Przetarg

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz

10-03-2023, 17:10

Dane kontaktowe

GMINA CIELĄDZ
59 ,96-214 Cielądz
tel. 46 815 24 29
e-mail: urzad@cieladz.pl
http:// www.cieladz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIELĄDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148199

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 59

1.5.2.) Miejscowość: Cielądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-214

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 815 24 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@cieladz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cieladz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21453f89-bccc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053536/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21453f89-bccc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Zagadnienia proceduralne:
Wioleta Strulak, tel. 46 815 24 29 wew. 7, email: zp@cieladz.pl

Zagadnienia merytoryczne:
Sylwester Krawczyk, tel. 46 815 24 29, email: sekretarz@cieladz.pl
Jarosław Krawczyk, tel. 46 815 24 29, wew. 5, email: budownictwo@cieladz.pl

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-21453f89-bccc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-21453f89-bccc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych
będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e
Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i
Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@cieladz.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1. i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cielądz z siedzibą w Urzędzie Gminy w Cielądzu 59, 96-214 Cielądz., adres e-mail: urzad@cieladz.pl, tel. +48 /46/ 815 24 29
2) Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy się zgłaszać na adres: iod@cieladz.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Administrator może przetwarzać dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał,
w następujących zakresach: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach, rodzaj i wymiar zawartej umowy oraz jej czasookres. Zakres danych osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych. W przypadku dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi projektu, z którego uzyskano dofinansowanie.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz treść pkt. 3.15) ogłoszenie - RODO (obowiązek informacyjny) oraz SWZ Rozdział II.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.SO.2714.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzy-skaniem prawomocnych pozwoleń na budowę i rozbiórkę oraz wykonanie na tej podstawie robót budow-lanych obejmujących rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi i in-frastrukturą towarzyszącą w miejscowości w Cielądz.

Wykonawca musi opracować dokumentację budowlana w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy ( załącznik nr 6, 7a, 7b) wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w zakresie rozbiórki starej części budynku i rozbudowę o nowe skrzydło, a także wykonania nowego zagospodarowania działki. Teren inwestycji znajduje się w na działce o nr ew. 193/1 w obrębie Cielądz, gm. Cielądz, powiat rawski w województwie łódzkim (identyfikator działki 101303_2.0003.193/1), stanowiącej własność Zamawiającego. Teren inwestycji objęty jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Obecnie budynek szkoły posiada stare skrzydło, w którym znajdują się oddziały przedszkolne, kuchnia oraz stołówka i które jest w złym stanie technicznym, wymagającym wyłączenia z eksploatacji. Przedmiotowa inwestycja przewiduje rozbiórkę tej części budynku a następnie rozbudowę szkoły poprzez dobudowę dwukondygnacyjnego skrzydła wraz z nowym zagospodarowaniem terenu wokół szkoły (min. przebudowa i budowa układu drogowego, wykonanie utwardzonego placu przed głównym wejściem odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej). Zakres prac budowlanych zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy część opisowa i rysunkowa (załączniki 6, 7a, 7b), który jest podstawą do stworzenia dokumentacji projektowo-budowlanej i późniejszej realizacji inwestycji. Dokument należy traktować jako projekt podstawowy oraz zestaw wytycznych do opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej. Przy projektowaniu i budowie należy wziąć pod uwagę dodatkowe wymagania, oraz obowiązujące przepisy prawa oraz dodatkowe wymagania Zamawiającego. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy dokonać uzgodnienia dokumentacji z Zamawiającym.
Zamiarem Zamawiającego jest stworzenie obiektu dydaktyczno-oświatowego o cechach funkcjonalnych, bezpiecznego w użytkowaniu i dostosowanego do współczesnych potrzeb edukacyjnych, energetycznych oraz do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (osób z niepełnosprawnością). W ramach realizacji zadania zostanie powiększona przestrzeń szkoły podstawowej w skład której będą wchodzić sale dydaktyczne, szat-nia, świetlica, stołówka z zapleczem kuchennym, biblioteka, a także nowe sanitariaty. Projektowana rozbu-dowa będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie dostępności do wszystkich po-mieszczeń zlokalizowanych na przyziemiu i piętrze (poprzez windę). W części projektowanej rozbudowy szkoły zaplanowano wydzielenie oddziału przedszkolnego, w którym zaplanowano dwie sale przedszkolne z sanitariatami i magazynkami, oraz pom. szatni, WC personelu i pom. biurowe oraz socjalne. Całość zostanie połączona funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły.
Przy planowanej przebudowie kładzie się także nacisk na wzmocnienie bezpieczeństwa sanitarnego - wdro-żenie rozwiązań „POST COVID”. Istniejące wejścia do budynku szkoły pozostaną bez zmian, zaś projekto-wana rozbudowa posiadać będzie dwa główne wejście do budynku (jedno do budynku szkoły, drugie do przedszkola), dzięki czemu możliwe będzie wprowadzenie rozdziału ruchu uczniów w ramach rozwiązań „POST COVID”.
Inwestycja ma na celu również pozyskiwanie energii pasywnej poprzez instalację fotowoltaiczną zlokalizo-waną na dachu oraz zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Projektowana inwestycja musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w tym techniczno – budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej określonych w szczególności w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333), głównie w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, wyma-gań higieniczno – sanitarnych, izolacyjności cieplnej oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz wy-magań wynikających z potrzeb Użytkownika.
Jeśli w trakcie realizacji inwestycji przepisy ulegną zmianie, co spowoduje konieczność zmiany projektu bądź przygotowania dodatkowych dokumentów do odbiorów bądź wprowadzenia zmian w budynku, Wykonaw-ca powinien uwzględnić te zmiany w ramach zamówienia i wykonać niezbędne prace zgodnie z umową i w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Projekt koncepcyjny będący załącznikiem do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego stanowią wy-tyczne do opracowania dokumentacji projektowej, lecz nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku weryfikacji stanu rzeczywistego zastanego na obiekcie. Rzuty mogą ulegać zmianie w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów oraz wymagań konstrukcyjno-materiałowych.

Przy realizacji zamówienia przewidziano dwa podstawowe etapy:
1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o załączony Program funkcjonalno – użytkowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych;
2. wykonanie robót budowlanych na podstawie uzyskanego/-ych prawomocnego/-ych pozwolenia/-ń na budowę i rozbiórkę wraz z dokonaniem odbioru budynku, przekazując Inwestorowi obiekt gotowy do użytku.

Szczegółowy zakres planowanej inwestycji opisany jest w załącznikach stanowiących integralną część postę-powania przetargowego.

2. Całość prac będzie nadzorowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Za-mawiającego.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. zakres robót określa załączony do niniejszej SWZ:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – Załącznik nr 6
2) Program Funkcjonalno-użytkowy ZAŁĄCZNIKI - Załącznik Nr 7a
3) Zestawienie robót do PFU – załącznik nr 7b

7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę z którym podpisze umowę na realizacje zamówienia do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC z tytułu realizacji robót z sumą ubezpieczenia w wysokości 50% wartości Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia z tytułu wszystkich ryzyk budowlano- montażowych (CAR) z sumą ubezpieczenia w wysokości 100% wartości wynagrodzenia.

8. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić wszystkie prace (roboty) w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232460-4 - Roboty sanitarne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45410000-4 - Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45313100-5 - Instalowanie wind

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę?, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
9. Kryteria i ich opis:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
1) cena brutto – 60%,
2) okres gwarancji – 40%.

Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

Kryterium nr 1 „cena brutto” gdzie ilość punktów liczona będzie według wzoru: Cn
Liczba punktów = ----------------- x 100 pkt x 60%
Cb
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej

Założenie:
a) Punktacja, jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium „cena brutto” w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej;
b) 60% (waga kryterium „cena brutto”) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać maks. 60 pkt w ramach kryterium (60% ze 100 pkt).

Kryterium nr 2 „okres gwarancji” oceniane będzie jak niżej gdzie:

Gb
Liczba punktów = ---------------------- x 100 pkt x 40%
Gn
gdzie:
- Gb – gwarancja oferty badanej
- Gn – najdłuższa gwarancja spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

Założenie:
a) Punktacja, jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium „okres gwarancji” w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej;
b) Minimalny okres gwarancji za wady przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru wykonanych robót. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym przedstawi okres gwarancji niższy niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy.
c) Maksymalny okres gwarancji za wady przedmiotu zamówienia dopuszczany przez Zamawiającego wynosi 84 miesiące licząc od dnia odbioru wykonanych robót. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofer-towym zaoferuje gwarancję dłuższą niż 84 miesiące, dla celów przyznania punktacji w przedmio-towym kryterium zostanie przyjęta wartość 84 miesięcy.
d) 40% (waga kryterium „okres gwarancji”) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać maks. 40 pkt w ramach kryterium (40% ze 100 pkt).

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w Rozdziale. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w po-stępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że zgodnie z załacznikiem nr 3 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

- co najmniej dwie roboty budowlane których przedmiotem była budowa budynku o wartości mi-nimum 3.400.000,00 zł brutto każda, z tego jedna z robót dotycząca budowy budynku użyteczności publicznej oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty. Zgodnie z załącznik nr 3.

b) Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawo-dowej, jeżeli wykaże, że zgodnie z załącznikiem nr 4 , dysponuje:

- Kierownik budowy – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie bez ograniczeń oraz załączeniem dowodów określających posiadane uprawnienia.
(Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane).

- Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami sanitarnymi oraz załączeniem dowodów określających posiadane uprawnienia.

- Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami elektrycznymi oraz załączeniem dowodów określających posiadane uprawnienia.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-lenie zamówienia spełni go samodzielnie lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Wykonawca wskazując doświadczenie może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum) to wykazaniu podlega do-świadczenie powstałe jedynie w granicach wykonania prac / robót przez dany podmiot.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 8), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacja-mi potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapita-łowej;
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez za-mawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
a) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 3) wykonanych nie wcześniej niż 5 lat przed upływem ter-minu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z po-daniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez pod-miot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn nieza-leżnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) wykazu osób (załącznik nr 4) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wy-konania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a) Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w załączniku nr 1.

b) Wypełniony interaktywny formularz ofertowy – załączony na platformie e-Zamówienia

c) Wypełniony formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

d) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP:
• o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie określonym w rozdziale VI ust. 1 SWZ;
• spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdziale VII ust. 2 SWZ;
Wzór oświadczenia, o których mowa powyżej znajdują się w załączniku nr 2, 2a do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do SWZ).

e) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 9.

f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).

g) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 27.04.2023r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej , numer rachunku 94 9291 0001 0064 5126 2000 0430.
z dopiskiem: „Wadium – postępowanie nr Or.SO.2714.3.2023”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Cielądz, Cielądz 59, 96-214 Cielądz.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo,
na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy.
4 W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VII wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) Okoliczności skutkujące koniecznością zmiany terminu umowy, takie jak:
a) konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót,
b) konieczność wykonania robót zamiennych, wobec robót określonych w dokumentacji projektowej, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można wykonać w pierwotnym terminie,
c) wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób,
d) odkrycia przeszkód, instalacji i urządzeń na terenie budowy, których nie naniesiono na dokumentację projektową i których wystąpienie powoduje konieczność zmiany sposobu wykonania robót,
e) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania decyzji, zgód lub innych dokumentów, które te przepisy narzucają,
f) następstw działania organów administracji,
g) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym,
Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu o okres niezbędny do prawidłowego wy-konania przedmiotu umowy, tj. nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności uzasadniającej zmianę.
2) Okoliczności skutkujące zmianą ceny ofertowej, a tym samym wartości umowy tj.:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji zamówienia,
b) w przypadku wystąpienia robót, których rozliczenie zostało opisane w § 9 ust. 1 umowy;
3) Konieczności zastosowania robót zamiennych z powodu:
a) konieczności zastosowania materiałów innych niż były przewidziane w projekcie w szczególności z uwagi na wycofanie przedmiotowych materiałów z produkcji,
b) konieczność zastosowania innych materiałów oraz technologii niż były przewidziane w projekcie z uwagi na zmianę przepisów, norm,
c) stwierdzenie odmiennych niż w dokumentacji projektowej warunków w terenie,
d) zmian uzasadnionych koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienie procesu budowy;
Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
4) Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę w przypadku nieprzewidzia-nych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warun-kiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;
5) Zmiany podwykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego,
b) podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością,
c) podwykonawca uległ likwidacji,
d) doszło do rozwiązania umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą,
e) w innych przypadkach przewidzianych w umowie,
f) nie doszło do podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a wskazanym w ofercie podwykonawcą.
3. Warunkiem dokonania zmian, jest podpisanie aneksu, poprzedzonego złożeniem wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającym: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy (w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych) i termin wykonania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

10. Minimalny okres gwarancji za wady przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wy-nosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru wykonanych robót.
11. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwe-stycji Strategicznych.
12. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszego zamówienia, a dotyczące roszczeń cywilnoprawnych w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony będą roz-strzygać w pierwszej kolejności polubownie, w szczególności w trybie mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w następujący sposób:
1) Płatność 5% wartości kontraktu po przekazaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
2) Płatność nie wyższej niż 10 % wartości kontraktu. Faktura częściowa w wysokości do 10% wartości zamówienia wystawiona będzie na podstawie protokołu odbioru robót częściowych potwierdzającego wykonanie i odebranie stosownego zakresu robót częściowych.
3) Pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 35% wartości kontraktu. Faktura częściowa w wysokości do 45% wartości zamówienia wystawiona będzie na podstawie protokołu odbioru robót częściowych potwierdzającego wykonanie i odebranie stosownego zakresu robót częściowych. Protokół odbioru wystawiony będzie do 5 dni od zgłoszenia zakończenia prac.
4) Druga transza w wysokości pozostałej kwoty wynagrodzenia po zakończeniu realizacji inwestycji. Faktura końcowa wystawiona po wykonaniu i odbiorze końcowym wszystkich robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego robót i końcowego rozliczenia robót zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Protokół odbioru wystawiony będzie do 5 dni od zgłoszenia zakończenia prac.

17. Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami:
1) Interaktywny Formularz ofertowy – dostępny na platformie eZamówienia w podglądzie postepowania, w zakładce „Informacje podstawowe”.
2) Formularz cenowy – załącznik nr 1;
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 125- załącznik nr 2;
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 125 - załącznik nr 2a – jeśli dotyczy;
5) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności;
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 9- jeśli dotyczy.

4. Wykonawca przed zawarciem umowy:
1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,
2) złoży wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, na maksymalnie 2 dni przed przystąpieniem do robót.
3) dokona zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4) złoży wstępny harmonogram realizacji zamówienia,
5) Przedstawi Polisy ubezpieczeniowe: OC i od wszelkich ryzyk, zgodnie z Rozdziałem IV. Ust. 8 SWZ
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.