji projektowej do przestrzegania przepisu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz są podane parametry równoważności.4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (dotyczy części 1, 2, 3 i 4):1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace niewymagające specjalistycznych uprawnień, tj. czynności pomocnicze przy prowadzonych pracach inwentaryzacyjnych, w szczególności w zakresie dokonywania pomiarów z natury danego obiektu oraz pomocnicze prace administracyjno-biurowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia niżej wymienionych dowodów w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w pkt 1, tj.: a) oświadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę;b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych pracowników, - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2, oświadczenia i/lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a i b, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1.4) Za każdorazowe nieudokumentowanie przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 2, że czynności, o których mowa w pkt 1, bezpośrednio są wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł.5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.5. Inne postanowienia (Dotyczy: części 1, 2, 3 i 4):1) Zamawiający, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, będzie się ubiegał o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Wniosek przygotowuje i składa Zamawiający.2) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
90

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia (dotyczy części 1, 2, 3 i 4): 90 dni od dnia podpisana umowy, w tym:1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie niezbędnym do sporządzenia rzetelnego kosztorysu inwestorskiego oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - 60 dni od dnia podpisania umowy;2) pozostały zakres opracowania objętego przedmiotem zamówienia - 90 dni od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Dotyczy części 1, 2, 3 i 4).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy (Dotyczy części 1, 2, 3 i 4).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy (Dotyczy części 1, 2, 3 i 4).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. w zakresie braku podstaw wykluczenia: 1) w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy Pzp – Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem postanowienia § 6a ust. 1.1. oraz art. 26 ust. 2f ustawy Pzp (§ 6a ust. 9 siwz);2) w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (§ 11 ust. 7 siwz), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 3) w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowienia art. 26 ust. 6 ustawy Pzp (§ 6a ust. 8 siwz). 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 6a ust. 2 pkt 3 siwz, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.UWAGA:W przypadku składania oferty na więcej części niż jedną objętych przedmiotem zamówienia, dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca składa tylko raz.3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w paragrafie 6a ust. 2 i 3 siwz w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w paragrafie 6a ust. 2 i 3 siwz, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 570 z późn. zm.).6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1a - 1d do siwz).2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców - Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres rękojmi30,00
Aspekty społeczne10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:1) zmiany, o których mowa w umowie w § 3 ust. 11 i 12, § 5 ust. 4-7, § 9 ust. 3-4, 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;4) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6;6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) - dalej ustawa Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. a, Zamawiający nie może wprowadzić kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.5. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 6. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.7. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.9. Terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w umowie w paragrafie 5 ust. 1, mogą odpowiednio ulec zmianie w przypadku:1) wystąpienia usług dodatkowych, których wykonanie wymaga dodatkowego nakładu czasu,2) przestojów (powyżej 7 dni) wynikających z wystąpienia anomalii pogodowych i/lub klęsk żywiołowych uniemożliwiających przeprowadzenie w niezbędnym zakresie inwentaryzacji stanu istniejącego budynku będącego przedmiotem umowy, jak np.:a) długotrwałe i intensywne opady deszczu uniemożliwiające dostęp do budynku lub dokonanie rzetelnego pomiaru jego gabarytów i elementów zewnętrznych;b) oberwania chmury (ulewy), grad bądź wichury (trąby powietrzne), które spowodują szkody na budynku lub w jego bezpośrednim otoczeniu, uniemożliwiające swobodny i bezpieczny dostęp do budynku;3) przestojów spowodowanych koniecznością zinwentaryzowania i odpowiedniego oznaczenia w opracowywanej dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej sieci i urządzeń nieoznaczonych na mapie do celów projektowych, a mających wpływ na prawidłowość opracowania będącego przedmiotem niniejszej umowy;4) wstrzymania, na okres powyżej 7 dni, prac projektowych z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, w szczególności:a) wynikających z opóźnień w udostępnieniu Wykonawcy przez Zamawiającego informacji i danych niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy;b) wynikających z opóźnień w wydawaniu stosownych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych, itp. dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,c) w przypadku wystąpienia trudności finansowych u Zamawiającego;d) w przypadku napotkania podczas prowadzonych odwiertów geologicznych na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym;5) zaistnienia siły wyższej.10. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny. 11. W przypadkach określonych w ust. 9, Zamawiający wyznacza nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku wstrzymania prac projektowych, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi na jaki prace projektowe zostały wstrzymane.12. Zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 1, wynikające z przyczyn określonych w ust. 9, zostaną dokonane na podstawie pisemnego uzasadnienia zmian zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.13. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby wskazanej w umowie w paragrafie 9 ust. 2, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 14. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 13 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do prac projektowych innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektanta wiodącego, będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15.15. Postanowienia ust. 14 nie dotyczą sytuacji losowych, np. niezdolności do pracy osoby wskazanej uprzednio na projektanta wiodącego.16. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do prac projektowych innej osoby niż uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.17. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w umowie w paragrafie 9 ust. 2, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia, Wykonawca składa tylko w zakresie dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.4. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (§ 6a ust. 1.1. - 1.2. siwz) - zał. nr 2 do siwz, należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 16.12.2019 r.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.8. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich treść na stronie internetowej http://bip.powiat.ostroda.pl. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 12. Zamawiający nie zastrzega, na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 13. Obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO dokonano w § 34 siwz.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie, ul. Pieniężnego 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap II”, jn.:Część 1 - Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie, ul. Pieniężnego 8, zgodnie z opisem uzupełniającym przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do siwz), szkicem sytuacyjnym (zał. nr 5a do siwz), projektem umowy (zał. nr 3 do siwz) oraz paragrafem 3 siwz (sekcja II.4) ogłoszenia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi30,00
Aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:§ 4. Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisana umowy, w tym:1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie niezbędnym do sporządzenia rzetelnego kosztorysu inwestorskiego oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - 60 dni od dnia podpisania umowy;2) pozostały zakres opracowania objętego przedmiotem zamówienia - 90 dni od dnia podpisania umowy.


Część nr: 2Nazwa: Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Morągu, ul. Kujawska 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap II”, jn.:Część 2-Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Morągu, ul. Kujawska 1, zgodnie z opisem uzupełniającym przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do siwz), szkicem sytuacyjnym (zał. nr 5b do siwz), projektem umowy (zał. nr 3 do siwz) oraz paragrafem 3 siwz (sekcja II.4) ogłoszenia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres rękojmi30,00
Aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisana umowy, w tym:1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie niezbędnym do sporządzenia rzetelnego kosztorysu inwestorskiego oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - 60 dni od dnia podpisania umowy;2) pozostały zakres opracowania objętego przedmiotem zamówienia - 90 dni od dnia podpisania umowy.


Część nr: 3Nazwa: Termomodernizacja budynku głównego szkoły Zespołu Szkół Licealnych w Morągu, ul. 11 Listopada 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap II”, jn.:Część 3-Termomodernizacja budynku głównego szkoły Zespołu Szkół Licealnych w Morągu, ul. 11 Listopada 7, zgodnie z opisem uzupełniającym przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do siwz), szkicem sytuacyjnym (zał. nr 5c do siwz), projektem umowy (zał. nr 3 do siwz) oraz paragrafem 3 siwz (sekcja II.4) ogłoszenia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres rękojmi30,00
Aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisana umowy, w tym:1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie niezbędnym do sporządzenia rzetelnego kosztorysu inwestorskiego oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - 60 dni od dnia podpisania umowy;2) pozostały zakres opracowania objętego przedmiotem zamówienia - 90 dni od dnia podpisania umowy.


Część nr: 4Nazwa: Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 52
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap II”, jn.:Część 4-Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 52 , zgodnie z opisem uzupełniającym przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do siwz), szkicem sytuacyjnym (zał. nr 5d do siwz), projektem umowy (zał. nr 3 do siwz) oraz paragrafem 3 siwz (sekcja II.4) ogłoszenia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres rękojmi30,00
Aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisana umowy, w tym:1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie niezbędnym do sporządzenia rzetelnego kosztorysu inwestorskiego oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - 60 dni od dnia podpisania umowy;2) pozostały zakres opracowania objętego przedmiotem zamówienia - 90 dni od dnia podpisania umowy.