nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Metodyka planowania w zarządaniu nieruchomościami

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: EDUCATERRA Spółka z.o.o.
Stron: 267
Data wydania: 2016-09-09
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-38-8999-64-2


Wersja papierowa: 45,00 PLN

Data wydania:

09-09-2016

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Uwzględniając tezę ogólną i znaczenie funkcji planowania w menedżerskim podejściu do zarządzania nieruchomościami cele pracy obejmują:

  • przedstawienie specyfiki procesu zarządzania nieruchomościami na tle teorii zarządzania;
  • dokonanie przeglądu, analizy i syntezy podstawowych zagadnień dotyczących planowania w zarządzaniu organizacjami z punktu widzenia możliwości wykorzystania (adaptacji) wykształconych tam koncepcji, zasad, metod i procedur do zarządzania nieruchomościami;
  • opracowanie kompleksowej i spójnej metodyki tworzenia typowych planów zarządzania nieruchomościami stanowiącej rozwiązane modelowe - rodzaj "teorii średniego zasięgu"- możliwe do zastosowania dla różnych rodzajów i typów nieruchomości;
  • implementację ustalonej metodyki planowania na przykładzie wybranej - realnie istniejącej - nieruchomości mieszkaniowej po dokonaniu szczegółowej analizy i oceny uwarunkowań w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym badanego obiektu.

Przyjęte cele stanowią zestaw sekwencyjny zbudowany według zasady od ogółu do szczegółu. Zostały one skorelowane ze strukturą treści monografii.

Spis treści:

1. Wprowadzenie 

1.1. Rozwój teorii i praktyki  zarządzania nieruchomościami

1.2. Cel i zakres pracy

2. Zarządzanie nieruchomościami na tle teorii zarządzania

2.1. Teoria zarządzania jako dyscyplina naukowa

2.2. Definicje i interpretacje zarządzania a zarządzanie nieruchomościami

2.3. Strukturalne ujęcie procesu zarządzania nieruchomościami

2.4. Funkcjonalne ujęcie procesu zarządzania nieruchomościami

2.5. Zarządzanie nieruchomościami jako proces dynamiczny i wielowymiarowy

3. Podstawy planowania w procesach zarządzania

3.1. Istota, zasady i funkcje planowania

3.2. Przebieg procesu planowania

3.3. Typologia planowania 

3.4. Metody i techniki planowania

3.5. Zalety i wady planowania w zarządzaniu

4. Koncepcja i metody planowania strategicznego

4.1. Misja, wizja i zamierzenia

4.2. Analiza strategiczna

4.2.1. Analiza otoczenia zewnętrznego

4.2.2. Analiza wewnętrzna

4.2.3. Metoda SWOT jako algorytm analizy strategicznej

4.3. Formułowanie i wybór strategii zarządzania

4.4. Sporządzanie planu strategicznego

5. Zasady, formy i procedury planowania operacyjnego

5.1. Ogólna charakterystyka planowania operacyjnego

5.2. Rodzaje planów operacyjnych 

5.3. Procedura sporządzania planów operacyjnych

6. Metodyka tworzenia typowego planu zarządzania nieruchomością

6.1. Definicje, cele i funkcje planu zarządzania nieruchomością

6.2. Założenia ogólne opracowania typowego planu zarządzania nieruchomością

6.3. Procedura sporządzania typowego planu zarządzania nieruchomością

6.4. Struktura treści typowego planu zarządzania nieruchomością

6.5. Charakterystyka elementów treści typowego planu zarządzania nieruchomością

6.5.1. Wstęp do planu zarządzania nieruchomością

6.5.2. Analiza i ocena stanu istniejącego nieruchomości 

6.5.3. Analiza otoczenia rynkowego nieruchomości

6.5.4. Analiza ekonomiczno-finansowa nieruchomości

6.5.5. Analiza strategiczna

6.5.6. Sformułowanie (założeń) planu strategicznego

6.5.7. Opracowanie planu operacyjnego (realizacyjnego) 

6.5.8. Podsumowanie planu, wnioski końcowe i rekomendacje

6.6. Wymagania szczególne stawiane typowym planom zarządzania 

7. Implementacja metodyki planowania na wybranej nieruchomości mieszkaniowej

7.1. Wstęp

7.1.1. Podstawa formalna sporządzania planu

7.1.2. Przedmiot i zakres planu

7.1.3. Status właściciela i zarządcy (autora planu)

7.1.4. Cele opracowania planu a oczekiwania właściciela nieruchomości

7.1.5. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością

7.1.6. Wykorzystane źródła informacji i materiały pomocnicze

7.2. Analiza i ocena stanu istniejącego nieruchomości

7.2.1. Analiza stanu prawnego nieruchomości 

7.2.2. Lokalizacja i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

7.2.3. Analiza stanu techniczno-funkcjonalnego nieruchomości

7.2.4. Charakterystyka dokumentacji technicznej

7.2.5. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 

7.2.6. Określenie potrzeb remontowo-modernizacyjnych

7.2.7. Analiza sposobu zarządzania nieruchomością

7.2.8. Podsumowanie i wnioski

7.3. Analiza otoczenia rynkowego nieruchomości

7.3.1. Otoczenie zewnętrzne i analiza rynku nieruchomości

7.3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania

7.3.3. Analiza nieruchomości konkurencyjnych i porównywalnych

7.3.4. Podsumowanie i wnioski

7.4. Analiza ekonomiczno-finansowa nieruchomości

7.4.1. Bieżąca analiza finansowa nieruchomości

7.4.2. Możliwości poprawy sytuacji finansowej nieruchomości 

7.4.3. Obecne i potencjalne źródła finansowania 

7.4.4. Określenie wartości rynkowej nieruchomości 

7.4.5. Podsumowanie i wnioski

7.5. Analiza strategiczna

7.5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 

7.5.2. Szanse i zagrożenia w otoczeniu zewnętrznym

7.6. Sformułowanie (założeń) planu strategicznego

7.6.1. Określenie wariantów (scenariuszy) postępowania 

7.6.2. Ocena projektowanych wariantów postępowania

7.6.3. Wskazanie wariantu optymalnego (planu strategicznego)

7.7. Opracowanie planu operacyjnego (realizacyjnego)

7.8. Podsumowanie planu, wnioski końcowe i rekomendacje

8. Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Inne źródła

Wykaz tabel i rysunków

Brak załączników
Brak prenumeraty