nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
niedostępny

Książka Obiektu Budowlanego

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Forum Media Polska Sp. z o.o.
Stron: 900
Data wydania: 2019-10-02
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: brak informacji


Wersja papierowa: 569,00 PLN

Data wydania:

02-10-2019

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

tak

 

„Książka Obiektu Budowlanego” to kompleksowe narzędzie dla administratorów, zarządców budynku oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego. Dzięki poradnikowi spełnienie obligatoryjnych wymogów narzuconych przez Prawo Budowlane oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej nie będzie stanowiło dla Ciebie problemu. Publikacja zawiera aktualny wykaz elementów budynku, wskazówki przy zgłaszaniu reklamacji prac wadliwych oraz gotowe wzory zgłoszeń prac budowlanych.

„Książka Obiektu Budowlanego” pozwala m.in. na dokonanie fachowego przeglądu poszczególnych elementów obiektu przed sezonem zimowym, skompletowanie dokumentacji potwierdzającej prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz wyposażenie się w gotowe do wykorzystania listy kontrolne, protokoły odbioru, zawiadomienia oraz wzory umów.

Publikacja oznacza dostęp do ponad 100 gotowych dokumentów z zakresu zarządzania nieruchomościami m.in. protokołów odbioru robót budowlanych, list kontrolnych, wnioski i zawiadomienia, specyfikacje zamówień na roboty oraz usługi budowlane, wzory umów zabezpieczających interesy zarządcy na wypadek inspekcji NB lub wystąpienia konfliktu z właścicielem obiektu, wykonawcą/podwykonawcą robót. „Książka Obiektu Budowlanego” pozwoli Ci także na uzyskanie szczegółowej listy aktualnych uchybień wykrywanych podczas kontroli KOB wraz z komentarzem jak prowadzić książkę obiektu, aby nie powielać błędów stwierdzonych podczas inspekcji przez uprawnione organy, służby i straże.

 Spis treści:

I. Zasady prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z najnowszymi przepisami

1. Podstawa prawna wydania rozporządzenia dotyczącego KOB i zakres jego stosowania

1.1. Podstawowe pojęcia stosowane w rozporządzeniu dotyczącym KOB

1.2. Skorygowany wzór KOB

1.3. Ogólne zasady dokonywania wpisów

2. Zasady i sposób prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego — podsumowanie obowiązujących aktów prawnych

2.1. Zmiany w regulacjach prawnych związanych z wejściem w życie W dniu 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy Prawo budowlane z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie KOB

2.2. Zestawienie najważniejszych aktów prawnych związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych i prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego

2.3. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego i archiwizacja dokumentacji technicznej obiektu zgodnie z obecnie obowiązującym prawem

3. Katastrofy budowlane i awarie — zagadnienia ogólne i obowiązki właściciela oraz zarządcy

3.1. Statystyka katastrof budowlanych

3.2. Pojęcie katastrofy budowlane]

3.3. Awaria a katastrofa budowlana

3.4. Procedura po zaistnieniu katastrofy budowlanej

3.5. Obowiązki uczestników procesu budowlanego oraz właściciela lub zarządcy bezpośrednio po wystąpieniu katastrofy bądź awarii budowlanej

3.6. Odpowiedzialność osób odpowiedzialnych w razie wystąpienia katastrofy bądź awarii budowlane]

3.7. Książka Obiektu Budowlanego jako świadectwo awarii i katastrof w budynku Podsumowanie

II. Zmiana właściciela obiektu budowlanego w aspekcie dyspozycji ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych

1. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna obiektu podlegająca przekazaniu nowemu właścicielowi

2. Braki w dokumentacji obiektu budowlanego przekazanej kolejnemu właścicielowi. Badanie legalności

3. Nowy właściciel obiektu budowlanego a orzeczenia administracyjne W stosunku do tego obiektu

4. Objecie nieruchomości po poprzednim Właścicielu od strony technicznej

5. Przykładowa sytuacja związana ze Zmiana Właściciela obiektu budowlanego

III. Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych - zakres kontroli i zasady użytkowania

1. Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynku

1.1. Systematyczne i rzetelne przeprowadzanie kontroli okresowych stanu technicznego budynku jako podstawa właściwego utrzymania obiektu budowlanego

1.2. Zestawienie przepisów, z których Wynika obowiązek przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego budynków oraz zakres tych kontroli

1.3. Dyspozycje dla poszczególnych kontroli stanu technicznego wynikające z ustawy Prawo budowlane

1.4. Kontrole stanu technicznego wynikające z przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

1.4.1. Kto może przeprowadzać kontrole kotłów i instalacji grzewczych i na jakich zasadach?

1.4.1. Protokoły z kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacyjnych

1.5. Kontrola oraz ocena stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest wbudowanych w obiekt budowlanych

1.6. Podsumowanie wymagań przepisów technicznych dotyczących kontroli okresowych stanu technicznego

2. Zmiany istotne i nieistotne w stosunku do zatwierdzonego projektu a kontrola budowy oraz zakończenie inwestycji budowlane] lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

2.1. Kwalifikacja Wprowadzonych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

2.1.1.1. Czym są zmiany w sposób istotny odstępujące od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

2.1.1.2. Orzecznictwo sądów administracyjnych W sprawach dotyczących kwalifikacji odstąpienia od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę

2.2. Zmiany W stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji pozwolenia na budowę a kontrola budowy

2.3. Zmiany W stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji pozwolenia na budowę a Wniosek o Wydanie pozwolenia na użytkowanie

2.4. Nieprawidłowości stwierdzone przez inspektorów nadzoru budowlanego podczas kontroli budowy lub obiektu budowlanego. Rodzaje nieprawidłowości, procedury, sankcje

3. Kontrola elementów obiektu budowlanego i jego otoczenia po okresie zimowym pod katem prowadzenia KOB

3.1. Regulacje prawne dotyczące kontroli obiektu budowlanego i jego otoczenia po zimie

3.2. Kontrola elementów obiektu budowlanego i jego otoczenia po okresie zimowym

4. Książka Obiektu Budowlanego a kontrole po okresie zimy

4.1. Kontrola nadzoru budowlanego

IV. Dokumentowanie przeglądów i kontroli obiektów budowlanych - zakres oraz obowiązkowe terminy

1. Terminy i obowiązujące Wytyczne W zakresie przeglądów okresowych dotyczących oceny stanu technicznego obiektu budowlanego

2. Terminy i obowiązujące Wytyczne W zakresie przeglądów dotyczących bezpieczeństwa wyrobów zawierających azbest

3. Terminy i obowiązujące Wytyczne W zakresie przeglądów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego

4. Zestawienie podsumowujące poszczególne kontrole okres0We obiektu budowlanego, ich elementy i terminy

5. Terminy kontroli obiektów takich jak place zabaw, boiska oraz inne zewnętrzne kompleksy rekreacyjne i sportowe

6. Dyspozycje wynikające z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji W aspekcie prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego

6.1. Kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego i wyposażenia instalacyjnego. Zalecenia pokontrolne

6.2. Zalecenia pokontrolne a adnotacje W Książce Obiektu Budowlanego

V. Prowadzenie i dokumentowanie napraw i remontów budynków

1. Roboty budowlane W obiekcie budowlanym a Wpisy do Książki Obiektu Budowlanego

2. Tworzenie planu oraz prowadzenie ewidencji robot remontowych i konserwacyjnych W obiekcie budowlanym

2.1. Kontrole okresowe stanu technicznego i informacje od użytkowników źródłem wiedzy o konieczności przeprowadzania remontów i prac konserwacyjnych w obiekcie budowlanym

2.2. Remonty i naprawy — definicje i klasyfikacja robot budowlanych oraz prac wykonywanych w obiekcie budowlanym podczas jego użytkowania

2.3. Plan robot remontowych i konserwacyjnych

2.4. Remonty i naprawy — obowiązki osób odpowiedzialnych za obiekt budowlany a adnotacje w Książce Obiektu Budowlanego

3. Obowiązki uczestników procesu budowlanego a dokumentacja powykonawcza

3.1. Proces budowlany w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

3.1.1. Prawa uczestników procesu budowlanego

3.1.2. Obowiązki uczestników procesu budowlanego

3.2. Dokumentacja zaliczana do dokumentacji powykonawczej. Rola uczestników procesu budowlanego w jej powstawaniu

3.3. Projekt budowlany jako podstawa przeprowadzenia inwestycji budowlanej w świetle obowiązujących przepisów oraz aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

3.3.1. Projektant jako autor projektu budowlanego

3.3.2. Definicja obszaru oddziaływania obiektu

3.3.3. Projekt budowlany jako podstawowy załącznik do Wniosku o Wydanie pozwolenia na budowę lub stosownego zgłoszenia

3.3.4. Wymagania ustawy Prawo budowlane w stosunku do projektu budowlanego

3.3.5. Wymagania ujednoliconego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W stosunku do projektu budowlanego

3.3.6. Regulacje prawne W stosunku do projektu budowlanego a orzecznictwo sądów administracyjnych

3.3.7. Podsumowanie

3.4. Wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W stosunku do projektu budowlanego po Wejściu W życie zmian określonych nowelizacja z 2015 r.

VI. Obowiązki inwestora wg najnowszego prawa budowlanego

1. Określenie rodzaju zamierzenia budowlanego

2. Realizacja inwestycji mieszkaniowych Według nowych zasad specustawy

3. Procedury administracyjne poprzedzające rozpoczęcie robot budowlanych

4. Realizacja przedsięwzięcia budowlanego

5. Procedury administracyjne legalnego zakończenia procesu budowlanego

6. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego po zakończeniu inwestycji budowlanej

7. Podsumowanie

8. Bezpieczeństwo podczas Wykonywania robot remontowych i modernizacji obiektu budowlanego

8.1. Teren i Warunki Wykonywania robot budowlanych

8.2. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych W budynkach oraz W obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

8.3. Maszyny, instalacje i urządzenia Wykorzystywane przy prowadzeniu robot budowlanych

8.4. Roboty Wykonywane na Wysokości — rusztowania i podesty

8.5. Bezpieczeństwo Wykonywania innych robot budowlanych

8.6. Przepisy szczególne dotyczące Wykonywania robot budowlanych

VII. Najczęstsze błędy w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego

1. Kontrola Książki Obiektu Budowlanego

1. Kontrola poprawności wpisów W Książce Obiektu Budowlanego

2. Kontrola kompletności dokumentacji

3. Zapoznanie się inspektorów organu Nadzoru Budowlanego z treścią protokołów pokontrolnych i innych dokumentów

2. Najczęstsze biedy popełniane przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

1. Błędy związane z uzupełnianiem Wpisów W Książce Obiektu Budowlanego

2. Błędy związane z gromadzeniem dokumentacji eksploatacyjnej

3. Błędy związane z organizacja i udokumentowaniem okresowych kontroli technicznych obiektu

4. Błędy związane z organizacja i udokumentowaniem okresowych kontroli technicznych obiektu Wielkopowierzchniowego

3. Sankcje związane z biedami i nieprawidłowościami w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego

VIII. Instrukcja prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego

1. Założenie Książki Obiektu Budowlanego

2. Forma Książki Obiektu Budowlanego i wpisów

3. Obowiązkowa dokumentacja dołączona do KOB

4. Dane techniczne charakteryzujące obiekt

5. Prowadzenie KOB dla rożnego rodzaju obiektów budowlanych

5.1. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego dla budynków kultury, nauki i oświaty

5.2. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego obiektów budowlanych przemysłowych

5.3. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego

5.3.1. BudoWnictWo sportowe i rekreacyjne

5.3.2. Charakterystyka Wybranych obiektoW budoWnictWa sportowego i rekreacyjnego

5.3.3. Obiekty budowlane zakWateroWania turystycznego i rekreacyjnego

5.3.4. Charakterystyka Wybranych obiektow budowlanych zakwaterowania turystyczne- go i rekreacyjnego

5.3.5. Prowadzenie Ksiazki Obiektu Budowlanego obiektow sportowych i rekreacyjnych oraz zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego

5.3.6. Podsumowanie

5.4. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego budynków wielorodzinnych wybudowanych w technologii wielkopłytowej

5.4.1. Obiekty wielkopłytowe. Definicja, rodzaje i charakterystyka

5.4.2. Awaryjność w budynkach wzniesionych w technologii wielkopłytowej

5.4.3. Kontrole okresowe stanu technicznego oraz prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego budynków mieszkalnych wielorodzinnych wzniesionych w technologii wielkopłytowej

5.4.4. Podsumowanie

5.5. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego obiektów administracji publicznej

5.6. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego obiektów służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej

5.7. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego budynków komercyjnych

IX. Gotowa dokumentacja do wykorzystania

1. Listy kontrolne

2. Protokoły odbioru robot budowlanych

3. Wnioski

3.1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)

3.2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

3.3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

3.4. Informacja uzupełniająca do Wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

3.5. Wzór decyzji o rozpatrzeniu Wniosku

3.6. Przykładowy wzór zgłoszenia budowy lub robot budowlanych innych niż dotyczących budynku mieszkalnego jednorodzinnego

3.7. Przykładowy wzór zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych

3.8. Przykład zawiadomienia o zakończeniu budowy/Wniosku o Wydanie pozwolenia na użytkowanie oraz oświadczenia inwestora

3.9. Wniosek 0 przeprowadzenie Wybranego badania, ekspertyzy urządzenia technicznego

3.10. Wniosek o Wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego

3.11. Wniosek o Wydanie pozwolenia na użytkowanie

3.12. Wzór uzupełnienia Wniosku

Brak załączników
Brak prenumeraty