Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla dróg gminnych: ul. Krótka, Plac Wolności i Nowy Świat w Ogrodzieńcu

26-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolności 25,42-440 Ogrodzieniec
tel. 32 6709700,
fax. 32 6709721
e-mail: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl,
http:// www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 616400-N-2020 z dnia 2020-11-26 r.

Gmina Ogrodzieniec: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla dróg gminnych: ul. Krótka, Plac Wolności i Nowy Świat w Ogrodzieńcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ogrodzieniec, krajowy numer identyfikacyjny 27625884200000, ul. Plac Wolności  25 , 42-440  Ogrodzieniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 6709700, , e-mail zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl, , faks 32 6709721.
Adres strony internetowej (URL): www.ogrodzieniec.bip.jur.pl
Adres profilu nabywcy: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, Sekretariat (pokój nr 16)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla dróg gminnych: ul. Krótka, Plac Wolności i Nowy Świat w Ogrodzieńcu
Numer referencyjny: ZP.271.53.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy dróg gminnych: ul. Krótkiej, Plac Wolności i Nowy Świat w Ogrodzieńcu Stan istniejący i planowany zakres przebudowy:1) Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy trzech dróg klasy gminnej w Ogrodzieńcu. Zakresy opracowania przedstawia załącznik nr 6 do SIWZ.a) ul. Krótka w Ogrodzieńcu o długości wg punktów referencyjnych: 189 m, obecna szerokość jezdni wynosi ok. 5 m, to odcinek od DW 791 ul. Olkuskiej do Placu Wolności,b) ul. Nowy Świat w Ogrodzieńcu o długości wg punktów referencyjnych: 163 m, obecna szerokość jezdni wynosi ok. 5,5 m, to odcinek od DW 790 ul. 1 Maja do drogi gminnej Placu Wolności,c) Plac Wolności w Ogrodzieńcu o długości wg punktów referencyjnych: 548 m, obecna szerokość jezdni na poszczególnych odcinkach wynosi ok. 5,8 - 6,2 m, to odcinek na początku i na końcu włączony do drogi gminnej ul. Południowej.2) Dokumentacja projektowa ma obejmować:a) przebudowę chodników na całej długości ulic,b) przebudowę nawierzchni jezdni asfaltobetonowej,c) budowę skrzyżowań z ulicami Olkuską, 1-go Maja, Placem Wolności i ul. Południową,d) utworzenie ewentualnych zieleńców,e) odwodnienie dróg,f) budowę kanału technologicznego,g) ewentualną przebudowę kolidujących sieci podziemnych i nadziemnych z drogą.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (odrębnie dla każdej drogi).3. Sposób realizacji: przed złożeniem oferty umożliwia się Wykonawcy przeprowadzenie wizji w terenie, po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - tel. 32 67 09 728 / 726.4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami:1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.;2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.5. W skład przedmiotowej dokumentacji projektowej (odrębnie dla każdej drogi) wchodzi wykonanie:1) Projekt budowlany - w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. a) Plan zagospodarowania terenu ujęty w projekcie - należy wykonać w skali 1:500,b) Przekroje poprzeczne dostosowane do istniejącego ukształtowania terenu,c) Przekrój podłużny dostosowany do istniejącej niwelety,d) Projekt winien być opracowany tak, aby umożliwiał otrzymanie potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych.2) Projekt wykonawczy winien być przedłożony Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.Poza wymogami przyjętymi przy opracowywaniu tego typu dokumentacji projektant winien zestawić w formie tabelarycznej:a) Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu takie jak: długość, szerokość, powierzchnia poszczególnych elementów objętych przebudową z podaniem materiału nawierzchni,b) Działki objęte przebudową z uwzględnieniem numeru geodezyjnego, karty mapy, obrębu oraz danych właściciela lub władającego gruntem.3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardów i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja winna być przedłożona Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.4) Przedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiar winien być przedłożony Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.5) Kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.6) Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez Starostę Powiatu Zawierciańskiego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.7) Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez Starostę Powiatu Zawierciańskiego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.6. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zabezpieczenia sieci lub usunięcia kolizji (przebudowa kolizji). Dotyczy to także sytuacji, w której właściciele poszczególnych mediów w wydanych warunkach ustalają konieczność wykonania przebudowy odpowiedniej sieci. Szczegółowe rozwiązanie powinno być zgodne z warunkami technicznymi gestorów sieci, po akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy projektu. Dokumentację wykonać w ilościach jak w ust. 5 niniejszego rozdziału. Ponadto dla potrzeb uzgodnień należy wykonać dodatkowe egzemplarze - ilość wg wymagań uzgadniających.7. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w podziale branżowym. 8. W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich Wykonawca w terminie 7 dni dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby dwa razy uaktualnić kosztorysy nieodpłatnie, każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.9. Obowiązki Wykonawcy:a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dołożeniem co najmniej należytej staranności dla tego typu prowadzonej działalności, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi w wymaganych decyzjach administracyjnych;b) Wykonawca opracuje wstępny projekt (koncepcję) celem zajęcia stanowiska przez Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań w terminie do 21 dni od podpisania umowy. Zajęcie stanowiska przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty złożenia koncepcji; c) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych zobowiązuje się do sprawdzenia warunków w terenie w obecności Zamawiającego z wykonaniem wykopów / odwiertów kontrolnych włącznie;d) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, zaświadczenia pozwalające na uzyskanie przez inwestora zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wszelkie oryginały uzgodnień należy umieścić w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej w projekcie budowlanym;e) Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanego przedmiotu umowy a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia;f) Wykonawca zobowiązuje sie do poufności sporządzonych kosztorysów inwestorskich w ramach umowy oraz do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego;g) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2019 poz.1781). Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonania umowy w szczególności zakazuje sie wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych;h) Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do przekazywanych uwag Zamawiającego, usuwania wad i wprowadzania poprawek i uzupełnień, w uzgodnieniu z Zamawiającym, czynności te nie podlegają odrębnej zapłacie;i) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie;j) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić zamawiającego na piśmie o tym fakcie, jak również w sytuacji kiedy zostanie wydane przez odpowiedni organ nakaz zajęcia majątku wykonawcy;k) Weryfikacja wszelkiej dokumentacji w terenie oraz zgodnie z otrzymanymi w toku uzgodnieniami i opiniami celem zapewnienia zamawiającemu otrzymanie potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych;l) Przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.10. Pozostałe wymagania:a) (dla wersji elektronicznej) układ i zawartość (nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację - projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator itp.) dokumentacji w wersji elektronicznej powinny być identyczne z wersją tradycyjną (papierową). Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji tradycyjnej. Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej modyfikacje (tylko do odczytu) oraz jedna wersja modyfikowalna. Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku lub wyplotu wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionką itp., egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu mają być identyczne z papierowymi oryginałami. Wykonawca sporządzi pliki w formacie .pdf zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) na poziomie aa;b) opracowując dokumentację Wykonawca winien wykorzystać jeden z następujących sposobów z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:1) Przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;2) Przez odniesienie się w kolejności preferencji do:- Polskich Norm przenoszących normy europejskie,- norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,- europejskich ocen technicznych rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt.12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88z 04.04.2011 str.5 z późn. zm.),- wspólnych specyfikacji technicznych rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady 1673/2006/WE ( Dz. Urz UE L 316z 14.112012 str. 12)- norm międzynarodowych- specyfikacji technicznych których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,- innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;3) przez odniesienie do norm europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w pkt 2 oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech,;4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności o których mowa pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w pkt 2 stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.c) w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:1) Polskie Normy2) polskie aprobaty techniczne3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.);d) opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art 30 ust.1 i 3 wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne";e) zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wskazać akty prawa Unii Europejskiej z których wynikają wymagania , o których mowa w art. 29 ust. 5 tejże ustawy a w przypadku gdy dla przedmiotu umowy nie ma takich przepisów winien złożyć oświadczenie informujące o ich braku.11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.12. W ramach prac projektowych należy przewidzieć w kosztorysie, przedmiarze robót inwentaryzację geodezyjną zadania.13. Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową obejmującą okres odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, licząc 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej albo udziela gwarancji na okres od daty rozpoczęcia inwestycji do daty w miesiąc po zakończeniu okresu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, w przypadku przystąpienia Zamawiającego do realizacji inwestycji w zależności od tego który okres będzie dłuższy.14. Z uwagi na fakt iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę.15. Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych. Pola eksploatacji określono we wzorze umowy.16. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych projektem. Zakres sprawowania nadzoru autorskiego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) i obejmuje on:a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 17. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją przewiduje się zakończyć do 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego dokumentacji. Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje okres od chwili przekazania Wykonawcy robót budowlanych placu budowy do podpisania z Wykonawcą protokołu odbioru końcowego robót. Okres 60 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od faktycznego okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski. W związku z powyższym okres realizacji nadzoru autorskiego może ulec zarówno wydłużeniu, jak i skróceniu.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71242000-6
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-02-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: inżynieryjnej drogowej,b) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy / przebudowy dróg o długości min. 100 mb każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy zostały one wykonane należycie, ze szczególnym uwzględnieniem wymogu Zamawiającego określonego w ust. 3 pkt 3 lit. b). Uwaga nr 2:Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zawartość oferty zgodnie z Rozdziałem XXI ust. 5 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
A – Cena ofertowa60,00
B – Doświadczenie osoby wykonującej przedmiot zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w następującym zakresie: 1) przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy), które może nastąpić w następujących przypadkach:a) wystąpienie „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia i poza kontrolą stron umowy np. powodzie, pożary, epidemie, zamieszki, akty wandalizmu, strajki, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów oraz inne podobne zdarzenia poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość bądź znaczne utrudnienie wywiązania się z umowy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas trwania okoliczności podyktowanych lub wynikających z siły wyższej,b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji zadania),c) zmiany w przepisach prawnych powodującej konieczność pozyskania nieprzewidzianych wcześniej uzgodnień, opinii, warunków, decyzji i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia lub sporządzenia dodatkowych opracowań lub zmiany sporządzonego opracowania – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny na pozyskanie dodatkowych dokumentów lub wprowadzenie zmian.Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania tych okoliczności.2) zmiana przedmiotu umowy w przypadku, gdy: a) zmienią się wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu, b) zmienią się obowiązujące przepisy prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujące konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę umowy poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia. 3) zmiana osób wyznaczonych przez Wykonawcę do świadczenia usług na inne osoby jest możliwa w uzasadnionych przypadkach (na skutek zdarzeń losowych, utraty uprawnień itp.) pod warunkiem wykazania uprawnień i spełnienia innych wymogów w zakresie nie mniejszym niż wskazane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku gdy poniższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę: zmiana stawki podatku od towarów i usług. Do faktur wystawianych po wejściu w życie zmiany stawki podatku VAT naliczana będzie nowa stawka. 2. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH