Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) w Rybniku przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. Rybackiej 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście Zadanie nr 5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku przy ul. Niedobczyckiej 191 w dzielnicy Niedobczyce Zadanie nr 6. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Rybniku przy ul. Czwartaków 1 w dzielnicy Boguszowice Osiedle Zadanie nr 7. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 33 w dzielnicy Smolna Zadanie nr 8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 46 w dzielnicy Smolna

20-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Rybnik
Bolesława Chrobrego 2,44-200 Rybnik
tel. +48324392302
fax. +48324224124
e-mail: zam_pub@um.rybnik.pl
http:// www.rybnik.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 541721-N-2020 z dnia 2020-05-20 r.

Miasto Rybnik: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) w Rybniku przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. Rybackiej 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście Zadanie nr 5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku przy ul. Niedobczyckiej 191 w dzielnicy Niedobczyce Zadanie nr 6. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Rybniku przy ul. Czwartaków 1 w dzielnicy Boguszowice Osiedle Zadanie nr 7. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 33 w dzielnicy Smolna Zadanie nr 8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 46 w dzielnicy Smolna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rybnik, krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolesława Chrobrego  2 , 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.um.rybnik.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.um.rybnik.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
drogą elektroniczną za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, Wydział Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) w Rybniku przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. Rybackiej 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście Zadanie nr 5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku przy ul. Niedobczyckiej 191 w dzielnicy Niedobczyce Zadanie nr 6. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Rybniku przy ul. Czwartaków 1 w dzielnicy Boguszowice Osiedle Zadanie nr 7. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 33 w dzielnicy Smolna Zadanie nr 8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 46 w dzielnicy Smolna
Numer referencyjny: ZP.271.36.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście.Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,- docieplenie stropodachu,- częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej (w tym likwidacja luksferów),- wymiana drzwi wewnętrznych na poddasze,- wymiana instalacji odgromowej,- modernizacja węzła cieplnego,- wymiana instalacji c.o.,- naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy,- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- przebudowa/odnowienie daszków na wejściami (w tym nad wejściem głównym),- wykonanie daszku nad wejściem bocznym,- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, itp. Informacja o budynku:Pow. użytkowa około: 900 m2Pow. zabudowy około: 445 m2Kubatura około: 4540 m3Zamawiający posiada dokumentację zdjęciową oraz mapę z zaznaczonym obiektem.Zadanie nr 2.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare.Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,- docieplenie stropodachu,- częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej,- wymiana instalacji odgromowej,- wymiana źródła ciepła (kocioł gazowy na kaskadę kotłów gazowych) z uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepło budynku Przedszkola nr 18, które będzie ogrzewane ze źródła ciepła umiejscowionego w Szkole Podstawowej nr 16,- wymiana częściowa instalacji c.o.,- naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy,- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- przebudowa/odnowienie daszków na wejściami (w tym nad wejściem głównym),- wykonanie daszku nad wejściem bocznym,- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych, np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Informacja o budynku:Pow. użytkowa wraz z poddaszem około: 2710 m2Pow. zabudowy około: 920 m2Kubatura około: 10230 m3Budynek ogrzewany kotłem gazowym. Zamawiający posiada inwentaryzację budowlaną (z 2007 r.), dokumentację zdjęciową oraz mapę z zaznaczonym obiektem.Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. Rybackiej 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia.Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,- docieplenie stropodachów/dachów,- częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej,- wymiana instalacji odgromowej,- wymiana instalacji c.o.,- naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy,- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej,- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacjio grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- przebudowa/odnowienie daszków na wejściami (w tym nad wejściem głównym),- wykonanie daszku nad wejściem bocznym,- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Informacja o budynku:Pow. użytkowa: 3735 m2Kubatura około: 16600 m3Zamawiający posiada inwentaryzację budowlaną, dokumentację zdjęciową oraz mapę z zaznaczonym obiektem.Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście.Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych budynku przedszkola oraz budynku przylegającego do przedszkola (dom nauczyciela - mieszkanie),- docieplenie dachu budynku przedszkola oraz budynku przylegającego do przedszkola,- częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej,- wymiana instalacji odgromowej,- remont/modernizacja węzła cieplnego,- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- przebudowa/odnowienie daszków na wejściami (w tym nad wejściem głównym),- wykonanie daszku nad wejściem bocznym,- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Informacja o budynku:Pow. użytkowa przedszkola około: 440 m2Pow. zabudowy przedszkola około: 210 m2Kubatura przedszkola około: 1350m3Pow. zabudowy budynku obok przedszkola około: 75 m3Zamawiający posiada dla przedszkola projekty budowlano-wykonawcze modernizacji łazienek i bloku kuchennego z 2007 z rzutami całego budynku (branże: sanitarna, architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana, elektryczna) – projekty dostępne tylko w wersji papierowej, dokumentację zdjęciową oraz mapę z zaznaczonym obiektem.Zadanie nr 5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku przy ul. Niedobczyckiej 191 w dzielnicy Niedobczyce.Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych(dot. części „nowej” budynku),- docieplenie ścian fundamentowych w części zabytkowej budynku,- odnowienie elewacji w części zabytkowej budynku,- docieplenie stropodachu w części „nowej” budynku,- remont dachu w części zabytkowej wraz z dociepleniem stropodachu/dachu,- częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej (dot. części piwnicznej, kotłowni, wejścia głównego i bocznego do budynku – (dot. części „nowej” budynku),- wymiana/renowacja stolarki drzwiowej w części zabytkowej,- wymiana stolarki okiennej w części zabytkowej (dot. części piwnicznej),- remont wejścia głównego (dot. części „nowej” budynku),- remont zejścia do kotłownia, w tym częściowe zasypanie zejścia do kotłowni (dot. części „nowej” budynku),- wymiana instalacji odgromowej dla budynku,- naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy lub ewentualna likwidacja naświetli (dot. części „nowej” budynku),- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej (dot. części „nowej” budynku),- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa/remont kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- przebudowa/odnowienie daszków na wejściami, w tym nad wejściem głównym (dot. tylko części „nowej” budynku),- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Informacja o budynku:Pow. użytkowa: 3260 m2Kubatura około: 15300 m3Zamawiający posiada wersję papierową projektu modernizacji kotłownia węglowej na gazową (1997 r.), projektu instalacji c.o. (1997 r.), inwentaryzację techniczna (1997 r.) – projekty dostępne tylko w wersji papierowej, dokumentację zdjęciową i mapę z zaznaczonym obiektem. Zadanie nr 6. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Rybniku przy ul. Czwartaków 1 w dzielnicy Boguszowice Osiedle.Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,- docieplenie dachu,- częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej w części piwnicznej,- naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy,- wymiana instalacji odgromowej,- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,- odnowienie „tarasu” w części południowej,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- wykonanie nowego daszków na wejściem głównym,- wykonanie daszku nad wejściem bocznym,- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Informacja o budynku:Pow. użytkowa około: 830 m2Pow. zabudowy około: 339 m2Kubatura około: 3400 m3Zamawiający posiada inwentaryzację budowlaną, dokumentację zdjęciową oraz mapę z zaznaczonym obiektem.Zadanie nr 7. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 33 w dzielnicy Smolna.Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,- docieplenie dachu,- likwidacja starych zsypów na węgiel,- likwidacja luksferów przy wejściu (zamurowanie),- wymiana drzwi w piwnicy,- wymiana instalacji odgromowej,- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- odnowienie daszku na wejściem od strony północnej,- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Informacja o budynku:Pow. zabudowy około: 270 m2Kubatura około: 2660 m3Zamawiający posiada dokumentację zdjęciową i mapę z zaznaczonym obiektem.Zadanie nr 8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 46 w dzielnicy Smolna.Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,- docieplenie dachu/stropoadachu,- likwidacja starych zsypów na węgiel,- likwidacja luksferów w Sali gimnastycznej,- montaż daszków na wejściami bocznymi,- odnowienia wejścia głównego – ustalić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w kwestii docieplenia,- wymiana instalacji odgromowej,- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- remont schodów bocznych,- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Informacja o budynku:Kubatura około: 11260 m3Zamawiający posiada dokumentację zdjęciową i mapę z zaznaczonym obiektem.

