nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rykach

13-05-2024, 15:29

Dane kontaktowe

SIM LUBELSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krakowskie Przedmieście 22,20-002 Lublin
e-mail: [email protected]
http:// https://simlubelskie.bip.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rykach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIM LUBELSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 521756950

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 22

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-002

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://simlubelskie.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rykach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e5423db-0eac-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00321726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00272025/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rykach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://simlublin.ezamawiajacy.pl/pn/SIMLUBLIN/demand/158567/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://simlublin.ezamawiajacy.pl/pn/SIMLUBLIN/demand/158567/notice/public/details

rozdział IX SWZ Sposób komunikacji

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: rozdział IX SWZ Sposób komunikacji

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
a) Za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://simlublin.ezamawiajacy.pl poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa
się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki; https://simlublin.ezamawiajacy.pl , lub https://oneplace.marketplanet.pl ;
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania
lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod
z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku ze zbieraniem danych osobowych na potrzeby realizacji ww. zamówienia Zamawiający podaje poniższe informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIM Lubelskie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: Lubartowska 74 A, 20-094 Lublin, telefon: 798687945, mail: [email protected].
2. Adres mailowy inspektora ochrony danych osobowych to: [email protected];
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ww. zamówienia.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostaną one udostępnione zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno- archiwalnych dotyczących przechowywania dokumentów dotyczących realizacji zamówienia.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, przy czym:
1) gdy udostępnienie danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia;
2) Pani/Pana uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, zmianą postanowień umowy lub naruszeniem integralności dokumentacji;
3) wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia.
8. Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji ww. zamówienia jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych jest nieudzielenie ww. zamówienia.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Zamawiający zobowiązuje Panią/Pana do przekazania ww. informacji osobom, których dane Pani/Pan podała/podał.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku ze zbieraniem danych osobowych na potrzeby realizacji ww. zamówienia Zamawiający podaje poniższe informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIM Lubelskie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: Lubartowska 74 A, 20-094 Lublin, telefon: 798687945, mail: [email protected].
2. Adres mailowy inspektora ochrony danych osobowych to: [email protected];
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ww. zamówienia.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostaną one udostępnione zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno- archiwalnych dotyczących przechowywania dokumentów dotyczących realizacji zamówienia.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, przy czym:
1) gdy udostępnienie danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia;
2) Pani/Pana uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, zmianą postanowień umowy lub naruszeniem integralności dokumentacji;
3) wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia.
8. Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji ww. zamówienia jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych jest nieudzielenie ww. zamówienia.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Zamawiający zobowiązuje Panią/Pana do przekazania ww. informacji osobom, których dane Pani/Pan podała/podał.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rykach przy ul. Granicznej, na działce oznaczonej nr ewid. 4773/3

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 51 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) wykonali, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 wielobranżowe dokumentacje projektowe na budowę lub przebudowę lub remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
2) dysponują osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności:
a) architektonicznej oraz wykonała w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 2 dokumentacje projektowe, w tym co najmniej jedną dokumentację projektową na budowę lub przebudowę lub remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
b) konstrukcyjno-budowlanej oraz wykonała w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 2 dokumentacje projektowe, w tym co najmniej jedną dokumentację projektową na budowę lub przebudowę lub remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykonała w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 2 dokumentacje projektowe, w tym co najmniej jedną dokumentację projektową na budowę lub przebudowę lub remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wykonała w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 2 dokumentacje projektowe, w tym co najmniej jedną dokumentację projektową na budowę lub przebudowę lub remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W ofercie Wykonawca oświadcza iż nie podlega wykluczeniu.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W ofercie Wykonawca oświadcza iż spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
b) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia („konsorcjum”).
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w Dziale II Rozdziale 2 Oddziale 3 ustawy Pzp („podmiot trzeci”).
3. Żaden z członków konsorcjum oraz żaden z podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu. Każdy z członków konsorcjum oraz każdy z podmiotów trzecich winien złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz z podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia kilku wykonawców lub podmiotów, tj. nie dopuszcza się sumowania liczby wykonanych wcześniej dokumentacji.
5. W przypadku konsorcjum oraz podmiotów trzecich Zamawiający wymaga wypełnienia na formularzu oferty oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy i/lub podmioty trzecie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki oraz zakres zmiany treści Umowy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
b) działanie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
c) konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie prac objętych niniejsza Umową, a niemożliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na dzień składania Oferty,
d) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, opracowań wynikających z dodatkowego zakresu prac lub wymagań stawianych przez Zamawiającego, a nie wymaganych przepisami obowiązującego prawa, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć na dzień składania Oferty,
e) konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji, które nie były przewidziane na dzień składania Oferty,
f) zmiana przepisów, na podstawie których opracowywana jest dokumentacja, w trakcie trwania umowy.
2) zmiana zakresu przedmiotu Umowy obejmująca:
a) ograniczenie zakresu przedmiotu Umowy w przypadku, gdy zaprojektowanie części przedmiotu Umowy nie leży w interesie Zamawiającego - w zakresie uzgodnionego interesu Zamawiającego,
b) rozszerzenie zakresu przedmiotu Umowy w przypadku, gdy konieczne jest
uzyskanie decyzji lub uzgodnień, które nie były możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę na dzień składania Oferty,
c) rozszerzenie zakresu przedmiotu Umowy w przypadku, gdy konieczne jest
wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz, opracowań, których opracowanie nie było możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę na dzień składania Oferty.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://simlublin.ezamawiajacy.pl/pn/SIMLUBLIN/demand/158567/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-21 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
1) etap I: do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2) etap II: do 31.08.2024 r.;
3) etap III: do 48 miesięcy od zakończenia etapu II.