Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie Gminy Stawiguda w ramach zadania: Ochrona zasobów przyrodniczych Gminy Stawiguda.

29-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10,11-034 Stawiguda
tel. 895 126 475
fax. 895 126 910
e-mail: e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl
http:// bip.stawiguda.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 545464-N-2020 z dnia 2020-05-29 r.

Gmina Stawiguda: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie Gminy Stawiguda w ramach zadania: Ochrona zasobów przyrodniczych Gminy Stawiguda.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stawiguda, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Olsztyńska  10 , 11-034  Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl, faks 895 126 910.
Adres strony internetowej (URL): bip.stawiguda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.stawiguda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie Gminy Stawiguda w ramach zadania: Ochrona zasobów przyrodniczych Gminy Stawiguda.
Numer referencyjny: BiZ.271.1.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie Gminy Stawiguda w ramach zadania: Ochrona zasobów przyrodniczych Gminy Stawiguda.CZĘŚĆ III - Zagospodarowanie terenów publicznych w PluskachCZĘŚĆ III.3 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania plaż gminnych w miejscowości PluskiCZĘŚĆ VII – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania plaży gminnej w Tomaszkowie.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
71248000-8
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. DLA CZĘŚCI III.3, VIIKierownik zespołu projektowego - Projektant branży architektonicznej – minimalne wymaganiaWykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.2. DLA CZĘŚCI III.3 i VIIZamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed terminem składania ofert wykonał min. 1 dokumentację projektową, dla której uzyskano stosowne pozwolenia na realizację (pozwolenie na budowie lub zgłoszenie robót) na zagospodarowanie przestrzeni publicznej (np. zagospodarowanie placów, terenów rekreacyjnych, boisk, skwerów, ścieżek).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 10 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,3) Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 6 do SIWZ4) Informacja art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – załącznik nr 7 do SIWZ5) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 9 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Ustala się wadium:Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych zagospodarowania przestrzeni publicznych w ramach zadania: Ochrona zasobów przyrodniczych Gminy Stawiguda.CZĘŚĆ III - Zagospodarowanie terenów publicznych w PluskachCZĘŚĆ III.3 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania plaż gminnych w miejscowości Pluskiw wysokości 100,00 złz dopiskiem Wadium – Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie Gminy Stawiguda w ramach zadania: Ochrona zasobów przyrodniczych Gminy Stawiguda.CZĘŚĆ III.3 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania plaż gminnych w miejscowości PluskiCZĘŚĆ VII - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania plaży gminnej w Tomaszkowie.w wysokości 100,00złz dopiskiem Wadium – Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie Gminy Stawiguda w ramach zadania: Ochrona zasobów przyrodniczych Gminy Stawiguda.CZĘŚĆ VII - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania plaży gminnej w Tomaszkowie. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 98 8823 0007 2001 0100 1973 00082) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)sposób przekazania:Wraz z ofertą, umieszczone w odrębnej kopercie. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego.Termin wniesienia wadium w wybranej formie – przed terminem składania ofert.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:a) przedłużającego się poza wynikający z obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji wydających oraz przedłużającego się terminu wydania niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp. ;b) b)wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,c) w przypadku nałożenia podczas realizacji dodatkowych opracowań przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci), d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku działań osób trzeciche) w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie opracowań na nieruchomościach objętych przedmiotem zamówienia,f) wydłużającego się okresu wydania warunków przebudowania infrastruktury przez dysponentów sieci, g) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji związanych z realizacją dokumentacji,h) dla Etapu II zamówienia - w przypadku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej,i) czasowego wstrzymania usługi z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy:1) przez Zamawiającego2) wskutek decyzji administracyjnej.O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie.Terminu zakończenia może zostać przesunięty o czas zawieszenia realizacji przedmiotu umowy lub niezbędny do wznowienia prac potwierdzony pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego.2. Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego. Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, które jego tyczą.Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów.3. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika zespołu projektowegoa) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję kierownika zespołu projektowego z zastrzeżeniem, że nowa osoba skierowana do pełnienia funkcji kierownika zespołu projektowego spełniać będzie warunki określone w SIWZ, które jej tyczą oraz posiadać będzie doświadczenie zgodne z przyznaną Wykonawcy w postępowaniu przetargowym punktacją w kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika zespołu projektowego.b) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące nowej osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika zespołu projektowego potwierdzające spełnienie przez tą osobę warunków określonych w SIWZ, które jej tyczą oraz posiadanego doświadczenie zgodnego z przyznaną Wykonawcy w postępowaniu przetargowym punktacją w kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika zespołu projektowegoc) Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów.4. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części usługi.b) nie wykonanie części zakresu usługi przez Wykonawcę.c) podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm)5. Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość zakresu usług, na podstawie zapisów umowy w przypadku zajścia okoliczności ust.3. spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony.6. Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za usługi w przypadku zmiany stawek podatku VAT zaistniałej podczas obowiązywania zawartej umowy, na skutek powszechnie wprowadzonej zmiany obowiązujących stawek podatku od towarów i usług.7. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zobowiązania Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót objętych wykonaną dokumentacją. 8. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1, 3-6 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 9. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: CZĘŚĆ III - Zagospodarowanie terenów publicznych w Pluskach CZĘŚĆ III.3 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania plaż gminnych w miejscowości Pluski
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. W ramach zadania zaprojektowane zostanie zagospodarowanie terenów rekreacyjnych:a) dz. nr 889 obr. Pluski – boisko, plaża, wiata handlowa, toalety z przebieralniami i prysznicem (z przyłączami), oświetlenie i monitoring, nasadzenia roślin rodzimych,b) dz. nr 36 obr. Pluski – obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, itp.), nasadzenia roślin rodzimych, monitoring,2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:a) Przeprojektowanie wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Istniejąca infrastruktura techniczna do wglądu jest na ogólnodostępnych stronach, np. https://www.geoportal.gov.pl/; https://powiatolsztynski.geoportal2.pl/b) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji niezbędnych do uzyskania stosownego pozwolenia na realizację inwestycji3. Teren objęty przedmiotem zamówienia dla CZĘŚCI III.3 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71221000-3, 71248000-8, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika zespołu projektowego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: CZĘŚĆ VII - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania plaży gminnej w Tomaszkowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. W ramach zadania zaprojektowane zostanie zagospodarowanie części terenu na dz. nr 116/8 obr. Tomaszkowo. Zakres zagospodarowania: obiekty małej architektury (ławki, leżaki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, itp.), nasadzenia roślin, miejsce na ognisko, stojaki na rowery, boisko do siatkówki plażowej, przebieralnie, monitoring.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:a) Przeprojektowanie wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Istniejąca infrastruktura techniczna do wglądu jest na ogólnodostępnych stronach, np. https://www.geoportal.gov.pl/; https://powiatolsztynski.geoportal2.pl/b) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji niezbędnych do uzyskania stosownego pozwolenia na realizację inwestycji.3. Teren objęty przedmiotem zamówienia dla CZĘŚCI VII stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71221000-3, 71248000-8, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika zespołu projektowego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: