Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy infrastruktury rowerowej na ulicy Dmowskiego na odcinku pomiędzy ulicą Miedzianą a ulica Potockiej w Poznaniu

12-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2,61-831 Poznań
tel. 618842010
fax. 618666004
e-mail: zamowienia.publiczne@pozim.pl
http:// www.pozim.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 573376-N-2019 z dnia 2019-07-12 r.

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy infrastruktury rowerowej na ulicy Dmowskiego na odcinku pomiędzy ulicą Miedzianą a ulica Potockiej w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30268953900000, ul. Plac Wiosny Ludów  2 , 61-831  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618842010, e-mail zamowienia.publiczne@pozim.pl, faks 618666004.
Adres strony internetowej (URL): www.pozim.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pozim.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. adres: pl. Wiosny Ludów 2 ( IV piętro) , 61-831 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy infrastruktury rowerowej na ulicy Dmowskiego na odcinku pomiędzy ulicą Miedzianą a ulica Potockiej w Poznaniu
Numer referencyjny: PIM/07/ZP38/2019-207
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Stan istniejący:1.Przedmiotowa ulica na odcinku od K. Potockiej do ulicy Hetmańskiej (bez skrzyżowania Dmowskiego/Hetmańska) nie posiada infrastruktury dedykowanej dla rowerzystów, zatem niezbędnym jest zaprojektowanie kompletnych rozwiązań sytuacyjnych wraz z organizacją ruchu i elementami bezpieczeństwa. 2.Skrzyżowanie Dmowskiego/Hetmańska, posiada przejazdy rowerowe przez południowy wlot skrzyżowania i drogi rowerowe wzdłuż wschodniego wylotu skrzyżowania. Wzdłuż ulicy Dmowskiego ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych. 3.Na odcinku od ulicy Hetmańskiej do ulicy Krauthofera ulica Dmowskiego nie posiada infrastruktury rowerowej, zatem należy zaprojektować analogicznie jak w pkt. 1. 4.Ulica Dmowskiego na odcinku od ulicy Krauthofera do ulicy Miedzianej posiada jednokierunkowe drogi rowerowe po wschodniej i zachodniej stronie ulicy, a w pobliżu skrzyżowania z ulicą Krauthofera ruch rowerowy wprowadzony zostaje na jezdnie ulicy i odbywa się na zasadach ogólnych. W skrajni istniejących dróg rowerowych znajduje się oświetlenie, co nie wpływa korzystnie na bezpieczeństwo użytkowników, a nawierzchnia z kostki betonowej nie spełnia obecnych standardów rowerowych. Należy zaprojektować:- stałą organizację ruchu- rozbudowę (dostosowanie do nowej organizacji ruchu) istniejącej sygnalizacji świetlnej (instalacja, oprogramowanie, koordynacja)- tymczasową organizację ruchu na czas budowy- usunięcie wszystkich kolizji z projektowaną inwestycją (zidentyfikowane w Koncepcji kolizje nie stanowią katalogu zamkniętego) - kompletne rozwiązania sytuacyjne układu drogowego dla wprowadzenia oraz przebudowy istniejącej infrastruktury rowerowej, uwzględniające dowiązania do stanu istniejącego, oraz wykonać i opracować:- badania geotechniczne, w zakresie koniecznym dla prawidłowego zaprojektowania całego zamierzenia- badania stanu nawierzchni (należy mieć na uwadze sposób odtworzenia nawierzchni np. w wyniku usunięcia kolizji)- inwentaryzację zieleni w obszarze na który wpływa budowa układu drogowego (również poza projektowanym pasem drogowym) ze wskazaniem zieleni kolidującej- zagospodarowanie zielenią pasa drogowego wraz z elementami małej architektury- inwentaryzację stanu istniejącego: reklamy, ogrodzenia, obiekty budowlane, istniejące nawierzchnie, w obszarze na który wpływa budowa układu drogowego (również po zaprojektowanym pasem drogowym) - organizację wykonania inwestycji uwzględniającą etapowanie robót budowlanych i projektowaną organizacją ruchu na czas ich wykonywania wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym- kompletny wniosek o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wraz z uzyskaniem tej decyzji- w przypadku konieczności uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, opracować wymagane materiały, uzyskać w/w decyzję a wymagania i uwarunkowania z niej wynikające uwzględnić w opracowanej dokumentacji- oszacowanie całkowitych kosztów realizacji zadania inwestycyjnego na etapie projektu Budowlanego- wizualizację - projekt tablicy informacyjnej, zawierającej informacje i wizualizację Zadania inwestycyjnego, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 11- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- przedmiar robót, przedmiar robót oferta, kosztorys inwestorski (należy wykonać w podziale adekwatnym do założonych w OWI etapów robót)Projektant zobowiązany jest do wystąpienia do wszystkich gestorów sieci o uzyskanie informacji w zakresie ich zamierzeń inwestycyjnych i remontowych oraz uwzględnienia ich, projektując strefowanie uzbrojenia oraz wykonując projekt Organizacji Wykonania Inwestycji i harmonogram robót.Projektant zobowiązany jest do koordynacji i wzajemnych uzgodnień z wszystkimi jednostkami projektowymi. Projektant zobowiązany jest w zakresie wszystkich branż uzyskać szczegółowe wytyczne i warunki do projektowania. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, wytycznymi technicznymi, aktami prawnymi obowiązującymi na terytorium Polski oraz miasta Poznania.Należy mieć na uwadze, że inwestycja może zostać podzielona na etapy, wówczas koniecznym będzie wyodrębnianie poszczególnych etapów zarówno w zakresie dokumentacji, jak i kosztorysów.- w zakresie projektu układu drogowego wraz z infrastrukturą w oparciu o uzgodnienia z Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego (w przypadku ingerencji w zakres ZTM), Miejskiego Inżyniera Ruchu, gestorami sieci, uwarunkowania prawne i Polskie Normy,- w zakresie projektu technicznego infrastruktury, w oparciu o warunki techniczne poszczególnych gestorów, uwarunkowania prawne i Polskie Normy. - w zakresie rozwiązań infrastruktury rowerowej, w oparciu o wytyczne Pełnomocnika ds. koordynacji zadań infrastruktury rowerowej- należy mieć na uwadze koordynację rozwiązań przyjętych dla dokumentacji projektowej Strefy Płatnego Parkowania (SPP)- Łazarz - opracowywanej na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich- niezależnie od wytycznych, warunków, opinii i uzgodnień zawartych w Koncepcji i SPP, Projektant zobowiązany jest do wystąpienia i uzyskania nowych warunków, wytycznych i uzgodnień- w razie potrzeb w oparciu o wytyczne Plastyka Miejskiego, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych- w razie potrzeb sporządzić wniosek oraz uzyskać zgodę na odstępstwo od stosowania przepisów techniczno - budowlanychWykonywane projekty, w zakresie układu drogowego (w tym infrastruktury rowerowej), sygnalizacji świetlnej, zagospodarowania zielenią, wymagają branżowego uzgodnienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Projekt docelowej organizacji ruchu należy uzgodnienia z Miejskim Inżynierem Ruchu. Projekty dotyczące przebudowy infrastruktury towarzyszącej (w tym likwidacji kolizji) wymagają uzgodnienia przez poszczególnych gestorów sieci. Projekt należy dowiązać do stanu istniejącego poza obszarem projektowania. Elementy małej architektury stosować w oparciu o wytyczne zawarte w Katalogu Mebli Miejskich Poznania, a każdorazowe stosowanie innych elementów wymaga akceptacji Plastyka Miejskiego, Zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki oraz w razie potrzeby Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kolorystyka infrastruktury przewidzianej w projekcie musi zostać uzgodniona z Plastykiem Miejskim.Dokumentacja musi zawierać opracowanie terenowo - prawne (uwzględniające również tereny sąsiadujące z projektowanym pasem drogowym), mapy stanu prawnego wraz z wypisami z rejestru gruntu, dodatkowo strukturę własności należy przedstawić na mapie zasadniczej w formie graficznej (wyróżnić kolorami) z naniesionym układem projektowanym. Zestawienie nieruchomości z uwzględnieniem ich właścicieli i powierzchni, określeniem powierzchni do zajęcia pod pas drogowy wraz z opisem nakładów, oraz oszacowaniem kosztów ich pozyskania. Opracowanie jest wymagane do uzgodnienia przebiegu linii rozgraniczającej.Rozwiązania projektowe przedstawić na mapie sytuacyjnej w skali 1:500.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71242000-6
71248000-8
71310000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy (do 50 % wartości zamówienia podstawowego) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne roboty budowlane lub usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  14   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: w uzupełnieniu sekcji II. 8 a) Etap I - przekazanie zaopiniowanej i uzgodnionej przez Zarząd Dróg Miejskich koncepcji projektu wraz z uzyskanymi warunkami od gestorów, badaniami geotechnicznymi, badaniami podłoża gruntowego i badania stanu nawierzchni; - w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy ; b) Etap II - wykonanie i złożenie do odpowiedniego organu, kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w tym projekcie budowalnego i pozostałych opracowań koniecznych do uzyskania tej decyzji; - w terminie do 300 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy ; c) Etap III - wykonanie i przekazanie projektu wykonawczego pozostałych opracowań wymaganych w SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiaru robót, przedmiaru robót- oferta, kosztorysu inwestorskiego ;- w terminie do 360 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; d) Etap IV - przekazanie uzyskanej Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz projektu tablicy informacyjnej, zawierającej informacje i wizualizację - w terminie do 420 dni kalendarzowych od dnia odbioru Etapu drugiego ; e) Nadzór autorski - szczegółowe zapisy dotyczące nadzoru autorskiego zostały określone w § 5 projektu umowy .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia).Na okres realizacji wymaga się ubezpieczenia kwoty określonej w § 14 ust. 3 umowy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: (1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej: 3 projekty budowlane i wykonawcze branży drogowej (budowa nowej drogi/ ulicy/ drogi rowerowej lub rozbudowy lub przebudowa istniejącej drogi/ ulicy/ drogi rowerowej) wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, usunięciem kolizji, gdzie długość zaprojektowanej drogi/ ulicy jest nie mniejsza niż 1000m. (2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:1) Główny projektant, Projektant robót drogowych- Koordynator prac: - uprawnienia do projektowania w specjalności budowlanej inżynieria drogowa zgodnie z ustawą Prawo budowlane; - min. staż projektowy- 5 lat;- doświadczenie - liczba wykonanych projektów w specjalności dot. projektów branży drogowej - 3 (budowa nowej drogi/ ulicy/ drogi rowerowej lub rozbudowa lub przebudowa istniejącej drogi/ ulicy/ drogi rowerowej) wraz z infrastrukturą; odwodnieniem, oświetleniem, usunięciem kolizji, gdzie długość zaprojektowanej drogi/ ulicy jest nie mniejsza niż 1000m., 2) Projektantem robót sanitarnych (kanalizacyjnych) :- uprawnienia - do projektowania w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; - min. staż projektowy - 5 lat od uzyskania uprawnień; - doświadczenie - liczba wykonanych projektów w specjalności instalacyjnej -3 w tym minimum 2 projekt kanalizacji o średnicy min. 800 mm; 3) Projektantem robót elektrycznych :- uprawnienia - do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą Prawo Budowalne; - min. staż projektowy - 5 lat od uzyskania uprawnień; - doświadczenie - liczba wykonanych projektów w specjalności instalacyjnej-3 4) Projektant zieleni:- wykształcenie wyższe o kierunku: architektura krajobrazu lub ogrodnictwo; - doświadczenie- min. 2 projektu zagospodarowania zielenią pasa drogowego na terenie miasta. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Zamawiający nie dopuszcza sumowania przez różne osoby usług, bądź elementów usług w celu potwierdzenia posiadania pełnego wymaganego doświadczenia w ramach wskazanego projektu lub zamówienia. UWAGA:1) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektantów w przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.2) za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 9.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.2. zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 Ustawy 3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
d) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZe) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ;f) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o którejmowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, żepowiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniezamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którychmowa w pkt 10.3 a-c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organemw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnościuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lubwstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszonoupadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wkraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4 zastępuje się je dokumentemzawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionychdo jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowegolub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lubmiejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 10.4 stosuje się. 3. W przypadku wskazaniaprzez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ w formieelektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lubdokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone wjęzyku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
13.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 5 000,00 pln (słownie: pięć tysięcy złotych).13.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Ważność wadium wynosi 30 dni. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.13.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).13.4 Oznaczenie beneficjenta składanych gwarancji wadialnych:Miasto Poznań plac Kolegiacki 17, 61-841 PoznańNIP Miasta Poznania: 2090001440REGON Miasta Poznania: 631257822 13.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Poznańskich Inwestycji Miejskich Spółka z o.o. z siedziba w Poznaniu, prowadzony przez PKO BP o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593 z adnotacją: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy infrastruktury rowerowej na ulicy Dmowskiego na odcinku pomiędzy Miedzianą, a ulicą Potockiej w Poznaniu" , numer ref. PIM/07/19/ZP38/2019-207" a dokument potwierdzający wniesienie wadium (dokonanie przelewu) załączyć do oferty. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zamawiający dopuszcza przedłożenie wydruku potwierdzenia wykonania przelewu wygenerowanego z systemu bankowości elektronicznej (bez stempla banku) jako potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu (przelewem na rachunek Zamawiającego), z uwzględnieniem informacji zawartych w punkcie 15.4. niniejszej specyfikacji.13.6 W Osobnej kopercie wraz z ofertą należy złożyć wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna.13.7 Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na rachunku bankowym.13.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13.14.13.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienia żądano).13.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.13.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 13.8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.13.12 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.13.13 Jeżeli wadium składane jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wskazać w imieniu jakich przedsiębiorców obok pełnomocnika, składane jest wadium.13.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.13.15 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienia żądano),3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.13.16 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w częściach, pod warunkiem, iż ich suma stanowiła będzie całość wadium wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia przesłanki zatrzymania wadium Zamawiający zatrzyma całość wniesionego wadium, bez względu na to w ilu częściach zostało wniesione.13.17 Zobowiązanie gwaranta dot. zapłaty wadium, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać innych zastrzeżeń Gwaranta, w szczególności dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 13.18 Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60,00
Dodatkowe doświadczenie ( DD)30,00
Jakość ( J)10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, napodstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z Wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ i ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 2. Wykonawca ma obowiązek udokumentowaćzaistniałe okoliczności powodujące zmianę umowy. 3 Przewidziane przez Zamawiającego możliwościwprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania.Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczególnej analizie, podokonaniu której zostanie podjęta decyzja, co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-26, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH