Przetarg

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi wewnętrznych w budynku nr 12 (obiekt zabytkowy) w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko administrowanym przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

05-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

41 Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5,08-521 Dęblin
tel. 261 517 525,
fax. 261 519 536
e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl,
http:// www.41blsz.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 569769-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

41 Baza Lotnictwa Szkolnego: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi wewnętrznych w budynku nr 12 (obiekt zabytkowy) w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko administrowanym przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, krajowy numer identyfikacyjny 61456920000000, ul. ul. Brygady Pościgowej  5 , 08-521  Dęblin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 517 525, , e-mail 41blsz.przetargi@ron.mil.pl, , faks 261 519 536.
Adres strony internetowej (URL): www.41blsz.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.41blsz.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna (Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej). Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego.
Adres:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 - 521 Dęblin, Kancelaria Jawna, budynek Nr 226, pokój nr 7.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi wewnętrznych w budynku nr 12 (obiekt zabytkowy) w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko administrowanym przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Numer referencyjny: Nr 34/19/N
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi wewnętrznych w budynku nr 12 (obiekt zabytkowy) w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko administrowanym przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Szczegółowy zakres robót określa niniejsza SIWZ oraz następujące załączniki do SIWZ tj.:a) ogólne warunki umowy: załącznik Nr 6; b) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU): załącznik Nr 7; 4. UWAGA!!! Zamawiający umożliwia dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu przygotowania oferty.Zainteresowani wizją Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 11 lipca 2019r o godz. 10:00 - do kompleksu wojskowego Dęblin-Lotnisko, 08-530 Dęblin, ul. Lotników Polskich, (brama główna - biuro przepustek). Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie wizji lokalnej są pracownicy Wydziału Infrastruktury tel. 261-518-613, 261-517-919.Osoby, które będą okazywać przedmiot zamówienia są upoważnione jedynie do udostępnienia terenu w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z osobami, które będzie okazywać przedmiot zamówienia nie jest wiążące - wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować pisemnie bezpośrednio na adres Zamawiającego. Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół. Zamawiający nie przewiduje udzielania wyjaśnień podczas wizji lokalnej. Zakazuje się dokonywania w trakcie wizji lokalnej zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystaniem aparatów latających typu ,,Dron".5. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na obiektach budowlanych i poza ich terenem. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest podczas realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992). Odzyskane w ramach realizacji zadania materiały (złom) Wykonawca własnym transportem przekaże do magazynu Infrastruktury 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego mieszczącego się w Dęblinie za pokwitowaniem. Pozostałe materiały powstałe podczas prac rozbiórkowych, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt przekazać do utylizacji. Utylizacja materiałów nastąpi na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustawą o odpadach.6. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia:Z zaprojektowaniem oraz wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie drzwi wewnętrznych związane są następujące przepisy prawne:- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202);- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462, z 2012 r. ze zm.);- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130, poz. 1389);- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zm.);- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 roku (Dz.U. nr 75 poz. 664) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego;- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami),- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018, poz. 799 z późn. zm.);- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126);- NORMA OBRONNA NO-04-A009 z 2017roku ,,Obiekty wojskowe. Zabezpieczenie mechaniczne i ogrodzenia"7. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia.8.Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy w celu realizacji prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.9. Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego pod Nr A/960.Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren pod roboty w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia rozpoczęcia robót do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przypadku wydania decyzji przez Wojewodę Lubelskiego. W przypadku wydania zaświadczenia lub zgody ,,milczącej" obowiązuje termin przekazania terenu budowy określony w pkt 8.10.Sporządzenie całości dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem zgody lub decyzji na budowę i przedłożenie całości dokumentacji Zamawiającemu celem jej akceptacji nie może nastąpić później niż 12 tygodni (dwanaście tygodni) od dnia podpisania umowy. 11. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy nie zatrudniający cudzoziemców, Wykonawca nie później niż 5 dni (pięć dni) przed dniem rozpoczęcia realizacji robót dostarczy Zamawiającemu w 2 (dwóch) egzemplarzach wykaz osób biorących udział w realizacji umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:- imię i nazwisko osoby,- pesel i miejsce zamieszkania,- markę i numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.12.W przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy zatrudniający cudzoziemców lub podmiot zagraniczny zatrudniający pracowników nie posiadających obywatelstwa polskiego i planowanie wprowadzenia tychże osób na teren Jednostki Wojskowej, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o takim fakcie nie później niż 21 dni (dwadzieścia jeden dni) przed planowanym terminem i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa decyzja Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu w 2 (dwóch) egzemplarzach wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:- imię i nazwisko osoby,- datę i miejsce urodzenia,- obywatelstwo,- numer paszportu z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności (kserokopia lub skan),- numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,- czasookresu wykonania pracy,- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.Powyższe dane niezbędne są do wydania przepustek umożliwiających wejście na teren wykonania robót. W wykazie osób należy wskazać, które osoby będą realizowały, a które nadzorowały prace.W dniu zakończenia robót Wykonawca ma obowiązek rozliczenia się (zdania) wystawionych przepustek.Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy ,,Jednorazowego pozwolenia" uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie ,,Jednorazowego pozwolenia" jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego nie może wykonywać prac, robót wymagających dostępu do informacji niejawnych.13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac, za wszelkie materiały i urządzenia używane do prac od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 14. Prowadzenie prac winno nastąpić w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika.15. Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania prac do daty odbioru ostatecznego i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych prac Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawy poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 16. Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych zobowiązuje się do przestrzeganiaprzepisów przeciwpożarowych - w szczególności do utrzymywania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego przepisami szczególnymi. Wszelkie posiadane materiały łatwopalne Wykonawca zobowiązuje się składować zgodnie z obowiązującymi przepisamiw taki sposób, by osoby trzecie lub osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania lub niewłaściwego stosowania przepisów przeciwpożarowych odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca zostanie zapoznany w zakresie przestrzegania przepisów p.poż. przez przedstawiciela ochrony p.poż.co warunkuje realizowanie prac przy użyciu otwartego ognia. 17. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisamii zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650,z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401), z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 18. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie robót budowlanych. 19. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu. Rozliczenie za roboty budowlane będzie - fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół końcowy odbioru robót budowlanych.20. Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.21.Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru na piśmie w terminie (liczy się data wpływu zgłoszenia do Kancelarii Zamawiającego).22. Zamawiający najdalej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia dokona odbioru robót albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie warunki muszą być jeszcze spełnione aby dokonać odbioru przedmiotu umowy.23. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego (dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, świadectwa jakości dostarczone przez dostawców).24. Płatność w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze na podstawie końcowego protokołu odbioru robót, bez wad i usterek. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.25. Wykonawca będzie korzystał z własnego źródła energii elektrycznej oraz z własnych dostaw wody lub podpisze umowę na rozliczenie dostawy energii elektrycznej z RZI Lublin, dostawy wody na cele technologiczne i socjalne z 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, po uprzednim zamontowaniu własnej rozdzielnicy elektrycznej z licznikiem i własnego wodomierza.26. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, zobowiązuje się pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej dostarczyć Zamawiającemu:dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane:o projektanta w branży budowlanej - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania obiektu budowlanego.Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonymw ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom. Ponadto aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy. o kierownika budowy - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami. Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonymw ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom, oraz dokument potwierdzający, że osoba ta przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, na podstawie art. 37c. ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). Aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy.27. Rozwiązania równoważne:a) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) lub ogólnych warunkach umowy (podstawa prawna art. 29 ust. 3 oraz 30 ust. 4 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów oraz będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę; normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy). Ich wskazanie w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) lub ogólnych warunkach umowy ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Nazwy materiałów i urządzeń, nazwy producentów mają stanowić jedynie podstawę do kategoryzacji zastosowanych materiałów pod względem parametrów technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych innych producentów pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych niż opisane w dokumentacji oraz spełnienie opisanych funkcji. Przytoczone nazwy w dokumentacji odnoszą się do konkretnych producentów dostępnych na rynku, w świetle art. 29 ust.3 ustawy Pzp należy je traktować jako materiały i urządzenia przykładowe - powołanie się na konkretny produkt nie oznacza konieczności jego zastosowania. Zgodnie z prawem zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne (inne niż opisane lub wynikające z dokumentacji), to jest w żadnym stopniu nie obniżające przyjętego standardu i nie pozbawiające użytkownika rozwiązań technicznych ani nie pozbawiających użytkownika żadnych wydajności i funkcjonalności. b) Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych rozwiązań. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: ,,Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego". W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje w złożonej ofercie rozwiązania równoważne - w tym materiały, urządzenia i inne elementy równoważne - zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych z podaniem ich nazwy oraz nazwy ich producenta) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w stanowiącym opis przedmiotu zamówienia Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji programu, których dotyczy. Aby uznać, że Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne do opisanych, musi on to w sposób wyraźny zadeklarować w ofercie podając konkretnie jaki produkt lub produkty/ urządzenia/ rozwiązania/ inne elementy oferuje w zamian za jaki produkt lub produkty/ urządzenia/ rozwiązania/ inne elementy. Wykonawca może wykazywać w złożonej ofercie równoważność oferowanych przez siebie rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) za pomocą wszelkich środków dowodowych (stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych). c) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały, urządzenia lub inne elementy muszą: - posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji; - posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. d) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnięć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje materiały oraz inne elementy równoważne. Wykonawca oferujący roboty budowlane zgodne z opisem Zamawiającego (zgodne z wymogami i normami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) - nie ma obowiązku dołączania do oferty żadnych dokumentów w tym zakresie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne elementy równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załącznikach tj. w ogólnych warunkach umowy, Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów lub urządzeń lub innych elementów równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały, urządzenia i inne elementy, rozwiązania wskazane w dokumentacji. Uregulowania odnoszące się do podwykonawców:Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.28. Wykonawca zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.29. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane.30. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców, które następują w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie wykonawca zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 31. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania wykonawcy.32. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 33. Zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.34. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania wykonywania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców.35. Przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.36. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zakresie wskazanym powyżej, Strony postanawiają, że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłoży do akceptacji Zamawiającemu:1) projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty jej zmian wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania tych robót - na co najmniej 14 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej zmiany;2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia jej zawarcia lub jej zmiany.37. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający dokona wypłaty całego wynagrodzenia umownego na rzecz Wykonawcy po wykonaniu przez niego zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi: 1) oryginały oświadczeń każdego z zaakceptowanych Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności; 2) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę każdemu z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców potwierdzone przez bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z kopiami faktur, na podstawie których dokonano zapłaty. 38. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.39. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wskazanej powyżej, Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej płatności przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 40. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały określone w ogólnych warunkach umowy.41. Wymogi dotyczące zatrudnienia: Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy:wszelkie czynności - prace - polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na wymianie 3szt. drzwi wewnętrznych w budynku nr 12w kompleksie wojskowym Dęblin - Lotnisko. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących wszelkie czynności - prace - polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na wymianie 3szt. drzwi wewnętrznych w budynku nr 12 w kompleksie wojskowym Dęblin - Lotnisko. 42. Zamawiający nie wymaga, aby osoby realizujące bezpośrednio prace projektowe po stronie Wykonawcy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.43. Zamawiający nie wymaga, aby osoby pełniące nadzór nad personelem bezpośrednio realizującym przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy wymaganego: kierownika budowy).44. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest do:1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów;3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.45. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:1) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, a których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;2) na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane przez Zamawiającego z poniżej wskazanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w punkcie 1, a których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000); (tj.w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracęi wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000);. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.46. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodóww celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 5 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.47. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonych przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace będzie traktowane jako niespełnienie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.48. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.Informacje o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 13 RODO):49. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:41. Baza Lotnictwa Szkolnego08- 521 Dęblinul. Brygady Pościgowej 5tel. 261-517-525;NIP 506-011-18-75;REGON 061456920.? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi wewnętrznych w budynku nr 12 (obiekt zabytkowy) w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko administrowanym przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 34/19/N prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.50. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego- załącznika nr 1 do SIWZ).51. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Formalności z tym związanych dopełni osoba odpowiedzialna za realizację umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71242000-6
45000000-7
45421000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy w celu realizacji prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren pod roboty w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia rozpoczęcia robót do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanegow przypadku wydania decyzji przez Wojewodę Lubelskiego. W przypadku wydania zaświadczenia lub zgody ,,milczącej" obowiązuje termin przekazania terenu budowy określony powyżej. Z czynności przekazania terenu budowy sporządzony zostanie protokół, podpisywany przez strony. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w całości, oraz zgłosić gotowość robót budowlanych do odbioru końcowego w terminie do dnia 15.11.2019r. Zastrzega się, że roboty budowlane mogą nastąpić dopiero po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej:- jedną robotę budowlaną na kwotę co najmniej 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) - obejmującą swym zakresem wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki budowlanej drzwiowej antywłamaniowej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jedna usługa projektowa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy obejmującej zakres i wartości wskazaną powyżej.Jedna robota budowlana oznacza robotę wykonaną na podstawie jednej umowy obejmującej zakres i wartości wskazaną powyżej.Zamawiający dopuści również sytuację, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej (wykonanej na podstawie 1 umowy) na kwotę co najmniej: 16 000,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy złotych) - obejmującej swym zakresem zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki budowlanej drzwiowej antywłamaniowej.Jedna robota budowlana oznacza robotę wykonaną na podstawie jednej umowy. Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć co najmniej podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia robót.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej:- jedną usługę projektową na kwotę co najmniej 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) - obejmującą swym zakresem zaprojektowanie wymiany stolarki drzwiowej antywłamaniowej,wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie, lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy.Jedna usługa projektowa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy obejmującej zakres i wartości wskazane powyżej.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej (wykonanej na podstawie 1 umowy) na kwotę co najmniej: 16 000,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy złotych) - obejmującej swym zakresem zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki budowlanej drzwiowej antywłamaniowej - nie ma już obowiązku wykazywać się wykonaniem co najmniej jednej usługi i projektowej na kwotę co najmniej 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) - obejmującej swym zakresem zaprojektowanie wymiany stolarki drzwiowej antywłamaniowej.c) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone.Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się osobami, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia i posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania tego zamówienia tj. spełniające następujące wymagania:- co najmniej jedna osoba - projektant w branży budowlanej - posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania obiektu budowlanego,Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonymw ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom. Osoba ta winna posiadać ponadto aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualnie przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego) - pod rygorem wstrzymania prac projektowych do czasu uzupełnienia powyższych braków. Koszty wynikające ze wstrzymania prac projektowych obciążają Wykonawcę. Zamawiający uzna uprawnienia wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z 2016 r. poz. 65, z późn. zm.) oraz art. 20a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.o samorządach architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z późn. zm.). Projektantem, o którym mowa powyżej, może być obywatel państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który nabył kwalifikacje zawodowe - równoznaczne uprawnieniom budowlanym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania obiektu budowlanego - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz posiada odpowiednią decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w tej ustawie. Zamawiający dopuszcza również osobę, która nie posiada określonej wyżej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, ale posiada uprawnienia do świadczenia usług transgranicznych, określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach architektów oraz inżynierów budownictwa: obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa).- co najmniej jedna osoba - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami. Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonymw ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom, oraz dokument potwierdzający, że osoba ta przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, na podstawie art. 37c. ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). Aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy.Zamawiający uzna uprawnienia wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z 2016 r. poz. 65, z późn. zm.) oraz art. 20a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.o samorządach architektów, inżynierów budownictwa(Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z późn. zm.). Kierownikiem budowy, o którym mowa powyżej, może być obywatel państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który nabył kwalifikacje zawodowe - równoznaczne uprawnieniom budowlanym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawiez dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz posiada odpowiednią decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w tej ustawie. Zamawiający dopuszcza również osobę, która nie posiada określonej wyżej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, ale posiada uprawnienia do świadczenia usług transgranicznych, określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach architektów oraz inżynierów budownictwa: obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. potwierdzających: o brak podstaw do wykluczenia; Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów). odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 7.2. ppkt. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty, o których mowa w pkt 9 i 10 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacja dotycząca podwykonawców: Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podwykonawców: ??Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podmiotów: ??Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993), zwanym dalej ,,rozporządzeniem ws. dokumentów". O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w tym: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 ustawy (w tym postępowaniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1 ustawy). 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. 3. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania wykonawcę: 3.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy i które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy w terminie złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA (SELF - CLEANING) 8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy oraz pkt. 16-20 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 9. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. potwierdzających: o spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 8.1. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie - wzór wykazu robót stanowi załącznik Nr 4a do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Z wykazu musi wynikać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej: - jedną robotę budowlaną na kwotę co najmniej 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) - obejmującą swym zakresem wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki budowlanej drzwiowej antywłamaniowej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jedna robota budowlana oznacza robotę wykonaną na podstawie jednej umowy obejmującej zakres i wartości wskazaną powyżej. Zamawiający dopuści również sytuację, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej (wykonanej na podstawie 1 umowy) na kwotę co najmniej: 16 000,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy złotych) - obejmującej swym zakresem zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki budowlanej drzwiowej antywłamaniowej. Jedna robota budowlana oznacza robotę wykonaną na podstawie jednej umowy. Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć co najmniej podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia robót. b) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik Nr 4b do SIWZ. Z wykazu musi wynikać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej: - jedną usługę projektową na kwotę co najmniej 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) - obejmującą swym zakresem zaprojektowanie wymiany stolarki drzwiowej antywłamaniowej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie, lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy. Jedna usługa projektowa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy obejmującej zakres i wartości wskazane powyżej. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej (wykonanej na podstawie 1 umowy) na kwotę co najmniej: 16 000,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy złotych) - obejmującej swym zakresem zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki budowlanej drzwiowej antywłamaniowej - nie ma już obowiązku wykazywać się wykonaniem co najmniej jednej usługi i projektowej na kwotę co najmniej 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) - obejmującej swym zakresem zaprojektowanie wymiany stolarki drzwiowej antywłamaniowej. c) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. W wykazie Wykonawca wykaże się osobami, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniającymi następujące wymagania: - co najmniej jedna osoba - projektant w branży budowlanej - posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania obiektu budowlanego, Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom. Osoba ta winna posiadać ponadto aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualnie przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego) - pod rygorem wstrzymania prac projektowych do czasu uzupełnienia powyższych braków. Koszty wynikające ze wstrzymania prac projektowych obciążają Wykonawcę. Zamawiający uzna uprawnienia wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65, z późn. zm.) oraz art. 20a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z późn. zm.). Projektantem, o którym mowa powyżej, może być obywatel państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który nabył kwalifikacje zawodowe - równoznaczne uprawnieniom budowlanym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania obiektu budowlanego - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz posiada odpowiednią decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w tej ustawie. Zamawiający dopuszcza również osobę, która nie posiada określonej wyżej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, ale posiada uprawnienia do świadczenia usług transgranicznych, określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach architektów oraz inżynierów budownictwa: obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa). - co najmniej jedna osoba - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami. Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom, oraz dokument potwierdzający, że osoba ta przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, na podstawie art. 37c. ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). Aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający uzna uprawnienia wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65, z późn. zm.) oraz art. 20a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa(Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z późn. zm.). Kierownikiem budowy, o którym mowa powyżej, może być obywatel państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który nabył kwalifikacje zawodowe - równoznaczne uprawnieniom budowlanym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawiez dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz posiada odpowiednią decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w tej ustawie. Zamawiający dopuszcza również osobę, która nie posiada określonej wyżej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, ale posiada uprawnienia do świadczenia usług transgranicznych, określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach architektów oraz inżynierów budownictwa: obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa). Jeśli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, zobowiązuje się pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej dostarczyć Zamawiającemu: dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane: o projektanta w branży budowlanej - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania obiektu budowlanego. Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom. Ponadto aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy. o kierownika budowy - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami. Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom, oraz dokument potwierdzający, że osoba ta przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, na podstawie art. 37c. ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). Aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót materiały i wyroby budowlane/urządzenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, oraz osób wymienionych w § 9, jeżeli zajdzie taka potrzeba - w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków, z tym, że w przypadku osób, o których mowa w § 8 ust 1 i 2, osoba ją zastępująca musi posiadać przynajmniej takie same uprawnienia; 2. strony dopuszczają możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia ryczałtowego (wartości umowy) w przypadku zajścia urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, w stopniu wynikającym z tych zmian; 3. gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych; 4. jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: 1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń - przy czym zaproponowane przez Wykonawcę materiały lub urządzenia posiadają lepsze lub równe cechy, parametry i funkcjonalności, niż te będące przedmiotem oferty, w zakresie cech, parametrów, wymaganych funkcjonalności, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - w takim przypadku, warunki i zasady realizacji umowy, w tym wynagrodzenie, pozostają bez zmian; 2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na: zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości robót, poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie; Poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie; 3) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 4) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; 5. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: 1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, działanie siły wyższej tj: powódź, huragan, intensywne opady deszczu, gradu, śniegu niskich temperatur w dzień i w nocy i ich skutków, 2) stwierdzenia braków lub błędów projektowych, o czas niezbędny na poprawienie lub uzupełnienie projektu. Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej. 6. Zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy: 1) konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, 2) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, 3) konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, 4) w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH