Przetarg

WYKONYWANIE USŁUGI: UTRZYMANIA PARKÓW, STAWÓW PARKOWYCH I FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

05-12-2016, 00:00

Dane kontaktowe

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Kasztanowa 31,97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48447339253
fax. +48447339252
http:// www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Ogłoszenie nr 358288 - 2016 z dnia 2016-12-05 r.
Piotrków Trybunalski: WYKONYWANIE USŁUGI: UTRZYMANIA PARKÓW, STAWÓW PARKOWYCH I FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 592276114, ul. Kasztanowa  31, 97-300  Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48447339253, e-mail zp@zdium-piotrkow.pl, faks +48447339252.
Adres strony internetowej (URL): www.zdium-piotrkow.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
PISEMNIE DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
Adres:
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA UL. KASZTANOWA 31 pok. nr 1 (PUNKT PRZYJMOWANIA KORESPONDENCJI na parterze przy wejściu do budynku), 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONYWANIE USŁUGI: UTRZYMANIA PARKÓW, STAWÓW PARKOWYCH I FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Numer referencyjny: ZP.3310/32/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zakres prac związanych z wykonywaniem usługi obejmuje: - UTRZYMANIE PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II - UTRZYMANIE PARKU IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO (park wpisany do rejestru zabytków) - UTRZYMANIE PARKU BELZACKIEGO (park wpisany do rejestru zabytków)-wg zlecenia zamawiającego - UTRZYMANIE PARKU IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Zakres rzeczowy obejmuje: 1. UTRZYMANIE PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II WRAZ Z CHODNIKIEM PRZYLEGŁYM DO TERENU PARKU (OD STRONY UL. SŁOWACKIEGO), FONTANNĄ ORAZ ALEJKĄ I SCHODAMI PRZY TERENIE O.O. BERNARDYNÓW (BEZ TERENU AMFITEATRU) + POMNIK JANA PAWŁA II. Powierzchnia parku -16 026 m i przyległego chodnika - 760 m SPRZĄTANIE - 7 DNI W TYGODNIU - bieżące, wielokrotne w ciągu dnia zbieranie odpadów (zniczy) i innych zanieczyszczeń z terenów zielonych, chodników, alejek, terenu pomnika Jana Pawła II itp. Zgromadzenie w odpowiednich pojemnikach lub workach i wywóz (bezpośrednio po sprzątaniu) na składowisko odpadów środkami transportu przystosowanymi do wywozu odpadów. Zbieranie zanieczyszczeń powinno być wykonywane na bieżąco. Sprzątanie po imprezach odbywających się w parku; - zamiatanie zanieczyszczeń, piasku na terenach utwardzonych (chodniki, alejki, parkingi, place itp. ręcznie lub sprzętem mechanicznym służącym do zamiatania oraz wywóz piasku i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów. Zamiatanie należy wykonywać w godzinach i w sposób nie uciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców. KOSZENIE TRAWNIKÓW, (min. 8 razy w roku) - trawy, chwastów kosiarkami mechanicznymi, zgrabienie trawy i wywóz na kompostownię, uporządkowanie rozrzuconej trawy podczas koszenia z jezdni i chodnika. Koszenie powinno się odbywać cyklicznie. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykaszanie najpóźniej gdy trawa osiągnie maksymalnie 15 cm. Po skoszeniu trawa powinna mieć wysokość od 2-7cm. Uwaga! Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia nasadzeń w trakcie koszenia. Wykonawca na własny koszt będzie wymieniał drzewa i inne nasadzenia uszkodzone podczas koszenia. KOSZE - codzienne opróżnianie koszy (na odpady i na psie odchody) minimum jeden raz dziennie, utrzymanie porządku wokół koszy oraz wywóz na składowisko odpadów; - bieżąca konserwacja, naprawa koszy utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym; - mycie koszy, utrzymanie w należytym stanie pod względem sanitarnym; - wymiana uszkodzonych koszy. LIŚCIE - systematyczne grabienie i usuwanie liści w sposób nie uciążliwy dla przebywających w pobliżu osób oraz wywóz poza teren parku; - grabienie liści powinno się odbywać w pierwszej kolejności z powierzchni alejek, natomiast w drugiej kolejności z trawników, rabat kwiatowych itp. FONTANNA - bieżąca konserwacja i obsługa zgodnie z instrukcją obsługi fontanny w dni powszechne i święta; - bieżące oczyszczenie z nieczystości całości fontanny; - bieżąca kontrola poboru wody do uzupełnienia zładu; - bieżące oczyszczenie filtrów w niecce fontanny, z liści i innych nieczystości (w godzinach pracy fontanny) w celu zapobieżenia dodatkowego poboru wody do wypełnienia niecki fontanny; - zakup i dozowanie tabletek uzdatniających i soli zmiękczającej wodę; - bieżąca kontrola i regulacja PH oraz twardości wody; - obsługa stacji uzdatniania wody, poprzez: obserwację wskazań urządzenia; zgłaszanie nieprawidłowości, czyszczenie co 30 dni filtra i naczynia pomiarowego; obserwację poziomu zużycia chemii; wymianę na czas korektora pH oraz podchlorynu sodu (przed zupełnym wyczerpaniem zawartości pojemnika); wymianę zużytych wężyków; - stosowanie bezpośrednio do niecki środków przeciw glonom; - demontaż elementów fontanny lub wykonanie zabezpieczeń mechanicznych; - zabezpieczenie fontanny na okres zimowy; - montaż elementów fontanny po okresie zimy; - konserwacja i oczyszczanie tarasu zgodnie z zaleceniami producenta podestu; - czyszczenie płyt kamiennych fontanny i ich impregnacja środkami ekologicznymi. Uwaga! Prawidłowe wskazania automatycznej stacji uzdatniania wody, powinny wynosić: pH 7,2 +/- 0.4 i 650 mV +/- 5 mV. Uwaga! W sezonie działania fontanny, w zależności od warunków atmosferycznych, producenta chemii i innych czynników, zapotrzebowanie na chemię w przybliżeniu, może wynosić: ponad 60 kg preparatu przeciwko glonom; ponad 1 000 kg korektora pH; ponad 1 500 kg podchlorynu sodu. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniej ilości chemii w celu utrzymania odpowiednich parametrów wody, niezależnie od działania czynników zewnętrznych. Uwaga! Zimą nie należy posypywać tarasu piachem ani solą. POMNIK Jana Pawła II - mycie 2 razy w roku; - bieżące usuwanie zabrudzeń; - usuwanie wypalonych zniczy, zwiędłych kwiatów itp. ROŚLINNOŚĆ - systematyczne usuwanie wyrastającej roślinności z chodników, asfaltu; - zebranie nieczystości oraz wywóz na składowisko odpadów; - dokonywanie oprysków zapobiegających ponownemu wzrostowi roślin, środkami nie szkodliwymi dla ludzi i zwierząt w sposób nie uciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców; - usuwanie chwastów z rabat obsadzonych krzewami ozdobnym; - dokonywanie nasadzeń uzupełniających (materiał roślinny Zamawiającego). ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, ALEJEK - systematyczne odśnieżanie alejek, chodników, przejść dla pieszych; - zwalczanie śliskości, usuwanie zlodowaceń, błota, skuwanie naboi lodowych, posypywanie piaskiem; - minimalna szerokość odśnieżonego chodnika - 1,5m; - odśnieżanie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przy czym stosowanie urządzeń mechanicznych nie może powodować zniszczeń alejek, chodników i urządzeń (zawory, studzienki itp.); - czynności związane z odśnieżaniem winny być wykonywane we wczesnych godzinach porannych najpóźniej do godz. 6-tej, a w przypadku utrzymywania się opadów śniegu lub gołoledzi po godz. 6-tej, sukcesywne usuwanie zagrożeń dla użytkowników ciągów pieszych; - pełnienie dyżurów całodobowych. RABATY KWIATOWE - bieżące pielenie, spulchnienie gleby, stosowanie oprysków na rabatach kwiatowych i różankach oraz podlewanie roślin, w zależności od panujących warunków atmosferycznych, - przycinanie krzewów róż zgodnie z wymogami agrotechnicznymi oraz zabezpieczenie na okres zimowy róż i bylin, - uzupełnienie istniejących nasadzeń róż i bylin (materiał roślinny Zamawiającego). ŁAWKI - mycie, konserwacja ławek, uzupełnienie brakujących listew; - zamontowanie wyrwanych ławek. 2. UTRZYMANIE PARKU IM. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO WRAZ Z CHODNIKIEM PRZYLEGŁYM OD UL. ŻEROMSKIEGO I FONTANNĄ W STAWIE (BEZ PLACU ZABAW, TERENU KORTÓW TENISOWYCH I OGRODU BOTANICZNEGO). Powierzchnia parku 56 572 m (w tym 0,4 ha wód) + chodnik od strony Żeromskiego-513m Uwaga! Nie dopuszcza się poruszania samochodami i ciągnikami, po alejach innych niż z nawierzchnią asfaltową. Wszelkie zniszczenia nawierzchni alej i trawników, będą naprawiane przez Wykonawcę na własny koszt, niezwłocznie po uszkodzeniu. SPRZĄTANIE 7 DNI W TYGODNIU - bieżące, wielokrotne w ciągu dnia zbieranie odpadów i innych zanieczyszczeń z terenów zielonych, chodników, alejek. Zgromadzenie w odpowiednich pojemnikach lub workach i wywóz (bezpośrednio po sprzątaniu) na składowisko odpadów, środkami transportu przystosowanymi do wywozu odpadów. Zbieranie zanieczyszczeń powinno być wykonywane na bieżąco; - sprzątanie po imprezach odbywających się w parku; - zamiatanie zanieczyszczeń, piasku na terenach utwardzonych (chodniki, alejki, parkingi, place itp.) ręcznie lub sprzętem mechanicznym, służącym do zamiatania oraz wywóz piasku i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów. Zamiatanie należy wykonywać w godzinach i w sposób nie uciążliwy dla przechodniów i mieszkańców; - usunięcie gałęzi stwarzających niebezpieczeństwo dla ruch pieszego. KOSZENIE TRAWNIKÓW, ( minimum 8 razy w roku) - trawy, chwastów kosiarkami mechanicznymi, zgrabienie trawy i wywóz na kompostownię, uporządkowanie rozrzuconej trawy podczas koszenia z alejek. Koszenie powinno się odbywać cyklicznie. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykaszanie najpóźniej gdy trawa osiągnie maksymalnie 15 cm. Po skoszeniu trawa powinna mieć wysokość od 2 - 7cm. Uwaga! Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia nasadzeń w trakcie koszenia. Wykonawca niezwłocznie i na własny koszt będzie wymieniał drzewa i inne nasadzenia uszkodzone podczas koszenia. KOSZE - codzienne opróżnianie koszy (na odpady i na psie odchody) minimum jeden raz dziennie, utrzymanie porządku wokół koszy oraz wywóz na składowisko odpadów; - bieżąca konserwacja, naprawa koszy utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym; - mycie koszy, utrzymanie w należytym stanie pod względem sanitarnym; - wymiana uszkodzonych koszy. STAW - FONTANNA - montaż i demontaż (m.in. na czas zimy) urządzeń fontanny, bieżąca konserwacja; - bieżące oczyszczanie stawu z roślin (np. rzęsy wodnej) oraz innych nieczystości; - bieżące wykaszanie i oczyszczanie kanału doprowadzającego wodę od strony zachodniej. POMNIKI - mycie 1 raz w roku; - bieżące usuwanie zabrudzeń. LIŚCIE - systematyczne grabienie i usuwanie liści w sposób nie uciążliwy dla przebywających w pobliżu osób oraz wywóz poza teren parku; - grabienie liści powinno się odbywać w pierwszej kolejności z powierzchni alejek, w drugiej kolejności z trawników, rabat kwiatowych itp. Uwaga! Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się pozostawianie niezgrabionych liści na wyznaczonych fragmentach trawnika, w celach ekologicznych, m.in. dla odnowy lub poprawy fauny i flory. ROŚLINNOŚĆ - systematyczne usuwanie wyrastającej roślinności z alejek, chodników, asfaltu; - zebranie nieczystości oraz wywóz na składowisko odpadów; - dokonywanie oprysków zapobiegających ponownemu wzrostowi roślin środkami nieszkodliwymi dla ludzi i zwierząt w sposób nie uciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców. - usuwanie chwastów z rabat obsadzonych krzewami ozdobnym; - dokonywanie nasadzeń uzupełniających (materiał roślinny Zamawiającego). ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW ALEJEK - systematyczne odśnieżanie alejek, chodników, przejść dla pieszych; - zwalczanie śliskości, usuwanie zlodowaceń, błota, skuwanie naboi lodowych, posypywanie piaskiem; - minimalna szerokość odśnieżonego chodnika - 1,5m; - odśnieżanie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przy czym stosowanie urządzeń mechanicznych nie może powodować zniszczeń alejek, chodników i urządzeń (zawory, studzienki itp.); - czynności związane z odśnieżaniem winny być wykonywane we wczesnych godzinach porannych najpóźniej do godz. 6-tej, a w przypadku utrzymywania się opadów śniegu lub gołoledzi po godz. 6-tej sukcesywne usuwanie zagrożeń dla użytkowników ciągów pieszych; - pełnienie dyżurów całodobowych. Uwaga! Odśnieżaniu podlegają tylko aleje o nawierzchni asfaltowej. RABATY KWIATOWE - zabezpieczenie na okres zimowy róż i bylin, - bieżące pielenie, spulchnienie gleby, stosowanie oprysków na rabatach kwiatowych i różankach oraz podlewanie roślin, w zależności od panujących warunków atmosferycznych, - przycinanie krzewów róż zgodnie z wymogami agrotechnicznymi oraz zabezpieczenie na okres zimowy róż i bylin, - uzupełnienie istniejących nasadzeń róż i bylin (materiał roślinny Zamawiającego). ŁAWKI - mycie, konserwacja, uzupełnienie brakujących listew; - zamontowanie wyrwanych ławek. GRABY STOŻKOWATE - formowanie minimum 2 razy w roku w formę stożkowatą UWAGA! W/W PARK JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW 3. UTRZYMANIE PARKU BELZACKIEGO WRAZ Z CHODNIKIEM PRZYLEGŁYM DO TERENU PARKU OD UL. BELZACKIEJ. Wg zlecenia zamawiającego. Powierzchnia parku 52 781 m (w tym 0,8 ha wód) pow. chodnika 552 m SPRZĄTANIE - 7 DNI W TYGODNIU - bieżące, wielokrotne w ciągu dnia zbieranie odpadów i innych zanieczyszczeń z terenów zielonych, chodników, alejek, itp. zgromadzenie w odpowiednich pojemnikach lub workach i wywóz (bezpośrednio po sprzątaniu) na składowisko odpadów, środkami transportu przystosowanymi do wywozu odpadów. Zbieranie zanieczyszczeń powinno być wykonywane na bieżąco; - zamiatanie zanieczyszczeń, piasku na terenach utwardzonych (chodniki, alejki, parkingi, place itp.) ręcznie lub sprzętem mechanicznym służącym do zamiatania oraz wywóz piasku i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów. Zamiatanie należy wykonywać w godzinach i w sposób nie uciążliwy dla przechodniów i mieszkańców; - usuwanie skutków działalności bobrów, poprzez wyrównywanie terenu w miejscach zapadlisk, wywóz gałęzi, itp. - usunięcie gałęzi stwarzających niebezpieczeństwo dla ruch pieszego. KOSZENIE TRAWNIKÓW (min. 8 razy w roku) - trawy, chwastów kosiarkami mechanicznymi, zgrabienie trawy i wywóz na kompostownię, uporządkowanie rozrzuconej trawy podczas koszenia z jezdni i chodnika. Koszenie powinno się odbywać cyklicznie. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykaszanie najpóźniej gdy trawa osiągnie maksymalnie 15 cm. Po skoszeniu trawa powinna mieć wysokość od 2- 7cm. Uwaga! Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia nasadzeń w trakcie koszenia. Wykonawca na własny koszt będzie wymieniał drzewa i inne nasadzenia uszkodzone podczas koszenia. KOSZE - codzienne opróżnianie koszy (na odpady i na psie odchody) minimum jeden raz dziennie, utrzymanie porządku wokół koszy oraz wywóz na składowisko odpadów; - bieżąca konserwacja, naprawa koszy utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym; - mycie koszy, utrzymanie w należytym stanie pod względem sanitarnym; - wymiana uszkodzonych koszy. STAW - bieżące oczyszczanie stawu z roślin (np.: rzęsy wodnej) oraz innych nieczystości i odpadów; - zgłaszanie szkód wyrządzanych przez bobry; LIŚCIE - systematyczne grabienie i usuwanie liści w sposób nie uciążliwy dla przebywających w pobliżu osób oraz wywóz; - grabienie liści powinno się odbywać w pierwszej kolejności z powierzchni alejek, natomiast w drugiej kolejności z trawników, rabat kwiatowych itp. Uwaga! Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się pozostawianie niezgrabionych liści na wyznaczonych fragmentach trawnika, w celach ekologicznych, m.in. dla odnowy lub poprawy fauny i flory. ROŚLINNOŚĆ - systematyczne usuwanie wyrastającej roślinności z alejek, chodników, asfaltu; - zebranie nieczystości oraz wywóz na składowisko odpadów; - dokonywanie oprysków zapobiegających ponownemu wzrostowi roślin środkami nie szkodliwymi dla ludzi i zwierząt w sposób nie uciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców. ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, ALEJEK - systematyczne odśnieżanie alejek, chodników, przejść dla pieszych; - zwalczanie śliskości, usuwanie zlodowaceń, błota, skuwanie naboi lodowych, posypywanie piaskiem - minimalna szerokość odśnieżonego chodnika - 1,5 m; - odśnieżanie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przy czym stosowanie urządzeń mechanicznych nie może powodować zniszczeń chodników i urządzeń (zawory, studzienki itp.); - czynności związane z odśnieżaniem winny być wykonywane we wczesnych godzinach porannych najpóźniej do godz. 6-tej, a w przypadku utrzymywania się opadów śniegu lub gołoledzi po godz. 6-tej sukcesywne usuwanie zagrożeń dla użytkowników ciągów pieszych; - pełnienie dyżurów całodobowych. ŁAWKI - mycie, konserwacja ławek, uzupełnienie brakujących listew; - zamontowanie wyrwanych ławek. ZASTAWKA - regulacja stanu zwierciadła wody w stawie w zależności od wielkości dopływu wód; - regularne oczyszczanie zastawek z odpadów, gałęzi, błota itp. UWAGA! W/W PARK JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW 4. UTRZYMANIE PARKU IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WRAZ Z CHODNIKIEM PRZYLEGŁYM DO TERENU PARKU OD STRONY UL. BELZACKIEJ I PARKINGIEM OD STRONY ZACHODNIEJ PARKU. Powierzchnia parku 12 859 m, + pow. chodnika 353 m RAZEM=13212 M2 SPRZĄTANIE - 7 DNI W TYGODNIU - zbieranie odpadów i innych zanieczyszczeń z terenów zielonych, chodników, alejek, itp. zgromadzenie w odpowiednich pojemnikach lub workach i wywóz (bezpośrednio po sprzątaniu) na składowisko odpadów środkami transportu przystosowanymi do wywozu odpadów. Zbieranie zanieczyszczeń powinno być wykonywane na bieżąco; - zamiatanie zanieczyszczeń, piasku na terenach utwardzonych (chodniki, alejki, parkingi, place itp.) ręcznie lub sprzętem mechanicznym służącym do zamiatania oraz wywóz piasku i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów. Zamiatanie należy wykonywać w godzinach i w sposób nie uciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców. KOSZENIE TRAWNIKÓW, (min. 8 razy w roku) - trawy, chwastów kosiarkami mechanicznymi, zgrabienie trawy i wywóz na kompostownię, uporządkowanie rozrzuconej trawy podczas koszenia z jezdni i chodnika. Koszenie powinno się odbywać cyklicznie. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykaszanie najpóźniej gdy trawa osiągnie maksymalnie 15 cm. Po skoszeniu trawa powinna mieć wysokość od 2-7cm. Uwaga! Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia nasadzeń w trakcie koszenia. Wykonawca na własny koszt będzie wymieniał drzewa i inne nasadzenia uszkodzone podczas koszenia. KOSZE - codzienne opróżnianie koszy (na odpady i na psie odchody) minimum jeden raz dziennie, utrzymanie porządku wokół koszy oraz wywóz na składowisko odpadów; - bieżąca konserwacja, naprawa koszy utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym; - mycie koszy, utrzymanie w należytym stanie pod względem sanitarnym; - wymiana uszkodzonych koszy. LIŚCIE - systematyczne grabienie i usuwanie liści w sposób nie uciążliwy dla przebywających w pobliżu osób oraz wywóz; - grabienie liści powinno się odbywać w pierwszej kolejności z powierzchni alejek, w drugiej kolejności z trawników, rabat kwiatowych itp. ROŚLINNOŚĆ - systematyczne usuwanie wyrastającej roślinności z alejek, chodników, asfaltu; - zebranie nieczystości oraz wywóz na składowisko odpadów; - dokonywanie oprysków zapobiegających ponownemu wzrostowi roślin środkami nie szkodliwymi dla ludzi i zwierząt w sposób nie uciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców. ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, ALEJEK - systematyczne odśnieżanie alejek, chodników, przejść dla pieszych; - zwalczanie śliskości, usuwanie zlodowaceń, błota, skuwanie naboi lodowych, posypywanie piaskiem; - minimalna szerokość odśnieżonego chodnika - 1,5 m; - odśnieżanie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przy czym stosowanie urządzeń mechanicznych nie może powodować zniszczeń chodników i urządzeń (zawory, studzienki itp.); - czynności związane z odśnieżaniem winny być wykonywane we wczesnych godzinach porannych najpóźniej do godz. 6-tej, a w przypadku utrzymywania się opadów śniegu lub gołoledzi po godz. 6-tej sukcesywnie usuwanie zagrożeń dla użytkowników ciągów pieszych; - pełnienie dyżurów całodobowych. ŁAWKI - mycie, konserwacja ławek, uzupełnienie brakujących listew, - zamontowanie wyrwanych ławek. 1. Wszelkie materiały, w tym chemię fontannową, usługi, robociznę, kierownictwo i sprzęt niezbędny do wykonania usługi dostarcza i zapewnia Wykonawca na swój koszt. 2. Wszystkie odpady powstałe w wyniku wykonania usługi są własnością Wykonawcy i zostaną przez niego wywiezione na kompostownie lub składowisko odpadów. Koszty związane z usuwaniem, składowaniem, utylizacją i kompostowaniem odpadów ponosi w całości Wykonawca. 3. Wszelkie usługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi tym zakresie przepisami, z zasadami sztuki ogrodniczej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 4. Prace objęte usługą stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na bieżąco, sukcesywnie, po stwierdzeniu przez Wykonawcę konieczności wykonania tych prac, w sposób zapewniający utrzymanie w czystości i należytym stanie porządkowym terenu objętego umową. 5. Wykonawca zapewni odpowiedni specjalistyczny sprzęt do zbiórki odpadów i nieczystości. 6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z niniejszym przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł. 7. Wykonawca w trybie awaryjnym w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku, w sytuacji koniecznego usunięcia zatoru na przepustach przy stawach parkowych, zabezpieczenia zapadlisk zagrażających bezpieczeństwu, wynikających ze szkodliwej działalności bobrów przystąpi do realizacji zlecenia telefonicznego w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie.

II.5) Główny kod CPV: 77313000-7
Dodatkowe kody CPV:77314100-5, 77340000-5, 90600000-3, 90620000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) w zakresie doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie doświadczenie polegające na wykonaniu / wykonywaniu co najmniej 1 usługi związanej z: utrzymaniem parków, stawów parkowych i fontann miejskich - na kwotę, co najmniej 170.000,00 zł brutto lub dwóch usług z czego jedna związana z: utrzymaniem parków i stawów parkowych na kwotę nie mniejszą niż 130 000 zł brutto i drugiej na utrzymanie fontann miejskich na kwotę nie mniejszą niż 40 000 zł brutto. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem Formularz 3.2. do SIWZ. b) w zakresie potencjału technicznego Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować w celu wykonania zamówienia co najmniej: 1. ciągnik z przyczepą - min. 1 szt. 2. samochód dostawczy do 0,9 t - min. 2 szt. 3. piły spalinowe - min. 3 szt. 4. ciągnik z pługiem do odśnieżania chodników i alejek - min. 1 szt. 5. nożyce elektryczne lub spalinowe do cięcia żywopłotów - min. 2 szt. 6. sekator ręczny - min. 3 szt. 7. siekiery - min. 2 szt. 8. kosiarki samobieżne z koszem - min. 2 szt. 9. kosiarki samobieżne bez kosza - min. 1 szt. 10. szczotki do zamiatania - min. 10 szt. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem Formularz 3.2. do SIWZ. c) w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj.: 1. Osoba proponowana do pełnienia funkcji: - Kierownika prac ma posiadać uprawnienia - Zaświadczenie o ukończeniu kursu II-go lub III-go stopnia w zakresie leczenia i pielęgnacji drzew. 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: - pracownik fizyczny bezpośrednie wykonywanie prac objętych przedmiotem zamówienia - wymagana ilość osób - 3 Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem Formularz 3.2. do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; - Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. oraz w przypadku, gdy Wykonawca powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego, a jego oferta została oceniona najwyżej Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.: a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) Oświadczenie Podwykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) Oświadczenie Podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; g) Oświadczenie Podwykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; h) Oświadczenie Podwykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów Prawa Pracy, Prawa Ochrony Środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; i) Oświadczenie Podwykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Uwaga ! Oświadczenia, o których mowa w pkt e)-i) Podwykonawca/-y składa/-ją zgodnie z wzorem Formularz 5.1. stanowiącym załącznik do IDW(SIWZ) 2. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast niżej wymienionych dokumentów tj.: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; - zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1. lit. b) winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Dokument, o których mowa w pkt 2.1. lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 2.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsc zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2.2. stosuje się. 2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 3.1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca z zasadach określonych w art. 22a. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 3.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 9.4.1. i 9.4.2. IDW (SIWZ) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej, a poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 3.4. Formularz oferty, formularz cenowy, oświadczenia i formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu muszą zostać złożone w formie oryginału. 3.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 3.6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami ; - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty (Formularz 2.1.) 2. Formularz cenowy (Formularz 2.2.). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł lub oryginał gwarancji albo poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz złożony zgodnie z zapisem pkt 13 IDW w SIWZ. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku jeśli Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu). 7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące Wykonawcy i Podwykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 20105 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku dokumentów pobranych w języku obcym Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski. 8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Wykonawca w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyżej opisanej sytuacji może wykorzystać WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW przygotowany przez Zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A. Nr r-ku: 30 1560 0013 2326 8572 1000 0003 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.). 1.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 1.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt 1.2.a) musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium w przetargu nieograniczonym na: WYKONYWANIE USŁUGI: UTRZYMANIA PARKÓW, STAWÓW PARKOWYCH I FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 1.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. 1.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. 1.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Termin płatności20
Czas reakcji20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: - oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; - regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany; - zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wysokość naliczonego podatku VAT; - zmian powierzchni terenów objętych usługą, podyktowanych koniecznością zajęcia terenu pod roboty budowlane; - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, przy czym wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; - zmiany Podwykonawcy;* - zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom;* - zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot lub Wykonawca samodzielnie będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia;* - rezygnacji Podwykonawcy z udziału przy realizacji zamówienia.* 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. * - zapisy mają zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/12/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: