Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia budowy osiedla zabudowy wielorodzinnej w Sycewicach, Gmina Kobylnica

17-01-2023, 10:48

Dane kontaktowe

SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN - POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Westerplatte 16 lokal 1/A ,82-200 Malbork
e-mail: biuro@simkzn-pomorze.pl
http:// www.kzn.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia budowy osiedla zabudowy wielorodzinnej w Sycewicach, Gmina Kobylnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN - POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520082573

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Westerplatte 16 lokal 1/A

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@simkzn-pomorze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzn.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia budowy osiedla zabudowy wielorodzinnej w Sycewicach, Gmina Kobylnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8456979-9649-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00036943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8456979-9649-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8456979-9649-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały w ust. X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Sp. z o.o. z siedziba w Malborku ul. Westerplatte 16/1a , 82-200 Malbork
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp. z o.o sprawuje Inspektor Ochrony Danych: mgr Marek Czechowski email: iod@simkzn-pomorze.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych
3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem lub zamiarem zawarcia umowy z Administratorem Danych i zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa albo zostały podane przez Państwa pracodawcę/zleceniodawcę w związku z wykonywanymi obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej.
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, które są niezbędne do realizacji niżej wymienionych celów, jakimi mogą być:
a. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie regulaminu udzielania zamówień poniżej 130.000 zł , art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c. spełnienia obowiązków prawnych Zleceniodawcy/Zamawiającego wynikających z właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
d. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa np. wydawanie upoważnień lub zachowanie potwierdzenia spełnienia obowiązku informacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
e. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes SIM, dochodzenie i obrona roszczeń w stosunku do Państwa lub podmiotów zewnętrznych;
f. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
g. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring wizyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
h. spełnienie obowiązków podatkowych oraz rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
i. spełnienie obowiązków BHP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
j. bieżąca komunikacja wewnątrz i na zewnątrz SIM KZN-POMORZE Sp.z o.o. w ramach wykonywania obowiązków służbowych – dane będą przechowywane do czasu ustania potrzeby kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b, f) RODO
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych .
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nakładających na Administratora tj. obowiązek przechowywania danych na potrzeby archiwizacji, podatkowych, księgowych, BHP, wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa w tym prawa pracy, a także z uwagi na przedawnienie roszczeń w stosunku do Administratora.
8. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz w ramach udzielania informacji publicznej w przypadku Państwa udziału w zamówieniach publicznych, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora, w zakresie swoich obowiązków służbowych, na podstawie upoważnienia, np. kancelarii prawnej, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także bankom, kurierom, podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, ubezpieczycielom.
10. Pozostałe informacje zawarte w ust. XXVI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/TP/SIMKZN/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia budowy osiedla zabudowy wielorodzinnej w Sycewicach, gm. Kobylnica, z niezbędnym dla jego funkcjonowania zagospodarowaniem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 4 do SWZ oraz w załącznikach 9 do SWZ.
3. Ponadto, zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenów objętych przedmiotem zamówienia oraz wstępnej inwentaryzacji terenu wraz z istniejącymi instalacjami zewnętrznymi oraz istniejących obiektów budowlanych wraz z instalacjami wewnętrznymi, na które przedmiot zamówienia może oddziaływać. Termin wizji lokalnej należy ustalić z Panem Wojciechem Lewickim – pod numerem 536 499 760. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej nie będzie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ponieważ taki podział groziłby nadmiernymi trudnościami organizacyjnymi oraz nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami wykonania zamówienia. Dodatkowo art. 91 ustawy PZP nie nakłada bezwzględnego obowiązku podziału zamówienia na części, stanowi natomiast o uprawnieniu Zamawiającego do podziału zamówienia, w związku z czym nie sposób sformułować zarzutu niezgodności z prawem takiego działania z uwagi na brak normy nakładającej obowiązek dzielenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł,

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zabudowy wielorodzinnej o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.

b) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował nw. osobami, które będą realizowały zamówienie:
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 3 dokumentacje projektowe obejmujące przebudowę lub budowę lub remont budynku wielorodzinnego,
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 3 dokumentacje projektowe obejmujące przebudowę lub budowę lub remont budynku wielorodzinnego,
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu ww. branży,
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu ww. branży,
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych (minimalnie w telekomunikacji przewodowej) oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu ww. branży,
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy PZP, wraz z ofertą należy złożyć:
Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), wraz z ofertą należy złożyć:
Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art 7 ust. 1 – wg wzoru na załączniku nr 2A do SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 oraz 2A do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wraz z ofertą należy złożyć:
Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 3 do SWZ.

5) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, złoży następujące dokumenty:

1. W zakresie wskazanym w ust. VII pkt 3) SWZ - polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego dokumentu, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

3. W zakresie wskazanym w ust. VII pkt 4 lit a) SWZ - Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie – według wzoru na załączniku 6 do SWZ.

Dowodami, o których mowa w ust. 1 są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

4. W zakresie wskazanym w ust. VII pkt 4 lit b) SWZ - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru na załączniku 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp, Kodeksie cywilnym, a ponadto w przypadku, w którym:
a) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami, a w szczególności narusza zobowiązania określone w § 2, pomimo wezwania do usunięcia wskazanych naruszeń w terminie 7 dni kalendarzowych,
b) Wykonawca narusza zobowiązanie, o którym mowa w § 2 ust. 3, a w szczególności – bez uzgodnienia z Zamawiającym stosuje technologie o ograniczonej dostępności na rynku, pomimo wezwania do usunięcia wskazanych naruszeń w terminie 7 dni kalendarzowych,
c) Wykonawca bezpodstawnie nie stosuje się do uzasadnionych wskazówek Zamawiającego dotyczących projektowanego obiektu, pomimo wezwania do usunięcia wskazanych naruszeń w terminie 7 dni kalendarzowych,
d) Wykonawca zwleka lub opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy o więcej niż 30 dni
e) Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zachowania zasad określonych w § 10 niniejszej umowy.
Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w lit. a) do d) może nastąpić w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających.
2. Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
3. Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp lub w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej:
1) Zmiana terminu realizacji Umowy:
a. w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością.
2) zmiana warunków płatności w przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT.
5. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
6. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Zamawiający dopuszcza aneksowanie terminów realizacji prac objętych niniejszą umową.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8456979-9649-11ed-94da-6ae0fe5e7159

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) PZP.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 5do SWZ.
5. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach,
o których mowa w ust. IX pkt 7 SWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.
6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców
i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.
7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy PZP.