Przetarg

opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Cieszyna w trybie partycypacji społecznej II

29-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna
Rynek 1,43-400 Cieszyn
tel. 033 4794200, 4794350
fax. 033 4794303, 4794361
e-mail: inwestycje@um.cieszyn.pl
http:// bip.um.cieszyn.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 545174-N-2020 z dnia 2020-05-29 r.

Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna: opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Cieszyna w trybie partycypacji społecznej II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna, krajowy numer identyfikacyjny 51570900000000, ul. Rynek  1 , 43-400  Cieszyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 4794200, 4794350, e-mail inwestycje@um.cieszyn.pl, faks 033 4794303, 4794361.
Adres strony internetowej (URL): bip.um.cieszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.um.cieszyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.um.cieszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, Punkt Obsługi Klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Cieszyna w trybie partycypacji społecznej II
Numer referencyjny: ZPIF.271.1.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych wyprzedzających opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt. 2: 2) wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Cieszyna, którego granice określa Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Cieszyna, wraz z opracowaniem: a) podstawowego opracowania ekofizjograficznego dla obszaru objętego sporządzaniem planu miejscowego; b) prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko, c) prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. 2. Konsultacje społeczne będą przebiegały w czterech etapach, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do projektu umowy, każdy z nich będzie obejmował inną technikę konsultacyjną, przy czym: 1) etap A.I będzie obejmował działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spotkania otwartego oraz działania związane z opracowaniem treści dla materiałów informacyjnych wykorzystywanych w konsultacjach społecznych, 2) etap A.II będzie obejmował działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem badania ankietowego on-line, 3) etap A.III będzie obejmował działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatów projektowo-konsultacyjnych Charrette, 4) etap A.IV będzie obejmował działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spotkania konsultacyjnego oraz sporządzenia raportu końcowego z całego procesu konsultacyjnego. 3. Prace nad projektem planu będą przebiegały w czterech etapach: 1) etap B.I obejmuje prace przygotowawcze zakończone sformułowaniem wniosków dla przyszłego sposobu kształtowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenów oraz opracowaniem podstawowego opracowania ekofizjograficznego, 2) etap B.II obejmuje wykonanie roboczej wersji projektu, 3) etap B.III: obejmuje wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, przeprowadzenie procedury opiniowania i uzgadniania projektu planu przez organy współdziałające i kończy się przekazaniem dokumentów w wersji podlegającej wyłożeniu do publicznego wglądu, 4) etap B.IV: obejmuje wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych uwag i kończy się przekazaniem przedmiotu zamówienia po uchwaleniu planu przez Radę Miejską.

II.5) Główny kod CPV: 71410000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71222000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2022-11-02

II.9) Informacje dodatkowe: Przez termin zakończenia zadania należy rozumieć datę przekazania plików, o których mowa w § 1 ust.3 pkt 6 projektu umowy, co jest równoznaczne ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do spisania protokołu odbioru końcowego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; wykonał należycie:- co najmniej jedną usługę polegającą na realizacji warsztatów projektowo-konsultacyjnych Charrette,- co najmniej jeden projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta z zabudową zabytkową, o pow. minimum 2 ha.b) dysponuje (lub będzie dysponować) zespołem ekspertów składającym się z co najmniej 8 osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających niżej wymienione kwalifikacje:- ekspert z zakresu urbanistyki - posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 (jednego) wielobranżowego projektu koncepcyjnego lub projektu realizacyjnego dla fragmentu miasta o powierzchni co najmniej 2 ha,- ekspert z zakresu architektury - posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 (jednego) projektu zespołu budynków: publicznych, mieszkalnych, handlowych lub o funkcji mieszanej powiązanych z przestrzenią publiczną w sposób umożliwiający integrację zabudowy z użytkownikami tej przestrzeni,- ekspert z zakresu architektury krajobrazu - posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 (jednego) projektu zieleni w przestrzeni publicznej na obszarze obejmującym tereny o różnych sposobach zagospodarowania o powierzchni co najmniej 1 ha,- ekspert z zakresu komunikacji drogowej - posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 (jednego) projektu rozwiązań systemów komunikacyjnych w przestrzeni publicznej w miastach,- ekspert z zakresu socjologii lub mediacji – posiadający wykształcenie kierunkowe lub pokrewne (w szczególności nauki społeczne, psychologię społeczną) i doświadczenie polegające na wykazaniu się udziałem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w działaniach partycypacyjnych polegających na prowadzeniu/moderacji otwartych spotkań dla mieszkańców lub warsztatów Charette, w co najmniej dwóch różnych procesach konsultacyjnych związanych z projektowaniem architektonicznym przestrzeni miast (osoba ta będzie pełnić rolę moderatora warsztatów projektowo-konsultacyjnych charrette), - ekspert z zakresu ochrony zabytków - posiadający wykształcenie kierunkowe z zakresu ochrony zabytków lub historii sztuki, lub konserwatorstwa, lub archeologii i posiadający doświadczenie polegające na wykazaniu się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert udziałem w opracowaniu co najmniej 1 projektu (np. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt budowlany, projekt zagospodarowania przestrzeni, itp.), który wymagał uwzględnienia ochrony zabytków położonych na obszarze objętym projektem,- ekspert z zakresu zagospodarowania przestrzennego – osoba spełniająca jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 293), który wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 (jeden) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący obszaru o funkcji śródmiejskiej z zabudową zabytkową, o pow. minimum 2 ha, przy czym nie wyklucza się pełnienia tej funkcji przez eksperta z zakresu urbanistyki,- ekspert z zakresu konsultacji społecznych, który posiada doświadczenie polegające na wykazaniu się udziałem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w działaniach partycypacyjnych polegających na prowadzeniu/moderacji otwartych spotkań dla mieszkańców lub warsztatów world cafe, lub spotkań konsultacyjnych w co najmniej dwóch różnych procesach konsultacyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni miast (osoba ta będzie pełnić rolę moderatora spotkania otwartego i spotkania konsultacyjnego oraz inne czynności zgodnie z projektem umowy), przy czym nie wyklucza się pełnienia tej funkcji przez eksperta z zakresu socjologii lub mediacji.c) dysponuje (będzie dysponować):- osobą posiadającą uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości, która wykonała, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - osobą, która wykonała, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający dokona oceny czy względem Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie zachodzą przesłanki do wykluczenia na podstawie złożonego oświadczenia (oświadczeń) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty, 2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (oświadczenie składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), 3) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli OFERTA lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo, 4) wypełniony załącznik nr 1.1 - 1.7 do SIWZ - Zestawienie zadań punktowanych w kryterium pn.: „doświadczenie ekspertów wchodzących w skład zespołuWykonawcy”, 5) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie ekspertów wchodzących w skład zespołu Wykonawcy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy za zgodą stron umowy. Oprócz zakresu zmian przewidzianego poniżej dopuszczalne są zmiany umowy wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy w następującym zakresie: 1) zmiana nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych; 2) zmiana terminu realizacji umowy oraz czasu trwania realizacji poszczególnych etapów określonych w załączniku nr 2: a) o czas odpowiadający długości przedłużającego się postępowania w razie przedłużającego się postępowania w stosunku do przewidzianego przepisami prawa administracyjnego o udzielenie uzgodnienia, zgody, opinii, porozumienia bądź przedłużającego się postępowania, które kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, b) o czas niezbędny do ponowienia czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie niezbędnym dla dokonania zmian, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu; c) o czas odpowiadający długości przedłużającej się procedury legislacyjnej uchwalenia planu przez Radę Miejską Cieszyna – w przypadku niepodjęcia uchwały w czasie wskazanym w załączniku nr 2, d) o czas niezbędny na wprowadzenie zmian – w przypadku zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, e) o czas niezbędny na wykonanie zamówienia dodatkowego – w przypadku jego udzielenia, 3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT kwota brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, a także kwoty brutto, o których mowa § 4 ust. 2 i 3, zostaną odpowiednio zmienione. W tym celu Strona składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzenia za pracę. W tym celu Strona składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W tym celu strona składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa powyżej, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa powyżej. d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W tym celu Strona składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa powyżej, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa powyżej. e) zmniejszenie zakresu usługi z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, skutkującą odpowiednio zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego; 4) Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w § 1 ust. 5 wyłącznie w sytuacjach spowodowanych obiektywną niemożnością wykonywania przez nich czynności (np. śmierć, ciężka choroba). Wykazanie okoliczności leży po stronie Wykonawcy. Nowa osoba musi posiadać wykształcenie oraz doświadczenie nie niższe niż osoba zastępowana. 4. Zmiany, o których mowa powyżej dokonywane będą wyłącznie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez jedną ze Stron i po jego akceptacji przez drugą Stronę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH