Przetarg

Wykonanie projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zakopiańskiej 4 w Legionowie

05-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41,05-120 Legionowo
tel. 022 774 20 31 w. 4064
fax. 022 784 49 81
e-mail: zamowienia@um.legionowo.pl
http:// http://www.bip.legionowo.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 569831-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo: Wykonanie projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zakopiańskiej 4 w Legionowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, krajowy numer identyfikacyjny 52483200000000, ul. ul. marsz. J. Piłsudskiego  41 , 05-120  Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 774 20 31 w. 4064, e-mail zamowienia@um.legionowo.pl, faks 022 784 49 81.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.legionowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.legionowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.legionowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Adres:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zakopiańskiej 4 w Legionowie
Numer referencyjny: Rz.271.39.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zakopiańskiej 4 w Legionowie. W zakres opracowania wchodzi wykonanie: 1) wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zakopiańskiej 4 w Legionowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego, 2) dwóch różnych koncepcji architektonicznych rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zakopiańskiej 4 z planowanymi kosztami, 3) projektu budowlanego we wszystkich branżach wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami i informacją bioz, 4) projektów wykonawczych branżowych, specyfikacji technicznych wykonania odbioru i robót budowlanych, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, 5) projektu rozbiórki istniejącego blaszanego pawilonu sąsiadującego z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zakopiańskiej, na miejscu którego zostanie zaprojektowana rozbudowa budynku szkoły i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę w imieniu Zamawiającego, 6) projektu wykonania tymczasowych pomieszczeń dydaktycznych na czas trwania rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, 7) projektu wyposażenia i aranżacji wnętrz, 8) planu ewakuacji. 2. Opis wymagań i wytycznych Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) wytyczne do rozbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 o łącznej powierzchni rozbudowy do 1500m? o dodatkowe pomieszczenia: a) głównej świetlicy o powierzchni +/- 100m?, b) 3 pomieszczeń o powierzchni +/- 54m? każde, c) 2 gabinetów specjalistycznych o powierzchni +/- 15m? każde, d) toaletę dla dziewcząt o powierzchni +/- 15m?, e) toaletę dla chłopców o powierzchni +/- 15m2, f) toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni +/- 10m2, g) 5 sal dydaktycznych o powierzchni +/- 54m? każda, h) 5 sal dydaktycznych o powierzchni +/- 54m? każda; sale z zapleczem o powierzchni 9m? każde, i) pokój dla nauczycieli o powierzchni +/- 50m?, j) korytarze szerokość minimalna 4m, 2) wytyczne do projektu adaptacji sali gimnastycznej na cele tymczasowych sal lekcyjnych na czas trwania przebudowy szkoły: a) 3 sale klasowe dla maks. 25 dzieci; sale o wymiarach +/- 6,5 m x 8 m, b) ścianki działowe i sufity ze stelażu z płyt kartonowo-gipsowych, c) wykładzina wyciszająca, d) instalacje elektryczne + podłączenie internetu/wykonanie gniazd sieciowych + gniazda elektryczne w celu podłączenia komputerów, projektorów (e-dziennik), rozbudowa instalacji grzewczej - zwiększenie ilości grzejników, 3) wytyczne do przebudowy istniejącego budynku szkoły w celu utworzenia: a) kuchni o powierzchni +/- 100m? wraz z zapleczem kuchennym (chłodnia i magazyn o powierzchni +/- 20m? każda), b) stołówki o powierzchni +/- 200m? z przeznaczeniem dla ok. 200 dzieci, c) szatni o powierzchni 100-120m2 z przeznaczeniem montażu szafek dla 800 dzieci z podziałem na klasy 1-3, 4-8, szatnie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych 4) Zamawiający dopuszcza: a) przebudowę pomieszczeń i korytarzy, b) przebudowę biblioteki, c) podział szatni na 2 lokalizacje, d) wykonanie szatni w suterenie (ostateczna lokalizacji do uzgodnienia z Zamawiającym), e) budowę wejścia od ul. Gdyńskiej, f) przebudowę patio i wejścia głównego, g) zmianę lokalizacji istniejącego placu zabaw, h) wykonanie dwóch mniejszych placów zabaw z przeznaczeniem dla grup wiekowych: (6-10, 11-14 lat), i) demontaż zewnętrznego ogrodzenia od ul. Zakopiańskiej, 5) Projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kolorystyka budynku powinna nawiązywać do architektury istniejącego budynku, 6) Posadowienie budynku powyżej poziomu zwierciadła wód gruntowych; w przypadku braku takiej możliwości należy zaprojektować fundamenty wylewane, wodoszczelne typu wanna. Projektant zobowiązany jest w tym przypadku do wykonania projektu odwodnienia wykopów wraz ze wskazaniem i uzgodnieniem miejsca zrzutu wód oraz wykonania dokumentacji formalno-prawnej zgodnej z wymogami obowiązujących przepisów, 7) Forma i standard wykończenia powinny uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu (budynek oświaty, użyteczności publicznej). Użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować dużą trwałością użytkową. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych. 3. Dokumentacja projektowa objęta wnioskiem zostanie wykonana w zakresie: 1) wykonania inwentaryzacji budowlanej istniejącego budynku szkoły w zakresie niezbędnym dla potrzeb opracowania projektu rozbudowy budynku szkoły, 2) wykonania oceny technicznej stanu istniejącego budynku szkoły pod kątem jego rozbudowy, 3) zakupu i aktualizacji mapy do celów projektowych, 4) opracowania koncepcji architektonicznej rozbudowy szkoły co najmniej w dwóch różnych wariantach - zgodnie z wymaganiami, o których mowa w ust. 2 - spełniających wymagania zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmujących elementy funkcjonalne i przestrzenne zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, niezbędnymi elementami zagospodarowania działki, zapewniających możliwość użytkowania projektowanego obiektu przez osoby niepełnosprawne i przedstawienia ich Zamawiającemu w uzgodnionym przez strony miejscu i terminie, 5) opracowania: a) wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy szkoły na podstawie jednego wybranego i zaakceptowanego przez Zamawiającego wariantu koncepcji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji budowy i oddania do użytkowania budynku użyteczności publicznej spełniającego wymagania zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, określającego funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne a także materiałowe zawierającego niezbędne opisy techniczne i rysunki - do projektu budowlanego Wykonawca dołączy warunki przyłączeniowe wszystkich koniecznych do wykonania sieci i przyłączy, projekt zagospodarowania działki oraz wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w szczególności rozwiązania: - architektury (wizualizacje, elewacje, szczegóły/detale architektoniczne, rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu, przekroje, warstwy posadzkowe, projekt zagospodarowania terenu), - konstrukcji (detale, szczegóły konstrukcyjne, rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe), - opracowania geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, - instalacji sanitarnych wewn. i zewn.: (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji), - instalacji elektrycznych, - instalacji odgromowej, - instalacji p.poż. i sygnalizacji pożaru, - instalacji niskoprądowych: alarmowej, domofonicznej, wideodomofonicznej, kontroli dostępu, monitoringu, telefonicznej, RTV / SAT, telewizji dozorowej, komputerowej, nagłośnienia-radiowęzeł, instalacji "elektroniczna woźna", - przyłączy: wodociągowe i kanalizacyjne, energetyczne, cieplne, teletechniczne, - oświetlenia zewnętrznego; budynku i terenu, - projektu drogowego: ewentualna droga pożarowa, drogi wewnętrzne, chodniki, miejsca postojowe dla nauczycieli i rodziców, - zachowania wszystkich drzew a w przypadku koniecznej wycinki drzew - uzgodnienie projektu z Referatem Ochrony Środowiska, b) wielobranżowych projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych, c) opracowania badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego, d) opracowania kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże, e) opracowania przedmiaru robót z podziałem na branże, f) opracowania specyfikacji wykonania i odbioru robót z podziałem na branże, g) opracowania projektu usunięcia kolizji w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, h) opracowania projektu wyposażenia i aranżacji wnętrz, i) opracowania projektu adaptacji sali gimnastycznej na cele tymczasowych sal lekcyjnych, j) opracowania planu ewakuacji. Koszty map, opracowań, wszelkich uzgodnień, itp. związanych z realizacją umowy ponosi WYKONAWCA. 4. Ustala się etapy wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Etap I a) wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku szkoły, b) opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy i adaptacji sali gimnastycznej na sale lekcyjne budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zakopiańskiej 4 w dwóch różnych wariantach roboczych do wyboru jednego przez Zamawiającego, spełniającej wymagania zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego wniosku kopię wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dotyczące terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Legionowie), zapewniających możliwość użytkowania projektowanego obiektu przez osoby niepełnosprawne. Architektoniczny projekt koncepcyjny należy opracować z uwzględnieniem wytycznych do projektowania, o których mowa w ust. 2 zawierających dla każdego z wariantów: - elewacje budynku, wizualizacje, rzuty, przekroje, planowane koszty robót budowlanych w rozbiciu na poszczególne branże, w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich, niezbędne dla potrzeb opracowania koncepcji: opinie, ekspertyzy, odkrywki, badania, wstępne założenia użytych podstawowych materiałów elewacyjnych i do wykończenia wnętrz. Wraz z koncepcjami architektonicznymi rozbudowy budynku, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie złożenia do gestorów sieci wniosków o warunki przyłączeniowe; istniejący budynek szkoły podłączony jest do sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, telekomunikacyjnej, c) opracowanie projektu rozbiórki blaszanego pawilonu sąsiadującego z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 - projekt ten musi spełniać wymagania niezbędne do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę bądź zgłoszenia robót, 2) Etap II a) opracowanie: - projektu adaptacji sali gimnastycznej w istniejącym budynku szkoły na cele tymczasowych sal lekcyjnych na czas trwania przebudowy szkoły, zwiększenie liczby grzejników, - wielobranżowego projektu budowlanego (w tym projekty likwidacji ewentualnych kolizji); projekt budowlany należy wykonać na podstawie jednego wybranego i zaakceptowanego przez Zamawiającego wariantu koncepcji architektonicznej, - branżowych projektów wykonawczych, branżowych specyfikacji technicznych wykonania odbioru i robót budowlanych, branżowych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. - opracowanie projektu wyposażenia i aranżacji wnętrz, - opracowanie planu ewakuacji. 5. WYKONAWCA opracuje i przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot zamówienia w formie papierowej i na nośniku elektronicznym, zgodnie z wymogami ZAMAWIAJĄCEGO opisanymi w projekcie umowy, w następującej liczbie egzemplarzy: 1) koncepcje architektoniczne - w 1 egz., 2) projekt budowlany - 5 egz., 3) projekty wykonawcze - 5 egz., 4) przedmiar robót - 2 egz., 5) kosztorys inwestorski - 1 egz., 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egz., 7) projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz - 2 egz., 8) planu ewakuacji - 2egz., 9) projekt adaptacji sali gimnastycznej w istniejącym budynku szkoły na cele tymczasowych sal lekcyjnych - 5 egz. 6. Szczegółowe wymagania Zamawiającego opisane zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 7. Teren, na którym znajdują się opisywane nieruchomości nie jest objęty ochroną konserwatorską lub ochroną przyrody. 8. W projekcie należy uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, 9. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym przedmiotem wniosku oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 10. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowywania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i wyposażenia. Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym dobór materiałów budowlanych i standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych. 11. Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z ustawą z dnia ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy: 1) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r., poz.1935, t.j.), 2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129, t.j.), 3) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463), 4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 12. Zamawiający nie określa w § 27 SIWZ wymagania (zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) zatrudnienia przez wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71223000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
71000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie: ETAP I - w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy ETAP II - w terminie 5 miesięcy od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego wybranego wariantu koncepcji.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. Warunki udziału w postępowaniu 1. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 3) zdolności technicznej lub zawodowej. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 1) zdolności zawodowej i technicznej. II. Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia 3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej - zamawiający wyraża jako minimalne poziomy: 1) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego projektu budowlanego lub budowlano-wykonawczego budowy, rozbudowy i/lub przebudowy budynku każdy o łącznej powierzchni budowy, rozbudowy i/lub przebudowy nie mniejszej niż 1 000 m2. W przypadku projektu rozbudowy należy wskazać powierzchnię rozbudowanej części budynku, w przypadku projektu przebudowy należy wskazać powierzchnię przebudowanej części budynku. 4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej - zamawiający wyraża jako minimalne poziomy: 1) dysponowanie projektantem pełniącym funkcję głównego projektanta podczas realizacji przedmiotu zamówienia, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniające do projektowania, w odniesieniu do architektury obiektu oraz wykonał co najmniej jeden projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy budowy, rozbudowy i/lub przebudowy budynku użyteczności publicznej*, 2) dysponowanie projektantem, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 3) dysponowanie projektantem, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, 4) dysponowanie projektantem, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 5) dysponowanie projektantem, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. * należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (zgodnie definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.). 5. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). 6. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz 2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: III. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 8. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 7, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową , o której mowa w ust. 7. 12. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. IV. Podwykonawcy 14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 15. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców według załącznika nr 5 do SIWZ. 16. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 17. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. V. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie 18. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 3-4 SIWZ. Zapis ten należy interpretować w ten sposób, że zamawiający weźmie pod uwagę łączny potencjał podmiotów go tworzących. 19. Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu) - aktualnych na dzień ich złożenia: 1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; - załącznik nr 8 - podpisany przez Wykonawcę - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - załącznik nr 9 - podpisany przez Wykonawcę - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - załącznik nr 10 - podpisany przez Wykonawcę - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 4) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopię wymaganych uprawnień osób wskazanych w wykazie osób, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców według załącznika nr 5 do SIWZ. 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ pn. ,,Wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów"- oryginał dokumentu); Treść dokumentu powinna określać w szczególności: o zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, o sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, o zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, o czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczących: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE O ZAMÓWIENIE: 1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w ust. 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców; pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu wykonawcy a treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; 5) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.; 6) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: - dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: dokumenty i oświadczenia wymienione w § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w § 7 ust. 3 SIWZ - składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; - dokumenty wspólne takie jak: oferta cenowa; uproszczony kosztorys ofertowy; dokumenty i oświadczenia wymienione w § 7 ust. 2 pkt 3 oraz w § 7 ust. 4 SIWZ - składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, bądź wykonawcy wspólnie z podpisami każdego z wykonawców, 7) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 6; 8) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która powinna zawierać: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy). 5. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) dowód wpłaty wadium; 3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); 4) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ); 5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) jeżeli dotyczy; 6) informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy pzp (załącznik nr 5 do SIWZ) - jeżeli dotyczy 7) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 SIWZ40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty WYKONAWCY w zakresie: 1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminów wykonania poszczególnych etapów umowy, gdy nastąpi opóźnienie w terminie ich wykonania z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, a w szczególności: a) wystąpienia dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, np. wykonania uzupełniających odkrywek, badań, b) przedłużającym się terminem uzyskania przez WYKONAWCĘ odpowiednich uzgodnień, decyzji, opinii z powodów nie leżących po stronie WYKONAWCY i trwających dłużej niż cztery tygodnie, c) działaniem organów administracji i innych podmiotów, których konsekwencją będzie konieczność pozyskania dodatkowych uzgodnień, wykonania uzupełniających analiz, opracowań o czas niezbędny na ich wykonanie. Warunkiem przygotowania aneksu do umowy jest pisemny wniosek WYKONAWCY w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia umowy; 2) skorygowania oczywistego błędu; 3) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawek podatkowych, wprowadzonych stosownymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian; 4) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w przypadku jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA jest zobowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy, którzy nie spełniali warunków udziału w postępowaniu, na które zasoby WYKONAWCA się nie powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Prawo zamówień publicznych, w zakresie: a) rezygnacji z Podwykonawcy, b) zmiany Podwykonawcy, c) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć części zamówienia wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO do osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ, wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta WYKONAWCY realizującego roboty budowlane nie zawierała takiego wskazania. 5) zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, projektanta pod warunkiem posiadania przez nowego projektanta wymaganych przez ZAMAWIAJĄCEGO uprawnień i doświadczenia nie mniejszego niż wskazany w formularzu oferty, pod warunkiem, że wystąpią następujące przypadki: śmierć, choroba. 2. ZAMAWIAJĄCY, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne; za niedopuszczalne i istotne zmiany umowy zamawiający uważa: a) zmianę ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, b) zmianę która nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, - polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 umowy; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi, 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i ust. 2 nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 4. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-2 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę zakresu świadczenia oraz sposobu realizacji umowy w sytuacji zmiany przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowania nowych interpretacji oraz wytycznych dotyczących ww. Rozporządzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-16, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-08-14 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH