Przetarg

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w Augustowie

24-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Miasto Augustów
3 Maja 60,16-300 Augustów
tel. 87 643 42 28,
fax. 87 643 42 11
e-mail: zp@urzad.augustow.pl,
http:// http://bip.um.augustow.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 526430-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

Gmina Miasto Augustów: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w Augustowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Augustów, krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. 3 Maja  60 , 16-300  Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 42 28, , e-mail zp@urzad.augustow.pl, , faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.augustow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.augustow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście.
Adres:
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, pokój nr 7 - biuro obsługi klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w Augustowie
Numer referencyjny: ZP.271.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest:Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w AugustowiePrzedmiot zamówienia został podzielony na części:„Część I zamówienia - Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów”„Część II zamówienia - Pielęgnacja trawników na terenie Gminy Miasta Augustów”Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Część 1 od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 rCzęść 2 od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dla części I zamówienia:Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w sposób należyty, co najmniej jedną usługę polegającą na pielęgnacji nasadzeń na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto;dla części II zamówienia:Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w sposób należyty, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu prac pielęgnacyjnych trawników na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (załącznik nr 7 do SIWZ) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas na wykonanie zaleceń/reklamacji w trybie pilnym40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:1) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;2) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza);3) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do terenu na którym świadczona jest usługa;4) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;5) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;6) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;7) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;8) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);9) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,10) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,11) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,12) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.5. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest:1. Przygotowanie gruntu, nasadzeń, utrzymanie i pielęgnacja roślin jednorocznych i wieloletnich zasadzonych w donicach, na kwietnikach i na rabatach.Utrzymanie i pielęgnacja roślin jednorocznych i wieloletnich zasadzonych w donicach, na kwietnikach i na rabatach jest usługą polegającą na:a) uporządkowaniu i przygotowaniu terenu pod nasadę oraz wykonaniu nasady roślinami jednorocznymi i wieloletnimi obejmująca min. : spulchnienie gleby rodzimej, uzupełnienie warstwą ziemi urodzajnej żyznej lub kompostowej terenów przeznaczonych do obsady, zasilanie nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi, zastosowanie absorbentu wody, dostawa roślin, obsada donic, kwietników, wież kwietnikowych, czyszczenie powierzchni zewnętrznej donic umycie donic betonowych przy pomocy myjki ciśnieniowej,b) utrzymaniu wykonanej nasady kwiatami jednorocznymi i wieloletnimi,c) utrzymaniu stojących i wiszących kaskadowych konstrukcji kwietnikowych oraz terenów zieleni urządzonej obejmująca min.:- podlewanie obsady jednorocznej codziennie (w razie takiej konieczności), jednak nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu,- podlewanie, zasilanie roślin nawozem wieloskładnikowym do roślin kwitnących,- (w razie konieczności wykonanie) oprysków środkami grzybobójczymi, - podlewanie terenów zieleni urządzonej, - podlewanie, przycinanie, formowanie, odchwaszczanie oraz zagospodarowanie powstałych odpadów,d) usunięciu obsady jednorocznej wraz z wyrównaniem terenu, powierzchni donic, demontaż donic kwietnikowych z latarni Termin wykonywania usługi od 1 kwietnia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.I. Przedstawienie koncepcji nasadzeń kwiatów jednorocznych oraz wieloletnich – wykonanie wizualizacji nasadzeń w podziale na trzy zmiany (wiosna, lato, jesień) w wersji elektronicznej w formie prezentacji – minimum 20 slajdów oraz minimum jedna prezentacja koncepcji dla Komi-sji Rozwoju Miasta Augustowa oraz Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby zmian Wykonawca zobowiązany jest do ich naniesienia w prezentowanej koncepcji.II. Wiosenne przygotowanie roślin.Zdjęcie zimowego ocieplenia roślin, uporządkowanie, zasilanie nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi roślin wieloletnich pobudzająca do szybszego wzrostu. W roślinach wieloletnich typu iglaki, tawuły należy dokonać cięć formujących, byliny, róże rabatowe, róże płożące - cięć sanitarnych.III. Donice i rabaty w gruncie – kwiaty jednoroczne.Uporządkowanie i przygotowaniu terenu pod nasadę, spulchnienie gleby rodzimej, uzupełnienie warstwą ziemi urodzajnej żyznej lub kompostowej terenów przeznaczonych do obsady, zasila-nie nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi, zastosowanie absorbentu wody, czyszczenie powierzchni zewnętrznej donic poprzez umycie ich myjką ciśnieniową, sadzenie roślin.1. Pierwsze nasadzenie roślin w donicach i rabatach – okres wysadzenia od 6 kwietnia do 17 kwietnia danego roku.Wykonawca zakupi, dostarczy i posadzi odmiany roślin - minimum 2 000 szt. sadzonek bratków. Bratki multikolor (minimum 2 pąki na sadzonce w momencie wysadzenia, mini-malna wysokość sadzonki 10 cm, minimum 4 kolory sadzone według kompozycji Wyko-nawcy, minimum 11 sadzonek w donicy sześciokątnej). Przed nasadzeniem drugiej zmiany roślin bratki, należy przesadzić do gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. O rośliny przesadzone należy dbać w ten sam sposób jak o rabaty w gruncie.2. Drugie nasadzenie roślin jednorocznych w donicach i rabatach – okres wysadzenia od 15 – do 31 maja danego roku.Wykonawca zakupi, dostarczy i wysadzi minimum 4 000 szt. sadzonek kwiatów jednorocznych – minimum dwa pąki na sadzonce w momencie wysadzenia w roślinach kwitnących Uwaga: ilości podano dla kwiatów typu: starzec 'Silverdus', pelargonia wielkokwiatowa, petunia, niecierpek, begonia bulwiasta i 'Dragon Wing Red', begonia semperflorents premium dark scarlet – w przypadku stosowania kwiatów gatunku boberek begonia 'Semperflorens', aksamitka wzniesiona 'Tagetes x erecta', aksamitka rozpierzchła 'Tagetes x patula yellow' lub inne odmiany o bujnych kwiatach w kolorach żółtych i jasno pomarańczowych, które gatunkowo mają mniejsze sadzonki należy zakupić większą ilość. Wykonawca musi dokonać takiej kalkulacji nasadzeń, aby donice i kwietniki były ukwiecone zgodnie ze sztuką ogrodniczą z zachowaniem odległości nasadzeń do donic min. co 15 cm, a na rabatach min 20 cm.1) Na wieżach kwietnikowych (2 szt. ustawione na Rynku Zygmunta Augusta) – min. 600 szt. sadzonek, trzy kolory roślin ułożone według zaakceptowanej przez Zamawiającego kompozycji Wykonawcy,2) Na wieżach kwietnikowych ( 3 szt. ustawione na Rynku Zygmunta Augusta) – min. 750 szt. sadzonek roślin według zaakceptowanej przez Zamawiającego kompozycji Wyko-nawcy,3) W donicach – należy zastosować gotowe do nasadzeń sadzonki lub kompozycje kwiato-we w pełni ukorzenione i w pełnym rozkwicie oraz zastosować wypełnienia ipomea, ba-copa, plectrantus, W centrum miasta (park RZA, pierzeje RZA i ulica Mostowa) w donicach należy zastosować kwiaty obficie kwitnące. Zaleca się w donicach sześciokątnych (wysokich i niskich ) dokonanie nasadzeń kaskadowo tzn. na środku donicy sadzonka wzniosła, po bokach kwiaty niższe lub zwisające. W donicach „słupkach” nie należy nasadzać pojedynczych sadzonek, a gotowe sadzonki rosnące w amplach. Donice kielichy należy ustawić w miejsca zacienione przez część dnia – w donicy np. dwie sadzonki koleus (różnokolorowe liście ozdobne), jedna sadzonka szałwia czerwona, niecierpki, boberek lub inne równie efektowne tj. sadzonki kwiatów jednorocznych odpornych na wysokie nasłonecznienie. Obsadzenie w kwiaty jednoroczne donic prostokątnych, trzech małych pater, pięciu dużych pater, dwóch kul i inne wyżej niewymienione nastąpi zgodnie z wyborem Wykonawcy.3. Trzecie nasadzenie roślin jednorocznych – chryzantemy i wrzosy łącznie 200 szt. – termin wysadzenia od 30 września.IV. Kwietniki i rabaty w gruncie – rośliny wieloletnie – wykonać niezbędne zabiegi pielęgnacyjne tj. prześciółkowanie gleby, usuwanie zeschłych liści, martwych kwiatostanów, cięcia pielęgna-cyjne min. raz w roku, pielenie, spulchnianie ziemi minimum 1 raz w tygodniu w okresie od ma-ja do września, wykonanie badań kontrolnych pH ziemi, wykonanie zabiegów dostosowujących ph gruntu do rodzaju nasadzeń. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zdjęcia przed i po wy-konaniu zabiegu na roślinach wieloletnich i przesłać je Zamawiającemu w terminie 3 dni po wy-konaniu zabiegu.Wiosenne przycięcie róż: wiosenne cięcie należy przeprowadzić przed rozwijaniem się pąków na wysokości 15 - 20 cm. W razie konieczności wykonać dalsze cięcia sanitarne, tzn. usunąć wszystkie chore, suche, połamane, przemarznięte pędy - w razie potrzeby należy wykonać podlanie roślin uważając, aby nie zraszać części nadziemnych. Należy wykonać prewencyjny oprysk przeciwgrzybowy jednym z fungicydów np. Acanto 250 SC, Amistar 250 SC, Discus 500 WG, Signum 33 WG, Zato 500 WG.Przygotowanie miejskich nasadzeń roślin wieloletnich do okresu zimowego (okrywanie roślin i ocieplanie donic).1. Centrum:1.1. przygotowanie róż – 664 sztuki na rabatach w Parku centralnym, 22 sztuki w Parku przy Starej Poczcie:− oczyszczenie terenu, zebranie zeschłych liści, wygrabienie rabat,− wykonanie prewencyjnego oprysku przeciwgrzybowego jednym z fungicydów z dodatkiem środka przyczepnego.− podlanie rabat wodą w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej – należy uważać, aby nie zraszać części nadziemnych roślin.− kopczykowanie kompostem na wysokość 21-30 cm. Wysokie kopczyki formuje się przed nastaniem silnych mrozów i zamarznięciem ziemi, czyli pod koniec listopada, zależnie od pogody. Kopce mogą sięgać nawet do połowy pędów lub wyżej. W przypadku zapowiedzi bardzo silnych mrozów, zwłaszcza przy braku okrywy śnieżnej. Rabaty należy zabezpieczyć od góry gałązkami iglastymi.V. Kwietniki do montażu na latarniach w ilości 40 szt. – średnica 75 cm (w skład zestawu wchodzą dwie połowy donic z uchwytem ze stali) – termin montażu 15 – 31 maj danego roku.1. Kwiaty jednoroczne zwisające – nie mniej niż 12 szt. na kwietnik (minimum 6 sadzonek w połówce).Podłoże kwiatowe:− higroskopijny materiał oraz warstwa geowłókniny (kolejność założenia: na dno higroskopijny materiał, geowłóknina, mieszanka gruntu).− substrat ogrodniczy (min. 24l/1 zestaw) z wymieszanymi nawozami wieloskładnikowymi i hydrożelem w proporcjach dostosowanych do wielkości konstrukcji oraz zapotrzebowania roślin zastosowanych do obsadzenia na składniki pokarmowe oraz wodę min. 14 l/1 zestaw.2. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania kwietników od Zamawiającego 15 kwietnia przekazania do szkółki roślin celem nasadzenia kwiatów, zapewnienia przyjęcia się sadzonek w kwietnikach, wyhodowania ich do wielkości gwarantującej widoczność nasadzeń po zamontowaniu kwietników na latarniach w pełnym rozkwicie kwiatostanu i ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej usługi.3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania podłoża i zamontowania kwietników na latarniach zgodnie z instrukcją oraz zdjęcia ich po sezonie i przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.VI. Informacje dodatkowe, które mogą być pomocne przy sporządzaniu oferty:1) kwietniki na latarniach – 40 szt.2) donicea) ilość 488 szt.- donice sześciokątne wyższe – 137 szt.;- donice sześciokątne niższe – 35 szt.;- kielichy większe – 93 szt.;- kielichy mniejsze – 2 szt.;- donice prostokątne – 65 szt.;- duży talerz – 5 szt.;- mały talerz – 3 szt.;- kule małe – 2 szt.;- donice słupki – 53 szt.;- ozdobniki trójkątne – 44 szt.;- kwadratowe wyższe – 19 szt.- kwadratowe niższe – 30 szt.b) miejsce ustawienia donic na dzień 1 lutego 2019 r.:- park RZA i pierzeje dookoła parku;- ulica Mostowa;- ulica Hoża (skwer przy Bibliotece Miejskiej) i Licealna;- ulica 3 Maja 60 (przy budynku Urzędu Miejskiego w Augustowie);- ulica 3 Maja (od ul. Ks. Ściegiennego do ul. Ogrodowej);- ulica Rybacka (na bulwarze rzeki Netty);- ulica Waryńskiego (na bulwar przy kanale Bystrym);- ulica Tytoniowa (parking naprzeciwko POM);- łącznik pomiędzy Sanatorium Budowlani a Alejami Kardynała Wyszyńskiego.3) rabaty w gruncie:- park RZA - 5 kwater - powierzchnia 204 m2 -nasadzono w roku 2016 r. róże rabatowepatrząc od pierzei, północno – zachodniej – przedłużenie ul. Wierzbneja) 12 m długości, 4 m. szerokości;b) 9 m długości, 4 m szerokości;c) 9 m długości, 4 m szerokości;d) 8 m długości, 4 m szerokości;e) 13 m długości, 4 m szerokości.W 2016 r. wymieniono grunt i dokonano nasadzeń – obwódki kwater - bukszpan, w kwaterach - róże odmiany: fresja 620 szt., irena 216 szt, peace 6 szt., parole 6 szt,- kwietnik przy Postiwie – kształt koła - średnica 6 m (powierzchnia 28,26 m2) – wykonano w 2016 r. nasadzenia wieloletnie- kwietnik przy sanatorium Uzdrowisko – kształt koła - średnica 5 m (powierzchnia 19,62 m2) – wykonano w 2016 r. nasadzenia wieloletnie- kwietnik przy przedszkolu Sióstr Urszulanek – kształt owalny - ok 7m2 – w 2016 r. nasadzono żurawkę 30 szt.- rabaty przy budynku Urzędu Miejskiego – 24,3 m2 – w 2016 r. wykonano nasadzenia jednoroczne i wieloletnie (cyprys suna gold – 32 szt., cyprys gracilis – 1 szt., świerk conica ok. 20 szt., sosna pumillo szt. 2), donice przy parapecie - 8 szt, wymiary – długość 160 cm, szerokość 30 cm (w dwóch donicach przy schodach po dwa bluszcze zimozielone, preferowany kwiaty jednoroczne obficie kwitnące zwisające plus wypełnienie), przy poręczy schodów – długość 510 cm, szerokość 48 cm, pod schodami – długość 170 cm, szerokość 48 cm, przy parkingu z tyłu budynku- długość – 1400cm, szerokość 40 cm.Częstotliwość wykonywania zabiegu podlewania zależy od pogody – np. w słoneczne dni, gdzie temperatura wynosi powyżej 25oC w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień:− donice kielichy, słupki, prostokąty, niskie sześciokąty – min. raz dziennie;− donice sześciokątne – nie rzadziej niż co dwa dni,− rabaty w gruncie – przy Urzędzie Miejskim – nie rzadziej niż co dwa dni,− rabaty na bulwarach (kwietnik przy Postiwie, przy sanatorium Uzdrowisko, przy przedszkolu sióstr Urszulanek) - minimum 1 raz w tygodniu− rabaty w parku RZA i przy „Starej Poczcie” – minimum 1 raz w tygodniu− rabata na bulwarach (łączka kwietna powstała po pierwszej zmianie roślin) – nie rzadziej niż co dwa dni, Dokładny Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas na wykonanie zaleceń/reklamacji w trybie pilnym 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Pielęgnacja trawników na terenie Gminy Miasta Augustów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest:1. Wykoszenie trawników: parkowych, dywanowych, na skarpach, w rowach (skarpa i dno), chwastów w zrdzewieniach oraz jednorocznych samosiewów na powierzchni 222 697,00 m2, wraz z grabieniem i wywozem trawy (jeżeli zaistnieje taka potrzeba).2. Koszenie należy wykonać maksymalnie nisko dostosowując się do istniejących nawierzchni trawników, optymalna wysokość trawy po skoszeniu powinna wynosić 5 cm.3. Koszenie trawników przy drzewach i krzewach należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić roślin. W przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w porozumieniu z Zamawiającym nasadzeń rekompensujących szkody.4. Wykoszenie traw i chwastów wokół drzew, ławek (innych elementów np. latarni), stojaków rowerowych - po uprzednim ich odstawieniu oraz wykoszenie przy krawędzi chodnika.5. Zamiatanie alejek i chodnika ze ściętej trawy na bieżąco podczas koszenia.6. Grabienie trawy po skoszeniu aby trawnik pozostał estetyczny i uprzątnięty maksymalnie 3 000,00 m2 w miesiącu (czerwiec, lipiec, sierpień).7. Bieżące zasypywanie dołów na trawnikach z podsiewem trawy maksymalnie 100 m2 w miesiącu.8. Termin rozpoczęcia i zakończenia koszenia uzgadniany na bieżąco przez Zamawiającego.9. Przed przystąpieniem do koszenia należy jednorazowo uporządkować koszony teren.10. Przed nawożeniem mineralnym zieleńców w Parku Miejskim Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Parku przy Starej Poczcie, należy wykonać badanie gleby, uzyskać wyniki wraz z zaleceniami nawożenia mineralnego i dostosować nawożenie mineralne w okresie obowiązywania umowy.11. Prace będą się odbywać po zleceniu przez Zamawiającego, przy czym każda działka musi być wykoszona w ciągu roku minimum 1 raz.12. Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu nawożenia mineralnego trawników na powierzchni 39 203,00 m2.13. Renowację trawników – usunięcie zanieczyszczeń, przekopanie gleby, wyrównanie i zawałowanie powierzchni, wysianie nasion mieszanki traw, przykrycie nasion urodzajną ziemią, powtórne zawałowanie, wywiezienie zebranych zanieczyszczeń do utylizacji, pierwsze koszenie trawnika – 2 1 000 m2. 14. Zakładanie trawników – usunięcie zanieczyszczeń, zdjęcie nakładów ziemi nad krawężnikiem, wybranie 5 cm gruntu, przekopanie gruntu, wyrównanie powierzchni, nawiezienie urodzajnej ziemi, zawałowanie powierzchni, wysianie mieszanki traw, przykrycie nasion urodzajną ziemią, powtórne zawałowanie, uprzątnięcie zebranych zanieczyszczeń i wywiezienie ich do utylizacji, pierwsze koszenie trawnika – 1 500 m2.Warunki ogólne wykonania przedmiotu zamówienia – dotyczy Części 1, 2,1. Termin wykonania prac- 24 h po zgłoszeniu przez Zamawiającego2. Wykonawca zobowiązany jest naprawić, doprowadzić do stanu poprzedniego, na własny koszt elementy zieleni/architektury krajobrazu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wynikłego z winy Wykonawcy.3. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest składać dodatkowe wyjaśnienia i informacje.4. Wykonawca zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia, urządzenia, personel niezbędny do wykonania usługi.5. W przypadku niewykonania usługi lub w wyniku nieuzasadnionego opóźnienia Zamawiający skorzysta z usługi innego podmiotu, a kosztami obciąży Wykonawcę – kary należny podać i wpisać w umowieDokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Czas na wykonanie zaleceń/reklamacji w trybie pilnym 40,00
Cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: