Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy Oddziałów Szpitalnych Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

17-05-2023, 09:30

Dane kontaktowe

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Księdza Piotra Skargi 10,05-600 Grójec
tel. 48 6649136
e-mail: dzp@pcmg.pl
http:// www.pcmg.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy Oddziałów Szpitalnych Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142203546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księdza Piotra Skargi 10

1.5.2.) Miejscowość: Grójec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6649136

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@pcmg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy Oddziałów Szpitalnych Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8bf3986d-f47d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219486

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pcmg.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pcmg.ezamawiajacy.pl/app/login.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określił w Dziale XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta w Dziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.272.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy Oddziałów Szpitalnych Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie poniższego kryterium.

Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie poniższego kryterium.
Lp. Kryteria Waga Sposób oceny
1 K1 – Oferowana cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia 60 % Minimalizacja
2 K2 – Termin realizacji 20 % Minimalizacja
3 K3 – Doświadczenie w projektowaniu 20 % Minimalizacja
Razem: 100 %

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K1 – Cena oferty brutto przedmiotu zamówienia”:
K1 – waga 60% (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów)
K1= (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (60),

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K2 – Termin realizacji”:
K2 – waga 20% (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów)
a) Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji do 90 dni kalendarzowych – 20 pkt.
b) Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji do 100 dni kalendarzowych – 5 pkt.
c) Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji do 120 dni kalendarzowych – 0 pkt.

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
Wpisanie w ofercie (Formularzu oferty) terminu realizacji 120 dni kalendarzowych lub brak wskazania jakiegokolwiek terminu spowoduje uznanie przez Zamawiającego terminu 120 dni kalendarzowych oraz przyznanie 0 pkt w tym kryterium.

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K2 – Doświadczenie w projektowaniu”:
K2 – waga 20% (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów) wyliczana będzie następująco:
- Wykonawca, który wykonał co najmniej 4 usługi na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z budową, przebudową, rozbudową, nadbudową obiektu użyteczności publicznej otrzyma – 20 pkt.
- Wykonawca, który wykonał co najmniej 3 usługi na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z budową, przebudową, rozbudową, nadbudową obiektu użyteczności publicznej otrzyma - 15 pkt.
- Wykonawca, który wykonał co najmniej 2 usługi na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z budową, przebudową, rozbudową, nadbudową obiektu użyteczności publicznej otrzyma – 10 pkt.
- Wykonawca, który wykonał co najmniej 1 usługę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z budową, przebudową, rozbudową, nadbudową obiektu użyteczności publicznej otrzyma – 5 pkt.

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
Nie dopuszcza się przedstawienie w ramach kryterium oceny ofert usług przedstawionych celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przyzna punktów za usługi przedstawione w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Punkty zostaną przyznane jedynie za dodatkowe usługi w stosunku do usług przedstawionych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Nie dopuszcza się łączenia usług wykonanych przez różne podmioty celem uzyskania większej liczby punktów w ramach przedmiotowego kryterium (zakaz sumowania doświadczenia).


Punkty wynikające z algorytmu matematycznego uzyskane przez Wykonawcę, zostaną zaokrąglone (zgodnie z zasadami matematycznymi) do dwóch miejsc po przecinku.

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SWZ oraz łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w projektowaniu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia dla równowartości kwoty 500 000,00 złotych.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w wykonywaniu:
co najmniej 2 usług polegających na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej (wielobranżowej w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej) dla budynków spełniających przesłanki budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 800 m2 dla każdej usługi oddzielnie, na podstawie, których podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane, uzyskały prawomocne decyzje pozwolenia na budowę;
Nie dopuszcza się łączenia usług wykonanych przez różne podmioty celem wykazania spełnienia powyższego warunku.
co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej (wielobranżowej) obejmującej co najmniej gazy medyczne, instalacje teletechniczne i niskoprądowe, przeciwpożarowe, wentylację mechaniczną i klimatyzację, technologię medyczną z wyposażeniem.

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu prac:
1) Osobą, która będzie pełnić funkcję Głównego Projektanta – Kierownika Zespołu, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
2) Osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
3) Osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży instalacyjnej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
4) Osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży elektrycznej i elektroenergetycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, gdyż podmiotowy środkiem dowodowym będzie oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia dla równowartości kwoty 500 000,00 złotych.
2) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
3) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp uzna warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Market Planet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi za pośrednictwem Platformy o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga przedstawienia polisy kontraktowej - ubezpieczenia kontraktu na sumę gwarancyjną 600 000,00 złotych na okres 12 miesięcy. Brak przedstawienia dokumentu zostanie potraktowany jako odmowa podpisania umowy oraz spowoduje odrzucenie oferty.
4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia dokumentu wymaganego treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), chyba, że wyżej wymieniony dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie.