Przetarg

Okazanie granic pomiędzy działkami położonymiw obrębie Brzyno, Suchowo, Gm. Krokowa oraz wykonanie pomiaru sytuacyjnego i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej obiektów położonych w obrębie Wrząca, Gm. Kobylnica

06-10-2011, 00:00

Dane kontaktowe

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w GdańskuZadanie nr 1Zadanie nr 2
ul. Powstańców Warszawy 28 28,83-000 Pruszcz Gdański
tel. 058 3004841, 3023817
fax. 058 3004843
e-mail: Gdansk@anr.gov.pl
http:// www.anr.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Pruszcz Gdański: Okazanie granic pomiędzy działkami położonymi w obrębie Brzyno, Suchowo, Gm. Krokowa oraz wykonanie pomiaru sytuacyjnego i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej obiektów położonych w obrębie Wrząca, Gm. Kobylnica
Numer ogłoszenia: 323236 - 2011; data zamieszczenia: 06.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku , ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 3004841, 3023817, faks 058 3004843.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Okazanie granic pomiędzy działkami położonymi w obrębie Brzyno, Suchowo, Gm. Krokowa oraz wykonanie pomiaru sytuacyjnego i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej obiektów położonych w obrębie Wrząca, Gm. Kobylnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest okazanie granic (zamarkowanie palikami) pomiędzy działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako: 3/1 i 4 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 800 mb, 3/1 obręb Brzyno oraz 130 obręb Suchowo, gm. Krokowa na długości ok. 350 mb, 7/1 i 4 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 150 mb, 22/1 i 11/3 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 1350 mb, jako 20/1 i 11/3 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 1550 mb, 185/5 i 96/2 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 345 mb, 190/5 i 96/2 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 185 mb oraz wykonaniu pomiaru sytuacyjnego, sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej obiektu: magazynu pasz z wiatą nr inwentaryzacyjny: 55/181, znajdującego się na dz. nr 377/4, pow. 0,4392 ha, obręb Wrząca, Gm. Kobylnica, powiat słupski wraz z niezbędną dokumentacja celem naniesienia na wypisie, wykonaniu pomiaru sytuacyjnego, sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej obiektu: silosu na kiszonkę nr inwentaryzacyjny: 64/205, znajdującego się na dz. nr 377/1, pow. 0,5774 ha, obręb Wrząca, Gm. Kobylnica, powiat słupski wraz z niezbędną dokumentacja celem naniesienia na wypisie. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania w następujący sposób: Część 1 - Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest okazanie granic (zamarkowanie palikami) pomiędzy: a) działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako 3/1 i 4 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 800 mb, zgodnie z załącznikiem nr 1, b) działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako 3/1 obręb Brzyno oraz 130 obręb Suchowo, gm. Krokowa na długości ok. 350 mb, zgodnie z załącznikiem nr 1, c) działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako 7/1 i 4 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 150 mb, zgodnie z załącznikiem nr 1, d) działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako 22/1 i 11/3 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 1350 mb, zgodnie z załącznikiem nr 2, e) działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako 20/1 i 11/3 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 1550 mb, zgodnie z załącznikiem nr 2, f) działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako 185/5 i 96/2 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 345 mb, zgodnie z załącznikiem nr 3, g) działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako 190/5 i 96/2 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 185 mb, zgodnie z załącznikiem nr 3. Zamawiający w obszarze wyszczególnionym kolorem żółtym - zgodnie z załącznikiem graficznym - nr 1, 2 i 3 wymaga odszukania istniejących w terenie punktów granicznych a w przypadku ich braku - zniszczenia, zamarkowanie ich położenia palikami i okazanie ich położenia Zamawiającemu jak i przedstawicielowi Zarządu Dróg Powiatowych. Zamawiający wymaga przekazania załącznika graficznego sporządzonego na mapie syt. - wys. w skali 1:1000 określającego obszary w których droga powiatowa zajęła grunty będące w dyspozycji Zamawiającego - Agencji. Część 2 - Zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na: wykonaniu pomiaru sytuacyjnego, sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej obiektu: magazynu pasz z wiatą nr inw. 55/181, znajdującego się na dz. nr 377/4, pow. 0,4392 ha, obręb Wrząca, Gm. Kobylnica, powiat słupski wraz z niezbędną dokumentacja celem naniesienia na wypisie, oraz wykonaniu pomiaru sytuacyjnego, sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej obiektu: silosu na kiszonkę nr inw. 64/205, znajdującego się na dz. nr 377/1, pow. 0,5774 ha, obręb Wrząca, Gm. Kobylnica, powiat słupski wraz z niezbędną dokumentacja celem naniesienia na wypisie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2, 71.25.00.00-5, 71.35.50.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy składający ofertę na zadanie nr 2: wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu pomiarów sytuacyjnych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnego z treścią załącznika nr 2 do SIWZ oraz w przypadku Wykonawców składających ofertę na zadanie nr 2 dokumentów wymienionych w ust 2.1.2 pkt 2 SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnego z treścią załącznika nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykażą, że dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą świadectwo nadania uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe realizacyjne i inwentaryzacyjne i opracowanie ich wyników oraz informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także informacją o podstawie do dysponowania tą osobą i oświadczeniem, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnego z treścią załącznika nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony i podpisany druk Formularz oferty zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zadanie nr 1: 7.Termin realizacji może ulec zmianie w wyjątkowych, pojedynczych przypadkach, na uzasadniony i pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu wykonania usługi - w następujących przypadkach: 1) zmian będących następstwem działania organów administracji, a w szczególności: a)wstrzymania realizacji wykonania usługi będącej następstwem działania osób trzecich, b) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie. W takich przypadkach Zamawiający może wyznaczyć nowy termin realizacji usługi, odpowiedni do zaistniałej okoliczności. 8.Pisemna prośba Wykonawcy winna zawierać opis okoliczności mających wpływ na zmianę terminu wykonania usługi wraz z opisem szczegółowym przyczyn uzasadniających prośbę o przedłużenie terminu wykonania usługi i z załączoną dokumentacją, z której jednoznacznie będzie wynikał, że termin wykonania usługi ulega zmianie z przyczyn, o których mowa w ust. 7. zadanie nr 2: 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w związku ust.1 niniejszego pod warunkiem wystąpienia: a) konieczności wprowadzenia zmian w sposobie realizacji umowy w związku z przesunięciem w czasie (zmiana terminu) spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego, które uniemożliwiają realizację przedmiotu zamówienia w terminie, w tym działanie osób trzecich, uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia, b) zwłoki w wydaniu przez organy administracji wymaganych decyzji i zezwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają realizację przedmiotu zamówienia w terminie, c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na sposób realizacji lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, d) konieczności zmiany osób, realizujących bezpośrednio przedmiot umowy na inną osobę, która spełnia warunki przedmiotowego postępowania, e) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia z wyłączeniem opadów atmosferycznych, f) zmiany osób reprezentujących strony, g) zmiany stawki VAT, h) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, i) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty usługami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 3. Pisemna prośba Wykonawcy winna zawierać opis okoliczności mających wpływ na zmianę umowy wraz z opisem szczegółowym przyczyn uzasadniających prośbę o przedłużenie terminu wykonania usługi i z załączoną dokumentacją, z której jednoznacznie będzie wynikał fakt, że termin wykonania usługi ulega zmianie z przyczyn, o których mowa w ust. 2.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest okazanie granic (zamarkowanie palikami) pomiędzy: a) działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako 3/1 i 4 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 800 mb, zgodnie z załącznikiem nr 1, b) działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako 3/1 obręb Brzyno oraz 130 obręb Suchowo, gm. Krokowa na długości ok. 350 mb, zgodnie z załącznikiem nr 1, c) działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako 7/1 i 4 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 150 mb, zgodnie z załącznikiem nr 1, d) działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako 22/1 i 11/3 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 1350 mb, zgodnie z załącznikiem nr 2, e) działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako 20/1 i 11/3 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 1550 mb, zgodnie z załącznikiem nr 2, f) działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako 185/5 i 96/2 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 345 mb, zgodnie z załącznikiem nr 3, g) działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako 190/5 i 96/2 położone w obrębie Brzyno, gm. Krokowa na długości ok. 185 mb, zgodnie z załącznikiem nr 3. Zamawiający w obszarze wyszczególnionym kolorem żółtym - zgodnie z załącznikiem graficznym -nr 1, 2 i 3 wymaga odszukania istniejących w terenie punktów granicznych a w przypadku ich braku - zniszczenia, zamarkowanie ich położenia palikami i okazanie ich położenia Zamawiającemu jak i przedstawicielowi Zarządu Dróg Powiatowych. Zamawiający wymaga przekazania załącznika graficznego sporządzonego na mapie syt. - wys. w skali 1:1000 określającego obszary w których droga powiatowa zajęła grunty będące w dyspozycji Zamawiającego - Agencji..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2, 71.25.00.00-5, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2 - Zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na: wykonaniu pomiaru sytuacyjnego, sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej obiektu: magazynu pasz z wiatą nr inw. 55/181, znajdującego się na dz. nr 377/4, pow. 0,4392 ha, obręb Wrząca, Gm. Kobylnica, powiat słupski wraz z niezbędną dokumentacja celem naniesienia na wypisie, oraz wykonaniu pomiaru sytuacyjnego, sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej obiektu: silosu na kiszonkę nr inw. 64/205, znajdującego się na dz. nr 377/1, pow. 0,5774 ha, obręb Wrząca, Gm. Kobylnica, powiat słupski wraz z niezbędną dokumentacja celem naniesienia na wypisie..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2, 71.25.00.00-5, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.