Przetarg

Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Przasnyszu w latach 2023 – 2025

19-01-2023, 15:03

Dane kontaktowe

MIASTO PRZASNYSZ
ul. Jana Kilińskiego 2,06-300 Przasnysz
tel. 29 756 49 00
fax. 29 756 49 39
e-mail: umprzas@przasnysz.um.gov.pl
http:// www.przasnysz.um.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Przasnyszu
w latach 2023 – 2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO PRZASNYSZ

1.3.) Oddział zamawiającego: ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 756 49 00

1.5.8.) Numer faksu: 29 756 49 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umprzas@przasnysz.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przasnysz.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Przasnyszu
w latach 2023 – 2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dedb5e94-97fa-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037807/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Przasnyszu w latach 2023-2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dedb5e94-97fa-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl
Zamawiający dopuszcza również komunikowanie za pomocą poczty elektronicznej, email:im@przasnysz.um.gov.pl (z wyjątkiem
złożenia oferty).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu https://ezamowienia.gov.pl oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Burmistrz Przasnysza, adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, tel. 29 756 49 00.
e-mail: umprzas@przasnysz.um.gov.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: oc@przasnysz.um.gov.pl.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
− udzielenia zamówienia publicznego – zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.
− realizacji umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
− archiwizacji.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022
r., poz. 1710, 1812, 1933 i 2185).
6. Dane osób uprawnionych będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, lub przez czas trwania umowy, jeżeli okres na jaki umowa została zawarta przekracza 4 lata.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKOŚ.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w Przasnyszu.
2.2 Zakres usług obejmuje:
a) koszenie terenów zielonych o pow. 184 370 m2: (skwer, nadrzecze, ścieżka rowerowa, pasy przyuliczne oraz inne tereny
miejskie) według załączonego „Wykazu terenów zieleni miejskiej”.
Zakłada się sześciokrotne koszenie obiektów zieleni miejskiej i zieleni przyulicznej, nadrzecze – dwukrotnie i pozostałe
obiekty – dwukrotnie, w ciągu roku. Powierzchnia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia rozbieżności w obmiarach.
Ilość koszeń również może ulec zmianie w zależności od potrzeb uwzględniając warunki atmosferyczne. Istnieje możliwość
zmiany zakresu poprzez wyłączenie lub włączenie nowych terenów.
Rozpoczęcie następnego koszenia według „Średniorocznego harmonogramu i zakresu prac”, po otrzymaniu pisemnego
zlecenia od Zamawiającego.
b) jesienne i wiosenne grabienie trawników według „Średniorocznego harmonogramu i zakresu prac”, po otrzymaniu
pisemnego zlecenia od Zamawiającego.
c) formowanie żywopłotów o pow. 2622 m2 - według załączonego „Wykazu terenów zieleni miejskiej”.
Kolejność wykonywania prac według „Średniorocznego harmonogramu i zakresu prac”, po otrzymaniu pisemnego zlecenia
od Zamawiającego. Zakłada się dwukrotne formowanie żywopłotów z krzewów liściastych, a jednokrotne z krzewów
iglastych. Faktyczna ilość uzależniona jest od warunków atmosferycznych. Kolejne formowanie nastąpi po uzgodnieniu z
Zamawiającym i otrzymaniu pisemnego zlecenia. Istnieje możliwość zmiany zakresu poprzez wyłączenie lub włączenie
nowych odcinków żywopłotów. W ramach formowania żywopłotów przewiduje się również sprzątnięcie i wywiezienie
odpadów roślinnych.
d) cięcia sanitarne drzew, usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych, a także wykonywanie zabiegów chirurgicznych na
drzewach wraz ze zrębkowaniem ściętych gałęzi, pędów,
e) podkrzesanie gałęzi drzew (do wys. min. 2 m) i krzewów wzdłuż ciągów pieszych
i drogowych wraz ze zrębkowaniem ściętych gałęzi i pędów,
f) wycinka drzew i krzewów*,
g) usuwanie wywrotów lub złomów z terenów ulic miejskich i obiektów zieleni miejskiej*.
Podjęcie działań w ciągu min. 0,5 godz. max 5 godz. od chwili przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego,
h) renowacja trawników – przekopanie terenu, dowóz i wbudowanie ziemi urodzajnej (warstwa ok. 5 cm) oraz zasiew trawy i
systematyczne podlewanie

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

77341000-2 - Okrzesywanie drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria i ich
znaczenie procentowe w sposób opisany niżej:
Przyjmuje się zasadę wyliczenia punktacji z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Cena - 60%
Termin przystąpienia do usuwania wywrotów lub złomów - 30%.
Termin płatności - 10%
Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na
Formularzu Oferty. Podstawą porównania będzie cena brutto. Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona
według następującego wzoru:
C = C min/ Cbd x 60 pkt
gdzie: Cmin – oferta z najniższą ceną
C bd - cena oferty badanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Kryterium „Termin przystąpienia do usuwania wywrotów lub złomów” – termin przystąpienia do realizacji usługi (usuwanie wywrotów
lub złomów) od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie/faksem/mailem (min. 0,5 godziny, max. 5 godzin) .
T = TN/TOB x 30 pkt
Gdzie:
T - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
TN – najkrótszy termin wskazany w ofertach
TOB – termin w ofercie badanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
c) Termin płatności - będzie rozpatrywane na podstawie terminu płatności faktury podanego przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym.
Liczba punktów w ramach kryterium „Termin Płatności” (T) zostanie obliczona następująco:
1. Wykonawca, który zaoferował najkorzystniejszą wartość lub wartość równą najkorzystniejszej –otrzymuje maksymalną liczbę
punktów.
2. Wykonawca, który zaoferował najmniej korzystną wartość lub wartość równą najmniej korzystnej – otrzymuje 0 pkt.
3. W przypadku, gdy wszyscy wykonawcy zaproponowali jednakową wartość , wszyscy otrzymują maksymalną liczbę punktów.
4. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, (pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują
liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Tp = (To – Tmin) / (Tmax – Tmin) x 20 pkt
gdzie: To – termin płatności zadeklarowany w ofercie ocenianej
Tmin – najkrótszy termin płatności spośród złożonych ofert
Tmax – najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do usuwania wywrotów lub złomów

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, potwierdzający spełnienie następujących warunków:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
• ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł
(słownie: jeden milion złotych);
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) doświadczenie Wykonawcy:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie 3 lat poprzedzających datę składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej 2 usługi utrzymanie zieleni w
obszarach zurbanizowanych o wartości świadczonych usług nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda
2) odpowiedni potencjał techniczny - sprzęt
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował potencjałem technicznym w zakresie określonym poniżej
a) kosiarki samojezdne z mulczowaniem i zbiorem urobku – min. 2 szt.
b) kosiarka bijakowa
c) kosy spalinowe – min. 5 szt.
d) podnośnik na pojeździe o DMC do 3,5 t, o wysięgu ramienia min. 25 m
e) frezarka do karp
f) rębak do gałęzi o śr. do 200 mm
g) koparka
h) samochód o ładowności do 3,5 t.
i) środek transportu do wywozu skoszonej trawy z zabezpieczeniem przed jej rozwiewaniem
3) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia składane wraz z ofertą – Formularz 3.1

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – Formularz 3.2

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z przepisem art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
w zakresie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu zadań wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju zakresu, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których zostały wykonane na formularzu 3.4 stanowiącym załącznik do SWZ, z załączeniem dowodów
określających czy te zadania zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
2) Wykaz sprzętu zgodny z treścią Formularza 3.6., którym wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania wymienionymi w wykazie jednostkami
sprzętowymi.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero
groszy).
Wadium może być wniesione w formach :
a) pieniądzu - przelew na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu
NR RACHUNKU: 79 8924 0007 0008 0080 2001 0002
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2022 r. poz. 2080 i 2185)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
zamówienia lub wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
13.4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
13.5 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie najwyżej oceniona, to na wezwanie
Zamawiającego są oni zobowiązani złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 11.9, przy czym składa je ten wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9 IDW

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się zmianę treści umowy lub terminu wykonania Umowy, w przypadku zaistnienia jednej lub więcej z poniższych
okoliczności:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
2) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację Zadania;
3) gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, koniecznym będzie do prawidłowego
wykonania Zadania posłużenie się przez Wykonawcę podwykonawcami, którzy będą realizowali zastępczo część lub cały
zakres powierzony innym podwykonawcom lub nowy zakres usługi;
4) nastąpią inne zdarzenia niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, uniemożliwiające wykonanie Zadania w ustalonym
terminie;
5) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności zmian w zasadach dotyczących sposobu realizacji Zadania;
6) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni