Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz w km 9+001 do 16+612

25-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
ul. Jana Kochanowskiego 10,58-500 Jelenia Góra
tel. 756 473 103
fax. 757 526 419
e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl
http:// http://www.starostwo.jgora.pl/zamowienia-publiczne.html

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 615313-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz w km 9+001 do 16+612
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 23082149200000, ul. ul. Jana Kochanowskiego  10 , 58-500  Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 473 103, e-mail bzp@powiat.jeleniogorski.pl, faks 757 526 419.
Adres strony internetowej (URL): http://www.starostwo.jgora.pl/zamowienia-publiczne.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5587

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5587

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie z opisem zawartym w Dziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz w km 9+001 do 16+612
Numer referencyjny: BZP.272.1.19.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz w km 9+001 do 16+612. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności opis stanu istniejącego i założenia do projektowania, został zawarty w Załączniku Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.3. Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:1) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania zostanie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami stosowanymi w budownictwie, w tym w szczególności zgodnie z:- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),- obowiązującymi normami i przepisami branżowymi.2) Dokumentacja będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dlatego też dokumentacja zostanie opracowana przez Wykonawcę zgodnie z art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), która wejdzie w życie z dniem 01.01.2021 r. Wykonawca opisze przedmiot zamówienia na roboty budowlane w sposób zapewniający uczciwą konkurencję, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”, a także podane zostaną w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności, które umożliwią Zamawiającemu zweryfikowanie równoważności.3) Zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:a) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych na podkładzie cyfrowym – zgodnie z wymogami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze;b) wykonanie niezbędnych ekspertyz lub ocen technicznym, koniecznych do określenia stopnia remontu lub przebudowy elementów konstrukcyjnych i innych – jeżeli ich wykonanie będzie wymagane;c) uzyskanie uzgodnień niezbędnych do opracowania kompleksowej dokumentacji;d) opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.);e) sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, określonej szczegółowo w pkt 4. 4) W skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej, podlegającej opracowaniu przez Wykonawcę, wchodzą:a) projekt budowlany (w przypadku konieczności uzyskania dla inwestycji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID lub pozwolenia na budowę) albo dokumentacja projektowa (w przypadku gdy dla inwestycji nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub ZRID), zawierający/a m.in.: opis techniczny, mapę ewidencyjną gruntu, plan zagospodarowania terenu, przekroje poprzeczne i podłużne – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej (pdf) na komputerowym nośniku danych; b) projekt wykonawczy (wymagany w przypadku konieczności uzyskania dla inwestycji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID lub pozwolenia na budowę) – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej (pdf) na komputerowym nośniku danych;c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej (pdf) na komputerowym nośniku danych;d) przedmiar robót – w ilości 6 egzemplarzy w formie pisemnej (po jednym egz. w projekcie budowlanym albo dokumentacji projektowej pod opisem technicznym i po jednym dołączonym do kosztorysu inwestorskiego) + 1 egzemplarz w formie elektronicznej edytowalnej (xls) na komputerowym nośniku danych;e) kosztorys inwestorski – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej;f) kosztorys ofertowy – w ilości 1 egzemplarza w formie elektronicznej edytowalnej (xls) na komputerowym nośniku danych;g) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej (pdf) na komputerowym nośniku danych;h) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu – w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej (pdf) na komputerowym nośniku danych.5) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Inwestora (Zamawiającego) prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę albo – w przypadku gdy dla inwestycji nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub ZRID – zaświadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu przez właściwy organ administracyjny do złożonego w imieniu Inwestora zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Uzyskana decyzja albo zaświadczenie podlega przekazaniu Zamawiającemu wraz z kompletnym przedmiotem zamówienia. 4. Informacje dodatkowe:1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, a ponadto jest odpowiedzialny za jakość, rzetelność i ekonomiczne zastosowanie rozwiązań technicznych.2) Przyjęte parametry, proponowaną konstrukcję oraz dane wyjściowe do projektowania i kosztorysowania Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca – przed złożeniem oferty – dokonał wizji lokalnej miejsca planowanej inwestycji drogowej oraz jego otoczenia w celu uzyskania niezbędnych informacji koniecznych do rzetelnego przygotowania oferty. Fakt dokonania wizji lokalnej Wykonawca potwierdza składając stosowne oświadczenie, zawarte w druku Formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia do dnia protokolarnego odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej – jednak nie dłużej niż przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. 5. Sposób realizacji usługi został zawarty w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.6. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, została ujęta w Dziale XXX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71242000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 210
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
210

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 210 dni od dnia zawarcia umowy.2. Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się dzień przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu zamówienia i pokwitowania przez Zamawiającego zestawienia ilościowego przekazanego przedmiotu zamówienia. W terminie 14 dni od dnia pokwitowania zestawienia ilościowego Zamawiający dokona sprawdzenia otrzymanego przedmiotu zamówienia i w przypadku stwierdzenia prawidłowości i kompletności przekazanego przedmiotu zamówienia, podpisze protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:1) wykonał w sposób należyty co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę lub przebudowę drogi o długości co najmniej 2000 m. Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca wypełnia Wykaz usług, stanowiący Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącza dowody potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług; 2) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta przy realizacji przedmiotowego zamówienia, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie albo w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mającą doświadczenie w projektowaniu, polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi o długości co najmniej 2000 m.W zakresie uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zawodowe nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) – z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca wypełnia Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Uwaga: dodatkowe doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotowego zamówienia w funkcji projektanta, będzie dodatkowo punktowane przez Zamawiającego – na zasadach określonych w Dziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Dane osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w funkcji projektanta podaje się w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które należy złożyć wraz z ofertą (na potrzeby ustalenia punktacji ofert). Dane osoby skierowanej do realizacji zamówienia (projektanta) podaje się w wykazie, stanowiącym Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który należy złożyć na późniejszym etapie postępowania – na wezwanie Zamawiającego (na potrzeby potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Dodatkowo Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentu, o którym mowa powyżej, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji:1) w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp), 2) dotyczącego podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (o ile Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy).Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej (tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór Wykazu usług stanowi Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).Wymagania Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w Sekcji III.1.3 niniejszego ogłoszenia. 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Wymagania Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w Sekcji III.1.3 niniejszego ogłoszenia. UWAGA – osoba wskazana przez Wykonawcę w złożonym wraz z ofertą Oświadczeniu dotyczącym doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w funkcji projektanta (Załączniku Nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), posiadająca doświadczenie podlegające punktacji, musi zostać następnie wskazana przez Wykonawcę w Wykazie osób (Załączniku Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), składanym na późniejszym etapie postępowania, tj. na wezwanie Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Oświadczenie dotyczące doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w funkcji projektanta – wypełnione na zasadach określonych w Dziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia);2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik (pełnomocnictwo musi być oryginalne lub poświadczone notarialnie);3) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Z przedmiotowego zobowiązania, lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi jednoznacznie wynikać w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;4) pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem.5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z tych Wykonawców odrębnie składa oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załączniki Nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), a także oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 niniejszej Sekcji, tj. Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;6) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) – Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Sekcji III.3 niniejszego ogłoszenia (Załączniki Nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).8) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Sekcji III.3 niniejszego ogłoszenia (Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w funkcji projektanta40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany:1) wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług;2) terminu realizacji przedmiotu umowy – co wynika z okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie, w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie – takiej jak w szczególności: katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym i lądowym, działania wojenne, terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez osoby niezwiązane z realizacją przedmiotu umowy, warunki atmosferyczne, np.: huragany, trzęsienia ziemi, długotrwałe opady deszczu lub śniegu, silne mrozy, powodzie, podtopienia – powodujące konieczność wstrzymania prac;b) wejścia w życie przepisów krajowych lub międzynarodowych, skutkujących wydłużeniem lub zawieszeniem terminów dotyczących wydania przez organy administracyjne wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji lub pozwoleń, albo przedłużania się procedur administracyjnych związanych z koniecznością uzyskania tych dokumentów;c) przedłużania się procedur związanych z uzgadnianiem z właścicielami działek, sieci lub obiektów warunków przebudowy drogi lub zabezpieczeń – w przypadku zachodzenia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;d) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu;3) osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (projektanta), o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane uprawnienia, a także doświadczenie w zakresie nie gorszym, niż osoba wskazana przez Wykonawcę na etapie oceny ofert i przyznawania punktów w drugim kryterium oceny ofert.3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, określona w umowie wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy. 5. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzony przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie. Każda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczącej wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku, gdy wniosek o dokonanie zmiany nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie wpływa na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.6. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może zostać wprowadzona do umowy na podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie. Do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania zmiany. Wniosek, o którym mowa powyżej, wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę.7. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, polegać będzie na przesunięciu terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o określoną ilość dni, która będzie zgodna z ilością dni, w których przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany na podstawie przesłanek określonych w ust. 2 pkt 2.8. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 3, może zostać wprowadzona do umowy na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierającego uzasadnienie oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 9, albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących osoby realizującej prace projektowe, w następujących przypadkach:1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby realizującej prace projektowe,2) niewywiązywania się osoby realizującej prace projektowe z powierzonych obowiązków wynikających z umowy;3) jeżeli zmiana osoby realizującej prace projektowe stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 9. Wprowadzenie innej osoby realizującej prace projektowe (projektanta) w miejsce osoby dotychczas wykonującej te czynności, będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spełnianie przez tę osobę minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu oświadczenie, w którym wskazane będzie posiadanie przez proponowaną nową osobę funkcyjną (projektanta) uprawnień budowlanych do projektowania (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), a także doświadczenia w projektowaniu, polegającego na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi o długości co najmniej 2000 m. Ponadto, jeśli Wykonawca uzyskał punkty w drugim kryterium oceny ofert w odniesieniu do doświadczenia posiadanego przez osobę wyznaczoną pierwotnie do realizacji zamówienia w funkcji projektanta, zobowiązany jest wskazać w w/w oświadczeniu, że nowa osoba funkcyjna posiada doświadczenie w zakresie nie gorszym, niż doświadczenie, które było punktowane przez Zamawiającego na etapie oceny oferty Wykonawcy. Osoba niespełniająca powyższych wymagań Zamawiającego nie zostanie dopuszczona do realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany będzie wskazać inną osobę, która wymagania te spełni. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikła z konieczności wprowadzenia w miejsce dotychczasowej osoby funkcyjnej nowej osoby spełniającej wymagane przez Zamawiającego warunki (projektanta), powodująca niewykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie, wynikać będzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i skutkować naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej.10. Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji prac projektowych (projektanta), zostanie wprowadzona na podstawie aneksu do umowy. Przed zawarciem aneksu do umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień budowlanych proponowanej nowej osoby funkcyjnej oraz zaświadczenia o członkostwie tej osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego, a także oświadczenie tej osoby o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – na druku stanowiącym Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.11. Brak akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wskazanie przez Wykonawcę innej osoby funkcyjnej, spełniającej wymagania określone w ust. 9, i naliczenia Wykonawcy kary określonej w umowie.12. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy ze strony Zamawiającego – zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego) – zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;3) przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) – zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy. 13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 12 pkt 1-2. 14. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH