Przetarg

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ/ROZBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO - I

09-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
ul. Gdańska 26,83-300 Kartuzy
tel. 58 6810715
fax. 58 6811522
e-mail: sekretariat@zdpk.pl, zdpk@zdpk.pl
http:// http://zdp.kartuzy.ibip.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 571228-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ/ROZBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO - I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach, krajowy numer identyfikacyjny 19168725300000, ul. ul. Gdańska  26 , 83-300  Kartuzy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6810715, e-mail sekretariat@zdpk.pl, zdpk@zdpk.pl, faks 58 6811522.
Adres strony internetowej (URL): http://zdp.kartuzy.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zdp.kartuzy.ibip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ/ROZBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO - I
Numer referencyjny: ZDP.4.2201.19.2019.MS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę /rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Kartuskiego - I.2. Zamówienie zostało podzielone na 9 części:1) Część 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1419G poprzez budowę chodnika w miejscowości Nowa Huta2) Część 2: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestępowo - Sulmin3) Część 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 1902G w miejscowości Tuchom poprzez budowę chodnika4) Część 4: Przebudowa drogi powiatowej nr 1900G w miejscowości Miszewo5) Część 5: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1930G Lniska - Niestępowo - (Gdańsk) w miejscowości Niestępowo6) Część 6:Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1934G Sulęczyno - (Lipusz)7) Część 7: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Stężyca - Gołubie - Szymbark8) Część 8:Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 1900 G w miejscowości Pępowo9) Część 9:Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1924G z drogą wojewódzką nr 224 w miejscowości Kiełpino poprzez zaprojektowanie ronda3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w części zostały zawarte w załączniku nr 1a do SIWZ.4. UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie do:a) złożenia minimum co 1 miesiąc w siedzibie Zamawiającego pisemnego sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, od miesiąca następnego po podpisaniu umowy,b) udziału Głównego projektanta wraz z zespołem projektowym w comiesięcznych spotkaniach w siedzibie Zamawiającego dotyczących zaawansowania prac projektowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepisemnej rezygnacji z poszczególnych spotkań z zachowaniem obowiązku sporządzenia ww. sprawozdania.5. W terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt koncepcyjny, który wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzony projekt koncepcyjny stanowi podstawę do wykonania ostatecznej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia. 6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania projektów podziału nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiotowe projekty w ramach zawartej umowy z Zamawiającym. 7. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu prac projektowych.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71242000-6
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-09
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-09

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a1) WykonawcyZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem:dla zadania 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9:w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, miminium dwóch dokumentacji projektowych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, w tym jedną, na podstawie której uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W zależności od części zamówienia, której dotyczy złożona oferta, Wykonawca powinien odpowiednio wykazać się wykonaniem:dla zadania nr 1, 3, 4, 6: minimum dwóch dokumentacji projektowych obejmujących budowę chodnika,dla zadania nr 2, 7: minimum dwóch dokumentacji projektowych obejmujących budowę/rozbudowę/przebudowę drogi publicznej,dla zadania nr 9:minimum dwóch dokumentacji projektowych obejmujących przebudowę skrzyżowania,dla zadania nr 5: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, miminium dwóch dokumentacji projektowych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia (obejmujących budowę obiektu mostowego).dla zadania nr 8:w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, miminium dwóch dokumentacji projektowych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia (obejmujących budowę sygnalizacji świetlnej).a2) OsóbZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże że dysponuje:dla zadania 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9:projektantem branży drogowej - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadajacą doświadczenie tj. wykonała minimum 2 prace projektowe o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, w tym jedną, na podstawie której uzyskała decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.dla zadania nr 5: projektantem branży mostowej- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadajacą doświadczenie tj. wykonała minimum 2 prace projektowe o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia.dla zadania nr 8:projektantem branży energetycznej - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznyh lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadajacą doświadczenie tj. wykonała minimum 2 prace projektowe o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP - wykonawca wskazuje adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, a zamawiający samodzielnie pobierze dokument z tych wskazanych przez wykonawcę baz danych.2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W przypadku, gdy dany dokument jest dostępny w formie elektronicznej wykonawca wskaże adres strony internetowej, gdzie jest ogólnie i bezpłatnie dostępny, a zamawiający samodzielnie pobierze go.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 5 do SIWZ2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.b)Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ (jeśli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Doświadczenie projektanta40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w zakresie:1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,2) terminu i wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;b) wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, w tym także spowodowanych uruchomieniem procesów odwoławczych lub skargowych;c) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy;d) zmiany przepisów związanych z Przedmiotem Umowy;e) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;f) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;g) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego;h) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;i) przekroczenia 2 miesięcznego terminu na zawarcie przez Zamawiającego Umów z gestorami sieci, liczonych od dnia następnego po dniu wpłynięcia od Wykonawcy do Zamawiającego pisma zawierającego propozycję podpisania umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji;j) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.k) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia;l) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;m) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;3) zaistnienia konieczności zmiany kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie.4) zaistnienia konieczności zmiany wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku gdy w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa przez innego wykonawcę, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,5) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób okoliczności wymienione w ust. 4 pkt. 2 powyżej wpływają na termin i koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa na terminy i koszty wykonania przedmiotu umowy, Strony dokonają stosownej zmiany Umowy.5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-17, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1419G poprzez budowę chodnika w miejscowości Nowa Huta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:a) Inwentaryzację stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych)b) Dokumentację budowlano -wykonawcząc) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptację przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania)d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanyche) Przedmiaru robótf) Kosztorysu ofertowegog) Kosztorysu inwestorskiegoh) Projektu docelowej organizacji ruchu wraz z opiniamii) Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z opiniamij) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w zależności od potrzeb)k) Baza danych dla inwestoraRozwiązania projektowe będą rezultatem uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Kartuzach dokonywanych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji2.1 LokalizacjaProjekt przebudowy drogi powiatowej 1419G dotyczy odcinka od skrzyżowania i tablicy początku terenu zabudowanego w miejscowości Nowa Huta do przystanku autobusowego zlokalizowanego w tej miejscowości. 2.2 Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego terenuOdcinek objęty zakresem opracowania przebiega w terenie zabudowanym.2.3. Zakres przedsięwzięcia - długość projektowanego chodnika około 400m- należy zinwentaryzować stan istniejący (w tym urządzenia obce)- zaprojektować nowy chodnik w nawiązaniu do istniejących ciągów komunikacyjnych,- przebudować kolidującą infrastrukturę podziemną i naziemną wynikającą z projektu rozbudowy i remontu, uzyskać warunki techniczne od zarządców istniejących sieci oraz wykonać dokumentację projektową usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż- przeanalizować zagospodarowanie wód opadowych wraz z rozwiązaniami technicznymi,- przebudować istniejącą infrastrukturę drogową wynikającą z projektu chodnika (zjazdy, skrzyżowania, dojścia do zabudowań, zatoki autobusowe itp. oraz inne budowle zlokalizowane w pasie drogi powiatowej lub krzyżujące się z nią)- projekt ma na celu poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz uporządkowanie odwodnienia.- dokumentacja projektowa będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych2.4. Parametry - parametry rozbudowy zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.Droga klasy L- chodnik zaprojektować jako przy krawężnikowy o szerokości 2m z odwodnieniem (lub oddzielony pasem zieleni szerokości 1,5 m)- konstrukcję nawierzchni chodników zaprojektować z kostki brukowej gr. 6- cm na podbudowie kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, a dla zjazdów gr. 8 cm ze wzmocnionym podłożem piaskowym stabilizowanym.- chodnik w kolorze szarym, zjazdy w kolorze czerwonym.2.5. Materiały wyjściowe do projektowaniaWykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszym OPZ, z obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt pozostałe niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego oraz materiały, w tym m. in.: podkłady geodezyjne.Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania w terenie własnych pomiarów inwentaryzacyjnych dotyczących stanu istniejących obiektów, celem zweryfikowania i uzupełnienia materiałów wyjściowych do projektowania.Koszty projektów podziału nieruchomości ponosi wykonawca opracowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Doświadczenie projektanta40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestępowo - Sulmin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:a) Inwentaryzację stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych)b) Dokumentację budowlano -wykonawcząc) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptację przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania)d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanyche) Przedmiaru robótf) Kosztorysu ofertowegog) Kosztorysu inwestorskiegoh) Projektu docelowej organizacji ruchu wraz z opiniamii) Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z opiniamij) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w zależności od potrzeb)k) Baza danych dla inwestoraRozwiązania projektowe będą rezultatem uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Kartuzach dokonywanych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji2.1 LokalizacjaProjekt rozbudowy drogi powiatowej 1930G dotyczy odcinka drogi od mostu na rzece Raduni w miejscowości Niestępowo od km 4+145 do km 4+370 (tylko remont nawierzchni), od km 4+370 (skrzyżowanie ulicy Sulmińskiej oraz Raduńskiej) do km 5+870 (chodnik oraz remont nawierzchni) - zgodnie z załączonymi mapami poglądowymi.2.2 Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego terenuOdcinek objęty zakresem opracowania przebiega w terenie zabudowanym oraz poza terenem zabudowanym. 2.3. Zakres przedsięwzięcia- należy zinwentaryzować stan istniejący (w tym urządzenia obce)- zaprojektować remont i wzmocnienie nawierzchni na wskazanych odcinkach- zaprojektować nowy chodnik w nawiązaniu do istniejących ciągów komunikacyjnych,- zaprojektować rozwiązania techniczne i budowę urządzeń poprawiających BRD - np. przejścia dla pieszych np. z wyspą dzielącą, wyspy spowalniające, korektę geometrii drogi, budowę oznakowania aktywnego lub sygnalizacji ostrzegawczej na przejściach dla pieszych, inne środki uspokojenia ruchu drogowego - zaproponowane rozwiązania oraz ich lokalizacja będą konsultowane z zamawiającym na etapie koncepcji- przebudować kolidującą infrastrukturę podziemną i naziemną wynikającą z projektu rozbudowy i remontu, uzyskać warunki techniczne od zarządców istniejących sieci oraz wykonać dokumentację projektową usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż- przeanalizować zagospodarowanie wód opadowych wraz z rozwiązaniami technicznymi,- przebudować istniejącą infrastrukturę drogową wynikającą z projektu rozbudowy oraz remontu (zjazdy, skrzyżowania, dojścia do zabudowań, zatoki autobusowe itp. oraz inne budowle zlokalizowane w pasie drogi powiatowej lub krzyżujące się z nią),-zaprojektować oświetlanie drogowe (hybrydowe w energooszczędnej technologii LED) w miejscach które wymagają doświetlenia-wykonać inne niezbędne opracowania zgodne z obowiązującymi przepisami- projekt ma na celu poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz uporządkowanie odwodnienia.- dokumentacja projektowa będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych2.4. Parametry - parametry rozbudowy zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.Droga klasy Z- od km 4+145 do km 4+370 remont nawierzchni drogi, - od km 4+370 do km 5+870 projekt chodnika oraz remont nawierzchni drogi,- chodnik zaprojektować jako przy krawężnikowy o szerokości 2m z odwodnieniem (lub oddzielony pasem zieleni szerokości 1,5 m)- chodnik poprowadzić po stronie prawej, - konstrukcję nawierzchni chodników zaprojektować z kostki brukowej gr. 6- cm na podbudowie kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, a dla zjazdów gr. 8 cm ze wzmocnionym podłożem piaskowym stabilizowanym.- chodnik w kolorze szarym, zjazdy w kolorze czerwonym.2.5. Materiały wyjściowe do projektowaniaWykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszym OPZ, z obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt pozostałe niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego oraz materiały, w tym m. in.: podkłady geodezyjne.Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania w terenie własnych pomiarów inwentaryzacyjnych dotyczących stanu istniejących obiektów, celem zweryfikowania i uzupełnienia materiałów wyjściowych do projektowania.Koszty projektów podziału nieruchomości ponosi wykonawca opracowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Doświadczenie projektanta40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1902G w miejscowości Tuchom poprzez budowę chodnika
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:a) Inwentaryzację stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych)b) Dokumentację budowlano -wykonawcząc) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptację przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania)d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanyche) Przedmiaru robótf) Kosztorysu ofertowegog) Kosztorysu inwestorskiegoh) Projektu docelowej organizacji ruchu wraz z opiniamii) Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z opiniamij) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w zależności od potrzeb)k) Baza danych dla inwestoraRozwiązania projektowe będą rezultatem uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Kartuzach dokonywanych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji2.1 LokalizacjaProjekt przebudowy drogi powiatowej 1902G dotyczy odcinka od drogi krajowej nr 20 (od istniejącego chodnika w km 0+080) w miejscowości Tuchom do skrzyżowania z ulicą Sosnową km 0+5002.2 Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego terenuOdcinek objęty zakresem opracowania przebiega w terenie zabudowanym.2.3. Zakres przedsięwzięcia - długość projektowanego chodnika około 500m- należy zinwentaryzować stan istniejący (w tym urządzenia obce)- zaprojektować nowy chodnik w nawiązaniu do istniejących ciągów komunikacyjnych,- przebudować kolidującą infrastrukturę podziemną i naziemną wynikającą z projektu rozbudowy i remontu, uzyskać warunki techniczne od zarządców istniejących sieci oraz wykonać dokumentację projektową usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż- przeanalizować zagospodarowanie wód opadowych wraz z rozwiązaniami technicznymi,- przebudować istniejącą infrastrukturę drogową wynikającą z projektu chodnika (zjazdy, skrzyżowania, dojścia do zabudowań, zatoki autobusowe itp. oraz inne budowle zlokalizowane w pasie drogi powiatowej lub krzyżujące się z nią)- projekt ma na celu poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz uporządkowanie odwodnienia.- dokumentacja projektowa będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych2.4. Parametry - parametry rozbudowy zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.Droga klasy L- chodnik zaprojektować jako przy krawężnikowy o szerokości 2m z odwodnieniem (lub oddzielony pasem zieleni szerokości 1,5 m)- konstrukcję nawierzchni chodników zaprojektować z kostki brukowej gr. 6- cm na podbudowie kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, a dla zjazdów gr. 8 cm ze wzmocnionym podłożem piaskowym stabilizowanym.- chodnik w kolorze szarym, zjazdy w kolorze czerwonym.2.5. Materiały wyjściowe do projektowaniaWykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszym OPZ, z obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt pozostałe niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego oraz materiały, w tym m. in.: podkłady geodezyjne.Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania w terenie własnych pomiarów inwentaryzacyjnych dotyczących stanu istniejących obiektów, celem zweryfikowania i uzupełnienia materiałów wyjściowych do projektowania.Koszty projektów podziału nieruchomości ponosi wykonawca opracowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie projektanta40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1900G w miejscowości Miszewo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:a) Inwentaryzację stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych)b) Dokumentację budowlano -wykonawcząc) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptację przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania)d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanyche) Przedmiaru robótf) Kosztorysu ofertowegog) Kosztorysu inwestorskiegoh) Projektu docelowej organizacji ruchu wraz z opiniamii) Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z opiniamij) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w zależności od potrzeb)k) Baza danych dla inwestoraRozwiązania projektowe będą rezultatem uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Kartuzach dokonywanych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji2.1 LokalizacjaProjekt przebudowy drogi powiatowej 1900G poprzez budowę chodnika dotyczy odcinka 400 m od drogi krajowej K20 i istniejącego chodnika (w kierunku Przodkowa). Następnie za skrzyżowaniem drogi powiatowej 1900G i K20 do skrzyżowania z ulicą Słoneczną około 500m (połączenie z istniejącym chodnikiem). Zgodnie z załączoną mapa poglądową.2.2 Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego terenuOdcinek objęty zakresem opracowania przebiega poza terenem zabudowanym.2.3. Zakres przedsięwzięcia - długość projektowanego chodnika około 500m- należy zinwentaryzować stan istniejący (w tym urządzenia obce),- zaprojektować nowy chodnik w nawiązaniu do istniejących ciągów komunikacyjnych,- przebudować kolidującą infrastrukturę podziemną i naziemną wynikającą z projektu rozbudowy i remontu, uzyskać warunki techniczne od zarządców istniejących sieci oraz wykonać dokumentację projektową usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż- przeanalizować zagospodarowanie wód opadowych wraz z rozwiązaniami technicznymi,- przebudować istniejącą infrastrukturę drogową wynikającą z projektu chodnika (zjazdy, skrzyżowania, dojścia do zabudowań, zatoki autobusowe itp. oraz inne budowle zlokalizowane w pasie drogi powiatowej lub krzyżujące się z nią)- projekt ma na celu poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz uporządkowanie odwodnienia.- dokumentacja projektowa będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.2.4. Parametry - parametry rozbudowy zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.Droga klasy Z- chodnik zaprojektować jako przy krawężnikowy o szerokości 2m z odwodnieniem (lub oddzielony pasem zieleni szerokości 1,5 m)- konstrukcję nawierzchni chodników zaprojektować z kostki brukowej gr. 6- cm na podbudowie kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, a dla zjazdów gr. 8 cm ze wzmocnionym podłożem piaskowym stabilizowanym.- chodnik w kolorze szarym, zjazdy w kolorze czerwonym.2.5. Materiały wyjściowe do projektowaniaWykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszym OPZ, z obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt pozostałe niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego oraz materiały, w tym m. in.: podkłady geodezyjne.Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania w terenie własnych pomiarów inwentaryzacyjnych dotyczących stanu istniejących obiektów, celem zweryfikowania i uzupełnienia materiałów wyjściowych do projektowania.Koszty projektów podziału nieruchomości ponosi wykonawca opracowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie projektanta40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1930G Lniska - Niestępowo - (Gdańsk) w miejscowości Niestępowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:a) Inwentaryzację stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych)b) Dokumentację budowlano -wykonawcząc) Uzyskanie w imieniu inwestora wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptację przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania - rozbiórkę i budowę)d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanyche) Przedmiaru robótf) Kosztorysu ofertowegog) Kosztorysu inwestorskiegoh) Projektu docelowej organizacji ruchu i) Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robótj) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w zależności od potrzeb)k) Baza danych dla inwestoraRozwiązania projektowe będą rezultatem uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Kartuzach dokonywanych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji2.1 LokalizacjaIstniejący obiekt znajduje się w ciągu drogi powiatowej1930G relacji Lniska - Niestępowo - (Gdańsk) w km 1+270 w miejscowości Niestępowo zgodnie z mapą poglądową.2.2 Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego terenuOdcinek objęty zakresem opracowania przebiega w terenie zabudowanym. 2.3. Zakres przedsięwzięciaZakres opracowania dokumentacji projektowej: - aktualna mapa do celów projektowych - badania geologiczne - projekt budowlany - projekt wykonawczy - przedmiar robót - kosztorys ofertowy - kosztorys inwestorski - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - stosowne opinie i uzgodnienia ( w tym z PKP ) - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu - zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy obiektu - uzyskanie zgody właścicieli działek ewentualnie zajętych pod przebudowę wiaduktu na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane - inne niezbędne opracowania zgodne z obowiązującymi przepisami - uzyskanie pozwoleń: na rozbiórkę i budowę wiaduktu - należy zinwentaryzować stan istniejący (w tym urządzenia obce oraz zieleń).- wykonać badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do opracowania projektu- przebudować kolidującą infrastrukturę podziemną i naziemną, uzyskać warunki techniczne od zarządców istniejących sieci oraz wykonać dokumentację projektową usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż,- zaprojektować obiekt w nawiązaniu do istniejących ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem i niezbędną infrastruktura techniczną,- przeanalizować zagospodarowanie wód opadowych wraz z rozwiązaniami technicznymi,- dostosować obiekt do istniejącej infrastruktury drogowej - projekt ma na celu poprawę warunków wszystkich uczestników ruchu - bezkolizyjną komunikację pojazdów pieszych i rowerzystów nad linią kolejową (ruch pieszy odbywa się w tej chwili po wydzielonej części jezdni na obiekcie mostowym), - dokumentacja projektowa będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych (wykonać projekt budowlany i wykonawczy)2.4. Parametry obiektuW/w droga powiatowa posiada klasę techniczną ,,Z".Nośność nowego obiektu powinna odpowiadać klasie ,,A"Konstrukcja i parametry techniczne istniejącego obiektu: - wiadukt drogowy jednoprzęsłowy - konstrukcja dźwigarów - stal - rozpiętość teoretyczna : 24,4m - przeszkoda - linia kolejowa Pruszcz Gdański - Kartuzy - -Lębork - ŁebaNależy dążyć do rozwiązań, które w jak najmniejszym zakresie będą ingerowały w teren oraz w jak najmniejszym stopniu będą wpływać na środowisko naturalne.Wykonanie robót należy zaplanować w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników ruchu.Wykonawca zwróci szczególną uwagę i wybierze rozwiązania gwarantujące bezpieczną realizację i eksploatację obiektu oraz odpowiednią trwałość.Wszystkie elementy obiektu inżynierskiego muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu mostowego.- szerokość użytkowa wiaduktu powinna uwzględniać chodnik oraz ścieżkę rowerową,UWAGA: Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej przedstawi co najmniej dwa rozwiązania koncepcyjne wiaduktu wraz z zestawieniem kosztów. 2.5. Materiały wyjściowe do projektowaniaWykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszym OPZ, z obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt pozostałe niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego oraz materiały, w tym m. in.: podkłady geodezyjne.Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania w terenie własnych pomiarów inwentaryzacyjnych dotyczących stanu istniejących obiektów, celem zweryfikowania i uzupełnienia materiałów wyjściowych do projektowania.Koszty projektów podziału nieruchomości ponosi wykonawca opracowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
doświadczenie projektanta40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1934G Sulęczyno - (Lipusz)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:a) Inwentaryzację stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych)b) Dokumentację budowlano -wykonawcząc) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptację przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania)d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanyche) Przedmiaru robótf) Kosztorysu ofertowegog) Kosztorysu inwestorskiegoh) Projektu docelowej organizacji ruchu wraz z opiniamii) Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z opiniamij) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w zależności od potrzeb)k) Baza danych dla inwestoraRozwiązania projektowe będą rezultatem uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Kartuzach dokonywanych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji2.1 LokalizacjaProjekt przebudowy drogi powiatowej 1934G dotyczy odcinka w miejscowości Sulęczyno od istniejącego chodnika w km 0+480 (licząc od srogi wojewódzkiej nr 228) do km 0+840(licząc od srogi wojewódzkiej nr 228 w kierunku na Lipusz)2.2 Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego terenuOdcinek objęty zakresem opracowania przebiega w większości poza terenem zabudowanym.2.3. Zakres przedsięwzięcia - długość projektowanego chodnika około 350m- należy zinwentaryzować stan istniejący (w tym urządzenia obce)- zaprojektować nowy chodnik w nawiązaniu do istniejących ciągów komunikacyjnych,- przebudować kolidującą infrastrukturę podziemną i naziemną wynikającą z projektu chodnika, uzyskać warunki techniczne od zarządców istniejących sieci oraz wykonać dokumentację projektową usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż,- przeanalizować zagospodarowanie wód opadowych wraz z rozwiązaniami technicznymi,- przebudować istniejącą infrastrukturę drogową wynikającą z projektu chodnika (zjazdy, skrzyżowania, dojścia do zabudowań, zatoki autobusowe itp. oraz inne budowle zlokalizowane w pasie drogi powiatowej lub krzyżujące się z nią)- projekt ma na celu poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz uporządkowanie odwodnienia.- dokumentacja projektowa będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych2.4. Parametry - parametry rozbudowy zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.Droga klasy L- chodnik zaprojektować jako przy krawężnikowy o szerokości 2m z odwodnieniem (lub oddzielony pasem zieleni szerokości 1,5 m)- konstrukcję nawierzchni chodników zaprojektować z kostki brukowej gr. 6- cm na podbudowie kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, a dla zjazdów gr. 8 cm ze wzmocnionym podłożem piaskowym stabilizowanym.- chodnik w kolorze szarym, zjazdy w kolorze czerwonym.2.5. Materiały wyjściowe do projektowaniaWykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszym OPZ, z obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt pozostałe niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego oraz materiały, w tym m. in.: podkłady geodezyjne.Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania w terenie własnych pomiarów inwentaryzacyjnych dotyczących stanu istniejących obiektów, celem zweryfikowania i uzupełnienia materiałów wyjściowych do projektowania.Koszty projektów podziału nieruchomości ponosi wykonawca opracowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie projektanta40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Stężyca - Gołubie - Szymbark
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:a) Inwentaryzację stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych)b) Dokumentację budowlano -wykonawcząc) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptację przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania)d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanyche) Przedmiaru robótf) Kosztorysu ofertowegog) Kosztorysu inwestorskiegoh) Projektu docelowej organizacji ruchu i) Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z opiniamij) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w zależności od potrzeb)k) Inne niezbędne opracowania zgodne z obowiązującymi przepisamil) Baza danych dla inwestoraRozwiązania projektowe będą rezultatem uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Kartuzach dokonywanych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji2.1 LokalizacjaProjekt rozbudowy drogi powiatowej 1920G relacji Stężyca - Gołubie - Szymbark dotyczy odcinka od drogi wojewódzkiej 214 w Stężycy do miejscowości Szymbark, do skrzyżowania z drogą krajową nr K20 w km 0+000 do km 12+096. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Gminy Stężyca !!!Projektowaną rozbudowę podzielić na dwa etapy i dla każdego z nich wykonać odrębne opracowanie projektowe:Etap I - od drogi wojewódzkiej 214 w Stężycy do początku miejscowości Gołubie - tablica terenu zabudowanego (od km 0+000 do km 4+580)Etap II - od miejscowości Gołubie (łącznie ze wsią Gołubie) do miejscowości Szymbark, do skrzyżowania z drogą krajową nr K20 ( od km 4+580 do km 16+096)2.2 Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego terenuIstniejąca droga przebiega przez tereny leśne, rolnicze i tereny zabudowane (wieś Stężyca, Gołubie, Szymbark) w stosunku do najbliższego zbiornika lub cieku wodnego położona jest w odległości ok. 100 m. Przedmiotowa inwestycja przebiega przez tereny leśne, rolne i zurbanizowane, bezpośrednio zlokalizowane przy przebudowywanej drodze. Droga położona jest w odległości 25 km od Kartuz i w odległości ok. 50 km od TrójmiastaDla części obszaru, przez który przechodzi przedmiotowa inwestycja istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.2.3. Zakres przedsięwzięciaZamierzona rozbudowa drogi o nawierzchni asfaltowej jako obiekt linowy o długości odcinka 12,096 km - podzielona na dwa etapy.- należy zinwentaryzować stan istniejący (w tym urządzenia obce)- wykonać badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz nośności istniejącej nawierzchni i w oparciu o nie:- zaprojektować rozbudowę drogi poprzez:o poszerzenie istniejącej drogi do 6m w terenie zabudowanym i do 7m poza terenem zabudowanym,o budowę oraz remont chodników - w miejscach gdzie zachodzi potrzeba, o wykonanie nowego odwodnienia lub renowację istniejącej kanalizacji deszczowej jeżeli zajdzie taka potrzebao budowa rowów przydrożnych, - zaprojektować rozwiązania techniczne i budowę urządzeń poprawiających BRD - np. chodniki w terenie zabudowanym, przejścia dla pieszych np. z wyspą dzielącą, wyspy spowalniające, korektę geometrii drogi, budowę oznakowania aktywnego lub sygnalizacji ostrzegawczej na przejściach dla pieszych, inne środki uspokojenia ruchu drogowego - zaproponowane rozwiązania oraz ich lokalizacja będą konsultowane z zamawiającym na etapie koncepcji- przebudować kolidującą infrastrukturę podziemną i naziemną wynikającą z projektu rozbudowy, uzyskać warunki techniczne od zarządców istniejących sieci oraz wykonać dokumentację projektową usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż- przeanalizować zagospodarowanie wód opadowych wraz z rozwiązaniami technicznymi,- przebudować istniejącą infrastrukturę drogową wynikającą z projektu rozbudowy (zjazdy publiczne i indywidualne do wszystkich posesji graniczących z pasem drogi powiatowej, skrzyżowania, dojścia do zabudowań, zatoki autobusowe itp. oraz inne budowle zlokalizowane w pasie drogi powiatowej lub krzyżujące się z nią)- projekt ma na celu poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz uporządkowanie odwodnienia.- dokumentacja projektowa będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.Przed przystąpieniem do wykonania projektu, projektant przedstawi zamawiającemu koncepcję rozbudowy, którą zamawiający musi zatwierdzić.2.4. Parametry - parametry rozbudowy zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.Droga klasy ZObciążenie ruchem KR4Długość odcinka 12,096 km- Konstrukcja nawierzchni jezdni :o Warstwa ścieralna z SMA 11 o Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16o Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach:o Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. o Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa o Podłoże istniejące zagęszczone do Is = 1,0Pobocze nawierzchnia żwirowa- konstrukcję nawierzchni chodników zaprojektować z kostki brukowej gr. 6- cm na podbudowie kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, a dla zjazdów gr. 8 cm ze wzmocnionym podłożem piaskowym stabilizowanym.- chodnik w kolorze szarym, zjazdy w kolorze czerwonym.2.5. Materiały wyjściowe do projektowaniaWykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszym OPZ, z obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt pozostałe niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego oraz materiały, w tym m. in.: podkłady geodezyjne.Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania w terenie własnych pomiarów inwentaryzacyjnych dotyczących stanu istniejących obiektów, celem zweryfikowania i uzupełnienia materiałów wyjściowych do projektowania.Koszty projektów podziału nieruchomości ponosi wykonawca opracowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie projektanta40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 1900 G w miejscowości Pępowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:a) Inwentaryzację stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych)b) Dokumentację budowlano -wykonawcząc) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptację przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania)d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanyche) Przedmiaru robótf) Kosztorysu ofertowegog) Kosztorysu inwestorskiegoh) Projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniamii) Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz w uzgodnieniami j) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w zależności od potrzeb)k) Baza danych dla inwestoraRozwiązania projektowe będą rezultatem uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Kartuzach dokonywanych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji2.1 LokalizacjaSygnalizację świetlną zaprojektować na przejściu dla pieszych w miejscowości Pępowo przy delikatesach ,,Justynka" na drodze powiatowej 1900 G Przodkowo - Miszewo - Leźno 2.2 Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego terenuOdcinek objęty zakresem opracowania przebiega w terenie zabudowanym. 2.3. Zakres przedsięwzięcia- należy zinwentaryzować stan istniejący (w tym urządzenia obce)- zaprojektować przebudowę przejścia dla pieszych polegającą na budowie sygnalizacji świetlnej wraz z programem oraz projektem zasilania w energię. - sygnalizacja ma być wyposażona w radarowy pomiar prędkości, który zatrzyma czerwonym światłem przekraczających dopuszczalną prędkość- zaprojektować oświetlenie drogowe w technologii energooszczędnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- dostosować zagospodarowania terenu do istniejącej infrastruktury drogowej oraz chodników-uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia na nowe przyłącze energetyczne oraz oświetlenie- zaprojektować przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej i naziemnej, uzyskać warunki techniczne od zarządców istniejących sieci oraz wykonać dokumentację projektową usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż,- opracować i uzgodnić projekt docelowej organizacji ruchu- projekt ma na celu poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu.- dokumentacja projektowa będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych2.4. Materiały wyjściowe do projektowaniaWykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszym OPZ, z obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt pozostałe niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego oraz materiały, w tym m. in.: podkłady geodezyjne.Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania w terenie własnych pomiarów inwentaryzacyjnych dotyczących stanu istniejących obiektów, celem zweryfikowania i uzupełnienia materiałów wyjściowych do projektowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie projektanta40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1924G z drogą wojewódzką nr 224 w miejscowości Kiełpino poprzez zaprojektowanie ronda
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:a) Inwentaryzację stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych)b) Dokumentację budowlano -wykonawcząc) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptację przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania)d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanyche) Przedmiaru robótf) Kosztorysu ofertowegog) Kosztorysu inwestorskiegoh) Projektu docelowej organizacji ruchu wraz z opiniamii) Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z opiniamij) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w zależności od potrzeb)k) Baza danych dla inwestoraRozwiązania projektowe będą rezultatem uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Kartuzach dokonywanych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.1. Charakterystyka projektowanej inwestycji2.1 LokalizacjaSkrzyżowanie typu ,,RONDO" zaprojektować na przecięciu drogi powiatowej 1924G oraz drogi wojewódzkiej W224 i drogi gminnej w miejscowości Kiełpino (ulica Kasztelańska, Kartuska i Długa)2.2 Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego terenuOdcinek objęty zakresem opracowania przebiega w terenie zabudowanym. 2.3. Zakres przedsięwzięcia- należy zinwentaryzować stan istniejący (w tym urządzenia obce)- zaprojektować przebudowę skrzyżowania, polegającą na zaprojektowaniu ronda:-zaprojektować przejścia dla pieszych na wszystkich ramionach skrzyżowania, wraz z chodnikami w obrębie tego skrzyżowania, (do połączenia z istniejącymi)-zaprojektować przebudowę oświetlania drogowego - przebudować kolidującą infrastrukturę podziemną i naziemną wynikającą z projektu budowy chodnika oraz ronda, uzyskać warunki techniczne od zarządców istniejących sieci oraz wykonać dokumentację projektową usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż- przeanalizować zagospodarowanie wód opadowych wraz z rozwiązaniami technicznymi,- przebudować istniejącą infrastrukturę drogową wynikającą z projektu budowy ronda i chodników (zjazdy, skrzyżowania, dojścia do zabudowań, zatoki autobusowe itp. oraz inne budowle zlokalizowane w pasie drogi powiatowej lub krzyżujące się z nią)- projekt ma na celu poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz uporządkowanie odwodnienia.- dokumentacja projektowa będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych2.4. Parametry - parametry ronda zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.- konstrukcję nawierzchni chodników zaprojektować z kostki brukowej gr. 6- cm na podbudowie kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, a dla zjazdów gr. 8 cm ze wzmocnionym podłożem piaskowym stabilizowanym.- chodnik w kolorze szarym, zjazdy w kolorze czerwonym.2.5. Materiały wyjściowe do projektowaniaWykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszym OPZ, z obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt pozostałe niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego oraz materiały, w tym m. in.: podkłady geodezyjne.Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania w terenie własnych pomiarów inwentaryzacyjnych dotyczących stanu istniejących obiektów, celem zweryfikowania i uzupełnienia materiałów wyjściowych do projektowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie projektanta40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: