Przetarg

Likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów niezagospodarowanych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

10-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Rakowiecka 25/27,02-517 Warszawa
tel. 225651560,
fax. 225651560
e-mail: mokotow.wzp@um.warszawa.pl,
http:// www.mokotow.waw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 594751-N-2019 z dnia 2019-09-10 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów: Likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów niezagospodarowanych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, krajowy numer identyfikacyjny 01525966300000, ul. Rakowiecka  25/27 , 02-517  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225651560, , e-mail mokotow.wzp@um.warszawa.pl, , faks 225651560.
Adres strony internetowej (URL): www.mokotow.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mokotow.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna, osobiście lub za pośrednictwem
Adres:
Warszawa ul. Rakowiecka 25/27 pok.35a

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów niezagospodarowanych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Numer referencyjny: UD-IV-WZP.271.118.2019.ACZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje: A. Likwidacja dzikich wysypiskOpis wykonywania czynności:1. przygotowanie terenu do zebrania odpadów poprzez: - usunięcie roślinności - krzewów do 10 lat, - drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 25 cm dla pozostałych gatunków drzew, (o ile taka roślinność występować będzie na terenie wysypiska), - likwidację prowizorycznych wygrodzeń (pozostałości po dzikich ogródkach, o ile wygrodzenia wystąpią na terenie wysypiska).2. Zebranie, wywóz i zagospodarowanie zebranych zanieczyszczeń. 3. Uporządkowaniu terenu (wyrównaniu, zagrabieniu - zgodnie z potrzebami). Zalecenia do prowadzenia prac w pobliżu drzew, krzewów niepodlegających usunięciu pracez użyciem sprzętu mechanicznego należy tak prowadzić, aby nie doszło do uszkodzenia ich systemów korzeniowych, pni bądź koron drzew. Jeżeli zostanie potwierdzona przez zamawiającego kolizja w/w roślin (zgodnie z pkt 1) z planowanymi pracami będą one usuwane na podstawie decyzji administracyjnej w ramach zawartej przez Dzielnicę Mokotów odrębnej umowy na wycinkę drzew.B. Sprzątanie terenów niezagospodarowanychOpis wykonywania czynności:Czynność polega na ręcznym zebraniu w worki (o kolorze właściwym dla odpadów niesegregowanych) rozsianych po terenie zanieczyszczeń oraz usunięciu gałęzi, zdrewniałych pędów chwastów, warstwy zalegających liści a w przypadku dużego rozdrobnienia zanieczyszczeń również ich wygrabienie lub zamiecenie, wywóz i zagospodarowanie zebranych zanieczyszczeń.

II.5) Główny kod CPV: 90722200-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511300-5
90511000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 131481,43
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Likwidacja dzikich wysypisk - 200 m32. Sprzątanie terenów niezagospodarowanych - 500 ar
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej zamawiającego). 2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (wzór druku załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (wzór druku załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie). 4. Informacja o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (wzór druku załącznik nr 6 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie) 5. Pełnomocnictwo (wykonawca składa o ile ma zastosowanie). 6. Formularz cenowy ofertowy (składa wykonawca, który będzie zwycięzcą licytacji)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
www.mokotow.waw.pl
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej liczby wniosków, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 2. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą spełniać następujące wymogi: a) wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem; b) formularz wniosku i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; zapodpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej; c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone woryginale lub notarialnie poświadczonej kopii; d) pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą reprezentacji oraz muszą być one sporządzone w języku polskim; e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) wniosek; f) dokumenty składające się na wniosek muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów; g) dokumenty sporządzone w językuobcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dostępny na stronie www.mokotow.waw.pl Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia. 3. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: - posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu(Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), - być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), - posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, - posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
W trakcie licytacji Wykonawca licytuje cenę brutto za całość zamówienia. Cena wywoławcza za całość zamówienia wynosi 141.999,94 zł brutto. Minimalne postąpienie wynosi 1.400,00 zł brutto. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę inależy uwzględnić je w ofercie. Zaproponowana przez Wykonawcę cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia. Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę brutto realizacji przedmiotowego zamówienia, zostaje zwycięzcą licytacji elektronicznej. Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy - określony przez siebie. Zamawiający podpisze umowę, z Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wypełniony formularzcenowy ofertowy dostępny na stronie internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002r. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.). O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu w/w dokumentu.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 30 minut

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2019-09-25 godzina: 10:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Nie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający zamknie licytację elektroniczną po upływie 30 minut od jej rozpoczęcia

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA NR MOK-WOŚ/B/III/1/5/B/III/1/1/3/....../2019/2020 Gz WZÓRzawarta w dniu.................. 2019 roku w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie, 02-517, ul. Rakowiecka 25/27, NIP 525-22-48-481 , REGON 015259640 , reprezentowanym przez:1. Pana ........................................ - Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr ................ z dnia ...............;2. Pana ...................................... - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Mokotów na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr nr ............ z dnia.................zwanym w dalszej części umowy ,,ZAMAWIAJĄCYM" a: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zwanym w dalszej części umowy ,,WYKONAWCĄ",który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), w zakresie objętym zamówieniem o następującej treści: § 11. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w zakresie: likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów niezagospodarowanych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, zwanych dalej ,,pracami".2. Prace będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.§ 2Umowa zostaje zawarta na okres: od daty zawarcia umowy do dnia 31.10.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2.§ 31. Do obowiązków Wykonawcy należy:1) wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,2) wyposażenie pracowników lub osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy w estetyczną odzież z widocznym logo firmy,3) zaopatrzenie pojazdów obsługujących umowę w czytelne logo Wykonawcy umieszczone w widocznym miejscu na pojeździe.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac stanowiących przedmiot umowy. § 41. Strony umowy ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem poniżej wymienionych Podwykonawców w poszczególnych zakresach:.........................2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w tym za jakość i za termin ich wykonania.3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej a nadto winna spełniać wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zawierać postanowienia przewidujące, że odbiory przez Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzone odbiorami Wykonawcy od podwykonawcy, nie mogą zawierać zapisów niezgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.4. Strony umowy zgodnie ustalają, że wypłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego protokołu odbioru, który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT, zawierającego dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom na podstawie łączącej ich umowy. Dowody zapłaty powinny odnosić się do tych zrealizowanych usług przez podwykonawców, za prawidłową realizację których Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego.5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, zapłata ta będzie następowała w terminie do 30 dni od dnia, w którym Zamawiający ustalił, że podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.§ 51. Za prawidłowe wykonanie prac w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie nie większe niż:1) w roku 2019 -brutto: .........................zł w tym:- za likwidację dzikich wysypisk - brutto................................. zł;- za sprzątanie terenów niezagospodarowanych - brutto................................. zł;2) w roku 2020 - brutto: ......................zł- za likwidację dzikich wysypisk - brutto................................. zł;- za sprzątanie terenów niezagospodarowanych - brutto................................. zł;3) ogółem brutto - .......................... złsłownie: .................................................................................zł, wynikające z formularza cenowego ofertowego (załącznik nr 2). Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym ofertowym nie ulegną zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.2. Strony umowy ustalają, że będą dokonywały w okresie obowiązywania umowy rozliczeń finansowych obejmujących poszczególne miesiące kalendarzowe wykonywania prac. Strony umowy uzgadniają, że za wykonane prace w każdym miesiącu kalendarzowym Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT (częściowe). Podstawą do wystawienia faktury częściowej za dany miesiąc będzie formularz powykonawczy obejmujący rzeczywiste obmiary wykonanych prac i ceny jednostkowe oraz protokół odbioru wszystkich prac wykonanych w danym miesiącu, podpisany i zaakceptowany przez Zamawiającego.3. Jeżeli podczas odbioru prac Zamawiający stwierdzi chociażby w części wadliwe wykonanie prac, ma prawo odmówić ich odbioru w całości do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.4. W razie odmowy odbioru prac przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ust. 3, prace uważa się za prawidłowo wykonane w terminie, w którym nastąpiło zgłoszenie ich wykonania, po którym bezpośrednio nastąpił ich odbiór przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.5. Do odbioru prac uprzednio nieodebranych jako wadliwych Zamawiający jest obowiązany przystąpić niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad. Z czynności odbioru prac wadliwych strony umowy sporządzają każdorazowo protokół.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń a Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego roszczenia o wypłatę wynagrodzenia w kwocie maksymalnej, określonej w ust. 1. 7. W przypadku wykonywania usług związanych z realizacją przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca w dniu zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru zobowiązany jest do doręczenia n/w dokumentów, które powinny odnosić się do podlegających odbiorowi usług związanych z realizacją przedmiotu umowy zrealizowanych przez podwykonawców:1) protokołu odbioru usług związanych z realizacją przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawców,2) kopii faktur wystawionych przez podwykonawców,3) kopii polecenia przelewu na kwoty wynikającej z faktur podwykonawców,4) dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom na podstawie łączącej ich umowy; dowód zapłaty powinien odnosić się do tych zrealizowanych usług związanych z realizacją przedmiotu umowy przez podwykonawców za prawidłową realizację których, Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego,5) pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową faktury Wykonawcy o dokonaniu terminowej zapłaty na rzecz tego podwykonawcy, a w przypadku niedotrzymania terminu, o otrzymaniu należnych mu odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7, Zamawiający nie przystąpi do czynności odbiorowych usług zgłoszonych do odbioru.9. Zamawiający dopuszcza przystąpienie do czynności odbiorowych bez złożenia wszystkich dokumentów przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 7 pkt 3), 4), 5) jeżeli Wykonawca udokumentuje, że wstrzymanie lub odmowa zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy była uzasadniona:1) wystąpieniem wad istotnych w usługach związanych z realizacją przedmiotu umowy wykonywanych przez podwykonawcę, a wady, które były przyczyną odmowy lub wstrzymania wynagrodzenia podwykonawcy zostały usunięte przez Wykonawcę, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru,2) zwłoką w realizacji usług związanych z realizacją przedmiotu umowy wykonywanych przez podwykonawcę i naliczeniem z tego tytułu stosownych kar umownych przez Wykonawcę potrącanych z bieżącego wynagrodzenia podwykonawcy,3) odstąpieniem przez Wykonawcę/podwykonawcę od umowy z podwykonawcą z winy podwykonawcy i naliczeniem z tego tytułu stosownych kar umownych przez Wykonawcę. 10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymana zapłata, bez odsetek zostanie dokonana w terminie 21 dni liczonych od daty złożenia przez Wykonawcę wymaganych dowodów zapłaty.11. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty podwykonawcom i braku zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub jeżeli podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy.12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.13. Faktura winna być wystawiona na: Faktura nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, odbiorca: Urząd m. st. Warszawa Dzielnica Mokotów, 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27 i dostarczone na adres: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy MokotówWarszawa, ul. Wiktorska 91 A. Na fakturze musi być wpisany numer umowy, której dotyczy. Faktura za prace wykonane do 30 listopada 2019 r musi być dostarczona do Wydziału Ochrony Środowiska nie później niż do dnia 10 grudnia 2019 r. 14. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy................................ w terminie 21 dni od daty doręczenia faktur VAT na adres wskazany w ust. 13 jako adres dostarczenia faktury, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty.15. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 13, za datę skutecznego doręczenia faktury uznaje się datę jej wpływu do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów ul. Wiktorska 91A, 02-582 Warszawa.16. Strony zgodnie ustalają, że zmiana rachunku Wykonawcy nie wymaga zmiany zapisów niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zmianie numeru swojego rachunku. Nowy rachunek musi spełniać wymogi ust. 19.17. W przypadku wykonywania prac osobiście przez Wykonawcę, obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oświadczenia, że przy wykonywaniu prac nie korzystał z udziału podwykonawców. 18. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 19. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.§ 61. Zamawiający wymaga, aby osoby przewidziane do wykonania czynności polegających na pracach porządkowych, przygotowaniu urobku do wywozu, załadunku na środki transportu były zatrudnione w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (Dz.U. 2019 poz.1040.) 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:o oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowanaw sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodniez przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;o zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotnez tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.4. Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 3.§ 71. Przystąpienie do wykonywania prac przez Wykonawcę będzie następować na podstawie oświadczeń, zwanych dalej ,,oświadczeniem" Zamawiającego, w którym zostanie określony zakres prac, miejsce i termin ich wykonywania, uzgodniony wspólnie przez obie strony umowy. Oświadczenia będą obejmowały okres jednego tygodnia poszczególnych miesięcy kalendarzowych wykonywania prac. Oświadczenia będą przekazywane Wykonawcy osobiście lub elektronicznie na adres ......................... 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego skierowania swego przedstawiciela do udziału w kontroli. Niestawienie się Wykonawcy do udziału w czynnościach kontrolnych nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego, a ustalenia dokonane podczas kontroli będą wówczas wiążące dla Wykonawcy.3. Ustala się że Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu wykonanie prac telefonicznie oraz sms (wiadomością tekstową) na numer tel. 22 443 63 64,. za wyjątkiem prac które wcześniej nie zostały odebrane przez Zamawiającego ze względu na wady, których wykonanie winien zgłosić drogą elektroniczną mokotow.wos@um.warszawa.pl, erozinska@um.warszawa.pl4. Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną za należyte wykonanie przedmiotu umowy będzie osoba wskazana przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.5. Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za należyte wykonanie przedmiotu umowy będzie: ............................a w razie jej nieobecności osobą ją zastępująca.6. O ewentualnej zmianie wyżej wymienionych osób Strony zawiadamiają się poprzez informację przekazaną na piśmie, bez konieczności zmiany umowy.7. Wykonawca zapewni całodobową łączność z Zamawiającym w celu przekazywania poleceń, uwag oraz dyspozycji pod numerem telefonu: ...............oraz e-mail: ..............lmroz1@op.pl .§ 81. Strony umowy ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umownew następujących przypadkach i wysokościach:1) za każdorazową zwłokę w wykonaniu lub nienależytym wykonaniu prac,w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia ogółem umowy określonego w § 5 ust. 1 pkt 3) umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym miało nastąpić ich wykonanie, zgodnie z oświadczeniem o którym mowa w § 7 ust 1, do dnia usunięcia nieprawidłowości, po którym nastąpi ich odbiór przez Zamawiającego bez zastrzeżeń albo do dnia rozwiązania umowy;2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia ogółem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) umowy;3) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy osób zgodnie z § 6 ust. 1 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów lub oświadczeń zgodnie z § 6 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł. brutto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc złotych). Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania.2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownychz należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy bez dodatkowych wezwań do zapłaty.3. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.4. Dokonane potrącenia i naliczone kary umowne nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania prac zgodnie z umową.5. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego Wykonawcy kar umownych, Wykonawca nie może pomniejszyć należnego mu wynagrodzenia na wystawionej fakturze o kwotę naliczonych kar umownych.§ 91. Strony umowy zgodnie ustalają okres wypowiedzenia umowy na 14 dni. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:1) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości prac bądź zwłoki w usunięciu wad w pracach, przekraczającej 5 dni, w terminie 10 dni od upływu 5 dniowego terminu zwłoki,2) zajęcia przez organ egzekucyjny wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, w terminie do 14 dni od stwierdzenia zajęcia,2. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności3. Strony umowy zgodnie ustalają, że Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności pieniężnych, wynikających z wynagrodzenia umownego.4. W przypadku wypowiedzenia umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru prac wykonanych do chwili ich przerwania.5. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na możliwość żądania i dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy kar umownych wynikających z niniejszej umowy. § 10Strony umowy zgodnie ustalają, że w przypadku nie rozpoczęcia zgodnie z umową wykonywania prac lub ich wykonania w sposób niezgodny z umową w całości lub części, Zamawiający będzie miał prawo powierzenia wykonania zastępczego prac w ramach odrębnej umowy bez dodatkowych wezwań Wykonawcy, który pokryje w całości koszty tego wykonania w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, na podstawie wystawionej faktury VAT.§ 111. Wszelkie oświadczenia Stron w wykonaniu postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesłane listem poleconym na adres strony, określony w umowie, za potwierdzeniem odbioru. Strony zobowiązują się do zawiadamiania o zmianie adresu do korespondencji natychmiast po dokonaniu takiej zmiany. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji Stronie, która ją wysłała.2. Strony umowy stwierdzają, że zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych, mogących powstać w przyszłości sporów na tle jej wykonania.3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 525-22-48-481.§ 121. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej RODO), dla których Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim.Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :a. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)b. kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 2019 r. poz.1145)3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy do rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.5. Umowę niniejszą oraz załączniki stanowiące integralną część umowy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. ? Administratorem Pani/Pana danych 30.07.2018 12/12 osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00- 950 Warszawa. ? Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. ? Administrator danych osobowych - Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. udzielenie zamówienia publicznego. ? W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy. ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania, od wszczęcia do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ? tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, apo tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. ? W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: ? dane nie są już niezbędne docelów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, ? dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, ? dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: ? osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, ? przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, ? Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, ? osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:? zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, ? przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem; f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. ? W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. ? Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. ? Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH