Przetarg

„Mapa drogowa osiągnięcia neutralności klimatycznej Wrocławia”

08-09-2023, 11:17

Dane kontaktowe

Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ ,50-141 Wrocław
e-mail: wzp.dz@um.wroc.pl
http:// www.wroclaw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Mapa drogowa osiągnięcia neutralności klimatycznej Wrocławia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001094670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Nowy Targ

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-141

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp.dz@um.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Mapa drogowa osiągnięcia neutralności klimatycznej Wrocławia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11acd0e4-4caf-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00387746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016111/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.39 Wykonanie opracowania pn. „Mapa drogowa osiągnięcia neutralności klimatycznej Wrocławia"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/umw https://bip.um.wroc.pl//przetargi/101

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umw
https://bip.um.wroc.pl//przetargi/101

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z platformy zakupowej opisane zostały w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) na stronie internetowej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/umw w zakładce e-learning dostępnej dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z art.13 RODO
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE znajduje się w dokumentacji przetargowej - Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/52/2023/WKE

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 323834,69 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania zawierającego wytyczne w ramach realizacji polityki klimatyczno-energetycznej na poziomie Wrocławia zgodnie porozumieniem paryskim i celami europejskiego Zielonego Ładu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90712100-2 - Planowanie rozwoju środowiska miejskiego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 343 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Wiedzy i doświadczenia, jeśli wykaże on, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością:
a) co najmniej jedno opracowanie dotyczącego sporządzenia projektu polityki klimatycznej SEAP lub SECAP zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów, dla miasta/gminy o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., które zostało przyjęte uchwałą Rady Miasta/Gminy oraz
b) co najmniej jedno opracowanie dotyczącego sporządzenia projektu polityki klimatycznej SEAP lub SECAP zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów, dla miasta/gminy o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys., które zostało przyjęte uchwałą Rady Miasta/Gminy oraz
c) co najmniej dwa opracowania dotyczące sporządzenia projektu lub aktualizacji projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne dla miasta/gminy o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. które zostało przyjęte uchwałą Rady Miasta/Gminy,

Potencjału osobowego
d) dysponuje lub będzie dysponować co najmniej czterema (4) osobami posiadającymi wyższe wykształcenie (w tym co najmniej 3 osoby z wykształceniem wyższym technicznym), z których każda w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert opracowała jako autor lub współautor przynajmniej jedno opracowanie o których mowa powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia:
a) Wykaz usług (opracowań) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
b) wykazu osób, skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia wraz z
ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, tj. oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu
zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający określił zmiany do umowy w § 13 Projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/umw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Okres realizacji o którym mowa w punkcie 4.2.10.) tj.: 343 dni stanowi
49 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym:
1) I etap w terminie do 7 tygodni od daty zawarcia umowy,
2) II etap w terminie do 24 tygodni od daty zawarcia umowy,
3) III etap w terminie do 49 tygodni od daty zawarcia umowy.