nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa placu odpraw celnych dla samochodów ciężar., parkingu, magazynu na terenie OC w Nysie

07-09-2023, 15:28

Dane kontaktowe

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Witolda Pileckiego 2,45-331 Opole
e-mail: [email protected]
http:// www.opolskie.kas.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa placu odpraw celnych dla samochodów ciężar., parkingu, magazynu na terenie OC w Nysie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Witolda Pileckiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-331

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa placu odpraw celnych dla samochodów ciężar., parkingu, magazynu na terenie OC w Nysie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73f69b2a-48a1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00386848

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00115209/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa placu odpraw celnych dla samochodów ciężar., parkingu, magazynu na terenie OC w Nysie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-73f69b2a-48a1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w rozdziale 40 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1601-ILZ.260.47.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu odpraw celnych dla samochodów ciężarowych i parkingu dla samochodów osobowych oraz magazynu na potrzeby Centrum Mandatowego w Nysie, na terenie Oddziału Celnego w Nysie, przy ul. Otmuchowskiej 50.
Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie opcjonalne.
Zamówienie podstawowe zostanie wykonane w trzech etapach:
1) I etap zamówienia podstawowego:
Wykonanie dwóch wariantów uproszczonej koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania inwestycyjnego składającej się z części opisowej i graficznej i przekazanie Zamawiającemu zaakceptowanej koncepcji.
2) II etap zamówienia podstawowego:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję programowo-przestrzenną oraz przeniesienie na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych i praw zależnych do opracowanych dokumentacji.
3) III etap zamówienia podstawowego:
Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, w tym pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót.
Zakres wykonywanych usług oraz obowiązki Wykonawcy w ramach zamówienia podstawowego zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do PPU do którego załącznik stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 28 maja 2018r.
Wszelkie inne uregulowania, związane z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia podstawowego oraz obowiązkami Zamawiającego i Wykonawcy zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (PPU) stanowiących Załącznik 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji.
2. Zamówienie opcjonalne zostanie wykonane w dwóch etapach:
1) I etap zamówienia opcjonalnego:
Pełnienie funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego.
2) II etap zamówienia opcjonalnego:
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w oparciu o powstałą dokumentację projektową.
3. Zakres wykonywanych usług oraz obowiązki Wykonawcy w ramach zamówienia opcjonalnego zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do PPU.
4. Wszelkie inne uregulowania, związane z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia opcjonalnego oraz obowiązkami Zamawiającego i Wykonawcy zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (PPU) stanowiących Załącznik 11 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto za zamówienie podstawowe i opcjonalne (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin na wykonanie koncepcji w I etapie zamówienia (T) – waga kryterium 20 %;
3) Dokonanie aktualizacji kosztorysów w ramach zamówienia opcjonalnego (K)– 10 %;
4) Czas na wprowadzenie rozwiązań zamiennych w ramach zamówienia opcjonalnego (Z) – 10 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Termin na wykonanie koncepcji w I etapie zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dokonanie aktualizacji kosztorysów w ramach zamówienia opcjonalnego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 4) Czas na wprowadzenie rozwiązań zamiennych w ramach zamówienia opcjonalnego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w zakresie potencjału osobowego dysponuje osobami z uprawnieniami:
1) co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
2) co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym niskoprądowych) bez ograniczeń;
3) co najmniej jedną (1) osobą posiadającą posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym instalacji sanitarnej) bez ograniczeń;
4) co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej (w tym do projektowania dróg, chodników i ukształtowania terenu) bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą stanowi Załącznik 8 do SWZ;
4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 8, 9, 10 ustawy Pzp,
f) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023r. poz. 129).
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia stanowi Załącznik 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy:
1) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi Załącznik 10 do SWZ.
2) opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i inne dokumenty składane wraz z ofertą zostały wskazane w rozdziale 13 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
Informacje dotyczące wadium zawarte zostały w rozdziale 28 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Opis wymagań zawiera rozdział 19 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisane zostały w § 13 oraz § 14 projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Informacje dodatkowe dotyczące terminu realizacji zamówienia: Zamówienie podstawowe zostanie zrealizowane w następujących terminach:
1) I etap –w terminie zgodnym z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w złożonej ofercie, ponieważ termin na wykonanie koncepcji w I etapie zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Termin minimalny wynosi 2 tygodnie, a maksymalny 5 tygodni od podpisania umowy i musi uwzględniać 3 dni roboczych na dokonanie wyboru wariantu koncepcji przez Zamawiającego;
2) II etap – w terminie do 5 tygodni od dnia powiadomienia Wykonawcy o przyjęciu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji programowo-przestrzennej;
3) III etap w terminie zgodnym z ustawą Prawo budowlane.
Zamówienie opcjonalne zostanie zrealizowane w następujących terminach:
1) I etap – w okresie od dnia wskazanego w powiadomieniu Wykonawcy o rozpoczęciu pełnienia funkcji biegłego do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych tj. zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub unieważnienia postępowania, ale nie później niż w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą;
2) II etap – w okresie od dnia wskazanego w powiadomieniu Wykonawcy o rozpoczęciu pełnienia nadzoru autorskiego do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania do użytkowania tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale nie później niż w okresie 4 lat od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą.
W terminach w ramach zamówienia podstawowego Wykonawcy zobowiązany jest:
1) I etap –przekazać zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję programowo-przestrzenną;
2) II etap – przekazać zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową;
3) III etap przekazać prawomocne decyzje i pozwolenia.
W ramach zamówienia opcjonalnego Wykonawca uwzględnia:
1) I etap czas na wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu maksymalnie w terminie do 2 dni roboczych od wysłania zapytania przez Zamawiającego;
2) II etap czas na wprowadzenie rozwiązań zamiennych projektu w stosunku do przewidzianych w projekcie, który będzie zgodny z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w złożonej ofercie, ponieważ stanowi on kryterium oceny ofert. Czas na wprowadzenie rozwiązań zamiennych będzie wynosił minimalnie 3 dni robocze a maksymalnie 10 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp, tj. w sytuacji, gdy środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.