Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW nr 987 polegająca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzeczka w m. Czarna Sędziszowska”

16-11-2023, 10:59

Dane kontaktowe

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A ,35-105 Rzeszów
e-mail: biuro@pzdw.pl
http:// http://pzdw.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW nr 987 polegająca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzeczka w m. Czarna Sędziszowska”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690587670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-105

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzdw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zamawiający jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW nr 987 polegająca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzeczka w m. Czarna Sędziszowska”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e2af2cd-845d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00497148

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060787/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Opracowanie dokumentacji projektowej i innej dla zadania: Rozbudowa DW 987 polegająca na budowie mostu na rz. Czarna Rzeczka wraz z dojazdami w m. Czarna Sędziszowska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e2af2cd-845d-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e2af2cd-845d-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w pkt. 14 IDW - Rozdział I SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły Klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO zastosowanej przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisano w pkt. 2 IDW - Rozdział I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WDT/15/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski polegająca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzeczka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Czarna Sędziszowska”
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ.
Przedmiot i zakres opracowania oraz wymagania w odniesieniu do realizacji zamówienia zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział III SWZ.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 375 000,00 zł.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71313400-9 - Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej lub innej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji tj. powtórzeniu podobnych usług, do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1. Cena (C) – waga kryterium 50 %;
2. Doświadczenie projektanta – branża drogowa – waga kryterium 20 %
3. Doświadczenie projektanta – branża mostowa – waga kryterium 20 %
4. Doświadczenie zespołu – waga kryterium 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta – branża drogowa

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta – branża mostowa

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 4. Doświadczenie zespołu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
(...)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

a) Doświadczenie wykonawcy
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. jednej dokumentacji projektowej zawierającej w szczególności projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania dot. rozbudowy lub budowy drogi klasy G lub wyższej zgodnie z [1] lub zgodnie z [2] wraz z budową lub przebudową stałego drogowego obiektu mostowego, tj. mostu klasy A zgodnie z [3] lub klasy I zgodnie z [4] i uzyskaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego dla tego zadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z [5].

W zakresie rozbudowy drogi Zamawiający wymaga aby zastosowane rozwiązania projektowe polegały w szczególności na polepszeniu istniejących parametrów użytkowych i wytrzymałościowych jezdni drogi. Ponadto dla rozbudowy drogi wymagane jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego i pozyskanie na ten cel nieruchomości.

W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej w/w dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego drogi i mostu stałego o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych w/w i uzyskanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego dla tego zadania stosownych zgód pozwalających na wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych i stosowne pozyskanie na ten cel nieruchomości - zgodnie przepisami, regulacjami zagranicznymi równoważnymi w/w przepisom polskim.

Powyższe doświadczenie musi zostać poparte dokumentami (dowodami np. referencje) potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane.

Zamawiający nie wymaga aby w/w zadania dotyczące drogi i mostu były wykonane w ramach jednej inwestycji, z zastrzeżeniem iż dla doświadczenia zdobytego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla drogi konieczne jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, natomiast dla mostu Zamawiający uzna także decyzję o pozwoleniu na budowę. Dla doświadczenia zdobytego poza terenami Rzeczpospolitej Polskiej konieczne jest uzyskanie stosownych zgód równoważnych w/w decyzjom, pozwalających na wykonanie robot budowlanych dla zadań dotyczących drogi i mostu. zgodnie ze stosownymi regulacjami zagranicznymi.

Poprzez sformułowanie „budowa”, „przebudowa” Zamawiający rozumie definicje zgodne z [6].
Poprzez sformułowanie „droga” Zamawiający rozumie definicje zgodną z „ustawą o drogach publicznych”.
Przez sformułowanie „most” Zamawiający rozumie definicje zgodną [2].

b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

Projektant - branża drogowa – 1 osoba – osoba wskazana w umowie, upoważniona w imieniu Wykonawcy do zarządzania realizacją Umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym
a) Kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane do projektowania dróg bez ograniczeń, wydane zgodnie z [6] oraz [7] lub [8] lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) Doświadczenie zawodowe:
Wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (jako osoba pełniąca funkcję projektanta - a nie projektanta sprawdzającego) zawierającej w szczególności projekt budowlany dla zadania dotyczącego rozbudowy i/lub budowy o parametrach klasy G lub wyższej zgodnie z [1] lub z [2] i uzyskanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego dla tego zadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z [5].
W zakresie rozbudowy drogi Zamawiający wymaga aby zastosowane rozwiązania projektowe polegały w szczególności na polepszeniu istniejących parametrów użytkowych i wytrzymałościowych jezdni drogi. Ponadto dla rozbudowy drogi wymagane jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego i pozyskanie na ten cel nieruchomości.
W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej w/w dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego drogi, o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych w/w i uzyskanie przez wykonawcę lub zamawiającego dla tego zadania stosownych zgód pozwalających na wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych i stosowne pozyskanie na ten cel nieruchomości - zgodnie przepisami, regulacjami zagranicznymi równoważnymi w/w przepisom polskim.

Sprawdzający - branża drogowa – 1 osoba
a) Kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane do projektowania dróg bez ograniczeń, wydane zgodnie z [6] oraz [7] lub [8] lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) Doświadczenie zawodowe:
Wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (jako osoba pełniąca funkcję projektanta lub projektanta sprawdzającego) zawierającej w szczególności projekt budowlany dla zadania dotyczącego rozbudowy i/lub budowy drogi o parametrach klasy G lub wyższej zgodnie z [1] lub [2] i uzyskanie przez Wykonawcę lub Zmawiającego dla tego zadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z [5].
W zakresie rozbudowy drogi Zamawiający wymaga aby zastosowane rozwiązania projektowe polegały w szczególności na polepszeniu istniejących parametrów użytkowych i wytrzymałościowych jezdni drogi. Ponadto dla rozbudowy drogi wymagane jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego i pozyskanie na ten cel nieruchomości.
W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej: analogicznie jak u projektanta branży drogowej.

Projektant - branża mostowa – 1 osoba
a) Kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane do projektowania obiektów mostowych bez ograniczeń, wydane zgodnie z [6] oraz [7] lub [8] lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) Doświadczenie zawodowe:
Wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (jako osoba pełniąca funkcję projektanta - a nie projektanta sprawdzającego) zawierającej w szczególności projekt budowlany i projekt wykonawczy (nie koncepcję lub Program Funkcjonalno-Użytkowy i tym podobnych opracowań nie stanowiących elementu wniosku o wydanie stosownych pozwoleń na wykonanie robót budowlanych), dla zadania dotyczącego budowy drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego) tj. mostu (nie kładki lub wiaduktu lub estakady) klasy A zgodnie z [3] lub klasy I zgodnie z [4].
W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej w/w dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego mostu stałego, o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych w/w.

Sprawdzający - branża mostowa – 1 osoba
a) Kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane do projektowania obiektów mostowych bez ograniczeń, wydane zgodnie z [6] oraz [7] lub [8] lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) Doświadczenie zawodowe:
Wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (jako osoba pełniąca funkcję projektanta lub projektanta sprawdzającego) zawierającej w szczególności projekt budowlany i projekt wykonawczy (nie koncepcję lub Program Funkcjonalno-Użytkowy i tym podobnych opracowań nie stanowiących elementu wniosku o wydanie stosownych pozwoleń na wykonanie robót budowlanych), dla zadania dotyczącego budowy drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego) tj. mostu (nie kładki lub wiaduktu lub estakady klasy A zgodnie z [3] lub klasy I zgodnie z [4].
W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej: analogicznie jak u projektanta branży mostowej.

Zamawiający, określając wymogi dla w/w osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które pozwalać będą na pełnienie przedmiotowej funkcji w zakresie objętym umową.

Odnośniki:
[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z późn.zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518)
[3] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia
[4] PN-EN 1991-2007 Eurokod1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 2: Obciążenia ruchome mostów
[5] Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2003.80.721 z późn.zm.)
[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
[7] Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 Pzp) – zgodnie z Załącznikiem do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 273 ust 1pkt 2 Pzp Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzory wykazów i oświadczeń o których mowa powyżej znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.pzdw.pl/zamowienia-publiczne/inne-informacje

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą złożoną na formularzu ofertowym jest zobowiązany złożyć

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
c) Tabelę opracowań projektowych,
d) dowód wniesienia wadium,
e) Kryteria pozacenowe - doświadczenie projektanta - branża drogowa
f) Kryteria pozacenowe - doświadczenie projektanta - branża mostowa
g) Kryteria pozacenowe - doświadczenie zespołu
h) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy);
i) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
j) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. Konsorcja, Spółki cywilne)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 100,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisano w pkt. 13 IDW (Rozdział I SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w pkt. 23.3. Instrukcji dla Wykonawców oraz w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e2af2cd-845d-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-24 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie, o którym mowa, następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 w/w ustawy. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.