nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

09-07-2024, 13:18

Dane kontaktowe

Gmina Miejska Wągrowiec
Tadeusza Kościuszki 15a ,62-100 Wągrowiec
e-mail: [email protected]
http:// https://www.wagrowiec.eu/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Wągrowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791282

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 15a

1.5.2.) Miejscowość: Wągrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wagrowiec.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04cf24e4-a1ad-4d2c-8d8e-bda6c594a2db

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00403717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00028643/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu.
W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi się o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta https://platformazakupowa.pl pod numer (22)1010202, [email protected]
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy) odbywa się również za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu
4. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
5. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem składania oferty Wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył
bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od Zamawiającego w systemie lub wycofania oferty bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu do konkretnego wykonawcy.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
8. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki poprzez Platformę, dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu.
9. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia
za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu, w zakładce dedykowanej
postępowaniu.
10. Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca: informacje ogólne, informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert), Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Z uwagi na ograniczenie liczby znaków cd. treści w rozdziale "Informacje dodatkowe"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZ.271.13.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu – etap II”.
Zadanie przewiduje rewitalizację zdegradowanych terenów miejskich poprzez realizację drugiego etapu budowy rekultywacji terenu plaży miejskiej i obejmuje m.in.:
• Budowa ciągów pieszych i spacerowych z dopuszczonym ruchem rowerowym, obiektów małej architektury, oświetlenia, sieci infrastruktury. Ścieżki zaopatrzyć w niezbędną liczbę koszy na odpady. Przy głównych wejściach na promenadę ulokować kolejne punkty informacyjne z mapą, odległościami oraz orientacyjnymi czasami przejścia.
• Uzupełnienie plaży zrewitalizowanej w ramach I etapu o kąpieliska – budowa minimum 3 basenów otwartych wytyczonych poprzez pływające pomosty tj. brodzik o głębokości do 1,2 m, basen rekreacyjny oraz basen pływacki posiadający 6 torów. Ze względu na rynnowy kształt dna jeziora, dla basenów pływackiego i rekreacyjnego umieścić sztuczne dno z podwieszonej siatki w celu spełnienia przepisów o bezpieczeństwie kąpielisk. Pomiędzy pomostami umieścić przegrodzenia uniemożliwiające przepłynięcie między basenami i poza ich obszar. Strefę kąpieliska wyposażyć w stanowiska ratownicze. Założyć cumowanie łodzi WOPR bezpośrednio przy basenach w pobliżu nowej siedziby bazy WOPR. Teren nowego kąpieliska zakłada obsługę czterech ratowników wodnych. Nowe pomosty w miejscu zastanych pomostów drewnianych przeznaczonych do rozbiórki.
• Budowę pomostów pływających m.in. umożliwiających cumowanie sprzętu pływającego.
• Budowę pergoli wraz z przystankiem dla statku wycieczkowego. Budynek obecnej wypożyczalni sprzętu wodnego zastąpić pergolą oraz miejscem przystankowym dla statku wycieczkowego. Ciąg pieszy zlokalizować przed obiektem, a przebieg ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym przez „zielony tunel”. Obiekt będzie funkcjonował jako miejsce odpoczynku oraz taras/trybuna stworzony z lekkiej stalowej konstrukcji wypełnionej ażurową kratą z tworzywa pozwalającą na zarośnięcie zielenią. Zieleń będzie pięła się po ażurowej konstrukcji z tworzywa sztucznego, by uniknąć jej przemarzania. Wymiary utworzonego tunelu dostosować do możliwości przejazdu pojazdów. Wejście na dach pergoli w postaci schodów o szerokości co najmniej 1,5 m. Dach pergoli połączony kładką z dalszą ścieżką pieszą zlokalizowaną na skarpie.
• Przewidzieć remont opaski betonowej wraz ze schodami wzdłuż linii jeziora, istniejących pomostów betonowych, zjeżdżalni, kręgów betonowych wraz z doposażeniem obecnych basenów/brodzików.
• W ramach przedmiotu zamówienia należy uwzględnić uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień.
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalnym, zatwierdzonym przez Zamawiającego koncepcją architektoniczną oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. Projektant zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
W trakcie prac projektowych Projektant jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną
i programem funkcjonalnym.
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie na budowę. Projekt wykonawczy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.
PFU został przygotowany w oparciu o wygraną koncepcję projektową konkursu Stowarzyszenia Architektów Polskich NR 987 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu. Niniejsze opracowanie bazuje na koncepcji projektowej jakiekolwiek zmiany w postaci zwiększania zakresu prac projektowych powinny być na bieżąco uzgadnianie z Zamawiającym.
2. Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie wymagane zgodnie z przepisami prawa dokumenty, uzgodnienia, badania, opracowania, zgody, warunki, decyzje i pozwolenia niezbędne do:
1) przygotowania opracowań przedprojektowych wskazanych w PFU,
2) przygotowania prac projektowych (projektu budowlanego i wykonawczego),
3) uzyskanie akceptacji projektu do realizacji od autora PFU,
4) uzyskanie akceptacji projektu do realizacji od Zamawiającego,
5) uzyskania pozwoleń, opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,
6) uzyskania pozwolenia na budowę,
7) rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych,
8) prowadzenia robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, zatwierdzonym projektem budowlanym, opiniami, pozwoleniami, decyzjami wcześniej uzyskanymi,
9) uzyskania pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenia zakończenia budowy – jeśli będzie wymagane.
Planowane przedsięwzięcie – odbędzie się przy Jeziorze Durowskim w Wągrowcu na działkach ewid. nr 1 (w części), 532/4 (w części), 532/7 (w części), 1237 (w części), 1252, 1255, 1264/9 (w części), 1264/22 (w części), 1264/24
(w części), 1264/25 (w części)
• działka nr 532/7, działka nr 1237 (w części), działka nr 1252, działka nr 1264/22 (w części), działka nr 1264/24 (w części), działka nr 1264/25 (w części) - Oświadczenie PB5
• działka nr 532/4 (w części) oraz działka nr 1264/9 (w części) - OSiR - zezwolenie na realizację zadania
• działka nr 1 (w części) – Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska dysponowanie gruntem na cele budowlane dla przedmiotowej działki
• działka nr 1255 – Nieruchomość stanowi własność osób fizycznych.
Aktualnie podejmowane są czynności mające na celu regulację stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości
3. Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres równy okresowi rękojmi, który Wykonawca określi w formularzu ofertowym. Okres udzielonej gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga podania terminu w pełnych miesiącach, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy.
4. Udzielenie rękojmi na okres równy udzielonej gwarancji.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w stanowiącym integralną część niniejszego SWZ - Program Funcjonalno - Użytkowy (PFU) wraz z doprecyzowaniem zapisów zawartych w PFU zgodnie, z którym trzeba wykonać przedmiot umowy oraz wszystkimi pozostałymi dokumentami postępowania – Załącznik nr 10
6. UWAGA DOTYCZĄCA ZMIEJSZENIA ZAKRESU ZAMÓWIENIA W STOSUNKU DO PFU, KTÓRY STANOWI ZAŁACZNIK NR 10 DO NINIEJSZEGO SWZ. Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia NIE JEST :
1) Zaprojektowanie i budowa dużej fontanny w głębi jeziora – Opis do PFU – pkt. 7.13.PFU oraz w PZT „Fontanna pływająca na głównej osi założenia”
2) Zaprojektowanie i budowa atrakcji wodnych oraz fontanny w basenie zlokalizowanym w obrębie zachowanych starych pomostów betonowych – Opis do PFU – pkt. 7.14 PFU
3) Zaprojektowanie i budowa toalety samoczyszczącej - Opis do PFU – pkt. 7.2. PFU oraz w PZT „Samoczyszcząca się toaleta automatyczna”
4) Zaprojektowanie i budowa małego okrągłego (o średnicy ok 10m) pomostu pytającego, kotwionego do dna jeziora w PZT „Pomost pływający, kotwniony do dna jeziora”
5) Zaprojektowanie i budowa interaktywnego placu zabaw dla dzieci, o których mowa w Opisie do PFU – pkt. 7.8. w PZT „Obszar rekreacyjny z miejscem do street-workingu z dodatkowymi atrakcjami”
6) Wykonanie labiryntu z zieleni i karuzeli w labiryncie, o których mowa w Opisie do PFU pkt. 7.7. oraz
w PZT „Labirynt uksztłtowany z żywopłotu”. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować te elementy, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z planu, natomiast nie będzie wykonywał robót budowlanych z nimi związanych.
7) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów – Wykonawca zobowiązany jest w zaprojektować zieleń zgodnie z wytycznymi wynikającymi z PFU lub PZT do PFU, natomiast nie będzie wykonywał nasadzeń, a co się z tym wiąże nie będzie zobowiązany do jej utrzymania w okresie gwarancyjnym

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45222100-0 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferta może uzyskać w kryterium oceny ofert maksymalnie 100 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze kryterium w %.
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1) Kryterium Cena (C) - waga 60 %
2) Kryterium Gwarancja (G) – waga 40 %
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów, uzyskaną po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert, tj.
P=C+G
gdzie:
P - ogólna liczba punktów przyznana ofercie,
C - punkty przyznane w Kryterium Cena,
G - punkty przyznane w Kryterium Gwarancja.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
a) minimum dwie roboty budowlane, a w ramach każdej z nich wykonano nawierzchnie utwardzone o powierzchni co najmniej 1 tys. m2 oraz nasadzenia zieleni przy wartości całkowitej każdej z robót nie mniej niż 3 mln zł brutto, przy czym minimum jedna z wymienionych robót była realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia pełniące funkcje:
kierownika budowy, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej / konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
c) pełnił funkcję kierownika budowy na minimum dwóch robotach budowalnych, przy wartości całkowitej każdej z robót nie mniej niż 3 mln zł brutto.

kierownika robót branży elektrycznej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień

kierownika robót branży telekomunikacyjnej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważnych (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień

kierownika robót branży hydrotechnicznej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności hydrotechnicznej lub równoważnych (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień

kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej/inżynieryjnej drogowej (w zależności od posiadanych uprawnień kierownika budowy), który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej/drogowej lub równoważnych (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień

3) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia (opracowania dokumentacji) projektanta głównego, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej/architektonicznej lub równoważnych (do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
c) opracował w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania terenów o powierzchni co najmniej 1 tys. m2. Opracowana dokumentacja projektowa obejmowała min. budowę ścieżek pieszych / rowerowych lub pieszo/ rowerowych, lokalizację elementów małej architektury (np. ławki, lampy uliczne/ latarnie parkowe), nasadzenia zieleni. Zakres prac projektowych obejmował min. uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinie, decyzji i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub przygotowanie dla Zamawiającego wszystkich niezbędnych wniosków wraz z załącznikami do uzyskania ww. opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń.
projektanta branży hydrotechnicznej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności hydrotechnicznej lub równoważnej (do kierowania projektowania lub do projektowania i kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień

Osoba wskazana w wykazie osób będzie pełniła funkcję kierownika budowy/robót, projektanta głównego/branżowego w trakcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku gdy Wykonawca będzie zmuszony do zmiany kierownika budowy/robót, projektanta głównego/branżowego musi zapewnić udział osoby, o wiedzy i doświadczeniu odpowiadającym warunkom określonym w niniejszym SWZ.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania przez jedną osobę więcej niż jednego z uprawnień, o których mowa powyżej.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie żądał na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1689 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie żądał na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane / usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 6 do SWZ,
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi/ projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 poz. 462).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 69 8959 0001 0000 5106 2000 0060.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (LIDERA) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Możliwe są istotne zmiany umowy polegające na przedłużeniu terminu jej wykonania, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
1) zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych,
2) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca
3) siły wyższej lub warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,
4) wystąpienia w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,
5) wprowadzenia w trakcie prowadzenia robót stanu wyjątkowego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu wyjątkowego (wprowadzającego nowe prawa i obowiązki na obywatelach) nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej umowy stanu na terenie kraju lub minimum na terenie miasta Wągrowiec
6) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej wystąpią okoliczności spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi,
geotechnicznymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienia, a w szczególności:
7) natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,
8) konieczności wykonania wykopalisk archeologicznych;
9) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,
10) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
11) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem (raportem) z zapisów danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane;
12)konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;
13)realizacji w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań;
14)zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności:
 wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej
15) wystąpienia zmian będących następstwem działań lub braku działań organów administracji państwowej i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploratorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia,
w szczególności:
1) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, itp.,
2) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji,

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków - Szczegółowo zawarte w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-08-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-08-08 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-09-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. pkt 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
11. Zgodnie z § 11 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 104, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
12. Wykonawca może dołączyć maksymalnie 10 załączników (jest to suma plików dodanych w obu punktach:
Oferta/Wniosek Wykonawcy oraz Tajemnica przedsiębiorstwa), o maksymalnym rozmiarze 150MB każdy, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem, w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu poczty
elektronicznej.
14. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce
„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl.
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek zawarty w art. 221 ustawy Pzp.
16. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Ustawy
Pzp – Zamawiający nie przewiduje.
17. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu jest: Dorota Dratwia-Lemańska, tel. 67 2680317.
18. Zaleca się, aby komunikacja odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.