Przetarg

Wykonanie usługi pn. Wybrane elementy Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu strategicznego „Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego”

29-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Plac Europejski 2,00-844 Warszawa
tel. 22 262 06 28
fax. 22 262 05 01
e-mail: zampub@cupt.gov.pl
http:// www.cupt.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 545212-N-2020 z dnia 2020-05-29 r.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych: Wykonanie usługi pn. Wybrane elementy Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu strategicznego „Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków UE, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, krajowy numer identyfikacyjny 14100714500000, ul. Plac Europejski  2 , 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 262 06 28, e-mail zampub@cupt.gov.pl, faks 22 262 05 01.
Adres strony internetowej (URL): www.cupt.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Jednostka Budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cupt.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
/CUPT/SkrytkaESP

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi pn. Wybrane elementy Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu strategicznego „Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego”
Numer referencyjny: 8.2020.ZAM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi pn. Wybrane elementy Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu strategicznego „Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego” dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej: „CUPT”). Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) opisany został w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający, na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, w przypadku konieczności przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, polegającego na przygotowaniu dokumentacji umożliwiającej sprawne przeprowadzenie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu dokumentu, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71241000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79111000-5
73110000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 272750,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania całości Przedmiotu zamówienia w następujących terminach:1)w przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany będzie wykonać jedynie zamówienie podstawowe, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit a) IPU, termin realizacji Przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi do 154 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, ale nie później niż do dnia 10 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej;2)w przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zakresu zamówienia objętego prawem opcji, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit b) IPU, realizacja całości Przedmiotu zamówienia, tj. realizacja Przedmiotu w ramach zamówienia podstawowego oraz Przedmiotu objętego prawem opcji, zakończy się najpóźniej do dnia 30.06.2022 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli: 1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) usługi, polegające na przygotowaniu prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych o zasięgu krajowym, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych) lub co najmniej 4 (cztery) usługi, polegające na przygotowaniu prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych o zasięgu wojewódzkim o wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Za wykonane usługi Zamawiający uzna tylko takie, których realizacja zakończyła się przed upływem terminu składania ofert wyznaczonym w niniejszym postępowaniu. 2.Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji Przedmiotu zamówienia, spełniającymi poniższe wymagania, tj.: 1) 1 osobą - kierownikiem projektu – posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska oraz doświadczenie w kierowaniu opracowaniem potwierdzone autorstwem lub współautorstwem:a) była autorem lub współautorem co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji transportowych, tj. linii kolejowych i/lub dróg (autostrad, dróg ekspresowych, krajowych lub wojewódzkich) i/lub transportu intermodalnego oraz co najmniej 1 prognozy oddziaływania na środowisko planu, polityki, programu lub strategii, lub b) była autorem lub współautorem co najmniej 2 prognoz oddziaływania na środowisko planu, polityki, programu lub strategii dotyczących transportu kolejowego i/lub drogowego i/lub transportu intermodalnego, wykonanych w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert; 2) co najmniej 1 osobą - specjalistą w dziedzinie ochrony środowiska – posiadającą wykształcenie wyższe z kierunków: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biologia, botanika, ekologia, leśnictwo, rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu analiz w zakresie ochrony środowiska potwierdzone autorstwem lub współautorstwem:a) co najmniej 3 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczących transportu kolejowego i/lub intermodalnego i/lub drogowego, lubb) minimum 2 prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych, wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert;3) co najmniej 1 osobą - specjalistą w dziedzinie ochrony przyrody – posiadającą wykształcenie wyższe z kierunków: biologia, botanika, leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu opracowań związanych z ochroną przyrody potwierdzone autorstwem lub współautorstwem:a) co najmniej 3 ocen oddziaływania na środowisko (prognozy oddziaływania na środowisko dla planu, polityki, programu lub strategii dotyczących transportu kolejowego i/lub intermodalnego i/lub drogowego lub raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczące transportu kolejowego i/lub intermodalnego i/lub drogowego), lubb) co najmniej 3 planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert;4) co najmniej 1 osobą - specjalistą akustykiem – posiadającą wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe w zakresie akustyki lub fizyki oraz posiadającego doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem obliczeń akustycznych potwierdzone autorstwem lub współautorstwem:a) co najmniej 3 ocen oddziaływania na środowisko (prognozy oddziaływania na środowisko dla planu, polityki, programu lub strategii dotyczących transportu kolejowego i/lub intermodalnego i/lub drogowego lub raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczące transportu kolejowego i/lub intermodalnego i/lub drogowego) wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert;5) co najmniej 1 osobą - specjalistą GIS - posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie obejmującym geograficzne systemy informacyjne (GIS) na kierunkach: ochrona środowiska, geografia, inżynieria środowiska, geodezja, informatyka, gospodarka przestrzenna, inne kierunki wyższych studiów obejmujące techniki GIS lub studia podyplomowe z zakresu GIS oraz doświadczenie w wykonywaniu prac w zakresie technik GIS, rozumianych jako wykonywanie zadań z pozyskaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i prezentacją danych przestrzennych potwierdzone autorstwem lub współautorstwem:a) co najmniej 4 opracowań środowiskowych spośród poniższych: prognoza oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, inwentaryzacja przyrodnicza, ekspertyza, monitoring, plan zadań ochronnych, plan zagospodarowania przestrzennego wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert;co najmniej 1 osobą - specjalistą ds. transportu intermodalnego – posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie transportu lub logistyki transportu oraz posiadającego doświadczenie zawodowe związane z transportem intermodalnym lub kolejowym, potwierdzone publikacją min. 3 artykułów dotyczących transportu intermodalnego lub kolejowego lub autorstwem /współautorstwem opracowania branżowego dotyczącego transportu intermodalnego lub kolejowego lub posiadającego doświadczenie zawodowe w obszarze transportu intermodalnego lub logistyki transportu lub transportu kolejowego – min 2 lata w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzone umową o pracę lub świadectwem pracy .UWAGA: Ilekroć jest mowa o braniu udziału w opracowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, należy przez to rozumieć bycie autorem (osoba, która pisze samodzielnie raport) lub współautorem (osoba, która uczestniczy w przygotowaniu raportu np. pisząc jego część) raportu końcowego z opracowania lub analizy w danej dziedzinie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – jeśli Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym miejsca, w którym Zamawiający może samodzielnie znaleźć przedmiotowy dokument dotyczący Wykonawcy, 2) dokumentu dotyczącego podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 1) powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Terminy określone w pkt. 3) stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu - uwzględniającego wymagania określone w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) SIWZ, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub sąwykonywane należycie są: - Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jestpodać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o którym mowa powyżej. 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu zamówienia, wraz z informacjamina temat doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego – uwzględniające wymagania określone w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W przypadku, gdy w przedstawionych na potwierdzenie spełnienia warunków dokumentach wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie opublikował średnich kursów walut należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta Wykonawcy musi zawierać: 1)Formularz ofertowy – podpisany zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale X ust. 4 SIWZ i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2do SIWZ; 2)Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SIWZ podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale X ust. 4 SIWZ i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 3)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) - o ile ofertę składa pełnomocnik, w formie zgodnej z zasadami, o których mowa w Rozdziale X ust. 6 i 7 SIWZ, 4)Zobowiązanie podmiotu trzeciego, októrym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 ppkt 1.2) SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale X ust.4 SIWZ.5) Wykaz osób – niezbędny dla oceny oferty wg przyjętych kryteriów oceny ofert, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. UWAGA: Brak Wykazu osób – niezbędny dla oceny oferty wg przyjętych kryteriów oceny ofert, lub nie zawarcie w Wykazie informacji niezbędnych do oceny oferty wg. przyjętego kryterium „Liczba wykonanych ocen strategicznych w ramach doświadczenia osób realizujących zamówienie – 10%”, spowoduje odrzucenie oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 6) Dokument „Sposób realizacji zamówienia”, w którym Wykonawca zawrze Opis koncepcji organizacji zamówienia wskazanego w OPZ, elementy procedury SOOŚ w przejrzysty i logiczny sposób, przedstawi relacje i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami oceny. W OPZ, przedstawione zostały poszczególne elementy oceny, przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowej koncepcji organizacji zamówienia - pozostaje w tym zakresie otwarty na propozycję Wykonawcy. Przedstawiony Opis koncepcji organizacji zamówienia powinien dostarczyć Zamawiającemu odpowiedzi, jak Wykonawca przeprowadzi przedmiotową ocenę. Zawarta w Opisie koncepcja organizacji zamówienia powinna być kompletna i szczegółowa, logiczna, tj. powinna uwzględniać relacje i zależności (w tym sekwencyjność, paralelność, komplementarność, itp.) pomiędzy wszystkimi elementami oceny. Ponadto powinna być realna i użyteczna dla Zamawiającego w kontekście celów wskazanych w OPZ. Zamawiający wymaga, aby przygotowany przez Wykonawcę dokument „Sposób realizacji zamówienia” umożliwiał identyfikację poszczególnych elementów podlegających ocenie wg przyjętego kryterium, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 3 pkt 3.2 SIWZ.UWAGA: Brak dokumentu opisanego w ust. 2 pkt 6) powyżej, lub nie zawarcie któregokolwiek z powyższych elementów wskazanych w ust. 2 pkt 6) spowoduje odrzucenie oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto30,00
Sposób realizacji zamówienia55,00
Doświadczenie osób realizujących zamówienie10,00
Wykorzystanie papieru wyprodukowanego co najmniej w 85% z włókien recyklingowych, pochodzący ze zrównoważonej gospodarki leśnej, certyfikowanego oznakowaniem "FSC Recycled" lub równoważnym5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany: 1)zmiany obowiązującej stawki podatku VAT (zmniejszenie lub zwiększenie). Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT. Ewentualna zmiana nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa;2)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2019 r. poz. 1564.). Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ewentualna zmiana nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa;3)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Ewentualna zmiana nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich zasad;4)zmianę w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa – w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy; 5)zmianę osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy, przedstawionych przez Wykonawcę w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy, przy czym zmianę taką uznaje się za skuteczną na podstawie pisemnego i uzasadnionego wniosku Wykonawcy, w momencie wyrażenia przez Zamawiającego zgody, akceptującej nową osobę uczestniczącą w realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż nowa osoba musi spełniać, co najmniej wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu; 6)zmianę spowodowaną wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy – w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia przeszkód będących wynikiem siły wyższej, które uniemożliwiają Stronom należyte wykonanie Umowy;7)zmianę spowodowaną sytuacją epidemiologiczną związaną z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS COV 2 i chorobą COVID 19 - w takim przypadku możliwość zmiany Umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia przeszkód będących wynikiem epidemii, które uniemożliwiają Stronom należyte wykonanie Umowy, przy czym zmiana Umowy może nastąpić jedynie w przypadku przedstawienia przez Stronę wnioskującą o zmianę Umowy oświadczeń lub dowodów potwierdzających realny i obiektywny wpływ sytuacji epidemiologicznej na barak możliwości prawidłowej realizację Umowy;8)zmianę terminów realizacji Umowy (w tym w szczególności terminów końcowych, terminu zakończenia Etapu 2 oraz będących ich konsekwencją zmianę innych terminów w harmonogramie (np. etapów)), w przypadku, gdy w związku z datą zawarcia Umowy, nie jest możliwa realizacja Przedmiotu Umowy w okresie 154 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy w ten sposób, aby najpóźniej zakończyć Umowę do dnia 10 grudnia 2020 r. W takim wypadku w szczególności termin realizacji zamówienia podstawowego może zostać zmieniony w ten sposób, aby maksymalny czas realizacji Umowy wynosił 154 dni kalendarzowe; 9)zmianę terminów realizacji Umowy (w tym w szczególności terminów końcowych, terminu zakończenia Etapu 2 oraz będących ich konsekwencją zmianę innych terminów w harmonogramie (np. etapów)), w sytuacji gdy Zamawiający przekaże Wykonawcy Finalny Projekt Kierunków Rozwoju później niż w terminie wskazanym w Umowie;10)zmianę terminów realizacji Umowy (w tym w szczególności terminów końcowych, terminu zakończenia Etapu 2 oraz będących ich konsekwencją zmianę innych terminów w harmonogramie (np. etapów)), w przypadku gdy Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt Kierunków Rozwoju po uzgodnieniach później niż w terminie wskazanym w Umowie lub w przypadku gdy projekt Kierunków Rozwoju po uzgodnieniach zostanie istotnie zmieniony po jego przekazaniu przez Zamawiającego. 11)zmianę terminów realizacji Umowy (w tym w szczególności terminów końcowych, terminu zakończenia Etapu 2 oraz będących ich konsekwencją zmianę innych terminów w harmonogramie (np. etapów)) lub zmianę wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia istotnych zmian w Finalnym Projekcie Kierunków Rozwoju wpływających na kształt Przedmiotu Umowy, które to zmiany dokonane zostaną w szczególności przez organy uzgadniające ten dokument, po przekazaniu Finalnego Projektu Kierunków Rozwoju Wykonawcy. Jeśli zmiana miałaby dotyczyć zmiany wynagrodzenia to wynagrodzenie to nie może przekroczyć wartości 10% wartości Umowy, o której mowa w § 4 ust.1 Umowy;12)zmianę terminów realizacji Umowy (w tym w szczególności terminów końcowych, terminu zakończenia Etapu 2 oraz będących ich konsekwencją zmianę innych terminów w harmonogramie (np. etapów)), spowodowaną przedłużeniem się procedur związanych z wydaniem niezbędnych opinii lub uzgodnień przez Organy, organy administracji właściwe w sprawie transportu intermodalnego lub inne organy administracji publicznej w zakresie dokumentów objętych realizacją Przedmiotu Umowy, w tym wytwarzanych w ramach etapów, w szczególności Etapu 3 oraz Etapu 3.1. W takim przypadku termin realizacji Przedmiotu Umowy może być zmieniony o czas dłuższego procedowania przez organy, o których mowa powyżej; 13)zmianę terminów realizacji Umowy (w tym w szczególności terminów końcowych, terminu zakończenia Etapu 2 oraz będących ich konsekwencją zmianę innych terminów w harmonogramie (np. etapów)), spowodowaną opóźnieniem wydania przez Organy stanowiska/opinii, o których mowa w § 2 ust. 2a Umowy lub spowodowaną opóźnieniem przekazania przez Zamawiającego tych opinii/stanowisk;14)zmianę terminów realizacji Umowy (w tym w szczególności terminów końcowych, terminu zakończenia Etapu 2 oraz będących ich konsekwencją zmianę innych terminów w harmonogramie (np. etapów)), spowodowaną uszczegółowieniem wymagań zakresu prognozy ooś (w tym np. dodaniem nowych wymagań) przez Organy na etapie opiniowania, o którym mowa w art. 54 ustawy ooś, powodujące konieczność prowadzenia dodatkowych analiz/ekspertyz. W takim wypadku zmiana terminu może dotyczyć zarówno terminów końcowych realizacji Umowy jak też terminów pośrednich wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w § 2 Umowy, w tym w szczególności terminu zakończenia Etapu 2;15) zmianę terminów realizacji Umowy (w tym w szczególności terminów końcowych, terminu zakończenia Etapu 2 oraz będących ich konsekwencją zmianę innych terminów w harmonogramie (np. etapów)), spowodowaną przedłużeniem się procedur związanych z uzyskaniem przez Zamawiającego niezbędnych opinii, uzgodnień, zgód lub dokonywania innych czynności koniecznych do realizacji Umowy przez Organy, organy administracji właściwe w sprawie transportu intermodalnego lub inne organy administracji publiczne koniecznych do lub spowodowanych opóźnieniem Zamawiającego w występowaniu o opinie, zgody, stanowiska lub w przekazaniu dokumentów, zgód opinii, Wykonawcy lub w/w organom.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, z siedzibą pod adresem: 00-844, Warszawa, pl. Europejski 2, który oświadcza że jest administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa oraz że posiada ważny tytuł prawny do ich przetwarzania oraz przekazania do przetwarzania CUPT i takie przetwarzanie oraz przekazanie nie narusza praw osób, których dane dotyczą, 2) w CUPT, począwszy od dnia 25.05.2018 r., funkcjonuje adres e-mail: IOD@cupt.gov.pl Inspektora Ochrony Danych w CUPT, udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez CUPT; 3) Pani/Pana dane osobowe będąprzetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym Umowa w sprawie niniejszego zamówienia została zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp. 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danychosobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 10) CUPT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym niszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. KLAUZULE SPOŁECZNE/ASPEKTYSPOŁECZNE/ŚRODOWISKOWE 1.Zamawiający stosuje klauzule społeczne, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia określony został w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ i IPU stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 2.Zamawiający stosuje aspekty środowiskowe, na podstawie art. 91 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, poprzez zastosowanie kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 3.4 SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH