Przetarg

Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienie liści na terenach zieleni miejskiej i cmentarzy w Gliwicach

15-04-2022, 11:05

Dane kontaktowe

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Strzelców Bytomskich 25c ,44-109 Gliwice
tel. 322310031
fax. 322310032
e-mail: przetargi@mzuk.pl
http:// www.mzuk.gliwice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienie liści na terenach zieleni miejskiej i cmentarzy w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322310031

1.5.8.) Numer faksu: 322310032

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienie liści na terenach zieleni miejskiej i cmentarzy w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f1dda67-bc93-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124305

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000492/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Koszenie traw i cięcie żywopłotów, grabienie liści

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO został zawarty w rozdziale 26 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOTYCZY CZĘŚCI 1, 2, 3:

Koszenie trawników na terenach administrowanych przez MZUK: Rejon I, III i IV:

Przedmiot zamówienia dla każdej części od 1 do 3 obejmuje:

Koszenie oraz wygrabienie i wywóz traw, chwastów, jednorocznych samosiewów.
Zebranie z terenów wszelkich odpadów, gałęzi i śmieci, przed i po koszeniu oraz ich wywóz.

Zamówienie obejmuje jednokrotne koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej według wykazów:

Część 1 - Rejon I: Sikornik, Wójtowa Wieś, Wojska Polskiego, Stare Gliwice, Brzezinka, Łabędy - 14,982 ha;
Część 2 - Rejon III: Żerniki, Obrońców Pokoju, Szobiszowice - 11,572 ha;
Część 3 - Rejon IV: Kopernik, Czechowice - 13,759 ha.

Istotne warunki zamówienia:

Przewidywany terminy wykonania zadania: od 16 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. UWAGA: Jest to termin szacunkowy. Dokładny termin realizacji zostanie wyznaczony na podstawie wysokości traw. Każdorazowy termin rozpoczęcia prac zostanie podany przez Zamawiającego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
Czas wykonania prac nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia prac.
Przekazanie przedmiotu umowy Wykonawcy przy wyznaczeniu dokładnego terminu nastąpi po zgłoszeniu telefonicznym, a następnie potwierdzone protokołem, w którym Strony określą: termin rozpoczęcia prac (prace należy podjąć najpóźniej w dniu następnym od wyznaczonej daty), kolejność obiektów do wykonywania prac na poszczególnych dzielnicach, termin zakończenia prac.
Pora wykonywania prac:- w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. od 6:00 do 18:00;- w soboty w godz. od 8:00 do 15:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac w soboty.
Maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 3 - 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia.
Do powierzchni wykaszanej należą również zarośnięte chodniki i krawężniki oraz teren przy ogrodzeniach.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu zdarzenie i naprawić uszkodzenie/uszkodzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego.
Teren należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć poprzez wygrodzenie wykaszanego terenu. Stosować ekrany ochronne przy koszeniu w pobliżu zaparkowanych samochodów.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia usług.
Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy - zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu.
Prace należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób poruszających się po terenie.
Zaleca się, aby technologia wykonywania usługi gwarantowała w możliwie największym zakresie mechaniczny zbiór skoszonych traw.
Wywozu skoszonej trawy i zebranych odpadów należy dokonywać najpóźniej do 2 dni po wykonaniu pracy, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta.
Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 5 ton.
Koszty składowania na składowisku opadów ponosi Wykonawca.
Odbiór prac dokonywany będzie etapami, po zakończeniu prac na poszczególnych dzielnicach.
Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonanie usług do odbioru najpóźniej na dwa dni przed dokonaniem odbioru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części koszeń na niektórych terenach. Powierzchnia do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, a przede wszystkim w przypadku sprzedaży gruntów miejskich lub trwania modernizacji terenu, lub stwierdzenia braku konieczności koszenia w razie wystąpienia w okresie wegetacji traw niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. suszy. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację umowy o wartości nie mniejszej niż 50% łącznej wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie. W przypadku zmniejszenia powierzchni koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOTYCZY CZĘŚCI 1, 2, 3:

Koszenie trawników na terenach administrowanych przez MZUK: Rejon I, III i IV:

Przedmiot zamówienia dla każdej części od 1 do 3 obejmuje:

Koszenie oraz wygrabienie i wywóz traw, chwastów, jednorocznych samosiewów.
Zebranie z terenów wszelkich odpadów, gałęzi i śmieci, przed i po koszeniu oraz ich wywóz.