II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71320000-7
71321200-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 142040,65
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 84
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie nr 1.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że opracował nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa opracowania projektowe związane z termomodernizacją istniejących obiektów wraz z wymianą instalacji c.o. i wymianą/modernizacją źródła ciepła lub budową nowych obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3, każde z opracowań o wartości co najmniej 9 500 zł brutto.Zadanie nr 2.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że opracował nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa opracowania projektowe związane z termomodernizacją istniejących obiektów wraz wymianą źródła ciepła lub budową nowych obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3, każde z opracowań o wartości co najmniej 11.000 zł brutto.Zadanie nr 3.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że opracował nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa opracowania projektowe związane z termomodernizacją istniejących obiektów wraz z wymianą instalacji c.o. lub budową nowych obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3, każde z opracowań o wartości co najmniej 12.000 zł brutto.Zadanie nr 4.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że opracował nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa opracowania projektowe związane z termomodernizacją istniejących obiektów wraz wymianą/modernizacją źródła ciepła lub budową nowych obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3, każde z opracowań o wartości co najmniej 7.000 zł brutto.Zadanie nr 5.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że opracował nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa opracowania projektowe związane z termomodernizacją istniejących obiektów lub budową nowych obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3, każde z opracowań o wartości co najmniej 12 000 zł brutto.Zadanie nr 6.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że opracował nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa opracowania projektowe związane z termomodernizacją istniejących obiektów lub budową nowych obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3, każde z opracowań o wartości co najmniej 7 000 zł bruttoZadanie nr 7.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że opracował nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa opracowania projektowe związane z termomodernizacją istniejących obiektów lub budową nowych obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3, każde z opracowań o wartości co najmniej 7 000 zł bruttoZadanie nr 8.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że opracował nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa opracowania projektowe związane z termomodernizacją istniejących obiektów lub budową nowych obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3, każde z opracowań o wartości co najmniej 11 000 zł brutto.Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych usług, musi być spełniony: 1) przez Wykonawcę samodzielnie lub2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; 3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. Treścią postawionego warunku udziału w postępowaniu jest wymóg wykonania dwóch lub więcej takich samych zadań przez jeden podmiot. Treścią warunku jest więc dwukrotne [lub więcej] wykonanie usługi. Jako miarę minimalnego doświadczenia Wykonawcy Zamawiający w tym wypadku uznał nie tylko wykonanie określonego zadania, ale także jego powtórzenie – jednokrotne.W sytuacji gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj. wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji:1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-29, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,- docieplenie stropodachu,- częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej (w tym likwidacja luksferów),- wymiana drzwi wewnętrznych na poddasze,- wymiana instalacji odgromowej,- modernizacja węzła cieplnego,- wymiana instalacji c.o.,- naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy,- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- przebudowa/odnowienie daszków na wejściami (w tym nad wejściem głównym),- wykonanie daszku nad wejściem bocznym,- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, itp. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71220000-6, 71320000-7, 71321200-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16081,30
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,- docieplenie stropodachu,- częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej, - wymiana instalacji odgromowej,- wymiana źródła ciepła (kocioł gazowy na kaskadę kotłów gazowych) z uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepło budynku Przedszkola nr 18, które będzie ogrzewane ze źródła ciepła umiejscowionego w Szkole Podstawowej nr 16,- wymiana częściowa instalacji c.o., naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy,- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, - roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- przebudowa/odnowienie daszków na wejściami (w tym nad wejściem głównym),- wykonanie daszku nad wejściem bocznym,- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych, np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71220000-6, 71320000-7, 71321200-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 19154,47
