Przetarg

Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej

07-02-2024, 15:49

Dane kontaktowe

GMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA
pl. Orląt Lwowskich 1,59-500 Złotoryja
tel. 76 87 79 100
e-mail: um@zlotoryja.pl
http:// www.zlotoryja.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Orląt Lwowskich 1

1.5.2.) Miejscowość: Złotoryja

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 87 79 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zlotoryja.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3d42bb7-c5b4-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00096360

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/zlotoryja

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/zlotoryja

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnodostępnych formatach danych, w szczególność .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt oraz składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/zlotoryja

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna: 1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14
rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, ze zm.) – dalej RODO, informujemy, że: 1) Administratorem Danych
Osobowych (ADO) jest Gmina Miejska Złotoryja reprezentowana przez Burmistrza Miasta Złotoryja, pl. Orląt Lwowskich 1,
59-500 Złotoryja, adres e-mail: um@zlotoryja.pl. 2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się
skontaktować listownie wysyłając korespondencję na adres ADO lub poprzez adres e-mail: iod@zlotoryja.pl. 3) Dane osobowe będą
przetwarzane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: • związanych z realizacją
podpisanej z Panią/Panem umowy; • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; • udzielania odpowiedzi
na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi; • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach; 4) Podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych jest: • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO); • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); •
niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO); 5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. 6) Pozyskane od Pani/Pana dane
osobowe mogą być przekazywane: • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: • czasu obowiązywania umowy; • przepisy prawa, które mogą nas
obligować do przetwarzania danych przez określny czas; • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów;
8) Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: • dostępu do swoich danych osobowych; • żądania sprostowania swoich danych
osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; • żądania usunięcia swoich danych
osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania; • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie
naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego; • przenoszenia swoich danych
osobowych; • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych; 9) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie
wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych; 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3. na podstawie art.
21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAG.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej realizację robót budowlanych na ww. inwestycji, tj. przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. Legnickiej (część dz. nr 1/2, 1/6 obr. 6) z drogą gminną ul. Broniewskiego (część dz. nr 2/1, 77/8 obr. 6) oraz drogą położoną w rejonie dz. 42/4 i 42/12 w obrębie 5 miasta Złotoryja.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ŁĄCZNA OCENA OFERTY = P(C) + (P(G)
W ramach kryterium „Cena (C)” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. W ramach kryterium „Okres gwarancji (G) oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy i/lub odbudowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy nawierzchni drogi z mieszanki bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2; b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. osobami posiadającymi poniższe kwalifikacje:
− projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej – wymagane przez Prawo budowlane;
− projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych –wymagane przez Prawo budowlane;
− projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
– wymagane przez Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dokumentacji projektowych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył – wzór wykazu – załącznik nr 4a do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu – załącznik nr 4b do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającą w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 i 2a do SWZ.
3) Zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp o podziale zadań pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia –załącznik nr 3a do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Pełnomocnictw osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli ofertę składa pełnomocnik;
6) Pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty składane przez Wykonawców Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:1) W przypadku oferty składanej wspólnie, każdy z Wykonawców osobno składa: a) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 i 2a do SWZ); b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (załącznik nr 4 do SWZ); 2) W przypadku oferty składanej wspólnie Wykonawcy składają razem: a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ); b) Wykaz usług wraz z dowodami (załącznik nr 4a do SWZ); c) Wykaz osób (załącznik nr 4b do SWZ); d) Zobowiązanie, o którym mowa, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SWZ); e) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp o podziale zadań pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3a do SWZ);

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/zlotoryja

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29