Zamówienie obejmuje jednokrotne koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej według wykazów:

Część 1 - Rejon I: Sikornik, Wójtowa Wieś, Wojska Polskiego, Stare Gliwice, Brzezinka, Łabędy - 14,982 ha;
Część 2 - Rejon III: Żerniki, Obrońców Pokoju, Szobiszowice - 11,572 ha;
Część 3 - Rejon IV: Kopernik, Czechowice - 13,759 ha.

Istotne warunki zamówienia:

Przewidywany terminy wykonania zadania: od 16 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. UWAGA: Jest to termin szacunkowy. Dokładny termin realizacji zostanie wyznaczony na podstawie wysokości traw. Każdorazowy termin rozpoczęcia prac zostanie podany przez Zamawiającego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
Czas wykonania prac nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia prac.
Przekazanie przedmiotu umowy Wykonawcy przy wyznaczeniu dokładnego terminu nastąpi po zgłoszeniu telefonicznym, a następnie potwierdzone protokołem, w którym Strony określą: termin rozpoczęcia prac (prace należy podjąć najpóźniej w dniu następnym od wyznaczonej daty), kolejność obiektów do wykonywania prac na poszczególnych dzielnicach, termin zakończenia prac.
Pora wykonywania prac:- w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. od 6:00 do 18:00;- w soboty w godz. od 8:00 do 15:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac w soboty.
Maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 3 - 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia.
Do powierzchni wykaszanej należą również zarośnięte chodniki i krawężniki oraz teren przy ogrodzeniach.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu zdarzenie i naprawić uszkodzenie/uszkodzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego.
Teren należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć poprzez wygrodzenie wykaszanego terenu. Stosować ekrany ochronne przy koszeniu w pobliżu zaparkowanych samochodów.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia usług.
Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy - zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu.
Prace należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób poruszających się po terenie.
Zaleca się, aby technologia wykonywania usługi gwarantowała w możliwie największym zakresie mechaniczny zbiór skoszonych traw.
Wywozu skoszonej trawy i zebranych odpadów należy dokonywać najpóźniej do 2 dni po wykonaniu pracy, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta.
Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 5 ton.
Koszty składowania na składowisku opadów ponosi Wykonawca.
Odbiór prac dokonywany będzie etapami, po zakończeniu prac na poszczególnych dzielnicach.
Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonanie usług do odbioru najpóźniej na dwa dni przed dokonaniem odbioru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części koszeń na niektórych terenach. Powierzchnia do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, a przede wszystkim w przypadku sprzedaży gruntów miejskich lub trwania modernizacji terenu, lub stwierdzenia braku konieczności koszenia w razie wystąpienia w okresie wegetacji traw niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. suszy. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację umowy o wartości nie mniejszej niż 50% łącznej wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie. W przypadku zmniejszenia powierzchni koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOTYCZY CZĘŚCI 1, 2, 3:

Koszenie trawników na terenach administrowanych przez MZUK: Rejon I, III i IV:

Przedmiot zamówienia dla każdej części od 1 do 3 obejmuje:

Koszenie oraz wygrabienie i wywóz traw, chwastów, jednorocznych samosiewów.
Zebranie z terenów wszelkich odpadów, gałęzi i śmieci, przed i po koszeniu oraz ich wywóz.

Zamówienie obejmuje jednokrotne koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej według wykazów:

Część 1 - Rejon I: Sikornik, Wójtowa Wieś, Wojska Polskiego, Stare Gliwice, Brzezinka, Łabędy - 14,982 ha;
Część 2 - Rejon III: Żerniki, Obrońców Pokoju, Szobiszowice - 11,572 ha;
Część 3 - Rejon IV: Kopernik, Czechowice - 13,759 ha.

Istotne warunki zamówienia:

Przewidywany terminy wykonania zadania: od 16 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. UWAGA: Jest to termin szacunkowy. Dokładny termin realizacji zostanie wyznaczony na podstawie wysokości traw. Każdorazowy termin rozpoczęcia prac zostanie podany przez Zamawiającego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
Czas wykonania prac nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia prac.
Przekazanie przedmiotu umowy Wykonawcy przy wyznaczeniu dokładnego terminu nastąpi po zgłoszeniu telefonicznym, a następnie potwierdzone protokołem, w którym Strony określą: termin rozpoczęcia prac (prace należy podjąć najpóźniej w dniu następnym od wyznaczonej daty), kolejność obiektów do wykonywania prac na poszczególnych dzielnicach, termin zakończenia prac.
Pora wykonywania prac:- w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. od 6:00 do 18:00;- w soboty w godz. od 8:00 do 15:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac w soboty.
Maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 3 - 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia.
Do powierzchni wykaszanej należą również zarośnięte chodniki i krawężniki oraz teren przy ogrodzeniach.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu zdarzenie i naprawić uszkodzenie/uszkodzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego.
Teren należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć poprzez wygrodzenie wykaszanego terenu. Stosować ekrany ochronne przy koszeniu w pobliżu zaparkowanych samochodów.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia usług.
Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy - zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu.
Prace należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób poruszających się po terenie.
Zaleca się, aby technologia wykonywania usługi gwarantowała w możliwie największym zakresie mechaniczny zbiór skoszonych traw.
Wywozu skoszonej trawy i zebranych odpadów należy dokonywać najpóźniej do 2 dni po wykonaniu pracy, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta.
Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 5 ton.
Koszty składowania na składowisku opadów ponosi Wykonawca.
Odbiór prac dokonywany będzie etapami, po zakończeniu prac na poszczególnych dzielnicach.
Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonanie usług do odbioru najpóźniej na dwa dni przed dokonaniem odbioru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części koszeń na niektórych terenach. Powierzchnia do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, a przede wszystkim w przypadku sprzedaży gruntów miejskich lub trwania modernizacji terenu, lub stwierdzenia braku konieczności koszenia w razie wystąpienia w okresie wegetacji traw niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. suszy. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację umowy o wartości nie mniejszej niż 50% łącznej wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie. W przypadku zmniejszenia powierzchni koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Koszenia trawników na terenach zieleni miejskiej - koszenia interwencyjne.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykoszenie oraz wygrabienie i wywóz traw, chwastów, jednorocznych samosiewów.
Zebranie z terenów wszelkich odpadów, gałęzi i śmieci przed i po koszeniu oraz ich wywóz.

Szacunkowa powierzchnia do wykoszenia ok. 30 ha w zależności od ilości zgłoszeń interwencyjnych.

Istotne warunki zamówienia:

Termin wykonania zadania: od 16 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Zamawiający będzie każdorazowo zlecał wykonanie prac telefonicznie, a następnie potwierdzał je w formie pisemnej lub drogą mailową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zlecenia całości prac (koszenie na 30 ha) bez ponoszenia skutków prawnych. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia - co najmniej 50% łącznej wartości umowy brutto.
Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy mapki z lokalizacją i powierzchnią terenu do wykoszenia wraz z terminem zakończenia prac. Przystąpienie do prac będzie miało miejsce nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia pisemnego lub drogą mailową.
Prace wykonywać tylko:- w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 6:00 do 18:00;- w soboty w godz. od 8:00 do 15:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac w soboty.
Maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 3-5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia, usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia.
Do powierzchni wykaszanej należą również zarośnięte chodniki i krawężniki oraz teren przy ogrodzeniach.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury, itp. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia zdarzenia Zamawiającemu i naprawy uszkodzenia/uszkodzeń.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego.
Teren należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć poprzez wygrodzenie wykaszanego terenu. Stosować ekrany ochronne przy koszeniu w pobliżu zaparkowanych samochodów.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zniszczeniu w wyniku prowadzenia prac.
Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy - zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu.
Prace należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób poruszających się po terenie.
Zaleca się, aby technologia wykonywania usługi gwarantowała w możliwie największym zakresie mechaniczny zbiór skoszonych traw.
Wywozu skoszonej trawy i zebranych odpadów należy dokonywać najpóźniej do 2 dni po wykonaniu pracy, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta.
Wywozu dokonywać pojazdami o maksymalnej nośności do 5 ton.
Koszty składowania na składowisku odpadów ponosi Wykonawca.
Odbiór prac dokonywany będzie po każdorazowym wykonaniu prac.
Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonanie usług do odbioru najpóźniej na dwa dni przed dokonaniem odbioru.
Płatność za wykonane usługi odbywać się będzie co miesiąc na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury za wykonanie wszystkich zleceń z danego miesiąca.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych usług. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania prac ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Koszenie trawników na terenie cmentarza Centralnego w Gliwicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Koszenie trawników na terenie cmentarza Centralnego administrowanego przez MZUK - 19,33 ha.

Przedmiot zamówienia:

Koszenie oraz wygrabienie i wywóz traw, chwastów, jednorocznych samosiewów.
Zebranie z terenów wszelkich odpadów, gałęzi i śmieci, przed i po koszeniu oraz ich wywóz.

Istotne warunki zamówienia:

Przewidywany termin wykonania zadania:I koszenie traw: od 25 maja do 25 czerwca 2022 r.;II koszenie traw: od 10 do 30 lipca 2022 r.;III koszenie traw: od 15 sierpnia do 30 września 2022 r.UWAGA: Powyższe terminy są szacunkowe. Dokładny termin realizacji zostanie wyznaczony na podstawie wysokości traw. Każdorazowy termin rozpoczęcia prac zostanie podany przez Zamawiającego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
Czas wykonywania prac nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia prac.
Pora wykonywania prac: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 15:00, w soboty w godzinach od 7:00 do 14:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonywania prac w soboty.
Prace należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób poruszających się po terenie cmentarza. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do powstrzymywania się od prac (w szczególności prac głośnych i/lub uciążliwych) podczas trwania ceremonii pogrzebowych w sektorze prowadzonych prac.
Maksymalna wysokość traw po wykoszeniu: 3-5 cm na poziomem gruntu uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących jakości koszenia, usterki winny być usunięte do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.
Do powierzchni wykaszanej należą również zarośnięte chodniki i krawężniki oraz teren przy ogrodzeniach.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, nagrobków, elementów małej architektury, itd. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu i naprawy uszkodzeń.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z należytą starannością bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego.
Teren należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć poprzez wygrodzenie wykaszanego terenu. Stosować ekrany ochronne przy koszeniu w pobliżu zaparkowanych samochodów.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac.
Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania prac - zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu.
Wywozu skoszonej trawy należy dokonać najpóźniej do 2 dni po wykonaniu pracy, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta.
Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 3,5 tony.
Koszty składowania na składowisku odpadów ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części bądź kolejnych koszeń. Powierzchnia do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, a przede wszystkim w przypadku trwania modernizacji terenu, lub stwierdzenia braku konieczności koszenia w razie wystąpienia w okresie wegetacji traw niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. suszy. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację umowy o wartości nie mniejszej niż 50% łącznej wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie. W przypadku zmniejszenia powierzchni koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Uporządkowanie terenu cmentarza Centralnego w Gliwicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Ręczne grabienie opadłych liści i zalegających śmieci.
Zebranie i wywóz z terenów odpadów.
Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
Powierzchnia do uporządkowania: cmentarz Centralny - 19,33 ha
Termin wykonania prac: od 17 października do 28 października 2022 r.
Pora wykonywania prac: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 15:00, w soboty w godzinach od 7:00 do 14:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonywania prac w soboty.
Prace należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób poruszających się po terenie cmentarzy. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do powstrzymywania się od prac (w szczególności prac głośnych i/lub uciążliwych) podczas trwania ceremonii pogrzebowych w sektorze prowadzonych prac.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, nagrobków, elementów małej architektury, itd. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu i naprawy uszkodzeń.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z należytą starannością bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac.
Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania prac - zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu.
Wywozu zebranych liści należy dokonać najpóźniej do 2 dni po wykonaniu pracy, a w szczególności zebrane liście muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta.
Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 3,5 tony.
Koszty składowania na składowisku odpadów ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-17 do 2022-10-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Uporządkowanie terenu cmentarza Lipowego w Gliwicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Ręczne grabienie opadłych liści i zalegających śmieci.
Zebranie i wywóz z terenów odpadów.
Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
Powierzchnia do uporządkowania: cmentarz Lipowy - 11,8 ha.
Termin wykonania prac: od 17 października do 28 października 2022 r.
Pora wykonywania prac: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 15:00, w soboty w godzinach od 7:00 do 14:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonywania prac w soboty.
Prace należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób poruszających się po terenie cmentarza. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do powstrzymywania się od prac (w szczególności prac głośnych i/lub uciążliwych) podczas trwania ceremonii pogrzebowych w sektorze prowadzonych prac.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, nagrobków, elementów małej architektury, itd. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu i naprawy uszkodzeń.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z należytą starannością bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac.
Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania prac - zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu.
Wywozu zebranych liści należy dokonać najpóźniej do 2 dni po wykonaniu pracy, a w szczególności zebrane liście muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta.
Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 3,5 tony.
Koszty składowania na składowisku odpadów ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-17 do 2022-10-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający określa szczegółowe warunki w zakresie zdolności technicznej:ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA:1) o zamówienie w części 1 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum:- kosiarką bijakową do ciągników lub kosiarki samojezdnej do koszenia dużych powierzchni - 1 szt.;- kosiarką żyłkową spalinową (podkaszarka) do koszenia w miejscach trudnodostępnych, np. przy znakach, ławkach, itp., na których podczas koszenia niemożliwe jest użycie kosiarek samojezdnych - min. 4 szt.;- samobieżną kosiarką spalinową - min. 4szt.;- środkiem transportu do wywozu o DMC do 5 ton, wyposażony w plandekę zabezpieczającą odpady w czasie transportu do miejsca ich utylizacji - 2 szt.2) o zamówienie w części 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum:- kosiarką bijakową do ciągników lub kosiarki samojezdnej do koszenia dużych powierzchni - 1 szt.;- kosiarką żyłkową spalinową (podkaszarka) do koszenia w miejscach trudnodostępnych, np. przy znakach, ławkach, itp., na których podczas koszenia niemożliwe jest użycie kosiarek samojezdnych - min. 4 szt.;- samobieżną kosiarką spalinową - min. 4szt.;- środkiem transportu do wywozu o DMC do 5 ton, wyposażony w plandekę zabezpieczającą odpady w czasie transportu do miejsca ich utylizacji - 2 szt.3) o zamówienie w części 3 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum:- kosiarką bijakową do ciągników lub kosiarki samojezdnej do koszenia dużych powierzchni - 1 szt.;- kosiarką żyłkową spalinową (podkaszarka) do koszenia w miejscach trudnodostępnych, np. przy znakach, ławkach, itp., na których podczas koszenia niemożliwe jest użycie kosiarek samojezdnych - min. 4 szt.;- samobieżną kosiarką spalinową - min. 4szt.;- środkiem transportu do wywozu o DMC do 5 ton, wyposażony w plandekę zabezpieczającą odpady w czasie transportu do miejsca ich utylizacji - 2 szt.4) o zamówienie w części 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum:- kosiarką żyłkową spalinową (podkaszarka) do koszenia w miejscach trudnodostępnych - min. 4 szt.;- samobieżną kosiarką spalinową - min. 4szt.;- środkiem transportu do wywozu o DMC do 5 ton, wyposażony w plandekę zabezpieczającą odpady w czasie transportu do miejsca ich utylizacji - 1 szt.5) o zamówienie w części 5 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum:- kosiarką żyłkową spalinową (podkaszarka) do koszenia w miejscach trudnodostępnych - min. 4 szt.;- samobieżną kosiarką spalinową - min. 4szt.;- środkiem transportu do wywozu o DMC do 3,5 tony, wyposażony w plandekę zabezpieczającą odpady w czasie transportu do miejsca ich utylizacji - 1 szt.6) o zamówienie w części 6 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum:- środkiem transportu do wywozu o DMC do 3,5 tony, wyposażony w plandekę zabezpieczającą odpady w czasie transportu do miejsca ich utylizacji - 1 szt.7) o zamówienie w części 7 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum:- środkiem transportu do wywozu o DMC do 3,5 tony, wyposażony w plandekę zabezpieczającą odpady w czasie transportu do miejsca ich utylizacji - 1 szt.W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności technicznej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu.

5. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami: Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w tym zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesja z mocy prawa;2) zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. danych teleadresowych Wykonawcy/ Zamawiającego;3) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy - zmiany ilości koszeń/ cięć żywopłotów, a także zmiany wielkości (powierzchni) trawników do wykoszenia/ żywopłotów do ścięcia. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy - Zamawiający zleci Wykonawcy mniejszy zakres prac zgodny z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50% łącznej wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 ust. 1 umowy. Z tytułu zmniejszenia wartości umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia;4)zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;5)konieczność zmiany terminu umownego z powodu:a)działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy, za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty władzy państwowej (w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne;b)nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewiedzieć w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy);c)wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych/ usług/ dostaw: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź - czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwości kontynuacji lub rozpoczęcia usługi;d)zmian wynikających z konieczności wykonania robót/usług/dostaw niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; e)wstrzymanie prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich;f)zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego.6) konieczność zmiany terminu rozpoczęcia koszenia - wszelkie terminy koszeń i cięć żywopłotów wskazane w SWZ są terminami szacunkowymi/orientacyjnymi. Każdorazowy termin rozpoczęcia prac zostanie podany przez Zamawiającego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Termin koszenia jest uzależniony od panujących warunków atmosferycznych i wysokości trawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-25 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-25 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Negocjacje ofert nie są obowiązkowe.
Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech wykonawców.
Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 niniejszej SWZ, co oznacza, że w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.
Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie.
Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wraz z ofertą należy złożyć: a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ (wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby), c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA nr 2 do SWZ. UWAGA: oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu powinna zostać opatrzona właściwym podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na "paczce" dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.