Przetarg

"Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Głusk” - część 5 zamówienia – Przebudowa ujęcia „Wilczopole

10-03-2023, 14:14

Dane kontaktowe

GMINA GŁUSK
ul. Rynek 1,20-388 Dominów
e-mail: sekretariat@glusk.pl
http:// glusk.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Głusk”
- część 5 zamówienia – Przebudowa ujęcia „Wilczopole

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GŁUSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Dominów

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-388

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: glusk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Głusk”
- część 5 zamówienia – Przebudowa ujęcia „Wilczopole

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-845aaab4-bf40-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041935/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Głusk - dokumentacja projektowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-845aaab4-bf40-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@glusk.pl (Uwaga! Nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
4.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia , dostępny, na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisuoraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
7.Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa powyżej w pkt 6, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozp. Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, min. wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (zamawiający dopuszcza także format RAR) i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa powyżej w pkt 6, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności
(zamawiający dopuszcza także format RAR) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert(sposób składania ofert opisano w rozdziale XI SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
11.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
1. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XX SWZ:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów, e-mail: sekretariat@gusk.pl, nr tel.: 817518760, fax: 817518650.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu,
Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
Pozostała treść ze względu na limit znaków-w swz.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ujęcia wody w miejscowości Wilczopole Kolonia gm. Głusk, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie: Przebudowy ujęcia „Wilczopole”. Zakres prac obejmuje wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych i technicznych elementów ujęcia wody „Wilczopole” na działkach nr 29/9, 29/8 i 29/3 w m. Wilczopole Kolonia. Ujęcie wody „Wilczopole” należy uzupełnić o 2 stopień pompowania wody oraz o zbiorniki retencyjne wody czystej tworzące odpowiedni zasób wody. Rolą zbiorników jest regulacja ciśnienia wody i nadanie stabilności pracy ujęcia i wodociągu.
2. W ramach zadania, należy wykonać projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW (moc w zależności od miejsca na posadowienie paneli fotowoltaicznych) – wymagane uzgodnienie ppoż. Projektowaną instalację należy przeanalizować pod względem zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną.
3. Kompleksowe rozwiązanie projektowe musi uwzględnić również projekt dojazdu od drogi powiatowej nr 2107L do ujęcia uwzględniając utwardzony dojazd do wszystkich obiektów na ujęciu oraz wszystkie niezbędne elementy zapewniające jego funkcjonowanie po przebudowie.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 9 do SWZ– opis przedmiotu zamówienia – Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Głusk w dziale dotyczącym części 5 – PRZEBUDOWA UJĘCIA „WILCZOPOLE”.
5. Rozbudowę ujęcia należy zaprojektować w oparciu otreść załącznika nr 9 do SWZ oraz warunki uzyskane z Gminnego Zakładu Komunalnego „Głusk” sp. z o.o., uwzględniając prawidłowe jej działanie i poprawę parametrów pracy systemu wodociągów oraz obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
6. Projekt rozbudowy ujęcia o 2 stopień pompowania i zbiorniki terenowe należy wykonać wielobranżowo – kompleksowo tzn. z uwzględnieniem branży sanitarnej m.in. rurociągów międzyobiektowych, doboru wielkości zbiorników retencyjnych, zestawu hydroforowego (pompowni 2 stopnia), branży elektrycznej, systemu monitorowania pracy ujęcia kompatybilnego z już istniejącym systemem,branży konstrukcyjnej
i ogólnobudowlanej z uwzględnieniem zagospodarowania terenu (m.in. dojazd, zjazd drogi głównej, ogrodzenie, oświetlenie z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii).
7. Zaprojektowane elementy musza umożliwić bezawaryjną współpracę z istniejącą infrastrukturą, a zaprojektowana sieć musi uwzględnić jej rozbudowę.
8. Zaprojektowane w ramach przedmiotowego zamówienia elementy muszą umożliwić współpracę już istniejących wodociągów i ujęć wody z projektowanym. W tym celu projektant opracowujący projekt przedstawi obliczenia analityczne współpracy projektowanego elementu sieci z siecią istniejącą

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, o wartości nie większej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z opisem poszczególnych części przedmiotu zamówienia wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania potwierdzenia zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, obejmującej m.in.:
• wykonanie mapy do celów projektowych lub ewentualnej aktualizacji,
• wykonanie projektu koncepcyjnego,
• wykonanie projektu budowlanego,
• wykonanie projektu technicznego,
• uzyskanie wymaganych / niezbędnych zgód, opinii, uzgodnień i pozwoleń,
• uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i decyzji środowiskowej o ile będzie konieczne,
• wykonanie dokumentacji geotechnicznej,
• wykonanie Specyfikacji Technicznych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich,
• sprawowanie nadzoru autorskiego.
Udzielenie zamówień podobnych będzie uzależnione od zaistnienia takiej konieczności
i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z jego przedmiotem. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia:
a) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki, w szczególności poprzez zaproszenie wykonawcy do negocjacji oraz negocjacje z wykonawcą;
b) dotychczasowy wykonawca realizował usługi objęte zamówieniem podstawowym
w terminie i z najwyższą starannością,
c) wykonawca będzie musiał wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zostaną określone przez Zamawiającego oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych warunków, w zakresie określonym przez Zamawiającego,
d) wykonawca będzie musiał wykazać brak podstaw do wykluczenia oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,
e) wykonawca będzie zobowiązany zapewnić nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego oraz zaakceptować istotne postanowienia dotychczasowej umowy o zamówienie podstawowe,
f) przedmiotem negocjacji z wykonawcą będą w szczególności: oferowana przez wykonawcę cena oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia (w tym termin wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji jakości) z zachowaniem wymogów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach przyszłej umowy o zamówienie publiczne.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: za pomocą kryteriów oceny ofert podanych w dziale XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość aktualizacji kosztorysów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy, budowy, rozbudowy stacji wodociągowej lub ujęcia wody lub pompowni, na którą pozyskano pozwolenie na realizację robót;

a) Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy przedstawić załącznik dowodowy określający, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej:
• jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
• jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę spełnienia powyższego warunku poprzez wskazanie jednej osoby, która posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (zawarte w załączniku stanowiącym wykaz osób);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

C. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1. Na ofertę składają się:
1) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1do SWZ,
2) aktualne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ składane przez każdego z Wykonawców,
3) aktualne oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ – jeśli dotyczy,
4) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ - jeśli dotyczy,
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ - jeśli dotyczy

2. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia  o ile dotyczy;
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 1,składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - według wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SWZ;
3) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą;
b) dopuszcza się zmianę osób biorących udział w wykonaniu zamówienia wskazanej w załączniku do SWZ. Z zastrzeżeniem, iż osoba ta musi zostać zastąpiona inną osobą o uprawnieniach nie gorszych niż posiadane przez osobę zastępowaną,
c) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;
d) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
e) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zadania;
f) dopuszcza się zmianę podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
g) dopuszcza się rezygnację z podwykonawcy, przy pomocy którego Zamawiający realizuje przedmiot zamówienia.
h) wstrzymania prac przez Zamawiającego,
i) innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia zadania,
j) konieczność zmiany innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, ze zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego,
k) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
l) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach:
- działania siły wyższej– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności: w szczególności z powodu: ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego , stanu epidemii , klęki żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, w sytuacji gdy realizacja umowy w dotychczasowy sposób nie jest możliwa na skutek siły wyższej.
- wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie prac terenowych – o czas trwania tych warunków,
- udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowania
o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;
- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a uniemożliwiających prawidłową realizację zamówienia przez Wykonawcę,
- w przypadku protestów mieszkańców mających wpływ na wykonanie umowy, o czas trwania tych protestów,
m) dopuszcza się rezygnację z wykonania części zamówienia, jeżeli nie jest to niezbędne do
prawidłowego wykonania całości zamówienia – w takim przypadku stosownemu zmniejszeniu
ulega wynagrodzenie Wykonawcy,
n) dopuszcza się zmianę zakresu prac objętych daną częścią zamówienia w przypadku:
- braku zgód właścicieli nieruchomości na projektowanie inwestycji na nieruchomościach do
nich należących i konieczności odstąpienia od realizacji danej części,
o) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zakresu prac w danej
części zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie).
Ze względu na limit znaków pozostałe zmiany zawarto w treści załącznika do SWZ- projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie, o którym mowa w pkt 2) następuje na okres trwania ww. okoliczności. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do
20 000 000 zł.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.