Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Audyty termomodernizacja komisariatów Policji

10-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47,70-515 Szczecin
tel. 91 8211479,
fax. 91 8211477
e-mail: zzp@sc.policja.gov.pl,
http:// http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 572040-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. ,,Audyty - termomodernizacja komisariatów Policji"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 81090304000000, ul. Małopolska  47 , 70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, , e-mail zzp@sc.policja.gov.pl, , faks 91 8211477.
Adres strony internetowej (URL): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą, przez posłańca lub osobiście
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. ,,Audyty - termomodernizacja komisariatów Policji"
Numer referencyjny: ZZ-2380-78/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla siedmiu obiektów policyjnych o różnej lokalizacji (dla każdego osobno) wraz z ich inwentaryzacją budowlano-architektoniczną i opracowaniem audytu energetycznego. Zakres zamówienia obejmuje także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, (jeżeli jest wymagane) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części i dotyczy obiektów: a. PP w Morzyczynie, ul. Szczecińska 29 - część I;b. PP w Ińsku, ul. Armii Krajowej 18 - część II;c. RDz w Marianowie, ul. Mieszka I nr 6 - część III;d. PP w Polanowie, ul. Dworcowa 3 - część IV;e. RDz Postomino 7 - część V;f. PP w Tychowie ul. Leśna 4 - część VI;g. KP w Międzyzdrojach, ul. Mickiewicza 14 - część VII. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oferty na wszystkie części zamówienia.Kubaturę budynków i powierzchnię zabudowy określono szczegółowo w rozdziale XVII siwz. Zdjęcia obiektów stanowią załącznik nr 9 do siwz.3. W skład kompleksowej dokumentacji dla każdego budynku (części od I do VII przedmiotu zamówienia) wchodzi wykonanie:o inwentaryzacji budowlano-architektonicznej (widok elewacji, rzuty kondygnacji z bilansem powierzchni); o audytu energetycznego, z którego będzie wynikać zakres opracowania ww. dokumentacji mającej na celu określenie robót budowlanych koniecznych do wykonania, dla otrzymania maksymalnej oszczędności zużycia energii cieplnej i ograniczenia emisji co2; o projektu budowlano-wykonawczego w zakresie instalacji sanitarnych i źródła ciepła; o projektu wymiany lub modernizacji instalacji elektrycznej (dla potrzeb termomodernizacji) i odgromowej; o projektu budowlano-wykonawczego branży ogólnobudowlanej (zgodnie z wybranym wariantem z audytu) wraz z kolorystyką i projektem logo ,,POLICJA" z podświetleniem nocnym (pomijając LOGO w cz.VII), docieplenie posadzek piwnicznych, o ile w piwnicach są pomieszczenia użytkowe, izolację pionowąi poziomą ścian (również poniżej poziomu terenu), osuszenie oraz usunięcie przyczyn i skutków korozji biologicznej ścian piwnicznych, izolację cieplną dachu lub stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej i / lub drzwiowej zgodnie z aktualnymi wymaganiami ciepłochronności, wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, remont opaskii wejść do budynków wraz z wymianą lub wykonaniem daszków nad wejściami oraz rozwiązania projektowe innych robót wiążących się z pracami wynikającymi z audytu; Poza tym dla każdego budynku należy wykonać: o przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie skorelowane ściśle z robotami wynikającymi z audytów energetycznych i opisane zgodnie z nazewnictwem użytym przez audytora z uwzględnieniem wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do wykonania prac termomodernizacyjnych (typu rozbiórkai odtworzenie elementów budynku, o ile wiąże się to z prawidłowym wykonaniem termomodernizacji);o SSTWiOR - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;o informacje dotyczące BiOZ, dołączenie do projektów szkiców sytuacyjnych z zaznaczeniem obiektui nr działki, uzyskanie uzgodnień i decyzji wynikających z Prawa budowlanego w zakresie niezbędnymdo uzyskania pozwoleń na budowę i późniejszego użytkowania zgodnie ze szczegółowymi przepisamidla obiektów policyjnych.4. Cena ofertowa.4.1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie ryczałt. Podstawą obliczenia ceny ofertowej powinna być wycena własna oparta na rachunku ekonomicznym odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4.2. Umowa z Wykonawcą będzie zawarta osobno na każdą z 7 części wymienionych w ust. 2 w zakresie określonym w ust. 3 niniejszego rozdziału na podstawie złożonej odpowiednio dla części oferty Wykonawcy.4.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ujęcia w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz kosztu nadzoru autorskiego wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane odpowiednio dla każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę. 5. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 6. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków wykonania i płatności za przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz odpowiednio dla każdej części zamówienia.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Podwykonawcy:1) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy;2) w przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załącznik nr 3 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 5 do siwz) odpowiednio dla części zamówienia.W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71242000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 116770,41
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie odpowiednio dla części, na którą Wykonawca złożył ofertę.W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega weryfikacji i wymaga akceptacji przez Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą zdolność zawodową zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie: docieplenia ścian budynku z wymianą stolarki zewnętrznej, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, dla budynku o kubaturze nie mniejszej niż 600 m3 wraz z audytem energetycznym dla budynku. W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych należy wykazać wartość brutto zrealizowanej części umowy na dzień składania ofert.b) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej i będącą czynnym członkiem Okręgowej Izby Architektów, posiadającą doświadczenie zawodowe w wykonaniu minimum 2 usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku w okresie ostatnich 3 lat.Zamawiający wymaga spełnienia powyższych warunków przez Wykonawcę odrębnie dla każdej części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
ETAP PO OTWARCIU OFERT:1. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależnościlub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencjiw postępowaniu o udzielenie zamówienia.W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
ETAP PO OTWARCIU OFERT:Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożeniaw wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2 siwz:1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz;W powyższym wykazie Wykonawca musi podać ponadto informację o kubaturze budynku i audycie energetycznym (jako składowej części opracowania);2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Dokument należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie wymaga w tym zakresie dokumentów.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga w tym zakresie dokumentów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. ETAP ZŁOŻENIA OFERTY:Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz;1.1. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, lub korzystania z podwykonawców należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz;2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2 siwz. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczeniate potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z zastrzeżeniem zapisów rozdziału V ust. 1 pkt 2 ppkt 3) siwz;3. zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobówna potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 do siwz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;4. wypełniony i podpisany oryginał formularza oferty cenowej wraz z wymaganymi oświadczeniami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę;5. wypełniony i podpisany wykaz usług do oceny kryterium ,,doświadczenie Architekta" według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz;6. pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopiido reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania,że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale X odpowiednio ust. 9 lub ust. 11 siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na którą składa ofertęw wysokości:część I 200,00 zł; część II 200,00 zł; część III 200,00 zł; część IV 200,00 zł; część V 200,00 zł; część VI 200,00 zł; część VII 200,00 zł; 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.07.2019 r.do godziny 13.00. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalniei bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp bez potwierdzania tych okoliczności.6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art. 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 ustawy Pzp.7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp winno być ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin.Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w godzinach od 11.00 - 14.00.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (D)60,00
Wysokość kary umownej (K)20,00
Doświadczenie architekta (A)20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień niniejszej Umowy zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu na zasadach określonych w Ustawie, pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach: 1) w zakresie terminu wykonania Umowy:a) zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w przypadku działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zadań. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej.2) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub nr rachunku bankowego Wykonawcy bądź Zamawiającego w przypadku ich zmiany,3) w zakresie zmiany formy zabezpieczenia Umowy: zmiana przewidziana w art.149 ust. l ustawy Prawo Zamówień Publicznych,4) w zakresie zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego.5) zmianę osoby architekta wykonującego przedmiot zamówienia zgodnie z zapisem określonym w § 5 ust. 5 Umowy.6) w zakresie zmian wynikających ze współpracy z WFOŚiGW.Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-18, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO zastosowanej przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinieul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin;2. inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie jestPan podinsp. Tomasz Kopka, tel. 91 821 15 70, e-mail: tomasz.kopka@sc.policja.gov.pl;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanymz postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. ,,Audyty - termomodernizacja komisariatów Policji",sygn. postępowania: ZZ-2380-78/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,uPzp";5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczącychjest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla obiektu policyjnego PP w Morzyczynie, ul. Szczecińska 29 . wraz z inwentaryzacją budowlano-architektoniczną i opracowaniem audytu energetycznego. Zakres zamówienia obejmuje także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, (jeżeli jest wymagane) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Kubaturę budynków i powierzchnię zabudowy określono szczegółowo w rozdziale XVII siwz. Zdjęcia obiektów stanowią załącznik nr 9 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14111,77
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (D)60,00
Wysokość kary umownej (K)20,00
Doświadczenie architekta (A)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla obiektu policyjnego PP w Ińsku, ul. Armii Krajowej 18 wraz z inwentaryzacją budowlano-architektoniczną i opracowaniem audytu energetycznego. Zakres zamówienia obejmuje także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, (jeżeli jest wymagane) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Kubaturę budynków i powierzchnię zabudowy określono szczegółowo w rozdziale XVII siwz. Zdjęcia obiektów stanowią załącznik nr 9 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16832,72
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (D)60,00
Wysokość kary umownej (K)20,00
Doświadczenie architekta (A)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla obiektu policyjnego RDz w Marianowie, ul. Mieszka I nr 6 wraz z inwentaryzacją budowlano-architektoniczną i opracowaniem audytu energetycznego. Zakres zamówienia obejmuje także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, (jeżeli jest wymagane) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Kubaturę budynków i powierzchnię zabudowy określono szczegółowo w rozdziale XVII siwz. Zdjęcia obiektów stanowią załącznik nr 9 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14762,53
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (D)60,00
Wysokość kary umownej (K)20,00
Doświadczenie architekta (A)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Część IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla obiektu policyjnego PP w Polanowie, ul. Dworcowa 3 . wraz z inwentaryzacją budowlano-architektoniczną i opracowaniem audytu energetycznego. Zakres zamówienia obejmuje także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, (jeżeli jest wymagane) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Kubaturę budynków i powierzchnię zabudowy określono szczegółowo w rozdziale XVII siwz. Zdjęcia obiektów stanowią załącznik nr 9 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16971,48
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (D)60,00
Wysokość kary umownej (K)20,00
Doświadczenie architekta (A)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Część V
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla obiektu policyjnego RDz Postomino 7 . wraz z inwentaryzacją budowlano-architektoniczną i opracowaniem audytu energetycznego. Zakres zamówienia obejmuje także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, (jeżeli jest wymagane) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Kubaturę budynków i powierzchnię zabudowy określono szczegółowo w rozdziale XVII siwz. Zdjęcia obiektów stanowią załącznik nr 9 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18456,15
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (D)60,00
Wysokość kary umownej (K)20,00
Doświadczenie architekta (A)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Część VI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla obiektu policyjnego PP w Tychowie ul. Leśna 4 . wraz z inwentaryzacją budowlano-architektoniczną i opracowaniem audytu energetycznego. Zakres zamówienia obejmuje także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, (jeżeli jest wymagane) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Kubaturę budynków i powierzchnię zabudowy określono szczegółowo w rozdziale XVII siwz. Zdjęcia obiektów stanowią załącznik nr 9 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17942,76
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (D)60,00
Wysokość kary umownej (K)20,00
Doświadczenie architekta (A)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Część VII
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla obiektu policyjnego KP w Międzyzdrojach, ul. Mickiewicza 14 . wraz z inwentaryzacją budowlano-architektoniczną i opracowaniem audytu energetycznego. Zakres zamówienia obejmuje także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, (jeżeli jest wymagane) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Kubaturę budynków i powierzchnię zabudowy określono szczegółowo w rozdziale XVII siwz. Zdjęcia obiektów stanowią załącznik nr 9 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17693,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (D)60,00
Wysokość kary umownej (K)20,00
Doświadczenie architekta (A)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: