nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Idzikowskiego 139 w Dąbrowie Górniczej (...)

09-07-2024, 11:44

Dane kontaktowe

Gmina Dąbrowa Górnicza
Graniczna 21,41-300 Dąbrowa Górnicza
e-mail: [email protected]
http:// https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Idzikowskiego 139 w Dąbrowie Górniczej (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dąbrowa Górnicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255312

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 21

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Idzikowskiego 139 w Dąbrowie Górniczej (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50a2f1a9-3aa7-11ef-b37c-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00403224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00032019/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.24 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Idzikowskiego 139 w Dąbrowie Górniczej (...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod
adresem: https://dg.logintrade.net/rejestracja/
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych przetargu jest Pan
Radosław Urgacz - Starszy Inspektor WIR.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania przekazania przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych
oświadczeń i dokumentów przy ich użyciu zostały opisane poniżej:
1) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do
możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację
z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
2) Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
- Google Chrome 31
- Mozilla Firefox 26
- Opera 18
b) Pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci Internet
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
- włączona obsługa JavaScript
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
- zainstalowany Acrobat Reader
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
- dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
- dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
- dla Windows 8: Internet Explorer 11
- dla Windows 10: Internet Explorer 11
d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
- Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
- Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
- Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto Technologies SA.)
- Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
3) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych :
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip,
multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint,
application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel,
application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zipcompressed,
application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma,
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg,
application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
4) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
wpływu na Platformę, a nie datę wykonanie danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
Pozostałe wymogi w tym zakresie zawarte zostały w Rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: [email protected];
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej [email protected]
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011
nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku
dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień
publicznych;
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
3. w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
Kontynuacja w sekcji poniżej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
6. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
5. ,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia
zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator
danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.WIR.271.4.31.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Idzikowskiego 139 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa § 2 projektu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z nw. ustawami i rozporządzeniami wraz z ich późniejszymi zmianami:
− Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane;
− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
− Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
− Zarządzeniem nr 1686.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 07.04.2021 roku w sprawie: ochrony zadrzewień na placu budowy;
− innymi, obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Uwaga:
Ilekroć w treści niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) wskazano akty prawne należy przyjąć, że zostały one przywołane w brzmieniu aktualnym na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania.

2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z art. 99 ust. 4-6 ustawy Pzp.
2. Jeżeli Wykonawca przewidzi w dokumentacji projektowej możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych będzie zobowiązany , w celu ich oceny, do udziału w pracach Komisji przetargowej w postępowaniu na roboty budowlane realizowane na jej podstawie.
3. Wykonawca opisuje kryteria równoważności materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej podając niezbędną minimalną ilość parametrów technicznych służących do porównania wskazanych przez oferenta materiałów i urządzeń jako równoważnych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu umowy.
4. W przypadku wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w dokumentacji technicznej przygotowanej przez Wykonawcę, jest on zobowiązany przed przystąpieniem do określenia szczegółowych kryteriów równoważności uzyskać zgodę Wydziału Zamawiającego. W tym zakresie Projektant przekazuje do Wydziału pisemny wniosek o wyrażenie zgody na konieczność użycia „nazw własnych” z uzasadnieniem braku możliwości innego opisu przedmiotu zamówienia np. parametrami – wzór stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.
5. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w pkt. 2.4. Wykonawca jest zobowiązany określić minimalną, niezbędną ilość parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. Kryteria mają umożliwić Zamawiającemu ocenę na etapie badania i oceny ofert zaproponowanych przez wykonawcę produktów równoważnych z udziałem Wykonawcy.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB
NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
Zamawiający nie wymaga, aby osoby skierowane przez wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

4. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 . Cena oferty (C)
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z przybliżeniem dziesiętnym ilość punktów wynikającą z działania:
Cmin
Pi (C)= ------------- x 60 pkt
Ci
gdzie:
Pi (C) - Ilość punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Cena oferty”
Cmin - Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci - Cena oferty “i”

a) Cena oferty – oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz umową. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym.
b) W kryterium „cena wykonania przedmiotu zamówienia” najwyższą liczbę punktów (60 pkt) – otrzyma oferta tego Wykonawcy, który za realizację całości przedmiotu zamówienia zaproponuje najniższą cenę brutto. Każda następna, wyższa oferta, otrzyma odpowiednio mniej punktów.

2. Doświadczenie realizacyjne (D)
W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca otrzyma ilość punktów zgodną z deklaracją zawartą w załączniku nr 5 do SWZ zgodnie z poniższymi zasadami:

Sposób punktacji w ramach kryterium – doświadczenie osoby z uprawnieniami architektonicznymi bez ograniczeń wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika zespołu projektowego, przy realizacji projektu budowlanego i wykonawczego na budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu kubaturowego o kubaturze co najmniej 3 500 m3, obejmującego termomodernizację lub docieplenie przegród budowlanych obiektu wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie p. poż. i sanitarno-higienicznych i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami dla wskazanego zakresu – maksymalnie 4 usługi - 40 pkt.

a) Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów Wykonawca musi wykazać, że wskazana osoba pełniła tą funkcję przy realizacji 4 usług o przedmiocie i wartości jw. – tj. po 10 pkt za każdą usługę.
b) Wykonawca może otrzymać od 0 – 40 pkt.(maksymalnie 40 pkt.).
a) Ocena będzie dokonana na podstawie informacji o doświadczeniu osoby wskazanej w załączniku nr 5 do SWZ.
b) Za brak wykazanego doświadczenia jw. Wykonawca otrzyma 0 pkt, w przypadku wylegitymowania się większą liczbą usług niż maksymalna Zamawiający oceni wyłącznie 4 pierwsze usługi ujęte w wykazie.
Uwagi:
1. Jeżeli treść załącznika nr 5 do SWZ nie potwierdza jednoznacznie spełnienia wymogu określonego w niniejszym punkcie Zamawiający nie przyzna punktów w tym zakresie.
2. Zamawiający informuje, że załącznik nr 5 do SWZ nie stanowi dokumentu składanego w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wobec czego art. 128 ustawy Pzp nie ma zastosowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie realizacyjne projektanta w branży architektonicznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości: 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100).
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej
1.2.4.1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

a) jedną (1) usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu kubaturowego wraz z termomodernizacją lub dociepleniem przegród budowlanych
i
b) jedną (1) usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu kubaturowego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie p. poż, sanitarno-higienicznych i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,

o łącznej wartości min. 250 000 zł brutto dla ww. zakresu wykonanych usług, których należyte wykonanie zostało potwierdzone przez poprzednich Zamawiających.

Zamawiający dopuści również spełnienie warunku poprzez wykonanie zakresu usług, o których mowa w pkt. a) i b) w ramach jednej umowy.
Uwagi:
1) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
3) Wykonawca, który w celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt. 1.2.4.1. SWZ, będzie się legitymował wiedzą i doświadczeniem nabytym w ramach wspólnej realizacji umów z innymi wykonawcami (konsorcjum) zobowiązany jest wykazać zakres robót, w wykonaniu którego faktycznie uczestniczył.
4) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty zostały wykonywane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót podać wartość odpowiadających zakresowi wskazanemu w pkt 1.2.4.1. SWZ.

1.2.4.2. skieruje do wykonania zamówienia:
a) minimum 1 osobą z uprawnieniami do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika zespołu projektowego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane;
b) minimum 1 osobę z uprawnieniami do projektowania w branży konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane;
c) minimum 1 osobę z uprawnieniami do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane;
d) minimum 1 osobę z uprawnieniami do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane;
e) minimum 1 osobą z uprawnieniami do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane;
Uwagi:
1)Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 1 osobę więcej niż jednego z ww. uprawnień.
2)W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium RP dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zmianami), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich unii europejskiej (tekst jednolity: Dz. U 2020 r., poz. 220, ze zmianami).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego powyżej przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Uwaga:
1. Jeśli ze złożonych przez wykonawcę dokumentów wynikać będzie powiązanie powstania ochrony ubezpieczeniowej z momentem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, zamawiający żąda złożenia dokumentów ten fakt potwierdzających.
2. Jeśli zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a polisa ubezpieczeniowa zostanie wystawiona z odroczonym terminem płatności składki i na dzień dokonywania przez zamawiającego oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu z art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp termin ten nie upłynie, wówczas potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia będzie polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia).
3. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę, w której termin płatności składki (lub termin płatności raty składki) upłynął, to sam dokument nieopłaconej polisy nie jest wystarczający dla potwierdzania posiadania przez wykonawcę wymaganego ubezpieczenia i wówczas Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających opłacenie polisy.

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale IV sekcja 2 ust. 2.1 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),
3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy- wzór zobowiązania stanowi załączniki nr 7 do SWZ.
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
- oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
5) wykaz doświadczenia dla spełnienia kryterium oceny ofert - wzór wykazu stanowi załączniki nr 5 do SWZ.
6) potwierdzenie wniesienia wadium.

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt. 1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Zapisy ust. 1.4 pkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zapisy ust. 1.4 pkt 1) i pkt 3), ust. 1.5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 4.000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, na podstawie której dokonano wyboru Jednostki projektowej, w zakresie:
1.1. zmiany terminu wykonania /terminów pośrednich zamówienia oraz zmiany wynagrodzenia w następujących przypadkach:
1.1.1. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Jednostce Projektowej wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
1.1.2. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmian przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,
1.1.3. niezawinionych przez Jednostkę Projektową opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej (zgłoszenia/pozwolenia/odstępstwa),
1.1.4. konieczności wykonania usług dodatkowych i zamiennych akceptowanych przez Zamawiającego skutkujące wydłużeniem terminu o czas niezbędny na wykonanie tych usług.
1.1.5. opóźnień z uwagi na działania innego Inwestora na terenie objętym projektem,
1.1.6. protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin realizacji usług zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest.
1.1.7. nie ukończenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę projektową w terminie do 30.11.2025r. W przypadku gdyby roboty budowlane nie zakończyły się w terminie do 30.11.2025r. Jednostka projektowa zobowiązana jest do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu odbioru końcowego robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że roboty te zostaną zakończone nie później niż przed upływem 4 lat od daty zawarcia niniejszej umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
1.2. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy – w przypadku zmiany:
1.2.1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów:
1.3. w pozostałym zakresie do zmian postanowień umowy stosuje się art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
1.3.1. zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji,
1.3.2. zmiany Kierownika zespołu projektowego z branży architektonicznej lub projektantów wymienionych w § 6 ust.2.1. do 2.5.
1.3.3.1. na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień.
1.3.3.2. musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
1.3.3.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmian, o których mowa w ust. 1.3.3 niniejszego paragrafu, nie później niż 10 dni roboczych przed planowaną zmianą.
Całość zapisów dot. zmian do umowy w § 11 i 12 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-17 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. PEŁNA NAZWA ZADANIA:
Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Idzikowskiego 139 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej”.

II. USZCZEGÓŁOWIENIE DOT. TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zadania – 240 dni kalendarzowych od podpisania umowy, w tym :
A. Termin wykonania audytu energetycznego o którym mowa w §2 ust. 3.5 umowy , rozumiany jako złożenie audytu w siedzibie Zamawiającego i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, ustala się na nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
B. Termin wykonania koncepcji wraz z dokumentami o których mowa w §2 ust. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 rozumiany jako złożenie kompletnych opracowań w siedzibie Zamawiającego i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, ustala się na nie dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
C. Termin wykonania projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno- budowlanego, rozumiany jako złożenie po jednym egzemplarzu kompletnych opracowań w siedzibie Zamawiającego i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, ustala się na nie dłuższy niż 150 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
D. Termin złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę ustala się na nie dłuższy niż 150 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
E. Termin wykonania projektu technicznego oraz dokumentacji przetargowej, rozumiany jako złożenie 1 egzemplarza kompletnych opracowań w siedzibie Zamawiającego i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, ustala się na nie dłuższy niż 240 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.


III. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.