nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie zmiany źródła ciepła w budynkach mieszk. przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 w Białymstoku.

08-02-2024, 15:19

Dane kontaktowe

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1 ,15-370 Białystok
e-mail: [email protected]
http:// www.zmk.bialystok.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie zmiany źródła ciepła
w budynkach mieszk. przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 w Białymstoku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200241074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Bema 89/1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie zmiany źródła ciepła
w budynkach mieszk. przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 w Białymstoku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-417cf38c-c682-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00098331

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00042379/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany źródła ciepła (węzły cieplne) w bud. mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz ul. Klepackiej 4 i 6.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe inf. zawiera Rozdział VII do SWZ.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej, która jest dostępna pod adresem https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym:
1) składanie ofert,
2) wymiana informacji,
3) przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, są zamieszczone na stronie https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl w zakładce „Baza wiedzy” i w załączniku nr 6 do SWZ. Sposób i wymagania dotyczące sporządzania
i przekazywania Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń określone są w „Wykazie dokumentów
i oświadczeń wymaganych w postępowaniu wraz z wymaganiami technicznymi ich przekazania” stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
5. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl w sekcji „Moduł korespondencji”.
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Moduł korespondencji”. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
8. Zamawiający wymaga, aby wykonawca podał w Formularzu Ofertowym lub innych dokumentach lub oświadczeniach adres e-mailowy do korespondencji ten sam, który jest adresem do kontaktów wpisanym w Platformie. Zamawiający nie będzie ponosił negatywnych skutków prawnych podania przez wykonawcę innego adresu, a wszelkie konsekwencje wynikające z podania innego adresu będą obciążać wykonawcę. Zamawiający informuje, iż wykonawca może dokonać samodzielnie zmian adresu e-mailowego na Platformie.
9. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail: [email protected].
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Moduł korespondencji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: [email protected].

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XXII
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).
1. Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz uwzględniając wymagania określone w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej także „ustawą”, zamawiający informuje o zasadach przetwarzania danych wykonawcy lub osób po stronie wykonawcy oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku z siedzibą przy ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, tel. 85.74-79-430, kontakt z inspektorem ochrony danych w Zarządzie Mienia Komunalnego
w Białymstoku, możliwy jest pod nr tel. + 48 85.74-79-433 lub adresem e-mail: [email protected]; oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie
(02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zarząd Mienia Komunalnego
w Białymstoku prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: [email protected],
Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej https://www.zmk.bialystok.pl/index.php?go=rodo oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy Pzp),
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu,
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do postanowień art. 22 RODO,
8) posiadają Państwo:
a) zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących
(z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego),
Szczegółowe informacje zawiera Rozdział XXII "Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)".

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.JO.26.3.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie zmiany źródła ciepła i przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 w Białymstoku.
2. Wykaz czynności:
1) Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie zmiany źródła ciepła i przyłączenia
do miejskiej sieci ciepłowniczej indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych przy
ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 w Białymstoku, w tym opracowanie:
• dokumentacji projektowej indywidualnych węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 i Klepackiej 4, 6 w Białymstoku (uwzględnieniem przebudowy pomieszczeń i istn. instalacji w celu zasilenia budynków z węzłów cieplnych),
• dokumentacji projektowej przyłączy cieplnych,
• dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci cieplnej,
2) uzyskanie wszystkich zgód niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych oraz dokonanie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń adaptowanych na węzły cieplne (o ile będzie wymagana zmiana sposobu użytkowania),
3) uzgodnienie projektów z gestorem sieci,
4) opracowanie projektu organizacji ruchu,
5) pełnienie nadzoru autorskiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 4 SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + D
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów.
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Cena.
D - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: doświadczenia projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który uczestniczył w realizacji prac projektowych dokumentacji w zakresie technologii węzła lub/i węzłów cieplnych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium doświadczenie projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który uczestniczył w realizacji prac projektowych dokumentacji w zakresie technologii węzła lub/i węzłów cieplnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) skieruje do realizacji zamówienia osoby, tj.:
- jednego projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego doświadczenie w opracowaniu co najmniej jednego projektu w zakresie technologii węzła lub/i węzłów cieplnych,
- jednego projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej,
- jednego projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- jednego projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę wyżej wymienionych funkcji, celem wykazania spełnienia warunku.
UWAGA:
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie. Zamawiający uzna również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).

2) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę. Za co najmniej jedną usługę (umowę) zamawiający uzna usługę polegającą na wykonaniu prac projektowych dokumentacji w zakresie technologii węzła
lub/i węzłów cieplnych wraz z podaniem, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodem, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
w zakresie wskazanych podstaw wykluczenia z postępowania,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108
ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5* lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę. Za co najmniej jedną usługę (umowę) zamawiający uzna usługę polegającą na wykonaniu prac projektowych dokumentacji w zakresie technologii węzła
lub/i węzłów cieplnych wraz z podaniem, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodem, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
*- okres liczony w latach, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert Z ZAŁĄCZENIEM
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Na ofertę, zwaną dalej „Ofertą”, składa się:
1) „„Oferta formularz systemowy” generowanym przez Platformę Zakupową. Formularz jest „narzędziem technicznym” niezbędnym do złożenia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego Formularza Ofertowego, o którym mowa w SWZ,
2) FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1 do SWZ),
którą wykonawca sporządzi i przekaże zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku
nr 3 do SWZ. Do Oferty wykonawca dołączy dokumenty wskazane w załączniku nr 3 do SWZ (pozycje: „wraz z ofertą”).
5. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XII i XIII SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
2) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg załącznika nr 2.2 do SWZ,
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) - wg załącznika nr 2.3 do SWZ,
5) oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy występujący wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - wg załącznika nr 2.4 do SWZ.
oraz
6) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania zamawiający żąda złożenia w formie określonej w załączniku nr 3 do SWZ:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub innego właściwego rejestru (wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów),
b) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego,
o którym mowa w ust. 5 pkt 6 litera a),
c) postanowienie ust. 5 pkt 6 litera b) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) postanowienia ust. 5 pkt 6 pkt litera a)-c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6. Informacja na temat WSPÓLNEGO ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia:
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej,
o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę),
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z ust. 5 pkt 6 litera b) niniejszego rozdziału SWZ (nie dotyczy spółki cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika),
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (ust. 5 pkt 1 SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów,
6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (ust. 5 pkt 5 SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
7) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SWZ Rozdział § 14 ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności
i muszą być zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 litera a) b) i c) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek:
a) działania siły wyższej, tzn. zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego, nie do uniknięcia i niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części (np. powódź, huragan, pożar, wojna, zamieszki uliczne, stan epidemii),
b) przerwania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
c) opóźnień spowodowanych niewykonaniem przez Zamawiającego zobowiązań dotyczących terminu przekazania dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia,
d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, warunków technicznych, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) zmiana warunków prowadzonych prac projektowych wskutek wskazań jednostek opiniujących, uzgadniających lub zatwierdzających albo wprowadzenia nowych przepisów, norm i normatyw,
f) żądania przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nieujętych w przedmiocie niniejszej umowy,
g) odmiennego, od przyjętego w przedmiocie umowy, trybu postępowania przed jednostkami opiniującymi, uzgadniającymi lub zatwierdzającymi,
h) wystąpienie konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,
i) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
j) wydłużenia procedury uzgodnienia dokumentacji projektowej.
2) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1:
a) w przypadku zmiany stawki VAT,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu opracowania,
c) konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,
d) ograniczeniem zakresu opisu przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w § 13 ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany osób, nowe osoby muszą posiadać uprawnienia wymagane stosownie do wykonywanych czynności oraz kwalifikacji, takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SWZ,
4) Wykonawca może dokonywać zmiany innych podmiotów, o których mowa w § 10, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał za zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118-122 ustawy Pzp,
5) zmiany podwykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnienie przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny,
6) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga podpisania stosownego aneksu
do umowy,
7) Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy w skutek działania siły wyższej jest zobowiązania do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności, w tym poinformowania drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie do 7 dni od wystąpienia zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji umowy przesuwa się o każdy dzień przestoju związanego z działaniem siły wyższej.
8) Zmiany warunków płatności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-19 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Rozdział XVIII.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na Projektowane Postanowienie Umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Termin na wniesienie odwołania, określają przepisy ustawy właściwe dla zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
5. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa
w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.
7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).