Przetarg

„Komenda Powiatowa Policji w Będzinie – modernizacja obiektu – aktualizacja dokumentacji projektowej”

13-03-2023, 12:57

Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19,40-038 Katowice
e-mail: zamowienia@ka.policja.gov.pl
http:// www.slaska.policja.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Komenda Powiatowa Policji w Będzinie – modernizacja obiektu – aktualizacja dokumentacji projektowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ka.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Komenda Powiatowa Policji w Będzinie – modernizacja obiektu – aktualizacja dokumentacji projektowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22e5fedf-c186-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129271/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Komenda Powiatowa Policji w Będzinie – modernizacja obiektu – aktualizacja dokumentacji projektowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z
systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;c) Zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d) Włączona obsługa JavaScript;e) Zainstalowany program
Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.f) Dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50
MB w formatach: .pdfg) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, jest w Systemie zaszyfrowany.
Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.h)
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Poniżej została określona instrukcja
korzystania z Platformy, tj.:a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych
użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez system.b) w zakładce „Postępowania”,
„Lista postępowań otwartych” należy wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w
postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu
logowania użytkownika do Systemu.
c) po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania
do Platformy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z zasadami korzystania z https://slaskapolicja.
eb2b.com.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce Pytania/Informacje”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i
nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221
ustawy.Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z
09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych.a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg).b) W celu
ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z Zaleca się, aby komunikacja
z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza Pytania/Informacje”, nie za pośrednictwem adresu email.
Informacji technicznych i weryfikacji danych oraz podpisów elektronicznych związanych z prowadzonym postępowaniem
udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70, (+48) 22 258 48 61, (+48) 22 428 19 28, e-mail:
helpdesk@eb2b.com.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę. Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice
2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2380-13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 318203 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Komenda Powiatowa Policji w Będzinie – modernizacja obiektu – aktualizacja dokumentacji projektowej”.
Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonana w ramach niniejszego zamówienia powinna być zgodna z ustawą Prawo Budowlane i zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do kompletnej dokumentacji należy dołączyć uzyskaną w ramach umowy Decyzję pozwolenie na budowę i/lub warunków przyłączeniowych, opinii technicznych i uzgodnień wystawionych przez właściwy dla miejsca realizacji planowanych robót organ administracji arch.-bud. potwierdzającego brak sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) na wykonanie robót objętych dokumentacją, o której mowa w §1 ust. 3 umowy wraz z kompletem dokumentacji wcześniej uzgodnionej z osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za jej odbiór zgodnie z § 3 ust. 1 umowy, w tym dokumentacji złożonej w organie administracji arch.-bud. będącej podstawą wydania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę/wykonanie robót lub dokumentu pisemnego wystawionego przez właściwy dla miejsca realizacji robót organ administracji arch.-bud. potwierdzającego brak sprzeciwu, o którym mowa wyżej.
Aktualizacja kosztorysów oraz przedmiarów robót winna nastąpić zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryterium :
a. cena oferty brutto – 60 %
b. okres gwarancji na dokumentację projektowo - kosztorysową - 40 %
Sposób oceny ofert. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu - ważne według następującego wzoru i punktacji
Y=A+B
gdzie:
Y - Suma punktów badanej ważnej oferty
A - cena oferty brutto - 60%, co odpowiada 60 pkt
B -wydłużenie okres gwarancji na roboty budowlane - 40 %, co odpowiada 40 pkt
co daje łącznie maksymalnie 100 pkt.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za wszystkie kryteria.
Kryterium A - cena oferty brutto Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie cen brutto zawartych w ofertach do ceny najniższej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
A=(C min)/(C bad) x 60 pkt
gdzie:
A - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę
C min - najniższa cena oferty brutto
C bad - cena brutto badanej oferty
Wyznaczenie wartości punktów:
a) ważna oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60
b) inne ważne oferty cenowe zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
c) jeżeli ważne oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.
zasady przyznawania punktów
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.
Kryterium B – wydłużenie okresu gwarancji na dokumentację projektowo - kosztorysową. Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie o ile miesięcy został wydłużony minimalny okres gwarancji w badanej ofercie do najbardziej wydłużonego okresu gwarancji na roboty budowlane spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:

B=(G bad)/(G max) x 40 pkt

gdzie:
B - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę
G bad – przedłużenie okresu gwarancji oferty badanej (w miesiącach)
G max – największe przedłużenie okresu gwarancji (w miesiącach) do maksymalnego poziomu tj. 36 miesiące.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający będzie dokonywał oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy na podstawie minimalnych warunków dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych zarówno samych wykonawców, jak i osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe wielobranżowe na kwotę co najmniej 60 000,00 zł netto każda.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, jeżeli Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:
a) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności przeciwpożarowej bez ograniczeń i wpisaną na listę członków izby samorządu zawodowego;
b) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń i wpisaną na listę członków izby samorządu zawodowego;
c) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i wpisaną na listę członków izby samorządu zawodowego;
d) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i wpisaną na listę członków izby samorządu zawodowego;
e) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności teletechnicznej bez ograniczeń i wpisaną na listę członków izby samorządu zawodowego.
f) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń i wpisaną na listę członków izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualnego na dzień składania ofert – załącznik nr 4 do SWZ.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa w terminie przez niego wyznaczonym:
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) – załącznik nr 9 do SWZ.
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt.5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 10 do SWZ.
W zakresie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp –odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykaz robót wykonanych robót wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót – załącznik nr 6 do SWZ.
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót wykonanych robót wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót – załącznik nr 6 do SWZ.
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wszystkie wymagane oświadczenia wykonawca składa na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz zaświadczenie o odbytej wizji w terenie - załącznik nr 11 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji VIII pkt. 1.1.1, 1.1.2 oraz pkt. 1.2.1-1.2.3 składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający może udzielić zaliczki wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach określonych poniżej.
3. Zaliczka będzie udzielona w terminie do 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu wniosku o wypłatę zaliczki wraz z oryginałem zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
4. Zaliczka może być udzielana wyłącznie na prace objęte odbiorami częściowymi.
5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaże zakres prac który pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania, a także formę zabezpieczenia ich wykonania.
6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
7. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
8. gwarancji bankowej;
9. gwarancji ubezpieczeniowej;
10. poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
11. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej;
12. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
13. przez ustanowienie zastawu rejestrowanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2018r. Poz. 2017).
14. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni licząc od dnia jej rozliczenia.
15. W przypadku zlecenia części prac na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wskazać we wniosku jaka część prac będzie realizowana przez podwykonawcę.
16. Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku o jej przyznanie.
17. Strony ustalają, że zaliczka zostanie w całości rozliczona po pozytywnym protokolarnym odbiorze prac, zrealizowanych zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie zaliczki, o którym mowa w § 12 ust. 5 umowy.
18. Zamawiającemu w każdym czasie realizacji prac z zaliczki przysługuje prawo do żądania rozliczenia zaliczki w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
19. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikającym z ust. 12 Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki a także zabezpieczenia należytego wykonania robót określonego w § 6 umowy.
20. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o kolejną transzę zaliczki, Zamawiający może jej udzielić wyłącznie po rozliczeniu przyznanej już transzy.
21. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymanie zaliczki na zakres objęty wnioskiem, o którym mowa w § 12 ust. 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.
22. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur częściowych za wykonane prace do dnia rozliczenia się z zaliczki.
23. Odbiór końcowy prac będzie możliwy dopiero po całkowitym rozliczeniu się Wykonawcy z przyznanych zaliczek.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 455 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy przesłać za pomocą Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl w zakładce „Załączniki” (zgodnie z pkt 2) (zgodnie z pkt 2 Sekcji XVIII SWZ)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.