Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z wykonaniem remontu pomieszczeń przeznaczonych na Salę tradycji 16. Jarocińskiego batalionu remontu lotnisk

20-12-2018, 00:00

Dane kontaktowe

33 Baza Lotnictwa Transportowego
Powidz-Osiedle 6,62-430 Powidz
tel. 261 544 471; 261 544 261
fax. 261 544 332; 261 544 111
e-mail: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl
http:// www.33bltr.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 663251-N-2018 z dnia 2018-12-20 r.

33 Baza Lotnictwa Transportowego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z wykonaniem remontu pomieszczeń przeznaczonych na Salę tradycji 16. Jarocińskiego batalionu remontu lotnisk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 33 Baza Lotnictwa Transportowego, krajowy numer identyfikacyjny 31018885400000, ul. Powidz-Osiedle  6 , 62-430   Powidz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 261 544 471; 261 544 261, e-mail 33bltr.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 544 332; 261 544 111.
Adres strony internetowej (URL): www.33bltr.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.33bltr.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.33bltr.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście
Adres:
33 Baza Lotnictwa Transportowego, ul.Witkowska 8-Powidz Osiedle 6, 62-430 Powidz, kancelaria jawna - budynek nr 1, na parterze, pokój nr 43

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z wykonaniem remontu pomieszczeń przeznaczonych na Salę tradycji 16. Jarocińskiego batalionu remontu lotnisk
Numer referencyjny: 36/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z wykonaniem remontu pomieszczeń przeznaczonych na Salę tradycji 16. Jarocińskiego batalionu remontu lotnisk. Zadanie będzie obejmowało remont dwóch pomieszczeń (pom. nr 4 i 5 ) parteru budynku koszarowego nr 5 o łącznej powierzchni 98,30 m2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 8 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) określa zakres realizacji dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca przygotowując ofertę musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji niniejszego zadania, wynikające z PFU i SIWZ, a także koszty nieujęte, bez których nie można prawidłowo wykonać zadania.2. Zamówienie obejmuje w szczególności:2. 1. W części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej:a) Wykonać inwentaryzację obiektu i terenu w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej.b) Wykonać koncepcje projektową uzgodnioną z Zamawiającym co najmniej dwie - wersje w trybie roboczym.c) Wykonać dokumentację projektową na podstawie opracowanej i uzgodnionej koncepcji projektowej - 1 egz.,d) Opracować projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwai ochrony zdrowia - 4 egz.e) Wykonać projekty wykonawcze oraz inne, których konieczność opracowania może wyniknąć w trakcie projektowania - 4 egz.f) Opracować kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót (,,kosztorys ślepy") - 2 egz. w formacie PDF, ATHg) Opracować specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętego przedmiotem umowy - 2 egz.h) Wykonania zapisu całości opracowania dokumentacji na nośniku elektronicznym (płyta CD). koncepcja, dokumentacja projektowa oraz STWiORB w formacie DWG, PDF, DOC - 3 egz.i) Uzyskać wymagane prawem decyzje, pozwolenia lub inne dokumenty administracyjne.j) Sprawować nadzór autorski dla wykonywanego zadania,k) Wykonać prace remontowe zgodnie z zatwierdzonym projektem,2. 2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń związanych z realizacją zadania.2. 3. W części dotyczącej wykonania robót budowlanych:a) wymianę wewnętrznych linii telefonicznych i nagłośnieniowych,b) podłączenie nowych instalacji do rozdzielnicy głównej szafy sterującej,c) montaż nowego wyposażenia tablicy elektrycznejd) wymianę instalacji elektryczneje) wymiana nowych pionów C.O oraz grzejników wraz z zaworami termostatycznymi, f) wymianę oświetlenia wewnętrznego na ledowe,g) wyburzenie ściany nośnej pomiędzy pom 4 i 5,h) wykonanie nowego stalowego podciągu w ścianie nośnej łączącej dwa pomieszczenia,i) rozkucie i poszerzenie otworów drzwiowych na szerokość min 150 cm j) montaż drzwi szklanych podwójnych z możliwością automatycznego otwierania na czujnik ruchu,k) Wykonanie w pom nr 5 częściowej wysuniętej przedścianki ekspozycyjnej podświetlanej,l) Wykonanie dekoracyjnych sufitów podwieszanych z płyt GK podświetlanych z montażem lamp sufitowych, głośników i ewentualnych innych urządzeń,ł) Wykonanie fototapet o dużych rozmiarach ze wskazanych zdjęć przez użytkownika,m) szpachlowanie i malowanie ścian,n) wykonanie nowych podłóg w pomieszczeniach Sali tradycji- wylewki betonowe z wykończeniem płytkami granitowymi,o) wymiana instalacji wentylacyjnejp) wymiana rolet wewnętrznych,r) wymiana parapetów wewnętrznych na granitowe,s) utylizacja odpadów3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 - tekst jednolity ze zmianami), ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 i 2018).4. Wykonawca przed opracowaniem oferty może dokonać wizji lokalnej terenu. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu chęci udziału przedstawicieli Wykonawców w tym przedsięwzięciu na nr faks: 261 544 332 bądź adres mail: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl. Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w wizji lokalnej, a także numer kontaktowy w celu przekazania szczegółów czasu i miejsca jej przeprowadzenia, które będzie uzależnione od ilości chętnych. Wizja będzie się odbywać w obecności upoważnionych osób funkcyjnych z ramienia Zamawiającego. Przybyłe osoby powinny posiadać ze sobą dowód tożsamości. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mających realizować zamówienie w zakresie wszelkich czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych, tj. czynności określonych w pkt 2.3. lit. a)-r) niniejszej częściogłoszenia. Wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Zamawiający nie określa wymiaru etatu. 7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, określa ,,Wzór umowy" stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II.5) Główny kod CPV: 71200000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71242000-6
71245000-7
45000000-7
45200000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-22

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 22.04.2019r.Termin realizacji może ulec skróceniu w ramach kryterium oceny ofert (szczegółowe informacje zostały zawarte w części XIV SIWZ).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. zdolności technicznej lub zawodowej a) zdolność technicznaZamawiający wymaga, aby Wykonawca:dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:o kierownikiem budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej z aktualną przynależnością do Izby Budowlanej;o kierownikiem robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych z aktualną przynależnością do Izby Budowlanej;o kierownikiem robót instalacyjnych, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń instalacji wodno - kanalizacyjnych z aktualną przynależnością do Izby Budowlanej.Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. [zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 2006 r. poz. 578 z późniejszymi zmianami)] lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, przynależne do właściwej Izby samorządu zawodowego (np. Izba Architektów RP, PIIB) wraz ze wskazaniem terminu ważności tych uprawnień.b) zdolność zawodowaZamawiający wymaga, aby Wykonawca:posiadał doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości minimum 150 000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączył dowody określające czy zostały te roboty wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.Za robotę budowlaną należy rozumieć: roboty branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej - trzy branże łącznie jako jedna robota budowlana (bez określenia udziału poszczególnych rodzajów branż w całkowitej wartości roboty budowlanej) na kwotę min. 150 000,00 zł brutto .2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja" o której mowa w ust. 2 wystąpi wyłącznie w przypadku gdy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22.c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - według załącznika nr 3 do SIWZ, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców musi wykazać się dwiema robotami, by spełnić warunek.) b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 4 do SIWZ.(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie dysponowanie osobami przez chociaż jednego z Wykonawców albo przez każdego Wykonawcę każdą osobą oddzielnie, można sumować zdolności techniczne Wykonawców, by spełnić warunek.)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zmieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.2) Oferta musi zawierać następujące dokumenty:1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ,2. oświadczenie o którym mowa w części VI, ust. 1 pkt. 1 SIWZ,3. zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy),4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie,5. pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,6. potwierdzenie wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium (do upływu terminu składania ofert) lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy spowoduje, iż oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Prawo zamówień publicznych.3. Wadium musi być wniesione na cały okres terminu związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.4. Wadium można wnieść w następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego NBP o/Poznań nr 95 1010 1469 0016 9013 9120 1000 z dopiskiem : ,,Wadium - Nr sprawy 36/2018. 5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w formie pieniężnej wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego (godzina i minuta, np. jeżeli termin składania ofert upływa o godz.9:30 a wadium wpłynie o godz. 9:40 Zamawiający uzna, że nie wpłynęło w terminie). 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.7. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
przedłuzony termin gwarancji20,00
termin realizacji zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:2. 1. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia:a) opóźnień wynikających z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:- gdy zmiana terminu wynika z uzasadnionego wniosku Zamawiającego, który z racjonalnych przyczyn zawnioskuje o przesunięcie terminu realizacji umowy lub zmianę, w tym jeżeli wniosek taki uzasadnia ważny interes Zamawiającego,- wstrzymania robót przez Zamawiającego,b) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.c) działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi - zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.d) w przypadku niedotrzymania przez organy administracyjne terminów urzędowych w wydawaniu decyzji, zezwoleń, postanowień itp.e) wystąpienia dodatkowych robót na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. 2. Wystąpienia robót zamiennych, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty, w szczególności w zakresie:- zaoferowanych materiałów, urządzeń - w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi wycofanie z produkcji materiałów, urządzeń, a wprowadzenie zamienników nie spowoduje zmiany parametrów świadczenia, - pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy,- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, a także podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,- ujawnienie w trakcie robót potrzeby przeprowadzenia ich w innej wymaganej w danych warunkach metodzie (technologii) czy przy użyciu innych materiałów. 2. 3. Wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:a) zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku,b) wystąpienia dodatkowych robót na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. 4. Zmiany kierownika budowy lub robót na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana może nastąpić np. w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień, itp.).3. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie podwykonawstwa na następujących zasadach:3. 1 Zmiany udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego - w przypadku, kiedy Wykonawca określił go co do tożsamości w ofercie, a nowy podwykonawca spełni wymagania dla fachowego wykonania powierzonych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z umową (np. oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy). Zastosowanie mają wymagania określone w § 9-12 wzoru umowy;3. 2 Zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców w przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości/likwidacji podwykonawcy;3. 3 Powierzenie wykonania podwykonawcom innej części przedmiotu umowy niż określona w § 9 ust. 1 umowy możliwe jest po spełnieniu wymagań określonych w § 9-12 umowy; Zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom, a także rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku gdy: a) konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy jest spowodowana rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę.b) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia.c) konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów.d) w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy. 3. 4 Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych możliwa jest, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Przepisy § 9-12 umowy stosuje się odpowiednio. 4. W przedstawionych w ust. 2.1. a) - e) przypadkach wystąpień opóźnień, strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.5. Wszelkie zmiany zostaną wprowadzone na poniższych zasadach łącznie:a) Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnego aneksu, b) Zmiany w zapisach umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-08, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH