Przetarg

Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 12

20-12-2018, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2,41-902 Bytom
tel. 322 836 301
fax. 322 836 344
e-mail: zamowienia@um.bytom.pl
http:// http://bip.um.bytom.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 662992-N-2018 z dnia 2018-12-20 r.

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta: Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Parkowa  2 , 41902   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 836 301, e-mail zamowienia@um.bytom.pl, faks 322 836 344.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.bytom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.bytom.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.bytom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca
Adres:
Urząd Miejski, 41-902 Bytom, ul.Parkowa 2, Kancelaria Urzędu (pokój nr 128)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 12
Numer referencyjny: PA.271.1.50.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu pn. ,,Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12" realizowanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach - nr rejestru A/302/10 2. Zamawiający zastrzega, że do 30 czerwca 2019 r. w budynku będzie prowadzona działalność statutowa, Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń budynku od 1 sierpnia 2019 r. przed tym terminem możliwe będzie wykonywanie robót nie kolidujących z użytkowaniem budynku (wymagane uzgodnienie z przedstawicielem użytkownika budynku).3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy z aneksem nr 1, opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 09.04.2018 r. znak: K-NR.5183.314.2018.EB stanowiące załącznik do siwz.UWAGA W przypadku rozbieżności zapisów umowy (Istotnych postanowień umownych) z zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a dotyczących zasad rozliczania robót, odbioru robót, przekazania terenu budowy itp., pierwszeństwo przyznaje się zapisom umownym.UWAGA:Zamawiający zaleca dokonanie wizji budynku w godz. 9 -17 od poniedziałku do piątku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem użytkownika obiektu - MDK nr 1 4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonaną dokumentację projektową, wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, urządzenia i elementy wyposażenia co najmniej 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi, liczonych od dnia odbioru końcowego robót.5. Zamawiający wymaga zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących prace budowlane takie jak: roboty rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe, betoniarskie, montażowe, instalacyjne, związane ze stolarką okienną i drzwiową, roboty ciesielskie, stolarskie oraz pozostałe roboty ogólnobudowlane wymienione w przedmiarze opracowanym przez Wykonawcę, do wykonywania których nie są wymagane uprawnienia.Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Istotnych postanowieniach umownych.6. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Istotnych postanowieniach umownych, które stanowią załącznik nr 4 do siwz.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
45000000-7
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45331200-8
45421100-5
45432114-6
45443000-4
44113330-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-01
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-06-01

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 1 czerwca 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: -
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: -
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jn.1) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCYWykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:a) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą renowacje elewacji budynku wpisanym do rejestru zabytków lub objętego nadzorem konserwatorskim;b) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą renowacje powierzchni marmurowych obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub objętego nadzorem konserwatorskim;c) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą renowację okien drewnianych z witrażami.Zamawiający, przez określenie renowacji rozumie prace konserwatorskie i restauratorskie w myśl przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.Roboty, o których mowa powyżej, tj. wymienione w lit. a), lit. b) i lit. c) mogły być realizowane na podstawie jednej lub kilku umów.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dot. doświadczenia wykonawcy będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów, tj. potencjały wykonawców sumują się. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.2) KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami, która/które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą/posiadającymi:a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (główny projektant, koordynator projektu we wszystkich branżach), która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła co najmniej jeden raz funkcję głównego projektanta przy opracowywaniu dokumentacji projektowej lub projektowo-kosztorysowej dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków;b) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;c) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;d) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;e) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy, koordynator robót we wszystkich branżach), która przez okres co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru i która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła co najmniej jeden raz funkcję kierownika budowy przez cały okres realizacji robót budowlanych wykonywanych w obiekcie zabytkowym/obiektach zabytkowych wpisanym/-ych do rejestru zabytków nieruchomych, o wartości tych robót w ramach jednej umowy co najmniej 3.000.000,00 zł brutto;f) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej (kierownik robót branży sanitarnej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;g) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (kierownik robót branży elektrycznej).W przypadku gdy wartość roboty wyrażona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca winien dokonać przeliczenia wartości zgodnie z średnim kursem Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia nin. postępowania. W przypadku braku średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia nin. postępowania należy dokonać przeliczenia podanych kwot z waluty obcej na ich równowartość w złotych polskich po średnim kursie NBP ostatnio obowiązującym przed dniem ogłoszenia nin. postępowania z podaniem daty kursu.Wskazane powyżej uprawnienia budowlane winny być zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnieniom, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.W przypadku Wykonawców spoza RP, Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnieniom, uprawnienia, kwalifikacje, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwa członkowskich Unii Europejskiej.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów, tj. potencjały wykonawców sumują się. W związku z warunkiem szczegółowym dotyczącym kwalifikacji zawodowych Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie (w Wykazie osób) imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. POTENCJAŁ PODMIOTÓW TRZECICHWykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, przy czym stosowna sytuacja w niniejszym postępowaniu wystąpi wyłącznie w przypadku gdy:a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Wykonawca winien złożyć dokument/-y, który/-e określa/-ją w szczególności:aa) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,ab) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,ac) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,ad)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje roboty budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Dokumentem, o którym mowa powyżej może być zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (można wykorzystać załącznik nr 3 do siwz),b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.c) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,c) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatachlokalnych d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,UWAGA: - dokumenty, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć również w stosunku do każdego z podmiotów, na których zdolnościach polega przy potwierdzaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, - w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty, o których mowa powyżej zobowiązany będzie przedłożyć każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (każdy z wspólników spółki cywilnej).W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną: 1) zaświadczenie, o którym mowa pod lit. a) winno dotyczyć spółki (jedno zaświadczenie) oraz każdego z wspólników (kolejne zaświadczenia), 2) zaświadczenie, o którym mowa pod lit. b) winno dotyczyć każdego z wspólników (ile wspólników tyle zaświadczeń) oraz - jeżeli dotyczy - spółki (kolejne zaświadczenie). Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do przedłożenia dokumentu, o którym mowa w lit. d) w przypadku, gdy Wykonawca wskaże Zamawiającemu na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp oraz § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia adres, pod którym Zamawiający może uzyskać dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych lub sprawę, w której Zamawiający przechowuje zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp dokument i poinformuje, że jest on aktualny.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, zamiast:1) dokumentów określonych w pkt 1 lit. a) i b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony/wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,2) dokumentu określonego w pkt 1 lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia określonych powyżej.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty ;b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
-
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 .W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.UWAGA: W przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa powyżej przedkłada każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (każdy z wspólników spółki cywilnej).2. Oferta winna składać się z: 1) formularza oferty 2) oświadczenia/-eń dot. wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowaniaoraz jeżeli dotyczy:3) pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza;4) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza;5) dokument/-y dot. udostępnienia podmiotu trzeciego np. pisemne zobowiązanie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 zł2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr konta 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła:,,Renowacja budynku i pomieszczeń MDK nr 1 w Bytomiu- wadium".Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert).5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zamówień Publicznych; 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, pok. nr 301.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno:1) być wystawione na Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom;2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp;3) mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą;4) zawierać informację, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy (tytuł postępowania, numer sprawy lub numer i data ogłoszenia o zamówieniu).7. Wadium powinno zabezpieczać cały 30-dniowy termin związania ofertą, za początek którego uważa się termin składania ofert.8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie kierownika budowy20,00
doświadczenie głównego projektanta14,00
gwarancja i rękojmia6,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności. Strony przewidują możliwość:1) zmiany strony umowy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,2) zmiany Wykonawcy:a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,3) zmiany osób wskazanych w § 29 ust. 1 lub 2 lub 3 umowy w przypadku:a) ważnych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby,b) niewywiązywania się przez tą osobę z ciążących na niej obowiązków,c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy W przypadku zmiany, o której mowa powyżej, osoba wskazana przez Wykonawcę winna posiadać uprawnienia co najmniej takie jakich wymagano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku zmiany osoby wskazanej w § 29 ust. 1 i ust.2 umowy - również doświadczenie, które pozwalałoby uzyskać Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert - odpowiednio: doświadczenie kierownika budowy i doświadczenie głównego projektanta - co najmniej taką samą ilość punktów, jak za osobę wskazaną z ofercie,4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecieb) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy wprowadzonemu przez Zamawiającego na teren budowyc) wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. d) niewypały i niewybuchye) wykopaliska archeologicznef) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności kolizja z istniejącą niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną (sieci, instalacje, urządzenia itp.) lub obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.)g) wystąpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub zaniechania Wykonawcyh) przedłużającą się procedurę przetargową, jeżeli termin wykonania zamówienia w dniu zawarcia umowy wynosić będzie mniej niż 13 miesięcy, wówczas Wykonawca może domagać się przedłużenia tego terminu maksymalnie o okres brakujący do zachowania 13-miesięcznego terminu wykonania przedmiotu umowyZmiana umowy z przyczyn, o których mowa pod lit. a) - g) możliwa jest o okres nie dłuższy niż okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy.5) zmiany § 14 ust. 1 umowy w zakresie wskazanych podwykonawców, rezygnacji z podwykonawców, zmiany wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2.6) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych lub administracyjnych, w szczególności:a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.b) koniecznością dokonania zmiany w pozwoleniu na budowę - o czas trwania procedury administracyjnejc) nieuzasadniona odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń itp.d) pojawienie się na etapie realizacji robót nowych warunków lub wymagań nałożonych przez włascicieli lub zarządców infrastruktury, dotyczących elementów, które ingerują lub z którymi koliduje Projekt. Niniejsza zmiana możliwa jest o okres nie dłuższy niż okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy. 7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust.1 i ust.2 umowy w przypadku zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług,b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotned) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zasady wprowadzenia zmian określa § 13 umowy. 8) zmian dotyczących realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy nieobjętych niniejszą umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach niniejszej umowy,b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 12 ust. 1 umowy, 9) zmiany postanowień umownych, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości umowy określonej pierwotnie w § 12 ust. 1 umowy 10) wprowadzenia zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych 11) wprowadzenia zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 12 ust. 1 umowy 12) wprowadzenia zmiany wynikających z uchylenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie13) wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń lub uzgodnień z Instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą albo z decyzji administracyjnych2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody stron na jej dokonanie.3. Wszelkie zmiany nin. umowy wymagają - pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Klauzula informacyjna Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jestPrezydent Miasta Bytomia41-902 Bytom, ul. Parkowa 22) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Bytom: Inspektor IOD: Halina SaługaUrząd Miejski w Bytomiu, ul.Parkowa 2mail: pi@um.bytom.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.,6 ust.1 lit.c RODO w celuzwiązanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacją zamówienia);4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umową o dofinansowanie, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp).6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO8) Posiada Pani/Pan:a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO **;** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, których mowa w art.20 RODO,c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.2. Zgodnie z art.26 ust.2f ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu , spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty lub dowody nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.3. W zakresie nie uregulowanym siwz, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.5.Zamawiający:1) nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej;2) nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej;3) nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia;4) nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.6. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH