nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Domy jednorodzinne. Przewodnik do ćwiczeń projektowych z Budownictwa Ogólnego

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 118
Data wydania: 2018-12-11
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119509-0


Wersja papierowa: 64,00 PLN

Data wydania:

11-12-2018

Wymiary:

20.5 x 29.0 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Materiał zgromadzony w niniejszej książce i sposób jego prezentacji jest zbiorem doświadczeń kilkunastu lat prowadzenia zajęć projektowych ze studentami kierunku Budownictwo. Studenci korzystający z dostępnych publikacji posiadają często szeroką wiedzę teoretyczną, ale brakuje im umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. Ponadto normy rysunkowe, które były opracowywane wiele lat temu nie zawsze w pełni odpowiadają na potrzeby współczesnego projektanta.

Od tego czasu powstało wiele nowych materiałów i rozwiązań, które nie mają odpowiedników w oznaczeniach normowych. Rozwija się również dziedzina komputerowego wspomagania projektowania w zakresie rysunków płaskich i modelowania trójwymiarowego oraz wspomagania obliczeń konstrukcyjnych. Wykorzystuje się programy opracowane w różnych krajach. Mają one gotowe biblioteki elementów i zasady wykonywania rysunków nie zawsze zgodne z wytycznymi polskich norm rysunkowych. W książce przedstawiono sposoby postępowania zgodne z obecnie powszechnie stosowanymi zasadami. 

Materiał został tak ułożony, by wspomagać czytelnika w procesie decyzyjnym podczas wykonywania projektu. Na początku zamieszczono ogólne informacje dotyczące zasad wykonywania rysunków oraz wybrany zbiór przepisów prawnych koniecznych do zastosowania przy projektowaniu domu mieszkalnego jednorodzinnego. W kolejnym rozdziale omówiono wstępne projektowanie układu konstrukcyjnego, które wykonuje się na etapie koncepcji architektonicznej. Następne rozdziały omawiają szczegółowo poszczególne elementy budynku od dachu do fundamentów, czyli w kolejności projektowania układu konstrukcyjnego.

W ostatnim rozdziale przedstawiono omówienie zawartości poszczególnych rysunków oraz opisu technicznego. Załącznik zawiera komplet rysunków omawianych w książce, który stanowi zakres projektu wykonywanego przez studentów. Dla ułatwienia pracy z książką na rysunku 1.2 przedstawiono algorytm postępowania przy wykonywaniu dokumentacji projektu. Liczby w kółkach oznaczają numery rozdziałów niniejszej książki.

Spis treści:

Podstawowe oznaczenia

Spis tablic

1. Wstęp

2. Właściwości betonu  

2.1. Uwagi wstępne, struktura a właściwości mechaniczne betonu

2.2. Doświadczalne wyznaczanie wytrzymałości betonu

2.2.1. Wytrzymałość na ściskanie

2.2.2. Wytrzymałość na rozciąganie  

2.3. Wytrzymałość na ściskanie jako zmienna losowa o rozkładzie normalnym

2.4. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie

2.4.1. Definicja wytrzymałości charakterystycznej

2.4.2. Kontrola jakości i wyznaczanie wytrzymałości betonu

2.5. Klasy wytrzymałości i wytrzymałość obliczeniowa betonu   

2.5.1. Klasy wytrzymałości i cechy mechaniczne betonu

2.5.2. Wytrzymałość obliczeniowa

2.6. Zależność naprężenie-odkształcenie przy obciążeniu krótkotrwałym

2.6.1. Zależność naprężenie-odkształcenie zalecana do analizy konstrukcji 

2.6.2. Zależności stosowane do analizy nośności granicznej  

2.7. Wpływ wieku betonu na jego wytrzymałość i moduł sprężystości  

2.8. Wytrzymałość w trójosiowym stanie naprężenia i wytrzymałość betonu skrępowanego  

2.8.1. Uwagi ogólne  

2.8.2. Wpływ wytężenia w dwu- i trójosiowych stanach naprężenia według normy [N1]  

2.9. Skurcz

2.9.1. Skurcz swobodny, wpływ skurczu na konstrukcję, rodzaje skurczu 

2.9.2. Miarodajny wymiar h0 i współczynnik kh    

2.9.3. Odkształcenia skurczowe – końcowe wartości i zależność od wieku betonu  

2.10. Pełzanie   

2.10.1. Definicja, pełzanie liniowe przy stałym naprężeniu  

2.10.2. Pełzanie nieliniowe

2.10.3. Wyznaczanie wartości współczynnika pełzania  

2.10.4. Zmodyfikowany wiek betonu t0  

2.10.5. Końcowy współczynnik pełzania ϕ(∞, t0)   

2.10.6. Współczynnik pełzania jako funkcja wieku betonu  

2.10.7. Uwagi o wpływie pełzania na konstrukcje z betonu    

2.11. Przykłady

3. Zbrojenie – właściwości i ogólne zasady konstruowania

3.1. Ogólna charakterystyka zbrojenia i wymagania norm projektowania

3.2. Właściwości stali zbrojeniowej  

3.2.1. Podstawowe cechy zbrojenia i norma PN-EN 10080  

3.2.2. Granica plastyczności i wytrzymałość stali zbrojeniowej  

3.2.3. Zależność naprężenie-odkształcenie  

3.2.4. Ciągliwość

3.2.5. Obliczeniowa granica plastyczności i uproszczony wykres σ-ε  

3.2.6. Użebrowanie i średnica nominalna  

3.2.7. Inne właściwości stali zbrojeniowej   

3.3. Przykładowe rodzaje stali zbrojeniowej  

3.3.1. Stal według polskiej normy projektowania PN 2002  

3.3.2. Przykłady wyrobów dziś oferowanych na rynku

3.4. Ogólne zasady konstruowania i kotwienia zbrojenia  

3.4.1. Uwagi wstępne  

3.4.2. Odstępy pomiędzy prętami  

3.4.3. Krzywizna prętów

3.4.4. Przyczepność i podstawowa, wymagana długość zakotwienia lb,rqd

3.4.5. Wyznaczanie i odmierzanie obliczeniowej długości zakotwienia  

3.5. Połączenia prętów na zakład  

3.5.1. Rozmieszczanie połączeń na zakład i prętów w połączeniach

3.5.2. Obliczeniowa długość zakładu

3.5.3. Zbrojenie poprzeczne w strefie zakładu  

3.6. Połączenia na zakład siatek spajanych z prętów żebrowanych  

3.6.1. Połączenia zbrojenia głównego  

3.6.2. Zakłady zbrojenia drugorzędnego i rozdzielczego  

3.7. Dodatkowe wymagania dotyczące grubych prętów i wiązek prętów  

3.7.1. Pręty o dużych średnicach   

3.7.2. Wiązki prętów  

3.7.3. Zbrojenie przypowierzchniowe   

4. Siły i naprężenia w przekrojach elementów żelbetowych

4.1. Uwagi wstępne

4.2. Fazowy opis stanu przekrojów żelbetowych

4.2.1. Osiowe rozciąganie

4.2.2. Zginanie

4.2.3. Przekroje z niezerową siłą podłużną i moment Ms1

4.3. Klasyczna teoria liniowa  

4.3.1. Założenia, przekroje sprowadzone

4.3.2. Krzywizna i naprężenia  

4.3.3. Faza I   

4.3.4. Czyste zginanie w fazie II   

4.3.5. Faza II przy N  = 0

4.3.6. Faza II – rozciąganie z małym mimośrodem   

4.3.7. Algorytmy teorii liniowej

4.3.8. Przykłady    

5. Podstawy projektowania  

5.1. Podstawowe wymagania  

5.1.1. Uwagi wstępne i zastosowanie teorii niezawodności  

5.1.2. Wymagania ogólne  

5.2. Norma projektowania konstrukcji z betonu na tle systemu norm europejskich 

5.3. Metoda współczynników częściowych (stanów granicznych)    

5.3.1. Uwagi wstępne    

5.3.2. Stany graniczne

5.3.3. Sytuacje obliczeniowe, oddziaływania charakterystyczne i reprezentatywne    

5.3.4. Kombinacje oddziaływań i ogólne zasady sprawdzania stanów granicznych   

5.3.5. Metoda współczynników częściowych – krótkie podsumowanie   

5.4. Trwałość konstrukcji i otulenie zbrojenia  

5.4.1. Podstawowe czynniki i zjawiska wpływające na trwałość    

5.4.2. Środowisko – klasy ekspozycji i wymagane klasy wytrzymałości betonu  

5.4.3. Ogólne zasady określania otulenia zbrojenia   

5.4.4. Dodatkowe wymagania dotyczące otulenia

5.4.5. Odchyłki otulenia

5.4.6. Wyznaczanie otulenia – ujęcie algorytmiczne i przykład   

5.5. Uwzględnianie pożaru w projektowaniu konstrukcji

5.5.1. Uwagi wstępne

5.5.2. Ogólne zasady projektowania i wpływ temperatur pożarowych na właściwości betonu i zbrojenia  

5.5.3. Pożar nominalny i kryteria R, E, I  

5.5.4. Stosowanie metody częściowych współczynników do sprawdzania kryterium R   

5.5.5. Projektowanie tabelaryczne  

5.5.6. Odpryskiwanie i odpadanie betonu oraz konstrukcja połączeń

5.5.7. Beton wysokiej wytrzymałości  

5.5.8. Obliczanie nośności w warunkach pożaru metodą izotermy 500  

5.5.9. Zasady konstruowania zwiększające bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji  

6. Nośność graniczna przekrojów normalnych – podstawy teorii

6.1. Uwagi wstępne  

6.2. Nośność graniczna według Eurokodu  

6.2.1. Założenia Eurokodu  

6.2.2. Wybrane założenia Eurokodu zastosowane w książce  

6.3. Naprężenia i siły w stanie granicznym nośności

6.4. Obliczanie nośności przekrojów o dowolnym kształcie   

6.5. Graniczny zasięg strefy ściskanej i racjonalne zbrojenie belek  

7. Zginanie  

7.1. Przekroje prostokątne

7.1.1. Podstawowe zależności  

7.1.2. Podstawowe zależności w funkcji zmiennych bezwymiarowych

7.1.3. Obliczanie przekrojów pojedynczo zbrojonych   

7.1.4. Algorytmy, wykresy, tablice

7.1.5. Przekroje podwójnie zbrojone    

7.2. Przekroje teowe i inne obliczane jako teowe  

7.2.1. Uwagi wstępne  

7.2.2. Stosowanie prostokątnego wykresu naprężeń w betonie

7.2.3. Obliczanie zbrojenia i nośności przekrojów teowych

7.2.4. Przekroje skrzynkowe i inne obliczane jako teowe  

7.3. Minimalne i maksymalne zbrojenie podłużne elementów zginanych

7.3.1. Zbrojenie minimalne  

7.3.2. Zbrojenie maksymalne  

7.4. Przykłady

8. Obliczanie przekrojów, na które działa moment zginający i siła podłużna

8.1. Uwagi wstępne   

8.2. Przekrój prostokątny – siły wewnętrzne i odkształcenia w stanie granicznym

8.3. Obliczanie momentu granicznego

8.4. Obliczanie przekrojów symetrycznie zbrojonych za pomocą krzywych granicznych  

8.4.1. Stosowanie przekrojów symetrycznie zbrojonych  

8.4.2. Krzywa graniczna przekroju  

8.4.3. Obliczanie przekrojów prostokątnych i kołowych  

8.5. Obliczanie zbrojenia niesymetrycznego  

8.5.1. Podstawowe zależności – przypadki CT i CC   

8.5.2. Obliczanie zbrojenia w przypadku CT  

8.5.3. Obliczanie zbrojenia w przypadku CC  

8.5.4. Algorytmy UU    

8.6. Ukośne zginanie  

8.7. Elementy rozciągane

8.8. Obliczanie zbrojenia za pomocą komputerów

8.9. Przykłady  

9. Analiza konstrukcji  

9.1. Zakres i zadania analizy konstrukcji

9.2. Idealizacja kształtu konstrukcji i obliczanie ustrojów jednokierunkowo zginanych  

9.2.1. Uwagi wstępne  

9.2.2. Płyty, belki, słupy, ściany, tarcze – podstawowe definicje  

9.2.3. Schematy statyczne, rozpiętości efektywne i kombinacje obciążeń 

9.2.4. Obliczanie belek ciągłych

9.2.5. Wymagania dotyczące minimalnych momentów w przęsłach i na podporach

9.2.6. Efektywna szerokość półek przekrojów teowych

9.3. Elementy usztywniające i usztywnione  

9.4. Imperfekcje geometryczne konstrukcji i elementów wydzielonych  

9.4.1. Definicja elementów wydzielonych  

9.4.2. Rodzaje imperfekcji  

9.4.3. Wpływ nachylenia konstrukcji na siły wewnętrzne

9.4.4. Trzy podstawowe zagadnienia związane z wpływem imperfekcji

9.4.5. Przykłady zastosowania przepisów normy do analizy wpływu imperfekcji   

9.5. Wpływ efektów drugiego rzędu na elementy ściskane

9.5.1. Ogólne zasady uwzględniania efektów drugiego rzędu  

9.5.2. Efektywna długość elementów wydzielonych   

9.5.3. Wspólne zasady metod polegających na analizie wydzielonych elementów  

9.5.4. Metoda nominalnej sztywności i współczynnik powiększenia momentu

9.5.5. Metoda nominalnej krzywizny  

9.5.6. Pomijanie wpływu efektów drugiego rzędu na elementy wydzielone

9.5.7. Krytyczne przekroje wsłupach, algorytmy i postępowanie iteracyjne 

9.5.8. Wpływ efektów drugiego rzędu na słupy w niektórych typach budynków   

9.5.9. Globalne efekty drugiego rzędu  

9.5.10. Przykłady  

10. Ścinanie

10.1. Uwagi wstępne  

10.2. Ogólne zasady sprawdzania nośności na ścinanie  

10.3. Zasady konstruowania zbrojenia na ścinanie  

10.4. Minimalne zbrojenie poprzeczne

10.5. Przypadki, w których obliczanie zbrojenia na ścinanie jest zbędne  

10.5.1. Siła graniczna VRd,c

10.5.2. Obliczeniowa wartość siły poprzecznej VEd     

10.5.3. Przykłady  

10.6. Przypadki, w których należy obliczyć zbrojenie na ścinanie  

10.6.1. Model kratownicowy i warunki równowagi   

10.6.2. Pionowe zbrojenie na ścinanie  

10.6.3. Ukośne strzemiona i pręty odgięte  

10.6.4. Obliczeniowa wartość siły poprzecznej VEd  

10.6.5. Optymalne projektowanie strzemion pionowych  

10.6.6. Nośność jako funkcja zbrojenia i maksymalne zbrojenie na ścinanie 

10.6.7. Elementy z nierównoległymi krawędziami    

10.6.8. Projektowanie zbrojenia na ścinanie – podsumowanie

10.6.9. Przykłady

10.7. Ścinanie między półkami i środnikiem w elementach teowych   

10.7.1. Naprężenia styczne w styku i graniczne wartości tych naprężeń   

10.7.2. Miarodajne wartości siły Fd i naprężeń stycznych vEd

10.7.3. Rola zbrojenia na zginanie płyty i łączne zbrojenie poprzeczne w styku  

10.7.4. Przykład

10.7.5. Uwagi o zbrojeniu układów płyta-żebro-podciąg  

10.8. Przebicie  

10.8.1. Uwagi wstępne  

10.8.2. Podstawy teorii według [N1]

10.8.3. Sprawdzanie przebicia w ustrojach usztywnionych  

10.8.4. Szczegółowe zasady wyznaczania obwodów kontrolnych  

10.8.5. Wyznaczanie krytycznego obwodu kontrolnego w fundamentach  

10.8.6. Współczynniki β i k w najważniejszych szczególnych przypadkach 

10.8.7. Zbrojenie na przebicie

10.8.8. Algorytmy  

10.8.9. Przykłady

10.8.10. Komentarz  

11. Skręcanie

11.1. Uwagi wstępne

11.1.1. Przykłady skręcania i pomijanie skręcania w obliczeniach  

11.1.2. Naprężenia styczne wywołane skręcaniem

11.2. Cienkościenny przekrój zamknięty jako model przekroju żelbetowego

11.3. Wymagania konstrukcyjne

11.4. Warunki równowagi w stanie granicznym nośności na skręcanie  

11.5. Wymiarowanie przekrojów prostokątnych na jednoczesne skręcanie i ścinanie

11.5.1. Maksymalna nośność ze względu na beton

11.5.2. Przypadki, w których obliczanie zbrojenia poprzecznego jest zbędne 

11.5.3. Obliczanie zbrojenia

11.6. Przykłady

12. Ogólne zasady analizy konstrukcji

12.1. Ogólna charakterystyka metod analizy zalecanych w normie

12.2. Działy mechaniki a modele do analizy konstrukcji z betonu  

12.3. Stosowanie teorii plastyczności  

12.3.1. Uwagi wstępne  

12.3.2. Przeguby plastyczne, redystrybucja momentów zginających, przykład  

12.3.3. Graniczny kąt obrotu w strefie przegubu plastycznego

12.3.4. Ograniczenia zastępujące sprawdzanie kątów obrotu  

12.4. Liniowe i nieliniowe metody obliczeń i efekty drugiego rzędu

12.4.1. Zasady ogólne  

12.4.2. Klasyfikacja metod obliczeń  

13. Stany graniczne użytkowalności – wymagania ogólne, obliczanie naprężeń

13.1. Podstawowe wymagania i zasady  

13.2. Ograniczenia naprężeń    

13.2.1. Ograniczenia naprężeń ściskających w betonie   

13.2.2. Ograniczenia naprężeń rozciągających w zbrojeniu    

13.3. Siła rysująca i moment rysujący

13.4. Obliczanie naprężeń   

13.4.1. Zastosowanie teorii klasycznej  

13.4.2. Uproszczone obliczanie naprężeń

13.4.3. Przykłady

14. Zarysowanie  

14.1. Zarysowanie jako zjawisko i wymagania normy

14.1.1. Rysy wywołane oddziaływaniami bezpośrednimi   

14.1.2. Rysy spowodowane ograniczeniem swobody odkształceń  

14.1.3. Przeciwdziałanie zarysowaniu spowodowanemu skrępowaniem odkształceń  

14.2. Wymagania dotyczące zarysowania konstrukcji  

14.3. Obliczanie rozstawu i szerokości rys   

14.3.1. Założenia teorii

14.3.2. Wpływ przyczepności na rozstaw rys  

14.3.3. Efektywne pole rozciągane   

14.3.4. Wpływ otulenia i wymiarów strefy rozciąganej   

14.3.5. Obliczanie rozstawu rys

14.3.6. Szerokość rys  

14.4. Kontrola zarysowania na podstawie tablicy maksymalnych średnic zbrojenia 

14.5. Przykład  

15. Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie

15.1. Do czego służy minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie?  

15.2. Doktryna i podstawowy wzór normy [N1] oraz uzupełnienia niemieckie  

15.2.1. Doktryna  

15.2.2. Sprawdzanie minimalnego zbrojenia, efektywna wytrzymałość fct,eff i współczynnik k

15.2.3. Uzupełnienia niemieckie do normy europejskiej  

15.3. Uproszczone wyznaczanie minimalnego zbrojenia  

15.4. Minimalne zbrojenie ze względu na naprężenia termiczno-skurczowe

15.4.1. Naprężenia wywołane odpływem ciepła hydratacji i skurczem betonu

15.4.2. Obliczanie naprężeń wymuszonych

15.4.3. Termin 1 – temperatura i naprężenia wywoływane hydratacją cementu

15.4.4. Termin 2 – odkształcenia i naprężenia wywołane skurczem betonu

15.5. Przykłady

15.6. Podsumowanie

16. Sztywność, krzywizna i ugięcia elementów zginanych

16.1. Uwagi wstępne  

16.2. Wymagania dotyczące ugięć   

16.3. Sztywność

16.3.1. Sztywność elementów zginanych w fazach I i II  

16.3.2. Sztywność elementów ściskanych

16.4. Uśredniona krzywizna i obliczanie ugięć przez całkowanie  

16.5. Przybliżone obliczanie ugięć na podstawie najmniejszej sztywności przęsła

16.5.1. Podstawowe wzory

16.5.2. Obliczanie ugięć wywołanych przyrostami obciążenia  

16.6. Kontrola ugięć przez ograniczenie smukłości elementów zginanych

16.7. Przykłady

17. Dwuosiowy rozkład naprężeń i projektowanie za pomocą modeli ST

17.1. Uwagi wstępne  

17.2. Obliczanie zbrojenia na podstawie naprężeń

17.2.1. Obliczanie zbrojenia według Załącznika F do normy [N1]  

17.3. Projektowanie za pomocą modeli ST

17.3.1. Uwagi wstępne  

17.3.2. Obszary typu B i typu D – schemat projektowania metodą ST

17.3.3. Naprężenia graniczne w prętach S i T

17.3.4. Węzły i strefy węzłowe

17.3.5. Przykład

17.4. Krótkie wsporniki  

17.4.1. Kształt, podstawowe wymagania

17.4.2. Obliczanie zbrojenia głównego

17.4.3. Obliczanie strzemion

17.4.4. Przykład

18. Zasady konstruowania

18.1. Uwagi wstępne  

18.2. Wpływ siły poprzecznej na siłę w zbrojeniu podłużnym

18.3. Rozciągane zbrojenie podłużne – rozmieszczanie i kotwienie na podporach

18.3.1. Rozmieszczanie zbrojenia podłużnego

18.3.2. Kotwienie zbrojenia dolnego na podporach skrajnych

18.4. Płyty

18.4.1. Grubość, głębokość oparcia i zakotwienie zbrojenia na podporach

18.4.2. Zbrojenie na zginanie  

18.4.3. Zbrojenie krawędzi swobodnych i naroży  

18.4.4. Zbrojenie na ścinanie  

18.4.5. Wpływ elementów ograniczających ugięcia stropów, obciążenia lokalne i obrzeża otworów

18.5. Belki

18.5.1. Kształt, wysokość i proporcje belek, zbrojenie minimalne i maksymalne

18.5.2. Zakotwienia zbrojenia przęsłowego na podporach

18.5.3. Zbrojenie górne nad podporami belek

18.5.4. Ściskane zbrojenie podłużne

18.5.5. Zbrojenie na ścinanie i na skręcanie  

18.5.6. Zbrojenie w skrzyżowaniach belek  

18.5.7. Zbrojenie przypowierzchniowe i zbrojenie wysokich belek

18.6. Słupy

18.6.1. Zbrojenie podłużne   

18.6.2. Zbrojenie poprzeczne

18.7. Ściany

18.8. Systemy wiążące i wieńce

18.8.1. Podstawowe zasady

18.8.2. Wieńce obwodowe

18.8.3. Wieńce wewnętrzne   

18.8.4. Powiązania poziome stropów ze słupami i/lub ścianami  

18.8.5. Powiązania pionowe   

18.9. Fundamenty   

18.9.1. Ławy i stopy niezbrojone

18.9.2. Zakotwienie zbrojenia głównego fundamentów

18.10. Zbrojenie elementów załamanych i zakrzywionych    

19. Konstrukcje sprężone

19.1. Uwagi wstępne, idea konstrukcji sprężonych  

19.1.1. Uwagi wstępne

19.1.2. Oddziaływanie siły sprężającej na beton

19.2. Obliczanie naprężeń w przekrojach elementów sprężonych  

19.3. Stal sprężająca – właściwości, naprężenia graniczne  

19.3.1. Rodzaje stali sprężającej, wymagania, zależność naprężenie-odkształcenie

19.3.2. Stal sprężająca według normy [N5]  

19.3.3. Relaksacja   

19.3.4. Naprężenia graniczne  

19.4. Straty sprężenia  

19.4.1. Rodzaje strat sprężenia  

19.4.2. Straty wywołane pielęgnacją cieplną betonu   

19.4.3. Straty spowodowane odkształceniem sprężystym betonu

19.4.4. Relaksacja stali sprężającej jako przyczyna strat sprężenia  

19.4.5. Tarcie kabli o ścianki kanałów  

19.4.6. Straty w zakotwieniu   

19.4.7. Straty opóźnione

19.5. Stan graniczny użytkowalności – wymagania  

19.5.1. Zasady ogólne

19.5.2. Ograniczenia naprężeń w betonie w sytuacji początkowej  

19.5.3. Ograniczenia naprężeń w betonie w sytuacji trwałej  

19.5.4. Graniczna szerokość rys i warunek dekompresji  

19.5.5. Moment rysujący, siła rysująca i minimalne zbrojenie

19.5.6. Graniczne ugięcia  

19.5.7. Niejawne wymagania implikowane przez metodę obliczeń  

19.5.8. Stosowanie wytrzymałości fctm, f l w elementach zginanych    

19.5.9. Stosowanie wymagań dotyczących naprężeń i zarysowania

19.6. Obliczanie szerokości rys, minimalnego zbrojenia i sprawdzanie wymagania dekompresji     

19.6.1. Szerokość rys i minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie  

19.6.2. Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie  

19.6.3. Sprawdzanie wymagania dekompresji

19.7. Obliczanie ugięć

19.8. Nośność graniczna przekrojów sprężonych

19.8.1. Zasady ogólne  

19.8.2. Nośność graniczna na zginanie w sytuacji trwałej  

19.8.3. Nośność graniczna na zginanie w sytuacji początkowej  

19.9. Ścinanie  

19.9.1. Uwagi ogólne    

19.9.2. Ścinanie na odcinkach niezarysowanych

19.9.3. Ścinanie na odcinkach zarysowanych  

19.10. Strefa przypodporowa  

19.10.1. Strefa zakotwień  

19.10.2. Strefa zakotwień i zakotwienie cięgien w strunobetonie

19.11. Osiowo sprężone słupy o przekroju prostokątnym

19.12. Przykłady   

Załączniki

Literatura

Brak załączników
Brak prenumeraty