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. Rybackiej 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,- docieplenie stropodachów/dachów,- częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej,- wymiana instalacji odgromowej,- wymiana instalacji c.o.,- naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy,- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej,- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacjio grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- przebudowa/odnowienie daszków na wejściami (w tym nad wejściem głównym),- wykonanie daszku nad wejściem bocznym,- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71220000-6, 71320000-7, 71321200-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20918,70
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych budynku przedszkola oraz budynku przylegającego do przedszkola (dom nauczyciela - mieszkanie),- docieplenie dachu budynku przedszkola oraz budynku przylegającego do przedszkola,- częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej,- wymiana instalacji odgromowej,- remont/modernizacja węzła cieplnego,- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- przebudowa/odnowienie daszków na wejściami (w tym nad wejściem głównym),- wykonanie daszku nad wejściem bocznym,- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp.Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71220000-6, 71320000-7, 71321200-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12195,12
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku przy ul. Niedobczyckiej 191 w dzielnicy Niedobczyce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych (dot. części „nowej” budynku),- docieplenie ścian fundamentowych w części zabytkowej budynku,- odnowienie elewacji w części zabytkowej budynku, docieplenie stropodachu w części „nowej” budynku,- remont dachu w części zabytkowej wraz z dociepleniem stropodachu/dachu,- częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej (dot. części piwnicznej, kotłowni, wejścia głównego i bocznego do budynku – (dot. części „nowej” budynku),- wymiana/renowacja stolarki drzwiowej w części zabytkowej,- wymiana stolarki okiennej w części zabytkowej (dot. części piwnicznej),- remont wejścia głównego (dot. części „nowej” budynku),- remont zejścia do kotłownia, w tym częściowe zasypanie zejścia do kotłowni (dot. części „nowej” budynku),- wymiana instalacji odgromowej dla budynku,- naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy lub ewentualna likwidacja naświetli (dot. części „nowej” budynku),- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej (dot. części „nowej” budynku), wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa/remont kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- przebudowa/odnowienie daszków na wejściami, w tym nad wejściem głównym (dot. tylko części „nowej” budynku),- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp.Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71220000-6, 71320000-7, 71321200-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 27073,17
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 20 w Rybniku przy ul. Czwartaków 1 w dzielnicy Boguszowice Osiedle
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,- docieplenie dachu,- częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej w części piwnicznej,- naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy,- wymiana instalacji odgromowej,- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,- odnowienie „tarasu” w części południowej,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- wykonanie nowego daszków na wejściem głównym,- wykonanie daszku nad wejściem bocznym,- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp.Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71220000-6, 71320000-7, 71321200-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13650,41
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) przy ul. Wodzisławskiej 33 w dzielnicy Smolna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,- docieplenie dachu,- likwidacja starych zsypów na węgiel,- likwidacja luksferów przy wejściu (zamurowanie),- wymiana drzwi w piwnicy,- wymiana instalacji odgromowej,- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- odnowienie daszku na wejściem od strony północnej,- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp.Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71220000-6, 71320000-7, 71321200-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12804,88
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) przy ul. Wodzisławskiej 46 w dzielnicy Smolna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres opracowania:- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych,- docieplenie dachu/stropoadachu,- likwidacja starych zsypów na węgiel,- likwidacja luksferów w Sali gimnastycznej,- montaż daszków na wejściami bocznymi,- odnowienia wejścia głównego – ustalić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w kwestii docieplenia,- wymiana instalacji odgromowej,- wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym,- wymiana parapetów zewnętrznych,- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,- remont schodów bocznych,- poprawa estetki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian,- naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku,- czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice,- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,- wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów,- wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko,- naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp.Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71220000-6, 71320000-7, 71321200-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20162,57
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: