Przetarg

"Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku - część nr 1"

17-05-2023, 09:14

Dane kontaktowe

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
ul. Starościńska 1,82-200 Malbork
tel. 55-647-08-02
e-mail: zamowienia@zamek.malbork.pl
http:// www.bip.zamek.malbork.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku - część nr 1"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamek Malbork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Starościńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55-647-08-02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamek.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zamek.malbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku - część nr 1"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-429aa14e-f47e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00082870/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku - Część nr 1.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę należy złożyć zgodnie z
wymogami określonymi w SWZ w szczególności w Dziale I, VII, IX SWZ.
1. Instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują
się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej (platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za
wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji dostępnych pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe regulacje w zakresie RODO zostały określone w Dziale XVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe regulacje w zakresie RODO zostały określone w Dziale XVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2611.10.1.2023.mw

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku – część nr 1.
1) Jakość wykonania usług związanych z zakładaniem, renowacją i pielęgnacją zieleni powinna zapewnić reprezentacyjny charakter terenu znajdującego się na obszarze Muzeum Zamkowego w Malborku istniejących trawników, krzewów, bylin, skupin bluszczowych i roślin;
2) Ze względu na wyjątkową wartość i znaczenie zamku krzyżackiego w Malborku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i rejestru zabytków wymaga się od Wykonawców najwyższych kwalifikacji, doświadczenia, zaangażowania i wrażliwości. Wszystkie planowane prace muszą być podporządkowane zabytkowemu charakterowi obiektu i wykonane z poszanowaniem substancji zabytkowej;
3) Jakości wykonania pielęgnacji zieleni należy wykonać z zachowaniem obowiązujących zasad ochrony zieleni na terenach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, przyrodniczej oraz według zaleceń Zamawiającego.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony projekcie umowy – załącznik nr 1 do SWZ i w załącznikach do Umowy tj.:
a) we wzorze harmonogramu rzeczowo – finansowego - załącznik nr 1 do Umowy,
b) opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Umowy i w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) tj.:
- załącznik Nr 1.1a do OPZ przedstawiający mapę terenów, które podlegają przedmiotowi zamówienia,
- załącznik Nr 1.1b do OPZ przedstawiający fotografię terenu, który podlega przedmiotowi zamówienia,
- załącznik Nr 1.1c do OPZ przedstawiający fotografię terenu, który podlega przedmiotowi zamówienia,
- załącznik Nr 1.1d do OPZ przedstawiający fotografię terenu, który podlega przedmiotowi zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Prawo opcji:
1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych usług (wykonywanych czynności związanych z pielęgnacją poszczególnych roślin) w okresie realizacji Umowy, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb, przy czym:
1.1.1. Zmniejszenie zapotrzebowania do 30% zamówienia wycenionego przez Wykonawcę w formularzu cenowym (załączniku nr 7 do Umowy), zarówno w zakresie poszczególnych pozycji, jak i całego wolumenu zamówienia (tj. czynności do wykonania), w szczególności jeżeli będą na to miały wpływ warunki atmosferyczne;
1.1.2. Zmniejszenie zapotrzebowania do 70% zamówienia wycenionego przez Wykonawcę w formularzu cenowym (załączniku nr 7 do Umowy), zarówno w zakresie poszczególnych pozycji, jak i całego wolumenu zamówienia (tj. czynności do wykonania) w sytuacji wystąpienia zagrożenia konfliktu zbrojnego, rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 lub innej sytuacji kwalifikującej się do pojęcia „siły wyższej” .
UWAGA: Szczegółowe zapisy w zakresie prawa opcji są uregulowane w par. 1 projektu umowy (załącznik nr 1 do SWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do projektu umowy).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu:

1) Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje w sposób ciągły (nieprzerwany) przez okres minimum 6 miesięcy co najmniej jedną (1) usługę realizowaną w ramach jednej (1) umowy (kontraktu), obejmującą swym zakresem pielęgnację zieleni, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.
UWAGA:
a) przez „pielęgnację zieleni” na potrzebę niniejszego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający rozumie: czynności poprawiające stan trawników oraz pielęgnację roślinności z wyłączeniem pielęgnacji drzew,
b) wykonawca może wykazać zgodnie ze swoim wyborem, usługę wykonaną lub wykonywaną, przy czym pod pojęciem
- „usługi wykonanej” należy rozumieć usługę zrealizowaną (zakończoną) i która była realizowana nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy,
- „usługi wykonywanej” należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (usługę aktualnie świadczoną) i należy wykazać, iż jej zrealizowana część była realizowana nieprzerwanie w okresie, co najmniej 6 miesięcy.

2) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
a) jedną (1) osobę posiadającą:
• wykształcenie minimum średnie w specjalności ogrodnictwo,
• doświadczenie w wykonywaniu w sposób ciągły (nieprzerwany) przez okres minimum 6 miesięcy w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, prac polegających na pielęgnacji zieleni o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2.
b) czterema (4) osobami posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu w sposób ciągły (nieprzerwany) przez okres minimum 6 miesięcy w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, prac polegających na pielęgnacji zieleni.
UWAGA: Przez „pielęgnację zieleni” na potrzebę niniejszego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający rozumie: czynności poprawiające stan trawników oraz pielęgnację roślinności z wyłączeniem pielęgnacji drzew.

3) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował potencjałem technicznym (sprzętem/narzędziami) do wykonania zamówienia spełniającymi poniższe wymagania, tj:
a) minimum dwoma (2) kosiarkami do trawy akumulatorowe L≤50cm (L= szerokość cięcia) i maksymalną wartością poziomu mocy akustycznej LWA (dB/1pW) - 94 dB;
b) minimum dwoma (2) kosiarkami trawy akumulatorowe 50cm<L<120cm (L= szerokość cięcia) i maksymalną wartością poziomu mocy akustycznej LWA (dB/1pW) - 98 dB;
c) minimum jedną (1) kosiarką do trawy L<120cm (L= szerokość cięcia) i maksymalną wartością poziomu mocy akustycznej LWA (dB/1pW) - 103 dB;
d) minimum jedną (1) wykaszarką akumulatorową P≤1,5kW (P= moc znamionowa netto w kW) i maksymalną wartością poziomu mocy akustycznej LWA (dB/1pW) - 107 dB;
e) minimum dwoma (2) wykaszarkami akumulatorowymi P≤1,5kW (P= moc znamionowa netto w kW) i maksymalną wartością poziomu mocy akustycznej LWA (dB/1pW) - 110 dB;
f) minimum dwoma (2) sztukami nożyc do żywopłotów akumulatorowe z maksymalną wartością poziomu mocy akustycznej LWA (dB/1pW) - 103 dB.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:
1) wykazu usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Wzór wykazu usług będzie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem,
o którym mowa powyżej w pkt. 1.
2) dowody, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1), są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór wykazu osób będzie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa powyżej w pkt. 1.
4) wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Wzór wykazu osób będzie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa powyżej w pkt. 1.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o wartości: 6.800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych) na czas związania ofertą.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu;
2) Gwarancjach bankowych;
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych powyżej w pkt 3 ppkt. 2) – 4) dokument winien być wystawiony na Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork.
5. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BGK O/Gdańsk Nr 05 1130 1121 0006 5623 8690 0001
Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych):
GOSKPLPW 05 1130 1121 0006 5623 8690 0001
6. Wnosząc wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego.
7. Wadium w formie niepieniężnej:
1) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej;
2) Treść dokumentu wadium winien zawierać nazwę niniejszego postępowania oraz numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego;
3) Udzielona gwarancja lub poręczenie:
a) musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów,
b) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP,
c) z jej/jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu całej kwoty wadium,
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy PZP w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
4). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 SWZ.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (w tym wspólnicy spółki cywilnej) do oferty dołącza/ją oświadczenie składane z art. 125 ust. 1 ustawy PZP tj:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zostały ujęte w §12 projektu umowy - "zmiany umowy".

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający dodatkowo wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2. Wykonawca wraz z ofertą (formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ) składa:
1) Formularz cenowy – wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
2) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z art. 125 ust. 5 ustawy PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru;
6) Zobowiązanie innego podmiotu –wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy),
7) Dokument wadium w formie niepieniężnej (jeżeli dotyczy).
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.