Przetarg

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek”

16-11-2022, 13:30

Dane kontaktowe

Gmina Aleksandrów
Aleksandrów 39B ,26-337 Aleksandrów
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl
http:// www.aleksandrow.bip.gmina.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Aleksandrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandrów 39B

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-337

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gmina-aleksandrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow.bip.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb71984d-65a2-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441966

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023423/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK74 w m. Jaksonek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.aleksandrow.bip.gmina.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (o6061hqfct) lub poczty elektronicznej ug@gmina-aleksandrow.pl Zamawiający wymaga złożenia oferty za pośrednictwem miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Korzystanie z portalu i ePUAP jest możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.
Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów, Aleksandrów 39B, 26-337 Aleksandrów, Tel: 44 7560027, e-mail; ug@gmina-aleksandrow.pl;
Oraz
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Aleksandrów jest Pani Paulina Lesiecka-Koralewska Radca Prawny w Kancelarii Prawnej Leśny & Wspólnicy Sp. z o.o., adres e-mail: IOD@lesny.com.pl; oraz Inspektorem Ochrony Danych GDDKiA, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek”
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek” oraz świadczenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych według tej dokumentacji. Zakres dokumentacji obejmuje m.in.:
- budowy chodnika przy drodze DK74 po stronie lewej
- budowy dojścia do planowanych zatok autobusowych po stronie prawej
- rozbudowanie skrzyżowania DK74 z DP3921E
- budowy zatok autobusowych
- budowy sygnalizacji wzbudzanej
- budowy oświetlenia drogowego na odcinku około 2 km
- budowa kanału technologicznego
- wykonanie zmiany i uzgodnień w organizacji ruchu
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dokumentacjami branżowymi niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, warunków, uzgodnień, opinii, zgłoszeń, map, prac geologicznych niezbędnych do uzyskania decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej oraz realizacji prac budowlanych polegających na budowie chodnika przy drodze na obszarze zabudowanym z istniejącą infrastrukturą.
Zamawiający wymaga sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem w czasie realizacji robót budowlanych przez cały czas wykonywania prac budowlanych (około 14 miesięcy).
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku Nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 29 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium i znaczenie kryterium (w %)
Kryterium Cena 60 %
Kryterium Doświadczenie personelu wykonawcy 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca wykaże wiedzę i doświadczenie, w opracowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dokumentacji projektowej: ( co najmniej Projektu Budowlanego) dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. Z o długości min. 1 km .
Przez opracowanie dokumentacji projektowej (Projekt budowlany) należy rozumieć doprowadzenie do etapu odbioru i przyjęcie Protokołem odbioru projektu budowlanego lub równoważnym dokumentem.
Przez opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu, chyba że swym zakresem obejmuje całość dokumentacji projektowej.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz.1693 z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunek określony powyżej musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z tych wykonawców (jeden lub każdy z wykonawców musi posiadać samodzielnie wymagane
doświadczenie), Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
b) Wykonawca musi wskazać że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą spełniającą następujące wymagania do pełnienia funkcji PROJEKTANTA DROGOWEGO. Doświadczenie zawodowe:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej 1 projektu budowlanego budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. Z o długości min. 1 km .
Przez opracowanie projektu budowlanego należy rozumieć doprowadzenie do etapu odbioru i przyjęcie Protokołem odbioru projektu budowlanego lub równoważnym dokumentem.
Przez opracowanie projektu budowlanego nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji takiego projektu.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
warunek określony powyżej zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek.
Osoba skierowana do realizacji zamówienia musi posiadać uprawnienia budowlane drogowe do projektowania bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r, poz. 2351 z póżn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów. W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień, Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn.zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ).
Definicje budowy, przebudowy lub rozbudowy, projektanta, projektu budowlanego zostały określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1.2 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego; a w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – również oświadczenia tego podmiotu o aktualności informacji zawartych w jego oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1.2., wzór stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt. 7.1.3 SWZ - jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa wyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych , w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy , a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, w powyższym wykazie usług Wykonawca wskaże opracowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. jednej dokumentacji projektowej: (co najmniej Projektu Budowlanego) dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. Z o długości min. 1 km .
Wykaz na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ
3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ;wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniających wymagania określone w pkt 7.1.4 lit b) SWZ, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 7.1.3 SWZ musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie;
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.4.1, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1, składa wraz ofertą każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na warunkach określonych w Załącznik Nr 7 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.
Wszelkie zmiany treści Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: WyZa pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23