Przetarg

„Opracowanie dokumentacji budowlanej rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa”.

08-02-2024, 08:43

Dane kontaktowe

Gmina Miechów
Sienkiewicza 25,32-200 Miechów
e-mail: gmina@miechow.eu
http:// www.miechow.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opracowanie dokumentacji budowlanej rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000523940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 25

1.5.2.) Miejscowość: Miechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@miechow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji budowlanej rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51dc580d-c5a3-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00096646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00019327/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Miechowa wraz z przebudowa i rozbudową amfiteatru – przygotowanie opracowanie dokumentacji – konkurs architektoniczny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/miechow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/miechow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ZGODNIE Z ROZDZ. XIII SWZ 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: www.platformazakupowa.pl/miechow
postępowanie ID 884118

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ZGODNIE Z ROZDZ. II SWZ - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 236707,32 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlanej rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa.
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Historyczny układ urbanistyczny miasta Miechowa figuruje w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obecnie centrum miasta w zakresie przestrzeni wspólnych – Rynku i ulic – nie posiada spójnego wyrazu architektonicznego. Dominującą rolę odgrywa komunikacja samochodowa, stwarzająca bariery w komunikacji pieszej i rowerowej. Dostrzegalny jest brak jednolitego wyrazu nawierzchni, małej architektury, detali etc.

Warunki przebudowy Rynku w Miechowie:
1. Oczekuje się ograniczenia komunikacji samochodów przez Rynek w Miechowie. Przewiduje się, że Rynek w Miechowie lub jego część będzie pełnić funkcję agory miejskiej, miejsca spotkań i wydarzeń plenerowych. Zastrzega się, że idea koncepcji nie powinna utrudniać dostępu do budynków i lokali użytkowych wokół Rynku.
2. Dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc parkingowych na Rynku w Miechowie, jeżeli będzie to wynikało z analiz ruchu drogowego, lub jeżeli adekwatna liczba miejsc postojowych zostanie zapewniona w innym miejscu.
3. Poza wyznaczonymi pasami komunikacji samochodów należy zapewnić maksymalną ilość powierzchni biologicznie czynnej oraz stosować w tych obszarach (tj. w zakresie np. chodników, ścieżek etc.) nawierzchnie o zwiększonej przepuszczalności wody.

Warunki przebudowy ulic centrum Miechowa:
1. Oczekuje się takich rozwiązań układu drogowego, które w miarę możliwości ograniczą infrastrukturę dla komunikacji samochodów przez centrum. Należy wprowadzić udogodnienia dla pieszych i rowerzystów.

Teren inwestycji obejmuje działki o następujących numerach:
3077, 3076, 3078, 3074/2, 3075, 3079, 1634, 1895/1, 1894, 1878, 1855/3, 1869, 1895, 1832/5, 1795, 1786, 1358/3, 1732, 1571, 1702.

Jednocześnie Gmina Miechów informuje, że trwa procedowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

I ETAP – wykonanie w terminie do jednego miesiąca od dnia podpisania umowy (I transza płatności 10% wartości zamówienia)
Opracowanie pomiarów i analizy ruchu.
Analiza pomiarów i analizy ruchu wraz wnioskami oraz analiza ruchu pokazująca strumienie pojazdów przy wyłączeniu z ruchu poszczególnych ulic. Analiza powinna być wykonana przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej.

II ETAP – wykonanie w terminie do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy (II transza płatności 15% wartości zamówienia)

Opracowanie koncepcji do akceptacji przez Inwestora:
Opracowana koncepcja winna być przedstawiona do konsultacji z mieszkańcami przed akceptacją przez inwestora.

Koncepcja musi zawierać minimum:
• koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500 z uwzględnieniem otoczenia
• rzut rynku w skali 1:200;
• co najmniej jeden widok perspektywiczny z perspektywy człowieka dla Rynku
• co najmniej jeden widok perspektywiczny z „lotu ptaka”;

Za termin zakończenia II etapu uznaje się termin złożenia przez Wykonawcę zaakceptowanej koncepcji.

III ETAP – wykonanie w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (III transza płatności 65% wartości zamówienia):

Opracowanie projektu budowlanego i technicznego wraz z uzgodnieniami wszystkich branż (4 egz) oraz projektu wykonawczego dla wszystkich branż stanowiącego uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.

Opracowanie projektów powinno zawierać co najmniej:
- Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji,
- Opracowanie mapy do celów projektowych,
- Wykonanie i opracowanie badań geologicznych,
- Zagospodarowanie terenu,
- Uzyskanie decyzji środowiskowej, jeżeli jest wymagana,
- Opracowanie projektów technicznych dla wszystkich branż (budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, sieci i instalacji wodociągowych wraz z przyłączami, sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami., sieci i instalacji elektrycznych, instalacji oświetlenia, instalacji monitoringu, instalacji teletechnicznych, sieci i instalacji gazowych, kanały technologiczne- jeżeli jest możliwość zastosowania takich rozwiązań),
- Opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż przebudowy i budowy infrastruktury technicznej stanowiących uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego i technicznego zawierającego rysunki oraz wyjaśnienia opisowe:
• szczegółowych rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,
• detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,
• sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego (opatrzone rozwinięciami poszczególnych instalacji oraz aksonometriami (rozwinięciami przestrzennymi).
• Przekrojów dróg poprzecznych i podłużnych, przekroje przez parkingi, chodniki i tereny zielone
• projekt zieleni wraz z projektem nasadzeń
• projekt małej architektury
• projekt dostosowania wejść/wjazdów do budynków w stosunku do niwelety terenu/chodnika.
• zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu
• co najmniej trzy widoki perspektywiczne z perspektywy człowieka, w tym co najmniej jeden dla Rynku oraz co najmniej jeden widok perspektywiczny z „lotu ptaka”;

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do projektu, (między innymi: uzyskanie uzgodnień projektu z konserwatorem, uzyskanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci energetycznej, warunków technicznych na budowę i przebudowę infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej, deszczowej, teletechnicznej, gazowej)
- Opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz.,
- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego - 3 egz.,
- Wykonawca powyższą dokumentację przedłoży również w wersji elektronicznej – 1 egz., (przedmiary i kosztorysy – plik pdf i ath)
- Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Za termin zakończenia III etapu uznaje się termin złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

IV ETAP – (IV transza płatności 10% wartości zamówienia po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę):

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) CENA (C) – waga kryterium 60 %;
2) Doświadczenie w projektowaniu (D) – waga kryterium 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego poniżej warunki udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu dot:
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia tj. na kwotę 150 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego obejmującego rewitalizację przestrzeni publicznej o powierzchni min. 8 000 m2 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub uzyskaniem innych dokumentów umożliwiających realizację inwestycji.

Przez rewitalizację Zamawiający rozumie wykonanie rewitalizacji terenu tj.: budowy / rozbudowy / przebudowy przestrzeni publicznej, przestrzeni rekreacyjnej, obiektów rekreacyjnych lub obiektów sportowych.

Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 118 ust. 2 Pzp w sytuacji gdy warunek powyższy będzie spełniony nie przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum a przez podmiot udostępniający wykonawcy swoje zasoby (podmiot trzeci), to ten podmiot musi być podwykonawcą w realizacji umowy.
b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, umożliwiającymi jego realizację na odpowiednim poziomie jakości tj. m.in. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Projektanta w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

Uwaga 1: Projektant powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.: 268) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jt. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2020, poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy dotyczące informacji o istnieniu z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu w rozumieniu ustawy z wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług (potwierdzający warunek udziału, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. a)) stanowiących przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób (potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określony w Rozdziale VII ust. 2. pkt 4 lit. b)) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ;
3) dokument/y potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia tj. na kwotę 150 000,00 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dokumenty potwierdzające wykonanie przez projektanta wykazanych w formularzu ofertowym dokumentacji projektowych (referencje, opinie, zaświadczenia złożone w oryginale lub kopii poświadczonej z oryginałem). Dokumenty potwierdzające doświadczenie projektanta, które Wykonawca składa wraz z ofertą celem uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie w projektowaniu”.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZGODNIE Z ZAPISAMI WZORY UMOWY STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/miechow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-16