nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

KOSZENIE TRAWY I KONSERWACJA ROWÓW

28-03-2024, 12:10

Dane kontaktowe

MIASTO BIELSK PODLASKI
ul. Mikołaja Kopernika 1,17-100 Bielsk Podlaski
tel. 857318100
fax. 857318150
e-mail: [email protected]
http:// www.bielsk-podlaski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KOSZENIE TRAWY I KONSERWACJA ROWÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BIELSK PODLASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857318100

1.5.8.) Numer faksu: 857318150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOSZENIE TRAWY I KONSERWACJA ROWÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92a52e99-ec33-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00264110

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00032059/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Usługa koszenia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Postępowanie prowadzone jest w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
1.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 1.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
1.4. włączona obsługa JavaScript,
1.5.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
1.6. Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
1.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Oferta składana jest w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej odpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W procesie składania oferty na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca
może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez Platformę) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 str. 2 z 2018 r.; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 857318100, fax: 857318150, e-mail: [email protected];
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: [email protected], tel. 857318139;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Izp.271.16.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 – Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2024 roku
1) Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) wykonywanie prac objętych usługą z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa,
b) ścisła współpraca z Zamawiającym,
c) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 70.000,00 zł.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz z zaleceniami Zamawiającego, a także za jakość wykonanych robót. Koszenie trawników winno obejmować skoszenie trawy (chwastów itp.) do uzyskania równej powierzchni o wysokości do 3 cm nad poziom gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie.
Planuje się koszenie trawników wyszczególnionych w Załączniku nr 7.1 do SWZ
(zieleńce w centrum miasta – powierzchnia 64.375m2) 5-krotne w ciągu sezonu wegetacyjnego, w okresie maj-listopad. Zakłada się 4-krotne koszenie trawników wyszczególnionych w Załączniku nr 7.2 do SWZ – (powierzchnia 106.588m2) – w okresie maj-listopad.
Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia trawników powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysiewu nasion chwastów. Termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający może zmienić częstotliwość i termin koszenia poszczególnych trawników w zależności od aktualnych potrzeb, warunków atmosferycznych (wilgotnościowych) oraz od wielkości posiadanych środków finansowych w budżecie miasta na sfinansowanie zadania. W przypadku zmniejszenia zakresu realizacji zadania Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. W pierwszej kolejności powinny być koszone trawniki w centrum miasta. Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym. Przy ustalaniu kolejności koszenia należy zwrócić uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków itp.), co może stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Wykonawca winien przystąpić do realizacji robót w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zlecenia, uwzględniając warunki atmosferyczne.
W przypadku zagrabiania powierzchni trawników skoszona i spryzmowana trawa nie może leżeć dłużej niż 2 dni, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. soboty, niedziele i święta. Zagrabienie powierzchni trawników będzie zlecane w zależności od zaistnienia takiej potrzeby i posiadanych środków finansowych.
2) Kontrola jakości robót
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i chwastów, zgodnie z w/w wymaganiami, w tym w szczególności:
a) usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
b) pilnowanie terminu koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion chwastów,
c) skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,
d) skontrolowanie uprzątnięcia terenu przyległego po zakończeniu koszenia określonej powierzchni trawników (w dniu koszenia).
3) Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru wykonanych usług jest m2 (metr kwadratowy).
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w zleceniu, z wyjątkiem robót zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
4) Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Do koszenia pasów drogowych należy stosować kosiarki konstrukcyjnie dostosowane do tego typu robót.
Wykonawca przystępujący do koszenia trawników powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) kosiarki bijakowej do ciągników lub kosiarki samojezdnej do koszenia dużych powierzchni – 1szt.,
b) kosiarki żyłkowej, spalinowej do koszenia w miejscach trudnodostępnych, takich jak: przy drzewach, znakach itp., na których podczas koszenia niemożliwe jest użycie kosiarek samojezdnych – min. 3 szt.,
c) kosiarki trawnikowe spalinowe – min. 2szt.,
d) ciągnik z przyczepą załadunkową – 1szt., wyposażony w plandeki zabezpieczające w czasie transportu odpadów do miejsca ich utylizacji.
5) Ogólne zasady odbioru robót
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w każdy poniedziałek wykaz trawników wykoszonych w minionym tygodniu.
Odbioru częściowego robót związanych z koszeniem traw i chwastów dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót dokonuje Zamawiający po wykonaniu przez Wykonawcę robót poprawkowych. Odbierane będą poszczególne trawniki (zgodnie ze zleceniem) po wykoszeniu całej zleconej do koszenia powierzchni.
Przed odbiorem ostatecznym robót, stwierdzone roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym z Zamawiającym.
Termin i zakres wykonania zamówienia określi Zamawiający w zależności od zaistniałych potrzeb i posiadanych środków finansowych.
Do odbioru Wykonawca przedłoży obmiar i lokalizację wykonanych prac.
Jednostką obmiarową wykonanych usług jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy).
6) Podstawa płatności
Płatność za usługi nastąpi po dokonaniu odbioru na podstawie jednostek obmiaru, zgodnie z obmiarem wykazanym w załączonym przez Wykonawcę do protokołu odbioru zestawieniu. Za realizację zamówienia przysługuje wynagrodzenie naliczone według cen jednostkowych i wystawionych faktur.
7) Cena jednostki obmiarowej
Należy podać następujące ceny jednostkowe:
a) Cena 1m2 koszenia, która obejmuje:
 zebranie i wywóz zanieczyszczeń (śmiecie, butelki, gałęzie itp.),
 koszenie traw i chwastów,
 uprzątnięcie resztek roślinnych z przyległych chodników, dróg, placów, alejek itp. (w dniu koszenia, bezpośrednio po jego zakończeniu),
b) Cena 1m² zagrabienia powierzchni trawników, zebrania i wywozu we własnym zakresie skoszonej trawy i chwastów.
8) Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu i ewentualne szkody komunikacyjne wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Ponosi również odpowiedzialność za naruszenie własności prywatnej przyległej do terenu robót i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich roszczeń właścicieli gruntów przyległych, za zniszczone mienie lub uprawy.
9) Postanowienia dodatkowe
Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości usług objętych obmiarem lub krotności ich wykonania w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Szczegółowe zakresy wykonania koszenia Zamawiający przedstawi Wykonawcy przed każdorazowym zleceniem usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
(C) Cena – 100 %
Kryterium „Cena (C)” będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie, liczonych jak niżej:
1) CZĘŚĆ 1
cena – 100% (100pkt), liczone wg wzoru:


najniższa cena ofertowa spośród ofert ważnych --------------------------------------------------------------------- x 100
cena oferty badanej
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą ilość punktów w kryterium oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści, z uwzględnieniem art. 223 ust.2 ustawy PZP.
6. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 21.7. na Platformie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 – Okoszenie dwukrotne skarp rowów oraz rzeki Biała na odcinkach partycypacyjnych w Bielsku Podlaskim w roku 2024
1) Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) wykonywanie prac objętych zamówieniem z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa,
b) ścisła współpraca z Zamawiającym,
c) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000,00 zł,
d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie własności prywatnej przyległej do terenu robót i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich roszczeń za zniszczenie mienia lub upraw,
e) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, a także za jakość wykonanych robót,
f) planuje się dwukrotne okoszenie skarp rowów oraz rzeki Biała na odcinkach partycypacyjnych o łącznej powierzchni 38.662 m2 (2 x 19.331 m2) określonych w Załączniku nr 7.3 do SWZ. Powierzchna do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, m.in. teren wykluczony w wyniku działalności bobrów, brak konieczności koszenia itp. Zamawiający ma prawo zmniejszenia powierzchni przeznaczonej do koszenia w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Szczegółowe powierzchnie wykonania koszenia zostaną wykazane w poszczególnych zleceniach. W przypadku zmniejszenia powierzchni koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu,
g) Wykonawca powinien przystąpić do koszenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Pierwsze koszenie powinno być zakończone do 30 czerwca 2024 r., zaś drugie do 15 listopada 2024 r. Kolejność koszenia Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Na poszczególne koszenia zostaną wystawione oddzielne zlecenia,
h) jednostką obmiaru wykonywanych usług jest m2 (metr kwadratowy),
i) odbiór robót nastąpi w ciągu 3 dni po pisemnym zgłoszeniu ich wykonania.
2) Płatność za wykonaną usługę nastąpi w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru faktycznie wykonanych prac oraz wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3) Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Do koszenia wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z kosiarki żyłkowej, spalinowej – min. 2szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. CZĘŚĆ 2
cena – 100% (100pkt), liczone wg wzoru:

najniższa cena ofertowa spośród ofert ważnych
---------------------------------------------------------------------- x 100
cena oferty badanej
Oferta w kryterium „Cena” może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą ilość punktów w kryterium oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści, z uwzględnieniem art. 223 ust.2 ustawy PZP.
6. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 21.7. na Platformie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał usługi polegające na:
- CZĘŚĆ 1 – wykonaniu koszenia trawników, powierzchni trawiastych o łącznej wartości co najmniej 80.000 zł brutto;
- CZĘŚĆ 2 – wykonaniu koszenia powierzchni trawiastych o łącznej wartości co najmniej 5.000 zł brutto
b) będzie dysponował co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami w celu wykonania zamówienia:
CZĘŚĆ 1
a) kosiarka bijakowa do ciągników lub kosiarka samojezdna do koszenia dużych powierzchni – 1 szt.
b) kosiarka żyłkowa, spalinowa do koszenia w miejscach trudnodostępnych (przy drzewach, znakach itp.), na których podczas koszenia niemożliwe jest użycie kosiarek samojezdnych – min. 3 szt.
c) kosiarka trawnikowa spalinowa – min. 2 szt.
d) ciągnik z przyczepą załadunkową – 1 szt., wyposażony w plandeki zabezpieczające w czasie transportu odpadów do miejsca ich utylizacji.
CZĘŚĆ 2
a) kosiarka żyłkowa spalinowa – min. 2 szt.
UWAGA:
a) Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie obowiązującej w dniu opublikowania ww. ogłoszenia, Zamawiający przeliczy wartość na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu uznaje się za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum może wykazać się wykonaniem wymaganych zamówień (zapis stosuje się odpowiednio w przypadku polegania na podmiotach udostępniających zasoby).
c) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami (w ramach konsorcjum) to dla określenia spełniania warunku, Wykonawca może powoływać się wyłącznie na te usługi, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (wg Załącznika nr 2B do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia oświadczenia wymienionego w pkt. 1, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania (wg Załącznika nr 2B do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
1) WYKAZ USŁUG wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wg Załącznika nr 3 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) WYKAZ SPRZĘTU, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg Załącznika nr 4 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Kompletna oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1) formularz oferty – wg Załącznika nr 1 do SWZ;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników),
3) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 8 (wg Załącznika nr 2A do SWZ)
4) oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 12 ust. 12.1.2 SWZ – wg Załącznika nr 2C do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. 12 pkt. 12.2.1 SWZ (wg Załącznika nr 2A do SWZ)
b) dokumenty, o których mowa w rozdz. 12 pkt. 12.2.2 SWZ
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) – dotyczy CZĘŚCI 1.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Brańsku nr 84 8063 0001 0070 0706 5699 0105, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: WADIUM – CZĘŚĆ 1 – Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2024 roku .
4. Wadium składane w pozostałych formach powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, poprzez załączenie na Platformie w zakładce „OFERTY”, wybierając polecenie „dodaj dokument".
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu winie złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika nr 2A do SWZ) – składa każdy Wykonawca do oferty,
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wg Załącznika nr 2C do SWZ) – składa każdy z Wykonawców do oferty,
3) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 9 ust. 1 SWZ (wg Załącznika nr 2B do SWZ) – składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego,
4) dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 SWZ – składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. 6 SWZ – na wezwanie Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w projekcie umów załącznik Nr 6.1. i 6.2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-04