nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia buspasa w granicach gm. Łomianki do granicy z m.st. Warszawa oraz na terenie m. st. Warszawy w pasie drogowym ul.Pułkowej do ul.Heroldów/Muzealnej

08-09-2023, 15:35

Dane kontaktowe

Gmina Łomianki
Warszawska 115,05-092 Łomianki
e-mail: [email protected]
http:// https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2023

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia buspasa w granicach gm. Łomianki do granicy z m.st. Warszawa oraz na terenie m. st. Warszawy w pasie drogowym ul.Pułkowej do ul.Heroldów/Muzealnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomianki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1181768394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowość: Łomianki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2023

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia buspasa w granicach gm. Łomianki do granicy z m.st. Warszawa oraz na terenie m. st. Warszawy w pasie drogowym ul.Pułkowej do ul.Heroldów/Muzealnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cad3a03-4e35-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00069839/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Przygot. wielowariant. koncepcji utworz. pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach gm. Łomianki do granicy m. st. Warszawa oraz na terenie m.st. Warszawy w pasie drog. ul. Pułkowej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ przekazuje się pod rygorem nieważności
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Szczegółowy zakres i sposób sporządzania i przekazywania ww. dokumentów został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki.
5. Pytania do SWZ Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy o której mowa powyżej.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta nie będzie brana
pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy (podwykonawcy lub podmiotu trzeciego) jest Gmina Łomianki, reprezentowana przez Burmistrza Łomianek z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 Łomianki, telefon: 22 888 98 05 adres e-mail: [email protected].
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach można uzyskać pod adresem e-mail: [email protected]
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.35.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach Gminy Łomianki do granicy z m.st. Warszawa oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy w pasie drogowym ulicy Pułkowej
do ul. Heroldów/Muzealnej - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.
2. W ramach wykonania Przedmiotu Zamówienia należy zrealizować opracowania i dokumentację oraz wykonać działania i czynności opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w ramach obszaru oznaczonego mapie kolorem czerwonym (dalej Obszar opracowania), z możliwością rozszerzenia i wykorzystania szerszych terenów z powodu
np. konieczności zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych z zakresu infrastruktury transportowej i uzgodnień.
3. W ramach prac Wykonawca dokona rozpoznania przebiegu planowanego buspasa i jego finalny przebieg z rozwiązaniami z zakresu inżynierii ruchu uzgodni z Zamawiającym.
4. W ramach prac projektowych należy uwzględnić m.in.:
1) wyznaczenie pasa dla autobusów w kierunku Warszawy jako dobudowanego pasa ruchu (trzeci pas) do obecnego przekroju 2x2 (wariant I),
2) wyznaczenie pasa dla autobusów w kierunku Warszawy na istniejącym skrajnym pasie w ramach obecnego przekroju 2x2 (wariant II),
wraz z tzw. wariantem „0”, oznaczającym nie podejmowanie żadnych działań, jako wariantem odniesienia (wariant III).
5. Zakres dokumentacji dla każdego z wariantów obejmuje:
1) Etap I
a) uzyskanie wytycznych od zarządców infrastruktury,
b) analiza własności i władania gruntów w liniach rozgraniczających,
c) uzyskanie wytycznych od zarządców dróg w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej, w tym odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej,
d) uzyskanie wytycznych dotyczących gospodarki zielenią.
e) analiza i określenie kolizji z zielenią,
f) analiza infrastruktury podziemnej z propozycją przebudowy infrastruktury podziemnej,
2) Etap II
a) wykonanie prognozy ruchu i przewozów pasażerskich:
 prognozy ruchu drogowego i przewozów pasażerskich należy opracować z użyciem modelu ruchu MRAW 2019 (Aktualizacja matematycznego modelu ruchu w aglomeracji warszawskiej, dla stanu na rok 2019), prognoz ruchu uwzględniających założenia planowanego rozwoju sieci drogowej i transportu publicznego w kolejnych latach. Model ruchu zostanie przekazany przez m.st. Warszawa (Wykonawca jest zobowiązany własnym sumptem i staraniem wystąpić o MRAW do m.st. Warszawy),
 należy uwzględnić prognozy ruchu wykonanych i udostępnianych przez GDDKiA,
 należy uwzględnić przyjętą na KOPI w dn. 18.01.2021 r. koncepcję programową planowanej S7 w nowym przebiegu, za zachowaniem funkcji transportowych dróg, niezależnie od ich kategorii.
 prognozy należy wykonać dla roku 2026, 2035 i 2050 dla szczytu porannego
i popołudniowego,
 należy dokonać kalibracji modelu ruchu zgodnie z terminem wykonywania opracowania. Pomiary ruchu należy wykonać 1 krotnie (1 dzień pomiarowy) w godzinach szczytów komunikacyjnych tj. pomiędzy 6:00 – 9:00 oraz 15:00-18:00 w okresie miarodajnym tj. we wtorki, środy i czwartki w okresie
od 5 listopada do 30 listopada i od 5 marca do 25 kwietnia z wyłączeniem dni w okolicach świąt (tj. 31 października - 2 listopada 2023, 28 marca 2024
i 2 kwietnia 2024 r.),
Dopuszcza się możliwość odrzucenia wskazanego przez Wykonawcę terminu (przeprowadzenia badań pomiarowych) przez Zamawiającego z powodu niereprezentatywności wyników zarówno przed jak i po badaniu.
Wykonawca zgłosi gotowość do realizacji badań i uzgodni końcowy zakres na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed ich rozpoczęciem.
Pomiary należy wykonać minimum w następujących punktach:
• pomiar na węźle wraz ze skrzyżowaniem Kolejowej/Brukowej/Warszawskiej (wszystkie relacje)
• pomiar na skrzyżowaniu Pułkowa/Parkowa (wszystkie relacje)
• pomiar na skrzyżowaniu Pułkowa/Wóycickiego (wszystkie relacje)
• pomiar na skrzyżowaniu Pułkowa/Dzierżoniowska/Papirusów (wszystkie relacje)
• pomiar na skrzyżowaniu Pułkowa/Heroldów/Muzealna (wszystkie relacje)
(Pomiar dopływu pojazdów z bocznych ulic do ulicy Pułkowej ma duże znaczenie dla dokładności analiz.)librację należy wykonać dla relacji skrętnych przy założeniu wskaźnika GEH<5 dla 75% przypadków i GEH<10 dla 90%.
W przypadku punktów obarczonych dużymi rozbieżnościami (GEH >5) należy wskazać możliwe czynniki wpływające na obniżoną dokładność modelu oraz przeanalizować wpływ powstałych błędów kalibracji na wyniki dalszych analiz
 wyniki prognoz ruchu należy przedstawić na odcinkach dróg w obszarze opracowania. Prognozy przewozów, należy opracować w podziale na środki przewozowe. Ewentualne dane potrzebne do kalibracji MRAW w zakresie transportu publicznego należy pobrać własnym sumptem i staraniem
od Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
b) analiza wariantów realizacyjnych określonych w pkt 2,
c) wykonanie analizy ekonomicznej dla każdego z wariantów realizacyjnych,
d) przygotowanie koncepcji organizacji ruchu,
e) wykonanie wstępnych kosztorysów realizacji przedsięwzięcia,
f) odrębne określenie i wstępna wycena dla wariantów realizacyjnych dodatkowych elementów jakie mogą wpłynąć na koszt ich realizacji, a które mogą zostać zidentyfikowane w okresie projektowania lub realizacji inwestycji (np. ewentualne ekrany akustyczne itp.).”
UWAGA ! Należy przekazać komplet w ilości 3 szt. dokumentacji dla każdego wariantu oddzielnie. Ilość egzemplarzy wyszczególnionych powyżej jest ilością które Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu i nie obejmuje egzemplarzy niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień. Przekazywane opracowania z zakresu inżynierii ruchu muszą posiadać odpowiednie wykresy (w tym wstęgowe), grafy i opisy realizowanych działań wraz z wskazaniem skutków i wniosków.
7. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71311200-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych

79314000-8 - Analiza możliwości wykonawczych

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 50% szacowanej wartości zamówienia
podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie co najmniej
2 usługi polegające na sporządzeniu:
a. studium technicznego inwestycji drogowej zawierającego łącznie
co najmniej:
• Analizę funkcjonalną,
• Projekt lub koncepcję branży drogowej
• Analizę transportową (ruchu).
lub
b. dokumentacji projektowej z elementami analizy komunikacyjnej przebudowy lub budowy lub rozbudowy drogi o przekroju 2x2 i klasy
co najmniej Z, o długości min. 500 mb dla której została wydana decyzja zezwalająca na wykonanie inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenie
na budowę.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował zespołem składającym się z przynajmniej 3 osób w tym:
a. 1 osoby pełniącej funkcję Głównego Projektanta, posiadającej uprawienia
do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej która opracowała:
• analizę komunikacyjną z użyciem makroskopowego oprogramowania symulacyjnego dla miasta powyżej 500 000 mieszkańców, lub
• studium techniczne, lub
• koncepcję drogowo-transportową, lub
• projekt rozbudowy drogi o klasie co najmniej Z,
należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Ww. osoby skierowane
do realizacji zamówienia ma posiadać opłacone składki w odpowiednich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa oraz aktualne na czas realizacji zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnienia ww. funkcji.
b. 1 osoby - specjalisty ds. inżynierii ruchu, który wykonał min. 1 analizę komunikacyjną z użyciem makroskopowego oprogramowania symulacyjnego
dla miasta powyżej 500 000 mieszkańców, w której sprawdzono możliwość wprowadzenie buspasa dla ulicy o przekroju 2x2.
c. 1 osoby posiadającej uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji
w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, która wykonała min. 1 koncepcję lub dokumentację projektową układu drogowo – ulicznego o przekroju 2x2 w klasie co najmniej Z
należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Ww. osoby skierowana
do realizacji zamówienia ma posiadać opłacone składki w odpowiednich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa oraz aktualne na czas realizacji zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnienia ww. funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 ustawy UOBN z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1497) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykazu usług, w którym Wykonawca wykaże że wykonał należycie co najmniej
2 usługi polegające na sporządzeniu:
a) studium technicznego inwestycji drogowej zawierającego łącznie
co najmniej:
a. Analizę funkcjonalną,
b. Projekt lub koncepcję branży drogowej
c. Analizę transportową (ruchu).
lub
b) dokumentacji projektowej z elementami analizy komunikacyjnej przebudowy lub budowy lub rozbudowy drogi o przekroju 2x2 i klasy
co najmniej Z, o długości min. 500 mb dla której została wydana decyzja zezwalająca na wykonanie inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenie
na budowę,
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
4) Wykazu osób, w którym Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem składającym się zespołem składającym się z przynajmniej 3 osób w tym:
a) 1 osoby pełniącej funkcję Głównego Projektanta, posiadającej uprawienia
do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej która opracowała:
• analizę komunikacyjną z użyciem makroskopowego oprogramowania symulacyjnego dla miasta powyżej 500 000 mieszkańców, lub
• studium techniczne, lub
• koncepcję drogowo-transportową, lub
• projekt rozbudowy drogi o klasie co najmniej Z,
należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Ww. osoby skierowane
do realizacji zamówienia ma posiadać opłacone składki w odpowiednich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa oraz aktualne na czas realizacji zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnienia
ww. funkcji.
b) 1 osoby - specjalisty ds. inżynierii ruchu, który wykonał min. 1 analizę komunikacyjną z użyciem makroskopowego oprogramowania symulacyjnego
dla miasta powyżej 500 000 mieszkańców, w której sprawdzono możliwość wprowadzenie buspasa dla ulicy o przekroju 2x2.
c) 1 osoby posiadającej uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji
w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, która wykonała min. 1 koncepcję lub dokumentację projektową układu drogowo – ulicznego o przekroju 2x2 w klasie co najmniej Z
należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Ww. osoby skierowana
do realizacji zamówienia ma posiadać opłacone składki w odpowiednich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa oraz aktualne na czas realizacji zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnienia
ww. funkcji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane / dostawy / usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących okolicznościach:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,
2) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
dotyczących realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się
one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3. Dopuszcza się zmianę której konieczność spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana
nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
4. Dopuszcza się również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne
oraz jest niższa niż 10% wartości zawartej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy lub zawieszenie terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć
w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności,
2) w przypadku odmowy wydania lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności,
3) zlecenia Wykonawcy usług, o których mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu,
6. Fakt wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 musi być potwierdzony przez Zamawiającego.
7. W przedstawionych w ust. 5 pkt 1) oraz 2) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym okres przesunięcia terminu zakończenia prac będzie równy okresowi zawieszenia.
8. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 5, zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności, o których mowa w ust. 5, musi być potwierdzony przez Zamawiającego.
9. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
1) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,
o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem
jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;
10. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego
przez strony pod rygorem nieważności.
11. Nie wymagają zachowania formy pisemnej poniższe zmiany Umowy, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy:
1) zmiana na stanowisku koordynatora umowy,
2) zmiana adresu Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-19 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3