Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb SPSK Nr 1 PUM

21-09-2022, 09:51

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej, 1,71-252 Szczecin
e-mail: zampub@spsk1.szn.pl
http:// www.spsk1.szn.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb SPSK Nr 1 PUM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288892

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Unii Lubelskiej, 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-252

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@spsk1.szn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.szn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb SPSK Nr 1 PUM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a252479-34db-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357043

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00140231/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb SPSK Nr 1 PUM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz opis i
sposób złożenia oferty znajduje się w Rozdziale III i XV SWZ. System (Portal e-Usług SMARTPZP) jest dostępny pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do pełnego i prawidłowego korzystania
z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika
Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do
autentykacji i podpisu.
Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest
uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy
zakładaniu profilu Wykonawcy.
Szczegółowe wymagania zostały określone w SWZ Rozdziale III Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz w Rozdziale XV Opis sposobu przygotowania oferty i forma składanych dokumentów

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z siedzibą: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
Dane kontaktowe:
-kontakt listowny na adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
- kontakt telefoniczny: 91 425 30 00
- kontakt e-mail: szpital@spsk1.szn.pl
 inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest Pan:
-Witold Frankiewicz
Dane do kontaktu:
listownie: SPSK NR 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
adres e-mail:iod@spsk1.szn.pl
telefon: 91 4253007
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o Nr ZP-261-64/2022 pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb SPSK Nr 1 PUM prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji;
 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz Portal PZP Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu (adres: ul. Henryka Sienkiewicza 64 39-400 Tarnobrzeg), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000578182, REGON: 362607010, NIP: 8672240660, jako właściciel Portalu e-Usług SMARTPZP, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/ , oraz osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jw.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-261-64/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET -1 dotyczy wykonania dokumentacji projektowej pn.:
„Przebudowa pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zlokalizowanymi w segmencie H budynku głównego szpitala przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie”
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) w zw., z art. 305 pkt 1) ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia podstawowego do kwoty:
Pakiet Nr 1: 16 000,00 zł netto

Zamówienia określone w art. 214 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 305 pkt 1) ustawy Pzp będą udzielane na takich samych warunkach (w tym cenowych) jak zamówienie podstawowe lub warunkach korzystniejszych dla Zamawiającego, po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym wykonawcą .
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych będą mogły zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby kierującej pracami projektowymi „DP”

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia „T”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin złożenia kompletnej dokumentacji budowlanej do Urzędu Adm. Bud., w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę „Tz”

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET -2 dotyczy wykonania dokumentacji projektowej pn.:
„Przebudowy pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb Pracowni Diagnostycznej Endoskopii wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zlokalizowanych w budynku głównym szpitala przy ul. Siedleckiej 2 w Policach”
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) w zw., z art. 305 pkt 1) ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia podstawowego do kwoty:
Pakiet Nr 2: 36.000,00 zł netto.
Zamówienia określone w art. 214 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 305 pkt 1) ustawy Pzp będą udzielane na takich samych warunkach (w tym cenowych) jak zamówienie podstawowe lub warunkach korzystniejszych dla Zamawiającego, po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym wykonawcą .
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych będą mogły zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby kierującej pracami projektowymi „DP”

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia „T”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin złożenia kompletnej dokumentacji budowlanej do Urzędu Adm. Bud., w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę „Tz”

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli przedstawi następujące dokumenty:
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:
- PAKIET nr 1: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- PAKIET nr 2: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
W przypadku składania oferty na Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2, Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).


d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli przedstawi następujące dokumenty:
1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

a) PAKIET nr 1: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie dotyczącym zdolności technicznej, lub zawodowej, jeżeli wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozwiązań architektonicznych dotyczących budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektów użyteczności publicznej - dotyczy budynków opieki zdrowotnej (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać i ich usytuowanie –. Dz. U. 2019.1065) w szczególności Pracowni Rezonansu Magnetycznego, lub Tomografu Komputerowego, lub Gammakamery, lub PET, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 150 m2 budowanego budynku, lub obszaru objętego przebudową lub rozbudową budynku, w następującym zakresie branżowym:
• architektonicznym,
• konstrukcyjnym,
• instalacji sanitarnych (co., wod.-kan. wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji, gazów medycznych),
• instalacji elektrycznych, niskoprądowych,
• instalacji ppoż.
b) PAKIET nr 2: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie dotyczącym zdolności technicznej, lub zawodowej, jeżeli wykonał co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu pełnobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie rozwiązań architektonicznych dotyczących budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektów użyteczności publicznej - dotyczy budynków opieki zdrowotnej (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać i ich usytuowanie –. Dz. U. 2019.1065) a w szczególności pracowni diagnostycznych endoskopii lub oddziałów szpitalnych lub klinik, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2 budowanego budynku, lub obszaru objętego przebudową lub rozbudową budynku, w następującym zakresie branżowym:
• architektonicznym,
• konstrukcyjnym,
• instalacji sanitarnych (co., wod.-kan. wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji, gazów medycznych),
• instalacji elektrycznych, niskoprądowych,
• instalacji ppoż.
Wykaz usług Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

W przypadku ofert wspólnych wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności architektonicznej – bez ograniczeń, wpisaną do odpowiedniej Izby Architektów i Izby Inżynierów Budownictwa,
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, wpisaną do odpowiedniej Izby Architektów i Izby Inżynierów Budownictwa,
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej, gazów medycznych – bez ograniczeń, wpisaną do odpowiedniej Izby Architektów i Izby Inżynierów Budownictwa,
d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń, wpisaną do odpowiedniej Izby Architektów i Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający dopuszcza aby osoba wykazana na spełnienie warunku udziału w postępowaniu o specjalności architektonicznej była jednocześnie osobą kierującą pracami projektowymi - Głównym projektantem, z zastrzeżeniem, że osoba ta będzie musiała wykonywać przewidziane dla niej czynności osobiście. Nie dopuszcza się możliwości zmiany tej osoby za wyjątkiem sytuacji opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
W przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę obu pakietów, Zamawiający dopuszcza aby osoby posiadające uprawnienia projektowe w powyższych branżach uczestniczyły przy realizacji obu pakietów.

Wykaz osób Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.
To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby.
W przypadku ofert wspólnych wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeśli Zamawiający podejmie decyzję o prowadzeniu negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, przed przekazaniem zaproszenia do negocjacji, Zamawiający wezwie wykonawców, zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, określonych w ppkt 1-3) poniżej.
Natomiast jeśli Zamawiający podejmie decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej bez negocjacji, to przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej – potwierdzającej spełnianie warunku udziału w postępowaniu, który określony został w Rozdziale IX pkt I ppkt 1 lit. c 1) SWZ;
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie – potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, który określony został w Rozdziale IX pkt I ppkt 1 lit. d 1) SWZ;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, który określony został w Rozdziale IX pkt I ppkt 1 lit. d 2) SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że oferowane usługi spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
a) W celu potwierdzenia, że osoba/by działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
b) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy tj. gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z treści publicznie dostępnego dokumentu rejestrowego)
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani wypełnić w formularzu ofertowym lub dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek dowodowy), potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w następującej wysokości:

Pakiet Nr 1 : 1000,00 PLN
Pakiet Nr 2 : 2000,00 PLN

w terminie do 07.10.2022 r. do godz. 08:00.


2. Forma wnoszenia wadium:

a) Przelew bankowy na konto:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) Oddział W Szczecinie
20 1130 1176 0022 2011 8420 0008 z dopiskiem „wadium – dokumentacja projektowa ZP-261-64/2022 pakiet Nr ….”

Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty.

b) gwarancje bankowe,
c) gwarancje ubezpieczeniowe,
d) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi wadium w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawce dokumentu poprzez dołączenie do oferty i wczytanie dokumentu na Portalu PZP.

Wadium składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku udowodnienia, czy choćby uprawdopodobnienia wystąpienia podstaw do zatrzymania wadium. Wypłata powinna następować na podstawie samego oświadczenia Zamawiającego o zaistnieniu podstaw do zatrzymania wadium. Realizacja wadium nie może wiązać się z powstaniem obciążeń finansowych dla Zamawiającego.

W przypadku wadium składanego w innej formie niż pieniężna zaleca się, aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej gwaranta lub poręczyciela, na który Zamawiający będzie mógł przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.

3. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 7 i 7A Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez wykonawców wizji lokalnej.

W celu dokonania wizji Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień:
1) dla Pakietu nr 1: 28.09.2022 r. o godz. 09:00,
1) dla Pakietu nr 2: 29.09.2022 r. o godz. 09:00.

Z uwagi na dopuszczenie możliwości odbycia wizji lokalnej, Zamawiający ustala termin wizji lokalnej w 5 dniu roboczym dla PAKIETU–1 i w 6 dniu roboczym dla PAKIETU-2, od dnia ogłoszenia postępowania przetargowego na stronie SPSK Nr 1 PUM.
Spotkanie potencjalnych wykonawców w celu odbycia wizji, odbędzie się w wyznaczonym powyżej dniu, o godz. 9.00:
1) dla PAKIETU nr 1 - przed budynkiem technicznym BA2 SPSK Nr 1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie,
2) dla PAKIETU nr 2 - przed budynkiem głównym wejście B SPSK Nr 1 PUM przy ul. Siedleckiej 2 w Policach.
Osobą odpowiedzialną za odbycie wizji jest Kierownik Działu Technicznego Ireneusz Karpeta, tel. 914253049.
Z wizji lokalnej zostanie sporządzona lista obecności potencjalnych Wykonawców.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.