Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Projektowanie realizacji budowy

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 389
Data wydania: 2019-10-09
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-120569-0


Wersja papierowa: 84,00 PLN

Data wydania:

09-10-2019

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Podstawowym celem książki jest przedstawienie technik i sposobów prowadzenia analiz przedprojektowych i planistycznych w przygotowaniu budowy oraz przykładów (wzorców) zasadniczych elementów dokumentacji procesu projektowania realizacji budowy. Zawiera teoretyczne i praktyczne podstawy organizacji robót, programowania budowy w czasie, prowadzenia analiz kosztowych, organizacji placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Podręcznik uzupełniony został o suplement elektroniczny, zawierający przykładowe opracowania projektowe, takie jak: Koncepcja programowo-przestrzenna, Program funkcjonalno-użytkowy, Wartość kosztorysowa inwestycji, Kosztorys inwestorski, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zawiera także tabele i schematy pomocnicze do projektowania oraz propozycję oznaczeń graficznych do stosowania na planach zagospodarowania placu budowy i graficznej części planu bioz. Suplement jest dostępny pod linkiem podanym wewnątrz publikacji.

Książka przeznaczona jest zarówno dla studentów wyższych uczelni wydziałów budownictwa, jak i dla projektantów oraz organizatorów budowlanego procesu inwestycyjnego. Przydatna może być również dla przyszłych inżynierów zatrudnionych w wykonawstwie lub nadzorujących przebieg realizacji inwestycji.

Dużym walorem książki jest jej akademicki i jednocześnie inżynierki charakter (…). Stanowi kompendium wiedzy w zakresie realizacji budowy. Zgromadzona w niej treść jest aktualna i udokumentowana w postaci powołań na obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normy oraz aktualną literaturę. -  dr hab. inż. Bożena Hoła, Politechnika Wrocławska

Spis treści: 

Wstęp

1. Budowlany proces inwestycyjny

1.1. Prawne aspekty organizacji procesu inwestycyjnego

1.2. Struktura procesu inwestycyjno-budowlanego

1.3. Przygotowanie procesu inwestycyjnego

1.3.1. Zakres dokumentacji projektowej

1.3.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

1.3.3. Studia i analizy przedinwestycyjne

1.3.4. Projektowanie inwestycji 

1.4. Budowlany proces inwestycyjny wg standardów FIDIC

1.4.1. Wprowadzenie

1.4.2. Wzory warunków kontraktowych FIDIC

1.4.3. Analizy przedinwestycyjne wg. FIDIC

1.4.4. Procedury związane z realizacją kontraktu budowlanego wg. Standardów FIDIC

1.4.5. Rozliczenia i odbiory inwestycji budowlanej – zamykanie projektu wg. FIDIC

1.4.6. Uwagi końcowe

2. Projektowanie i realizacja inwestycji budowlanej

2.1. Opracowania projektowe

2.1.1. Wprowadzenie

2.1.2. Projekt budowlany

2.1.3. Projekt wykonawczy

2.2. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

2.2.1. Dokumentacja projektowa

2.2.2. Wspólny słownik zamówień (CPV)

2.2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

2.2.4. Przedmiar robót

2.2.5. Inwestorskie założenia realizacji inwestycji budowlanej

2.3. Dokumentacja budowy

2.4. Dokumentacja podwykonawcza i rozliczenie budowy

2.5. Podsumowanie

3. Projektowanie zasadniczych procesów budowlanych

3.1. Istota i zasady projektowania technologii i organizacji robót budowlanych

3.1.1. Zasady organizacji procesów budowlanych

3.1.2. Metody organizacji prac na budowie

3.1.3. Zasady projektowania kompleksowej mechanizacji procesów budowlanych

3.1.4. Projektowanie realizacji procesów budowlanych

3.2. Projektowanie robót ziemnych

3.2.1. Ogólne zasady

3.2.2. Obliczenie objętości mas ziemnych

3.2.3. Rozdział i bilans mas ziemnych

3.2.4. Organizacja robót ziemnych

3.2.5. Optymalizacja rozdziału mas ziemnych i wykorzystania maszyn

3.3. Projektowanie transportu masowych materiałów budowlanych

3.4. Projektowanie robót montażowych

3.4.1. Ogólna charakterystyka robót montażowych

3.4.2. Dobór maszyny montażowej do montażu konstrukcji

3.4.3. Projektowanie montażu obiektu lub konstrukcji

3.5. Projektowanie robót betonowych

3.5.1. Ogólna charakterystyka robót betonowych i żelbetowych

3.5.2. Dobór, projektowanie i odbiór konstrukcji wsporczych

3.5.3. Organizacja robót betonowych

3.5.4. Projektowanie ciągłości betonowania

3.5.5. Projektowanie zespołu maszyn zapewniających ciągłość betonowania konstrukcji monolitycznej

3.5.6. Efektywne wykorzystanie deskowań systemowych

3.6. Ogólne zasady projektowania robót murowych

3.6.1. Organizacja stanowisk pracy murarzy

3.6.2. Nakłady rzeczowe podstawą planowania robót

3.6.3. Organizacja i odbiór prac murarskich

3.7. Ogólne zasady projektowania robót wykończeniowych

3.7.1. Organizacja robót tynkarskich

3.7.2. Organizacja robót podłogowych

3.7.3. Zasady organizacji brygad – zespołów roboczych do prac wykończeniowych

3.7.4. Podsumowanie

4. Planowanie rzeczowe i koszty realizacji budowy

4.1. Zasoby i nakłady w planowaniu wykonawstwa budowlanego

4.2. Koszty wykonawstwa budowlanego

4.2.1. Kosztorysowanie robót budowlanych – metody kalkulacji

4.2.2. Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania

4.2.3. Wykonanie robót w warunkach szczególnych

4.2.4. Forma dokumentacji kosztorysowej

4.3. Szacowanie kosztów inwestycji budowlanej

4.3.1. Warość kosztorysowa inwestycji (WKI)

4.3.2. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych

4.4. Harmonogramy budowlane

4.4.1. Rodzaje i ogólna charakterystyka harmonogramów 

4.4.2. Zadania w harmonogramie

4.4.3. Przykład kalkulacji czasu wykonania zadań

4.5. Komputerowe planowanie robót w ujęciu tradycyjnym

4.5.1. Struktura podziału pracy podstawą harmonogramu

4.5.2. Modelowanie sieciowe przedsięwzięć (CPM)

4.5.3. Technika tworzenia modelu sieciowego przedsięwzięcia

4.5.4. Analiza czasowa modelu sieciowego przedsięwzięcia

4.5.5. Opracowanie harmonogramu w programie PLANISTA

4.5.6. Opracowanie harmonogramu w programie MS Project

4.6. Ocena jakości harmonogramów

4.6.1. Ocena harmonizacji robót

4.6.2. Ocena wartości wypracowanej

4.7. Modelowanie i harmonogramowanie robót z wykorzystaniem technologii BIM

4.8. Analiza ryzyka w planie realizacji przedsięwzięcia budowlanego

4.8.1. Niepewność danych

4.8.2. Ustalenie czasu i kosztów realizacji zbiorów zadań jako zmiennych losowych

4.8.3. Podsumowanie

5. Zagospodarowanie terenu budowy

5.1. Struktura i podstawy prawne bezpiecznego i funkcjonalnego projektowania terenu budowy

5.2. Projektowanie zagospodarowania terenu budowy

5.3. Elementy bezpiecznego i funkcjonalnego terenu budowy

5.3.1. Wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy

5.3.2. Budynki tymczasowe na terenie budowy

5.3.3. Drogi i układ komunikacyjny

5.3.4. Urządzenia transportowe na terenie budowy

5.3.5. Zaplecze produkcyjno-magazynowe

5.3.6. Instalacje elektryczne i oświetlenie na terenie budowy

5.3.7. Zasilanie terenu budowy w wodę

5.4. Etapy gospodarowania terenu budowy

5.5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na terenie budowy

5.5.1. Aspekty prawne i rzeczowe bhp na budowie

5.5.2. Metodyka opracowania planu bioz

5.6. Uwagi końcowe

6. Zakończenie

Bibliografia 

Brak załączników
Brak prenumeraty