nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku biblioteki w Purdzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

09-07-2024, 15:14

Dane kontaktowe

GMINA PURDA
Purda 19,11-030 Purda
tel. +48 89 512 22 23
e-mail: [email protected]
http:// https://bip.purda.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku biblioteki w Purdzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PURDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Purda 19

1.5.2.) Miejscowość: Purda

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-030

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 512 22 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.purda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku biblioteki w Purdzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f18f32c-33b5-4f1d-bb5a-dcf8a0ac37ce

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00404250

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00004597/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku biblioteki w Purdzie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0f18f32c-33b5-4f1d-bb5a-dcf8a0ac37ce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Robert Bąk – co do procedury zamówienia - tel. 89 544 42 37, e-mail: [email protected].
Monika Stolarczyk – co do opisu przedmiotu zamówienia - tel. 89 544 42 50, e-mail:
m.stolarczyk @purda.pl.
Irena Derdoń – co do opisu przedmiotu zamówienia - tel. 89 544 42 70, e-mail: [email protected].

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pełny opis dot. środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami opisany jest w Rozdziale XIV SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne zostały szczegółowo opisane w SWZ przedmiotowego postępowania oraz Regulaminie Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda;
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Purda jest Pan Michał Stokłos, e-mail: [email protected];
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.20.2024 prowadzonym w trybie podstawowym;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku biblioteki w Purdzie w formule zaprojektuj i wybuduj:

Roboty budowlane projektowe i wykonawcze obejmują w szczególności:
ROBOTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE zgodnie z Program Funkcjonalno – Użytkowym: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku biblioteki w Purdzie opracowanym przez mgr inż. arch. Agatę Szczepańską Szczepańska Architektura 10-208 Olsztyn, ul. Radiowa 30/1, z maja 2024 r., będącym załącznikiem do niniejszej Umowy,

PRACE PROJEKTOWE: Dokumentacja projektowa - Projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, uzgodnienie dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę, nadzór autorski, zgodnie z Program Funkcjonalno – Użytkowym j.w.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać:
1) opracowanie projektu koncepcyjnego do akceptacji Zamawiającego – 2 kpl.,
2) opracowanie inwentaryzacji istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji – 4 egz.,
3) opracowanie kompletnego projektu budowlanego (projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego), projektu technicznego, projektu wykonawczego oraz opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) i wykonawczego – 5 egz.,
4) opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych w celu uzyskania stosownych decyzji, uzgodnień i pozwoleń, w tym uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, umożliwiających prowadzenie robót budowlanych i inne jeśli są wymagane prawem,
5) przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych
6) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych – 2 egz.,
7) przygotowanie przedmiaru robót (dotyczy wszystkich branż) – na ewentualne żądanie Zamawiającego – 2 egz.,
8) w razie konieczności również inne ekspertyzy, opracowania oraz inne dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania i wybudowania, w tym pozwolenia na budowę, decyzję uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
9) dokumentacja projektowa powinny spełniać w szczególności wymogi określone w wymaganiach ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454) i w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.).

Wykonawca dostarczy dokumentację w formie papierowej i elektronicznej zapisanej: - część tekstowa w pdf. i w formie edytowalnej oraz część rysunkową w pliku pdf i dwg. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zachowana kolejność stron oraz wszystkie załączniki, opnie, sprawdzenia, uzgodnienia, które wchodzą w jej skład.

Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu umowy opisuje:
1) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku biblioteki w Purdzie opracowany przez mgr inż. arch. Agatę Szczepańską Szczepańska Architektura 10-208 Olsztyn, ul. Radiowa 30/1, z maja 2024 r.
2) Zalecenia konserwatorskie pismo znak IZNR.5183.367.2023.lw z 05.09.2023 r. i pismo znak IZNR.5183.367.2023.sb z 12.04.2024 r.

Wykonawca zobowiązany jest oddać Zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych w zakresie budownictwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45422100-2 - Stolarka drewniana

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (m.in. roboty budowlane i wykonawcze polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku biblioteki, wraz z robotami towarzyszącymi, pozostałe roboty budowlane związane z malowaniem ścian zewnętrznych lukarny i przybudówki, demontaż krat okiennych itp.) podobnych do robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem przedmiotowym o wartości max. 10% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto wyrażona w PLN.
Cena* – Wc (waga 60), proporcjonalnie wg wzoru:

Wartość całkowita kryterium Cena

najniższa cena brutto z ofert
Wc = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 60
cena brutto oferty badanej

* w przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do
uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT, Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła.

2. Okres gwarancji (Wg) – (waga 40)

60 miesięcy – 71 miesięcy – 0 punktów,
72 miesięcy i więcej – 40 punktów,

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez Wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin obowiązywania gwarancji wynosi 60 miesięcy. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu obowiązywania gwarancji, oferta taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym terminem obowiązywania gwarancji wymaganym przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin obowiązywania gwarancji 72 miesięcy lub dłuższy, oferta otrzyma 40 pkt. Informacje dotyczące terminu obowiązywania gwarancji Wykonawca poda w Formularzu Oferta – Załączniku nr 2 do SWZ w pełnych miesiącach. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium to 40 pkt. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru: W = Wc + Wg.
1) W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejsza ofertę.
2) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
3) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.
5) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
6) Komisja wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.
4. Sposób oceny ofert.
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłanką określoną w kryterium oceny ofert.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pełny opis dot. sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp):
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp):
Wykonawca wykaże informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych (min. 100.000,00 zł) lub zdolność kredytową (min. 100.000,00 zł) wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp):
W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować:

2.4.1.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych konserwatorskich przy zabytku wpisanym w rejestr lub ewidencję zabytków, w tym remont lub wymianę stolarki okiennej w tym zabytku, którego wartość wynosiła min. 100.000,00 zł brutto, wykonanych w sposób należyty.

2.4.2.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobą do wykonania zamówienia tj. dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku:

- Kierownik Budowy - minimalne wymagania: osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, oraz która zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r., poz. 840) przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

- Kierownik robót do kierowania pracami konserwatorskimi – minimalne wymagania
osoba spełniająca wymagania o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r., poz. 840).
(Art. 37a: Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2).

Zamawiający informuje, że funkcję Kierownika Budowy i funkcję kierowania pracami konserwatorskimi może pełnić jedna osoba, która spełnia ww. wymagania.

- Projektant - minimalne wymagania: Uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

3. Udostępnianie zasobów.
3.1. Na podstawie art. 118 ustawy Pzp:
3.1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3.1.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3.1.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3.1.3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
3.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa
w pkt. 4.1.
4.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 4.1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4.5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 2.2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.5 i 4.6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia oraz
dokumenty wymienione w Rozdziale XIX SWZ według formuły spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione w pkt 1 i 2 warunki udziału w postępowaniu Wykonawca spełnił.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków pełny opis dot. warunków udziału w postępowaniu zawarty jest w Rozdziale XII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, Wykonawca składa wraz z ofertą:
- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3/3a do SWZ).
- oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 11/11a do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. art. 112 ust. 2 ustawy (Załącznik nr 3/3a do SWZ).

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 57 ustawy, Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 6 do SWZ).
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SWZ) oraz oświadczeniem, że osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 8 do SWZ).
3) Wykonawca wykaże informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych (min. 100.000,00 zł) lub zdolność kredytową (min. 100.000,00 zł) wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 Wykonawca przedłoży w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 5 dni. Podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
3. Wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawca składa w oryginale. Dokumenty Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
3) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp (Załącznik nr 3/3a do SWZ),
4) Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 11/11a do SWZ);
5) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia – Załącznik nr 9 do SWZ (składane jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby);
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 10 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 4.1.
4.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 4.1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4.5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 2.2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.5 i 4.6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie w wypadkach opisywanych w art. 455 Prawa zamówień publicznych, a nadto w następujących przypadkach:
1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:
1) w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji,
2) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w szczególności połączenie, przejęcie, lub innego przekształcenia Wykonawcy, jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,
3) śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą,
4) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,
5) w przypadku zmian na terenach nieruchomości objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót,
6) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci) innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy,
7) okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami,
8) wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych,
9) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich, wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych, których, mimo dochowania należytej staranności, nie można było przewidzieć,
10) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano–montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi,
11) wydłużającego się okresu przebudowania infrastruktury przez dysponenta Zakład Energetyczny lub inny podmiot,
12) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, podniesienia poziomu lustra wody lub warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano–montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi,
13) czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
14) wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia – o czas tego wstrzymania robót. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W szczególności są to zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, epidemia, pandemia (m.in. COVID-19), rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją inwestycji,
15) w przypadku braku dostępności na rynku materiałów budowlanych niezbędnych do zrealizowania robót budowlanych,
16) w przypadku przedłużającego się terminu uzyskania pozwoleń, opinii, uzgodnień ze strony stosownego organu.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków pełny opis dot. rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarty jest w Rozdziale XXXII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.