Przetarg

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ/ROZBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO - III

27-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
ul. Gdańska 26,83-300 Kartuzy
tel. 58 6810715
fax. 58 6811522
e-mail: sekretariat@zdpk.pl, zdpk@zdpk.pl
http:// http://zdp.kartuzy.ibip.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 616098-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ/ROZBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO - III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach, krajowy numer identyfikacyjny 19168725300000, ul. ul. Gdańska  26 , 83-300  Kartuzy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6810715, e-mail sekretariat@zdpk.pl, zdpk@zdpk.pl, faks 58 6811522.
Adres strony internetowej (URL): http://zdp.kartuzy.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
zdp.kartuzy.ibip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ/ROZBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO - III
Numer referencyjny: ZDP.4.2201.41.2020.PD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę /rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Kartuskiego - III.2. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania:1) Zadanie nr 1: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1907G NA ODCINKU KARTUZY – PROKOWSKIE CHRÓSTY POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA2) Zadanie nr 2: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 1910G Z DROGĄ GMINNĄ ULICĄ PIWNĄ W SIERAKOWICACH3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) Inwentaryzacji stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych),b) Dokumentacji budowlano –wykonawczą,c) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptację przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania),d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,e) Przedmiaru robót,f) Kosztorysu ofertowego,g) Kosztorysu inwestorskiego,h) Projektu docelowej organizacji ruchu wraz z opiniami,i) Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z opiniami,j) Projektów branżowych niezbędnych do wykonania zadania,k) Inwentaryzacji drzew przewidzianych do wycinki,l) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w zależności od potrzeb),m) Bazy danych dla inwestora.4. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla każdego z w/w zadań zostały zawarte w załączniku nr 1a do SIWZ.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie ich sporządzania. 6. UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie do:a) złożenia minimum co 1 miesiąc w siedzibie Zamawiającego pisemnego sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, b) udziału w comiesięcznych spotkaniach w siedzibie Zamawiającego dotyczących zaawansowania prac projektowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepisemnej rezygnacji z poszczególnych spotkań z zachowaniem obowiązku sporządzenia ww. sprawozdania.7. W terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstepną koncepcję projektu. 8. W terminie kolejnych dwóch tygodni, od dnia złożenia wstępnej koncepcji, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu projekt koncepcyjny podlegający zatwierdzeniu przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w ciągu tygodnia od dnia złożenia koncepcji. 9. Zatwierdzony projekt koncepcyjny stanowi podstawę do wykonania ostatecznej dokumentacji projektowej oraz do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu wobec zgłoszonych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania – w zależności od potrzeb). 10. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania projektów podziału nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiotowe projekty w ramach zawartej umowy z Zamawiającym. 11. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu prac projektowych. 12. Wybrany Wykonawca złoży najpóźniej w dniu podpisania umowy kosztorysy ofertowe, odpowiednio za rok 2020 oraz 2021. 13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii (skanu mailem na adres sekretariat@zdpk.pl) wszelkiej uzyskanej korespondencji mającej wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, w tym m.in.: warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu ww. dokumenty w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty skutecznego doręczenia dokumentów Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71242000-6
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-07-30
2021-10-29

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: 1) zadanie nr 1: do dnia 30.07.2021;2) zadanie nr 2: do dnia 29.10.2021.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) zdolności technicznej lub zawodowej: a1) WykonawcyZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem:w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, miminium dwóch dokumentacji projektowych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, w tym jedną, na podstawie której uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).Przez określenie „droga publiczna” należy rozumieć drogę ogólnodostępną. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.Jako termin wykonania przyjmuje się datę protokołu odbioru dokumentacji. W zależności od części zamówienia, której dotyczy złożona oferta, Wykonawca powinien odpowiednio wykazać się wykonaniem:dla zadania nr 1: minimum dwóch dokumentacji projektowych obejmujących budowę/rozbudowę/przebudowę chodnika.dla zadania nr 2: minimum dwóch dokumentacji projektowych obejmujących budowę/rozbudowę/przebudowę skrzyżowania.a2) OsóbZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującą się uprawnieniami, doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:Lp. Funkcja Minimalne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe Doświadczenie zawodowe Uprawnienia budowlane1 2 3 41 Projektant branży drogowej Opracowanie minimum dwóch dokumentacji projektowo – kosztorysowych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, w tym jedną, na podstawie której uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Uprawnienia do pełnienia samochodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówUprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy. Dopuszcza się ważne i odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP – wykonawca wskazuje adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, a zamawiający samodzielnie pobierze dokument z tych wskazanych przez wykonawcę baz danych. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W przypadku, gdy dany dokument jest dostępny w formie elektronicznej wykonawca wskaże adres strony internetowej, gdzie jest ogólnie i bezpłatnie dostępny, a zamawiający samodzielnie pobierze go.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 5. 2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik nr 6.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy – załącznik nr 1a, Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 (jeśli dotyczy) , Dowód wniesienia wadium – jeśli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
8. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:8.1 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.8.2 Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.8.3 Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w zakresie:1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,2) terminu i wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;b) wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, w tym także spowodowanych uruchomieniem procesów odwoławczych lub skargowych;c) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy;d) zmiany przepisów związanych z Przedmiotem Umowy;e) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;f) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;g) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego;h) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;i) przekroczenia 2 miesięcznego terminu na zawarcie przez Zamawiającego Umów z gestorami sieci, liczonych od dnia następnego po dniu wpłynięcia od Wykonawcy do Zamawiającego pisma zawierającego propozycję podpisania umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji;j) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.k) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia;l) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;m) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;3) zaistnienia konieczności zmiany kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie.4) zaistnienia konieczności zmiany wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku gdy w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa przez innego wykonawcę, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,5) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.8.4 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób okoliczności wymienione w ust. 3 pkt. 2 powyżej wpływają na termin i koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa na terminy i koszty wykonania przedmiotu umowy, Strony dokonają stosownej zmiany Umowy.8.5 W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie i na warunkach określonych art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.8.6 Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1907G NA ODCINKU KARTUZY – PROKOWSKIE CHRÓSTY POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) Inwentaryzacji stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych),b) Dokumentacji budowlano –wykonawczą,c) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptację przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania),d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,e) Przedmiaru robót,f) Kosztorysu ofertowego,g) Kosztorysu inwestorskiego,h) Projektu docelowej organizacji ruchu wraz z opiniami,i) Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z opiniami,j) Projektów branżowych niezbędnych do wykonania zadania,k) Inwentaryzacji drzew przewidzianych do wycinki,l) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w zależności od potrzeb),m) Bazy danych dla inwestora.4. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla każdego z w/w zadań zostały zawarte w załączniku nr 1a do SIWZ.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie ich sporządzania. 6. UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie do:a) złożenia minimum co 1 miesiąc w siedzibie Zamawiającego pisemnego sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, b) udziału w comiesięcznych spotkaniach w siedzibie Zamawiającego dotyczących zaawansowania prac projektowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepisemnej rezygnacji z poszczególnych spotkań z zachowaniem obowiązku sporządzenia ww. sprawozdania.7. W terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstepną koncepcję projektu. 8. W terminie kolejnych dwóch tygodni, od dnia złożenia wstępnej koncepcji, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu projekt koncepcyjny podlegający zatwierdzeniu przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w ciągu tygodnia od dnia złożenia koncepcji. 9. Zatwierdzony projekt koncepcyjny stanowi podstawę do wykonania ostatecznej dokumentacji projektowej oraz do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu wobec zgłoszonych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania – w zależności od potrzeb). 10. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania projektów podziału nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiotowe projekty w ramach zawartej umowy z Zamawiającym. 11. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu prac projektowych. 12. Wybrany Wykonawca złoży najpóźniej w dniu podpisania umowy kosztorysy ofertowe, odpowiednio za rok 2020 oraz 2021. 13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii (skanu mailem na adres sekretariat@zdpk.pl) wszelkiej uzyskanej korespondencji mającej wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, w tym m.in.: warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu ww. dokumenty w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty skutecznego doręczenia dokumentów Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-07-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 1910G Z DROGĄ GMINNĄ ULICĄ PIWNĄ W SIERAKOWICACH
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) Inwentaryzacji stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych),b) Dokumentacji budowlano –wykonawczą,c) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptację przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania),d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,e) Przedmiaru robót,f) Kosztorysu ofertowego,g) Kosztorysu inwestorskiego,h) Projektu docelowej organizacji ruchu wraz z opiniami,i) Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z opiniami,j) Projektów branżowych niezbędnych do wykonania zadania,k) Inwentaryzacji drzew przewidzianych do wycinki,l) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w zależności od potrzeb),m) Bazy danych dla inwestora.4. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla każdego z w/w zadań zostały zawarte w załączniku nr 1a do SIWZ.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie ich sporządzania. 6. UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie do:a) złożenia minimum co 1 miesiąc w siedzibie Zamawiającego pisemnego sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, b) udziału w comiesięcznych spotkaniach w siedzibie Zamawiającego dotyczących zaawansowania prac projektowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepisemnej rezygnacji z poszczególnych spotkań z zachowaniem obowiązku sporządzenia ww. sprawozdania.7. W terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstepną koncepcję projektu. 8. W terminie kolejnych dwóch tygodni, od dnia złożenia wstępnej koncepcji, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu projekt koncepcyjny podlegający zatwierdzeniu przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w ciągu tygodnia od dnia złożenia koncepcji. 9. Zatwierdzony projekt koncepcyjny stanowi podstawę do wykonania ostatecznej dokumentacji projektowej oraz do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu wobec zgłoszonych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania – w zależności od potrzeb). 10. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania projektów podziału nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiotowe projekty w ramach zawartej umowy z Zamawiającym. 11. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu prac projektowych. 12. Wybrany Wykonawca złoży najpóźniej w dniu podpisania umowy kosztorysy ofertowe, odpowiednio za rok 2020 oraz 2021. 13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii (skanu mailem na adres sekretariat@zdpk.pl) wszelkiej uzyskanej korespondencji mającej wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, w tym m.in.: warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu ww. dokumenty w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty skutecznego doręczenia dokumentów Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-10-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: