nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa: „Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w WSSD w Olsztynie, Zadanie II, Etap 2 – PRZEBUDOWA BUDYNKU B”

13-05-2024, 23:13

Dane kontaktowe

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie
Żołnierska 18a ,10-561 Olsztyn
e-mail: [email protected]
http:// http://www.wssd.olsztyn.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa: „Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w WSSD w Olsztynie, Zadanie II, Etap 2 – PRZEBUDOWA BUDYNKU B”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska 18a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-561

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wssd.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa: „Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w WSSD w Olsztynie, Zadanie II, Etap 2 – PRZEBUDOWA BUDYNKU B”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4ed2d97-1169-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00321850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00024172/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.2 Dokumentacja projektowa techniczno-kosztorysowa realizowana w ramach Programu inwestycyjnego p.n.: „Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w WSSD w Olsztynie”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4ed2d97-1169-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
1.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce „Centrum Pomocy”.
1.2. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego musi być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy.
1.3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia
oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZPZ-332-38PN-2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części Budynku B Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a w związku z realizacją Programu Inwestycyjnego pn. Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie .

Zakres przebudowy obejmuje przebudowę części budynku B tj. : części poziomu +1, części poziomu +2 , poziom +3 oraz poziom +4 , w których usytuowane będą odziały łóżkowe Szpitala.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena doświadczenia zawodowego osób wykazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w powyższym
zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
w sposób szczególny;

1.3 zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda:
1.3.1 wykazania wykonanych (zakończonych) w ostatnim okresie 5 lat minimum 2 usług dot. wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej, obejmującej branżę ogólnobudowlaną, elektryczną, teletechniczna i sanitarną (w tym wentylacji i klimatyzacji), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

W celu wykazania spełniania warunku w pkt. 1.3.1 wymagane jest wykazanie zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usług opracowań kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. obiektu użyteczności publicznej, w tym o zakresie i wartości niemniejszej niż:
a. jednej usługi wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której wartość wynosiła minimum 100 tyś. zł złotych brutto obejmującej branżę ogólnobudowlaną, elektryczną, teletechniczna i sanitarną (w tym wentylacji
i klimatyzacji)
b. jednej usługi opracowania kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, gdzie powierzchnia objęta projektowaniem była nie mniejsze niż 500m2

Każde zadanie wskazane przez Wykonawcę nie może równocześnie potwierdzać spełnianie więcej niż jednego z powyższych warunków. Wykaz wykonanych usług należy zawrzeć
w załączniku nr 5 do SWZ.

1.3.2 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazując się osobami (kadrą – zespołem projektowym), które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zwany jako Zespół projektowy t.j.:

a. Architekt (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać aktualne uprawniania do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego, które posiada od minimum 2018 roku. Ponadto minimalnie musi posiadać doświadczenie – wykonanie samodzielnie lub udział w co najmniej jednej pracy projektowej zespołu projektowego itp. jako architekt , w celu opracowania dokumentacji projektowej dot. obiektu użyteczności publicznej o powierzchni niemniejszej niż 500m2, która (dokumentacja) została zakończona
i odebrana, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.


b. Projektant branży sanitarnej (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego, które posiada od minimum 2018 roku. Ponadto minimalnie musi posiadać doświadczenie – wykonanie samodzielnie lub udział w co najmniej jednej pracy projektowej zespołu projektowego itp. jako projektant branży sanitarnej, w celu opracowania dokumentacji projektowej dot. obiektu użyteczności publicznej o powierzchni niemniejszej niż 500m2, która (dokumentacja) została zakończona i odebrana, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.


c. Projektant branży elektrycznej (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, które posiada od minimum 2019 roku. Ponadto minimalnie musi posiadać doświadczenie – wykonanie samodzielnie lub udział w co najmniej jednej pracy projektowej zespołu projektowego itp. jako projektant branży elektrycznej, w celu opracowania dokumentacji projektowej dot. obiektu użyteczności publicznej o powierzchni niemniejszej niż 500m2, która (dokumentacja) została zakończona i odebrana, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

d. Projektant branży teletechnicznej - w tym audio/video (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, które posiada od minimum 2019 roku. Ponadto minimalnie musi posiadać doświadczenie – wykonanie samodzielnie lub udział w co najmniej jednej pracy projektowej zespołu projektowego itp. jako projektant branży teletechnicznej, w celu opracowania dokumentacji projektowej dot. obiektu użyteczności publicznej o powierzchni niemniejszej niż 500m2, która (dokumentacja) została zakończona i odebrana, wykonanej
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.


e. Koordynator, asystent, Kierownik zespołu projektantów (minimum 1 osoba)
- którego Wykonawca zatrudni (osobiście lub poprzez podwykonawcę) na podstawie umowy
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę/osoby wskazane w art. 95 ust. 1 UPZP wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na: stałym kontakcie
z Zamawiającym i koordynacji prac projektowych zespołu projektowego na etapie projektowania, (przyjmowanie i przekazywanie wszelkich wniosków, uzgodnień, organizację spotkań i narad, prowadzenie korespondencji itp. miedzy Wykonawcą i Zamawiającym) oraz na etapie wyłaniania przyszłego wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywania, w zakresie czynności pełnienia funkcji Nadzoru Autorskiego - realizacja czynności j.w. oraz uczestnictwo
w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót budowlanych. Wymagania dotyczące zatrudnienia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy.
Osoba ta ma posiadać minimum 1 doświadczenie w pracach jw. Zespołu projektowego i posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w jednej ze specjalności wymienionej od „a” do „d” powyżej. (rodzaj i zakres czynności wykonywanych oraz posiadane uprawnienia podać w zał. nr 6 do SWZ)

Wymieniony powyżej skład Zespołu projektowego należy traktować, jako minimalne wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza by Projektant branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej
i architekt były łączone, tj. wykonywane przez jedną osobę, jeżeli pozwalają na to uprawnienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda dokumentu (zał. nr 7 do SWZ), w którym należy wykazać informację
o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych tych osób, dat posiadanego uprawnienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi osobami. Odnośnie posiadanego doświadczenia w wykazie należy wykazać przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjne (usługi) wykonane przez branżystów, wobec których należy podać datę wykonania, przedmiot usługi, sposób wykonywania (samodzielnie czy w Zespole projektowym), powierzchnie projektowanego obiektu użyteczności publicznej, nazwę, adres i nr telefonu podmiotu na rzecz którego była wykonywana dokumentacja projektowa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Składanie na wezwanie Zamawiającego:
- W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia wymagane jest złożenie wykazu osób, którego wzór stanowi zał. nr 6 do SWZ wraz z potwierdzeniem należytego wykonania usług.
- W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. doświadczenia wymagane jest złożenie wykazu wykonanych usług, którego wzór stanowi zał, nr 5 do SWZ.
- Oświadczenie o zatrudnieniu – zał. nr 8

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium .
2. Ustala się wadium w kwocie 6 000,00zł. (słownie: sześć tysiecy złotych 00/100)
3. Wykonawca wnosi wadium:
- w pieniądzu, poleceniem przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP
S.A. 52 1020 3541 0000 5602 0326 7366 (w tytule przelewu należy wpisać nr ID postępowania DZPZ-332-38PN-2024),
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
- w gwarancjach bankowych
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.) sposób przekazania: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Katalog zmian zawiera zał. nr 4 do SWZ - projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-20