nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego"

13-03-2023, 14:22

Dane kontaktowe

GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI
al. Powstańców Wielkopolskich 18,63-400 Ostrów Wielkopolski
e-mail: [email protected]
http:// https://umostrow.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Wielkopolskich 18

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umostrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0895ba7-c186-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049030/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0895ba7-c186-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: [email protected] (z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ),
2) platformy e-Zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (FORMULARZE DO KOMUNIKACJI, które umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości),
3) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka (wypełniając formularz do komunikacji
w miejscu „wpisz dane odbiorcy” należy wpisać: Gmina Miejska Ostrów Wielkopolski), z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem FORMULARZY DO KOMUNIKACJI wynosi 150 MB (wielkość ta
dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Tym samym wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje stosowanie się do wytycznych w ww. dokumencie.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się: datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą e-mail zamawiającego, przekazania na platformę e-Zamówienia lub przekazanie na ePUAP
(w zależności od sposobu komunikowania się).
11. Jeżeli dokumenty składane w postępowaniu wymagają podpisu, podpisuje się je w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.RZP.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.
Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej technicznej oraz wykonawczej stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu,
2) roboty budowlane polegające na wykonaniu: bieżni lekkoatletycznej okrężnej 400 m z 5 torami na okrężnej i na prostej o łącznej długości odcinka prostego 130 m, dodatkowo bieżni prostej
o długości 110 m, skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni w wzwyż, treningowej rzutni do pchnięcia kulą, treningowej rzutni do rzutu młotem/dyskiem, rzutni do rzutu oszczepem, bieżni do rozgrzewki (w budynku) 2 tory o długości 100 m oraz 3 tory o długości 60 m, budynku zaplecza, trybuny dla kibiców z sektorem dla gości, boiska piłkarskiego z nawierzchni naturalnej; w ramach zadania wykonana zostanie infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna i elektryczna.
2. Przedmiot zamówienia opisuje Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 8.
3. Miejsce wykonywania robót: Ostrów Wielkopolski, ul. Kusocińskiego, obręb 0031, dz. nr 13/3, 11/2 (część), 14/4.
4. INNE WYMAGANIA I UWAGI.
4.1. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
4.2. Dokumentacja budowlana została opracowana, obecnie jest w uzgodnieniu. Do 31.03.2023 r. zostanie złożony przez zamawiającego wniosek pozwolenie na budowę.
4.3. Wykonawca w pierwszym sezonie wegetacyjnym po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, wykona pielęgnację zieleni oraz zabiegi pielęgnacyjne boiska z nawierzchni naturalnej.
4.4. Wykonawca wykona roboty związane z przeniesieniem i podłączeniem istniejących kontenerów usytuowanych przy ul. Kusocińskiego na obiekt sportowy usytuowany przy ul. Kilińskiego
w Ostrowie Wielkopolskim.
4.5. Wykonawca w okresie prowadzenia robót będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł.
4.6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
4.7. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem pkt 4.8.
4.8. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonaną bieżnię lekkoatletyczną z nawierzchnią poliuretanową na okres 7 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
4.9. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą prace związane z przygotowanym terenu pod inwestycję oraz prace związane z budową stadionu lekkoatletycznego wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą (instalacja sanitarna, elektryczna). Przewidziane roboty budowlane wzajemnie się uzupełniają poprzez właściwą koordynację, dzięki której możliwa jest prawidłowa realizacja zamówienia. Tym samym z inżynierskiego punktu widzenia nie jest możliwy podział zamówienia na osobne etapy tak, aby nie powodowało to nadmiernych komplikacji oraz błędów w realizacji zamówienia.
4.10. Zamawiający wymaga od wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy, aby na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zatrudnione były osoby wykonujące prace:
1) budowlane polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót związanych
z wykonaniem budynku, trybun i robót wykończeniowych,
2) elektryczne w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej,
3) sanitarne w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, grzewczych
i wentylacyjnych polegające na wykonaniu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacyjnej.ciąg dalszy punktu 7.4.) "Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia":
3. Warunki zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 3:
1) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a. – d. zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów oraz określoną niżej dokumentacją;
2) W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a. wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
3) Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b.), c) i d).
4) W przypadku ust. 2 pkt 3 lit. b. wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje Umowę.
5) W przypadku ust. 2 pkt 3 lit. c. wykonawca przedkłada zamawiającemu wykaz personelu, który bezpośrednio realizuje umowę i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany.
6) W przypadku ust. 2 pkt 3 lit. d) wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje umowę.
7) Wykonawca w każdym ze wskazanych przypadków jest zobowiązany także złożyć oświadczenie woli w przedmiocie procentowego udziału w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy osób bezpośrednio wykonujących to zamówienie w stosunku do ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę (w okresie na który zawarta jest Umowa).
8) Przedłożenie wskazanych dokumentów stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie zmiany umowy.
9) Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją oraz dokumentacją powinien zgłosić zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia.
10) Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia nie zostanie dokonana
w przypadku gdy z przedstawionej przez wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie (oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane.
4. Warunki zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 4:
1) W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem ceny lub kosztów zawartych w ofercie wynagrodzenie może zostać odpowiednio zwaloryzowane, jeżeli wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, publikowany przez GUS, uległ w okresie realizacji przedmiotu umowy zmianie o co najmniej 7%.
2) Zmiana wynagrodzenia zgodnie będzie dopuszczalna nie częściej niż raz na 6 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpić może nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy.
3) Waloryzacja wartości umowy odnosi się wyłącznie do części przedmiotu umowy jeszcze niezrealizowanego na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia; wniosek ten nie może zatem obejmować zmiany wynagrodzenia w zakresie przedmiotu Umowy wykonanego przed terminem złożenia wniosku.
4) Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia z tytułu waloryzacji nie przekroczy 5 % wartości całkowitego wynagrodzenia netto określonego
w umowie, w całym okresie jej obowiązywania.
5) Zamawiający przekaże wykonawcy stanowisko co do złożonego wniosku
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę wynagrodzenia.
6) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyżej określonymi zasadami, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
 okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45232452-5 - Roboty odwadniające

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przewiduje się udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wykonanie robót obejmujących budowę stadionu lekkoatletycznego w całości z wyszczególnieniem na:
a) roboty budowlane polegające na: budowie bieżni lekkoatletycznej, skoczni, rzutni, budynku zaplecza, trybuny.
b) roboty elektryczne polegające na wykonaniu: sieci i instalacji elektrycznej, teletechnicznej, instalacji fotowoltaicznej.
c) roboty sanitarne polegające na wykonaniu przyłączy i instalacji wewnętrznych.
d) dostawie i montażu wyposażenia,
łącznie do 15 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji bieżni lekkoatletycznej okólnej o nawierzchni poliuretanowej typu FULLPUR, które uzyskały min świadectwo PZLA VA o wartości robót min. 7.000.000,00 zł brutto każda.
UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 6 ppkt 4 lit. a SWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Natomiast w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, warunek określony w pkt 6 ppkt 4 lit. a SWZ musi być spełniony w całości wyłącznie przez jeden podmiot udostępniający zasoby. W obu przypadkach podmioty te muszą zrealizować roboty będące przedmiotem zamówienia.
b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności:
­ konstrukcyjno-budowlanej,
­ instalacyjnej w branży elektrycznej,
­ instalacyjnej w branży sanitarnej,
c) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania, które zgodnie
z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności:
­ konstrukcyjno – budowlanej,
­ instalacyjnej w branży elektrycznej,
­ instalacyjnej w branży sanitarnej,
­ architektonicznej.
Zamawiający uznaje za właściwe uprawnienia, które są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 6 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6 ppkt 4 lit. a SWZ),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymieniona robota jest doświadczeniem własnym, czy doświadczeniem innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z doświadczenia innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.
2) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy – zgodnie
z załącznikiem nr 7 (na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6 ppkt 4 lit. b SWZ
i w pkt 6 ppkt 4 lit. c SWZ),
Uwaga: Wypełniając oświadczenie, w tabeli należy zaznaczyć poprzez podkreślenie zwrotu „polegamy” lub „nie polegamy” sposób dysponowania osobami posiadającymi wskazane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz sposób dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania. Zaznaczenie zwrotu „polegamy” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu polega na osobach innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej spełnia wymagania zamawiającego, wykonawca składa wraz z ofertą:
1) aktualny atest higieniczny lub dokument równoważny,
2) aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athlettics, wydany
w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athlettics potwierdzający wyszczególnione parametry badane przez World Athlettics (grubość nawierzchni, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie w chwili zerwania, redukcja siły, odkształcenie pionowe, współczynnik tarcia TRRL),
3) kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość określonych związków chemicznych wydane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację,
4) kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry. Nie dopuszcza się wyników badań z różnych raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych raportów,
5) kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium,
6) kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność) wykonany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający określone wymagania,
7) kartę techniczną potwierdzającą technologię wykonania, autoryzowaną przez producenta potwierdzającą spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
8) autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji,
9) Certyfikaty World Athlettics (IAAF) Class 1 dla obiektów wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z żądaną grubością nawierzchni bieżni,
10) Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001,
11) Aktualny certyfikat World Athlettics (IAAF) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu:
1) aktualny atest higieniczny lub dokument równoważny,
2) aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athlettics, wydany
w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athlettics potwierdzający wyszczególnione parametry badane przez World Athlettics (grubość nawierzchni, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie w chwili zerwania, redukcja siły, odkształcenie pionowe, współczynnik tarcia TRRL),
3) kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość określonych związków chemicznych wydane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację,
4) kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry. Nie dopuszcza się wyników badań z różnych raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych raportów,
5) kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium,
6) kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność) wykonany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający określone wymagania,
7) kartę techniczną potwierdzającą technologię wykonania, autoryzowaną przez producenta potwierdzającą spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
8) autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji,
9) Certyfikaty World Athlettics (IAAF) Class 1 dla obiektów wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z żądaną grubością nawierzchni bieżni,
10) Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001,
11) Aktualny certyfikat World Athlettics (IAAF) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości
300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) pełnomocnictwo do działania w imieniu tych wykonawców, z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp,
2) każdy z wykonawców składa oddzielnie załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 3 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowego załącznika, zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
4) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 5 do SWZ, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 7.1. SWZ.
UWAGA!
Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia polegają na zasobach innego podmiotu, oprócz dokumentów wymienionych wyżej, składają również dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 3 i 5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany, o których mowa mogą:
1) dotyczyć przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 w przypadku:
a) konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku
z przedłużeniem tego terminu,
b) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji,
c) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji projektowej lub robót do zmienionych przepisów, które to zmiany nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,
d) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,
e) pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło
z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) zmiany terminu będącego następstwem działania organów administracji,
tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania na skutek błędów
w dokumentacji projektowej,
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
h) wystąpienia siły wyższej (np.: wojna, strajk itd.),
i) zawarcia oraz zmian umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
2) dotyczyć zmian parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy
w przypadku:
a) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów,
c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
3) dotyczyć zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp,
w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
 pod warunkiem wykazania zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji zamówienia oraz wykazania wysokości tych dodatkowych kosztów.
4) dotyczyć zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
5) być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,
6) być związane z zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
7) być związane ze zmianą uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej,
8) być związane ze zmianą kluczowego personelu zamawiającego,
9) być związane z okolicznościami określonymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile wystąpią okoliczności uzasadniające zastosowanie tych przepisów.
cd w pkt 4.2.2.) "Krótki opis przedmiotu zamówienia"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26